rtsa gsum spyi 'dus snying thig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:04, 24 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ (rtsa gsum spyi 'dus snying thig)

5 Texts

ག་
30
561-562
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས།
rtsa gsum spyi 'dus snying thig las gsol 'debs byin rlabs myur 'bebs
Text page
View PDF
ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ (shAkya shrI)
ག་
31
563-576
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།
rtsa gsum spyi 'dus snying tig las phrin las ye shes lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ག་
32
577-581
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་ཟུར་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།
rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi zur 'debs ye shes sgyu 'phrul drwa ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ག་
33
583-586
རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།
rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i bskang bshags dang gtor bsngo bcas nye bar bsdus pa dngos grub mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ག་
34
587-614
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན།
rtsa gsum spyi 'dus snying thig las/ dbang gi cho ga tshe dbang dang bcas pa 'chi med ye shes chu rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)