DKR-KABUM-14-PHA-Karchag-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader

<div class="wylie-content"


@#/_/skyabs rje dil mkhyen rdo rje 'chang 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po mchog gi gsung 'bum pod _pha)_pa la/_khrig yig rnam bshad skor la/_'phags ma'i snying thig gi cha lag bi ma'i bla sgrub byin rlabs snying po'i lam yongs rdzogs kyi khrid yig byin rlabs bdud rtsi'i snang ba la ldeb/_104[ 1 ]rtsa gsum 'od gsal snying thig las/_rgyud lung man ngag gi dgongs don 'dus gsal du bshad pa 'od gsal ye shes nyin byed la ldeb/_23[ 105 ]grub thob chen po'i thugs tig las/_bka' bab lnga ldan gyi man ngag rdo rje'i tshig rkang gi khrid rim bcud bsdus zab gsang rdo rje'i mdud grol la ldeb/_44[ 128 ]snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal la ldeb/_63[ 172 ]snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad nyung ngu rnam gsal 'jam dpal grub pa'i dgongs rgyan la ldeb/_39[ 235 ]snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang DA ki'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lam la ldeb/_23[ 274 ]rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi bshad khrid chu 'bab su bkod pa snying po'i bcud dril ye shes thig le'i dgongs don ji ltar rtogs pa zhib mor bshad pa kun bzang dgongs rgyan la ldeb/_33[ 297 ]lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs sogs la ldeb/_1[ 330 ]tshad med bzhi'i tshig 'grel/_gsang sngags rdo rje theg pa sogs la ldeb/_1[ 331 ]zhen bzlog nyer lnga'i 'grel ba/_rdo rje'i tshig gi mdud dkrol la sogs ldeb/_2[ 332 ]e waM gyi rnam bshad/_na maHshrI badz+ra d+hA ra ye sogs la ldeb/_7[ 334-340 ]bcas bzhugs//_//Debug data: