JKW-KABUM-21-ZHA-001-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:38, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྩ་གསུམ་གསེར་སྐྱེམས།
Wylie title rtsa gsum gser skyems JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 30, Pages 89 (Folios 45a4 to 45a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum gser skyems. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 89. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
[edit]
ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཞི་བདག་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་བདུད་རྩི་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ཀྱི། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །ཅེས་པའང་ཆོས་ལྡན་གྱི་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། ། ༈
[edit]

rtsa gsum gser skyems/ \u0f00 AHhU~M/_rtsa gsum chos srung nor lha gzhi bdag la/__/gser skyems bdud rtsi phud kyi mchod pa 'bul/__/bzhes nas bdag cag dpon slob yon mchod kyi/__/'gal rkyen kun sel bsam don lhun grub mdzod/__/ces pa'ang chos ldan gyi ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/___/___!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: