JKCL-KABUM-03-GA-060

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐར་པའི་དེད་དཔོན།
Wylie title rgyal ba yang dgon pa la gsol ba 'debs pa thar pa'i ded dpon JKCL-KABUM-03-GA-060.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 60, Pages 211-212 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཡང་དགོན་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་ (Yang dgon pa rgyal mtshan dpal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgyal ba yang dgon pa la gsol ba 'debs pa thar pa'i ded dpon. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 211-212. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-gyalwa-yangonpa
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་བྱི་མགོ་ཟླའི་ཚེས་༢༡ལ་ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ།།

/ces pa'ang sa byi mgo zla'i tshes 21la nying 'khrul gyi snang ba cung zad la brten chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa dge'o//

[edit]
རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐར་པའི་དེད་དཔོན་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ངེས་འབྱུང་ཆེན་པོས་སྲིད་ལས་རབ་བརྒལ་ནས། །ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཉོན་མོངས་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ཡི། །དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །བདག་བས་གཞན་གཅེས་འབྱོངས་བས་རང་སྲོག་ཀྱང་། །སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་གཏོང་ལ་མི་ཞུམ་པ། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་གསོལ༴ །དབང་བཞིས་ལམ་གྱི་རྒྱུད་བཞི་རབ་སྦྱངས་ཤིང་། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྲོག་ལྟར་གཅེས་པར་བསྐྱངས། །བདག་གཞན་སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་རུ་ཤར། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར༴ །ཕྱི་ལྟར་ཉན་ཐོས་འདུལ་བའི་སྤྱོད་པ་བསྐྱངས། །ནང་དུ་འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་ཤེས་པས་སྒྲོལ། །གསང་བ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བདག །སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པ་ཆེན་པོར༴ །མཁྱེན་པས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་གཟིགས། །བརྩེ་བས་དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀར་འཇུག་པར་སྤྲོ། །ནུས་པས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བདུད་ཚོགས་བཅོམ། །རིགས་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཆེན་པོར༴ །མཁས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་ན་སྤོབས་པ་མཐོ། །གྲུབ་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་དབུས་ན་བརྗིད། །བཟང་པོའི་མཛད་པའི་གྲགས་སྙན་རིང་འཕྲོ་བ། །རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ཞབས་ལ༴ །བླུན་སྒོམ་ཡིད་དཔྱོད་ལས་འདས་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི། །རྟོགས་པ་ཇི་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལས། །རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་ནི་ཁྱེད་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་མཐུས། །གཅམ་བུའི་ཚིག་སྤངས་སྙིང་ནས་གསོལ་བཏབ་པས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་མ་ལུས་པ། །བདག་གི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ས་བྱི་མགོ་ཟླའི་ཚེས་༢༡ལ་ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

rgyal ba yang dgon pa la gsol ba 'debs pa thar pa'i ded dpon zhes bya ba/__bla ma thugs rje can la phyag 'tshal lo/____/nges 'byung chen pos srid las rab brgal nas/____/yongs 'dzin dge ba'i bshes kyi rjes su bzung /____/nyon mongs zag pa thams cad spangs pa yi/____/dgra bcom chen po'i zhabs la gsol ba 'debs/____/gzhan phan byang chub sems gyi thugs rgyud gtams/____/bdag bas gzhan gces 'byongs bas rang srog kyang /____/sems can don phyir gtong la mi zhum pa/____/rgyal sras sems dpa' chen por gsol=____/dbang bzhis lam gyi rgyud bzhi rab sbyangs shing /____/dam tshig sdom pa srog ltar gces par bskyangs/____/bdag gzhan snod bcud dkyil 'khor bzhi ru shar/____/rdo rje 'dzin pa chen por=____/phyi ltar nyan thos 'dul ba'i spyod pa bskyangs/____/nang du 'gro kun pha mar shes pas sgrol/____/gsang ba lhan skyes bde chen rdo rje'i bdag__/sdom gsum ldan pa chen por=____/mkhyen pas shes bya'i chos kun mngon sum gzigs/____/brtse bas dmyal me bzod dkar 'jug par spro/____/nus pas phyi nang gsang ba'i bdud tshogs bcom/____/rigs gsum 'dus zhal chen por=____/mkhas pa'i tshogs kyi dbus na spobs pa mtho/____/grub thob rnal 'byor kun gyi dbus na brjid/____/bzang po'i mdzad pa'i grags snyan ring 'phro ba/____/rgyal mtshan dpal bzang zhabs la=____/blun sgom yid dpyod las 'das phyag rgya bzhi'i/____/rtogs pa ji bzhin mngon du gyur pa las/____/rtsa yi mdud grol sa lam mthar phyin pa'i/____/rnal 'byor dbang phyug chen por gsol ba 'debs/____/bdag ni khyed la mi phyed dad pa'i mthus/____/gcam bu'i tshig spangs snying nas gsol btab pas/____/mgon po khyod kyi rnam thar ma lus pa/____/bdag gi yongs su rdzogs par byin gyis rlobs/____/ces pa'ang sa byi mgo zla'i tshes 21la nying 'khrul gyi snang ba cung zad la brten chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa dge'o//____//_

Footnotes

Other Information