JKW-KABUM-21-ZHA-001-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:40, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས་གྲངས་གསོག།
Wylie title rtsa gsum tshogs bsdus grangs gsog JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 31, Pages 89-90 (Folios 45a5 to 45b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum tshogs bsdus grangs gsog. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 89-90. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །ན་མ་སྟྲི་མཱུ་ཡཱ་ཡ། །བླ་མ་གསང་འདུས་ཚོགས་ཁྲི་འབུམ་གྲངས་གསོགས་སྐབས། ཚོགས་རྫས་བདུད་རྩིས་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གྱིས་བསང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། ཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་བཤགས༔ དགྲ་བགེགས་བཀུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ བྷིནྡྷ་ཡ་བྷིནྡྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་མཆད་བཤགས་བསྒྲལ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕུལ། ལྷག་མ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བརླབ། ཧཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ བཀའ་ཡི་ལྷག་སྡུད་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ འདིར་བྱོན་བཀའ་ཡི་ལྷག་གཏོར་བཞེས༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་སམ། ཨུཥྩྀ་ཊ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིས་བསྔོས་ལ་སྨོན་ལམ་ཡང་གདབ་བོ།། །། ༈
[edit]

rtsa gsum tshogs bsdus grangs gsog/ @#/_/rtsa gsum tshogs bsdus grangs gsog bya tshul bzhugs so/__/na ma s+t+ri mU yA ya/__/bla ma gsang 'dus tshogs khri 'bum grangs gsogs skabs/__tshogs rdzas bdud rtsis bran/__ra~M ya~M kha~M gyis bsang /__oM AHhU~M hrIHsa brlab/__hU~M/__bla ma yi dam mkha' 'gro la:__zhal zas tshogs kyi mchod pa 'bul:__dam tshig nyams chag nyes ltung bshags:__dgra bgegs bkug bsgral zhal du bstab:__gu ru de ba DA ki nI ga Na tsakra pU dza khA hi:__badz+ra sa ma ya AH__gu ru de ba DA ki nI dgra bgegs kyi sha khrag rus pa la kha raM khA hi:__b+hin+d+ha ya b+hin+d+ha ya hU~M phaT:__ces mchad bshags bsgral gsum dus gcig tu phul/__lhag ma pany+tsa a mr-i ta hU~M ha hoHhrIHsa brlab/__hU~M/__bcom ldan pad+ma he ru ka'i:__bka' yi lhag sdud tshogs rnams kun:__'dir byon bka' yi lhag gtor bzhes:__bcol pa'i phrin las sgrub par mdzod:__ces sam/__uSh+ts-i Ta ba liM ta khA his bsngos la smon lam yang gdab bo//___//___!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: