JKCL-KABUM-03-GA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོ་རྒྱན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་དང་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་དང་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་སྔ་འགྱུར་སྤྱི་ལ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title o rgyan gsol 'debs byin rlabs sprin phung dang dpal o rgyan chos kyi rgyal po la gsol 'debs bsam don myur 'grub dang rtsa gsum kun 'dus o rgyan rdo rje 'chang sogs snga 'gyur spyi la gsol 'debs JKCL-KABUM-03-GA-015.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 15, Pages 53-55 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. o rgyan gsol 'debs byin rlabs sprin phung dang dpal o rgyan chos kyi rgyal po la gsol 'debs bsam don myur 'grub dang rtsa gsum kun 'dus o rgyan rdo rje 'chang sogs snga 'gyur spyi la gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 53-55. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/cloud-banks-blessings-prayer;https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/swift-fulfilment-aspirations-orgyen-prayer;https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-orgyen-dorje-chang
Colophon
  • First colophon page 53: །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
  • Second colophon page 54: །ཅེས་པའང་རང་གི་བསྙེལ་གསོས་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།
  • Third colophon page 55: །ཞེས་པའང་རིགས་ལྡན་དྷཱ་ཀི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་དཀར་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །དགེའོ། །དགེའོ། དགེའོ། བཀྲ་ཤིས།།
  • First colophon page 53: /ces pa'ang chos kyi blo gros pas rtse gcig gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//
  • Second colophon page 54: ces pa'ang rang gi bsnyel gsos tsam du chos kyi blo gros pas rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//
  • Third colophon page 55: /zhes pa'ang rigs ldan d+hA ki sgrol ma lha dkar nas bskul ngor chos kyi blo gros pas so/____/dge'o/____/dge'o/__dge'o/__bkra shis//
[edit]
ཨོ་རྒྱན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་བཞུགས༔ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་ཐུགས་བསྐྱེད་གཅིག་བསྡུས་པ། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན། །བོད་འབངས་སྐྱོབས་པའི་གཉེན་གཅིག་གུ་རུ་རྗེ། །ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་འདྲ་སེམས་ཅན་ལས་ཀྱིས་མནར་བ་ལ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མི་འཛིན་ན། །བདག་ཅག་ཡལ་བར་འདོར་བ་མ་ལགས་སམ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྙན་འགྱུར་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཕ་ཡི་བུ་ལ་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་རྗེ། །གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་སོགས་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པ་དང་། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སོལ། །ཆོས་བཞིན་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་འགྱུར་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈ དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཕྱོགས་དུས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །མ་ལུས་གཅིག་བསྡུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྐྱེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་སྤར་དུ་གསོལ། །ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་སྒོ་ཆེན་འབྱེད་པ་དང་། །སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་། །རིས་མེད་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས། །ཟབ་དོན་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་ཕྱུག་པར་ཤོག །མདོར་ན་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་སྐད་ཅིག་ཙམ་སྐྱེས་ཀྱང་། །དེ་ཡི་མོད་ལ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། །བར་ཆད་ཞི་ཞིང་བདུད་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རང་གི་བསྙེལ་གསོས་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈ ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཌཱཀྐཱིའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །རྗེ་འབངས་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོ་སོགསཿབརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅི་སྣང་བླ་མར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཀ་དག་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིག་པ་བཙན་ས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྣང་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་རིགས་ལྡན་དྷཱ་ཀི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་དཀར་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །དགེའོ། །དགེའོ། དགེའོ། བཀྲ་ཤིས།། །།
[edit]

o rgyan gsol 'debs byin rlabs sprin phung bzhugs:na mo gu ru/__rtsa gsum rgya mtsho'i spyi gzugs pad+ma 'byung /____/rgyal dang de sras thugs bskyed gcig bsdus pa/____/dran pas gdung sel mtsho skyes rdo rje mkhyen/____/bod 'bangs skyobs pa'i gnyen gcig gu ru rje/____/kye ma kyi hud rgyal sras thugs rje can/____/bdag 'dra sems can las kyis mnar ba la/____/khyed kyi thugs rje'i phyag gis mi 'dzin na/____/bdag cag yal bar 'dor ba ma lags sam/____/mgon po khyed la nyin mtshan dus drug tu/____/snyan 'gyur gdung ba'i dbyangs kyis gsol 'debs na/____/pha yi bu la gzigs shig o rgyan rje/____/gsol ba snying nas 'debs so byin gyis rlobs/____/bdag sogs las ngan sdig sgrib dag pa dang /____/dam chos sgrub pa'i bar chad thams cad sol/____/chos bzhin bsam pa'i don rnams ma lus pa/____/myur du 'gyur par byin gyis brlab tu gsol/____/ces pa'ang chos kyi blo gros pas rtse gcig gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//____!__dpal o rgyan chos kyi rgyal po la gsol 'debs bsam don myur 'grub ces bya ba/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__phyogs dus rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs/____/ma lus gcig bsdus o rgyan rin po che/____/rnga yab pad+ma 'od nas thugs rjes gzigs/____/gsol ba snying nas 'debs so byin gyis rlobs/____/rkyen ngan byang chub lam du bsgyur ba dang /____/dam chos sgrub pa'i bar chad kun zhi zhing /____/tshe bsod dpal 'byor lung rtogs yon tan dang /____/ye shes rig pa'i rtsal chen spar du gsol/____/shes rab zab mo'i sgo chen 'byed pa dang /____/spobs pa'i gter chen brgyad la dbang 'byor zhing /____/ris med thos bsam sgom pa'i pad tshal rgyas/____/zab don sbrang rtsi'i bcud kyis phyug par shog__/mdor na bdag gzhan sems can thams cad kyi/____/chos mthun bsam sbyor skad cig tsam skyes kyang /____/de yi mod la myur du 'grub pa dang /____/bar chad zhi zhing bdud las rgyal gyur cig__/ces pa'ang rang gi bsnyel gsos tsam du chos kyi blo gros pas rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//____!__na mo gu ru/__rtsa gsum kun 'dus o rgyan rdo rje 'chang /____/DAk+kI'i gtso mo ye shes mtsho rgyal ma/____/rje 'bangs gter ston grub rigs rgya mtsho sogasaHbrgyud gsum rig 'dzin bla mar gsol ba 'debs/____/mi rtag 'chi ba dran par byin gyis rlobs/____/srid las nges 'byung skye bar byin gyis rlobs/____/byang chub sems mchog 'byongs par byin gyis rlobs/____/ci snang bla mar 'char bar byin gyis rlobs/____/ka dag gnas lugs rtogs par byin gyis rlobs/____/rig pa btsan sa zin par byin gyis rlobs/____/snang bzhi mtha' ru phyin par byin gyis rlobs/____/sku lnga lhun grub thob par byin gyis rlobs/____/zhes pa'ang rigs ldan d+hA ki sgrol ma lha dkar nas bskul ngor chos kyi blo gros pas so/____/dge'o/____/dge'o/__dge'o/__bkra shis//____//__

Footnotes

Other Information