sa bcad Section 9

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
< dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Revision as of 15:19, 1 February 2023 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དགུ་པ། གསར་རྙེད་སྣ་ཚོགས་སྐོར།

A cycle of various recently discovered texts.

13 Texts[edit]

འ་
16
313-318
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས།
dgra 'dul wer ma'i snying tig gi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
འ་
17
319-350
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: phrin las phyogs las rnam rgyal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
18
351-356
འཇིགས་བྲལ་སེང་ཆེན་ཝེར་མའི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་གསོལ་ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན།
'jigs bral seng chen wer ma'i rgyal po'i mnga' gsol lha dbang g.yul las rgyal ba'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
19
357-361
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། །ཚོགས་མཆོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
dgra 'dul wer ma'i snying tig las/ /tshogs mchod dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
20
363-373
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཞི་བྱེད་བསང་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་བདུད་རྩིའི་མེ་ཏོག༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: zhi byed bsang khrus kyi cho ga bkra shis bdud rtsi'i me tog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
21
375-391
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ གྲུབ་ཆེན་ཕུ་ནུ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: grub chen phu nu rnams kyi gsol mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
22
393-421
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་རླུང་རྟའི་ཀ་འཛུགས་ཀྱི་མདོས་ཆོག་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་སྐྱེད་དགེ་ལེགས་ཀུན་ཏུ་ཤིས་པའི་རོལ་མོ།
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i rlung rta'i ka 'dzugs kyi mdos chog phun tshogs sde bzhi'i dpal skyed dge legs kun tu shis pa'i rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
23
423-440
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སེང་ཆེན་དགྲ་བླའི་གསས་མཁར་བསྟོད་པའི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་སྙིང་པོ༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: seng chen dgra bla'i gsas mkhar bstod pa'i cho ga dge legs snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
24
441-458
སེང་ཆེན་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོའི་དགྲ་ཆོས་ཁྱེར་བདེ་དྲག་སྔགས་དམོད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་འཕུང་བཤིག་དུག་གི་སྒྱོགས་མདའ༔
seng chen dgra bla'i rgyal po'i dgra chos khyer bde drag sngags dmod pa'i 'phrul 'khor 'phung bshig dug gi sgyogs mda'
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
25
459-465
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: mkha' 'gro gdugs seng sbrags ma'i rgyun gyi rnal 'byor ye shes rdo rje'i snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
26
467-502
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་བཀའ་སྲོལ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་གི་དགོངས་པ་ལྟར་བཀོད་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་རྒྱས་པ་གདོད་མའི་མྱུར་ལམ།
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig ma bu'i bka' srol chu bo gnyis 'dus kyi khrid yig dri med zhal lung gi dgongs pa ltar bkod pa'i sngon 'gro'i ngag 'don rgyas pa gdod ma'i myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
27
503-582
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བ་སྐུ་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་མཁས་གྲུབ་དགོངས་རྒྱན།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi khrid yig thog mtha' bar du dge ba sku bzhi sgrub pa'i lam bzang mkhas grub dgongs rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
28
583-606
ཐོར་བུ་སྣ་ཚོགས་སྐོར།
thor bu sna tshogs skor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)

Debug data: