JKW-KABUM-19-DZA-001-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:20, 3 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱོན་མཁའ་རིའི་ཞུས་ལན་སོགས་གཏེར་ལུང་འགའ།
Wylie title chos dbang rin po che'i gter byon mkha' ri'i zhus lan sogs gter lung 'ga' JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 19, sde tshan 1, Text 27, Pages 232-234 (Folios 116b2 to 117b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. chos dbang rin po che'i gter byon mkha' ri'i zhus lan sogs gter lung 'ga. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 19: 232-234. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Religious History Texts - chos 'byung
[edit]
༄༅། །ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱོན་མཁའ་རིའི་ཞུས་ལན་ལས། གཏམ་ཤུལ་རྡོ་འཇོག་བྱ་བ་རུ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་གྱི༔ སྤྲུལ་པ་མྱང་རལ་བྱ་བ་འབྱུང་༔ དེ་སྲས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁྲོ་བོ༔ སྤྲུལ་པ་ནམ་མཁའ་དཔལ་ཞེས་འབྱུང་༔ ཞེས་དང་། ལྡན་སྟོད་རྩང་ལུ་རྩོང་གྲོང་དུ༔ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེའི་སྲས༔ རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་༔ དང་། གཞན་ཡང་འཕགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི༔ ནེའུ་རོང་ཞེས་བྱ་བ་རུ༔ ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་བྱ་བ་འབྱུང་༔ དང་། འཕགས་པ་ནོར་བུ་འཛིན་སྤྲུལ་པ༔ རྒྱ་གཙང་པ་རྒྱ་རས། གྲོང་ཞེས་བྱའི་ལུང་གསུམ་མདོར༔ ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་འབྱུང་བར་འགྱུར༔ དང་། དེ་ཡི་བུ་སློབ་སྟག་ལོ་པས༔ ང་ཡི་བརྒྱུད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་འཛིན༔ དང་། འདི་ནས་ལོ་ནི་ལྔ་བརྒྱ་ན༔ བུམ་ཐང་སྟོད་དུ་དམ་ཆོས་དར༔ དང་། མ་དྲོས་བྱེ༷་མ༷་ཞེས་བྱ་སྟེ་གསེར་དང་༔ ཨ༷་ཀྲོ༷་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དངུལ་དང་སྦྱར་བས་སྐུ་ཚབ་སོར་བཞི་བཞེངས༔ ཞེས་སྣང་། ། ༈ བློན་པོ་བཀའ་ཐང་ལས་སྔགས་ཀྱི་བདག་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལུང་བསྟན་པའི་སྐབས། ཤཱཀྱའི་ཞིང་ཁམས་དབུ་རུ་ལམ་ཞེས་པར༔ གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་བདེ་བ་ཞེས་པ་འབྱུང་༔ ཐེག་ཆེན་ཀློང་ཡངས་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ༔སོགས་ནས། བདེ་གཤེགས་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བའི་མཆོག་ཅེས་འབྱུང་༔ དང་། ཤཱཀྱའི་ཞིང་ཁམས་མདོ་སྨད་ཅེས་པ་ནས༔ གསང་སྔགས་ངེས་དོན་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ སྔགས་བདག་སྒོམ་པ་ཞི་འོད་ཅེས་པ་འབྱུང་༔ སོགས་ནས། རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས་འབྱུང་༔ དང། བློན་པོ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་ལས། ལྭ་བ་པའི་སྤྲུལ་པ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ས་བདུན་གྱི་བྱང་སེམས་སུ་གསུངས༔ ལོ་ཙཱ་ཡོན་ཏན་སྙིང་པོ་འདི༔ གངས་དཀར་སྙེ་མོ་རབ་སྔས་སུ༔ ཕ་མ་སྟག་སྤྲེལ་ཁྱུང་མགོའི་བུ༔ དགེ་བཤེས་ཁྱུང་པོ་ཛོ་ཀི་རྗེ༔ སོགས་ནས། ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཞུགས༔ དེ་ནས་ཞིང་ཁམས་བདེ་ཆེན་འགྲོ༔ དང་། ལོ་ཙཱ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འདི༔ མ་འོངས་སྨན་ལུང་ཤཱཀ་གཞོན་ཞེས༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་འབྱུང་༔ དང་། ཅོག་རོ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་ནི༔ མ་འོངས་དབུ་རུ་ཚ་བ་གྲུ༔ བརྩོན་འགྲུས་མཚན་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཞང་རིགས་འབྱུང་༔ སོགས། འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་ལུང་ལས། གཞན་ཡང་བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པ་ས་པཎ་སོགས༔ འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་བདུན་བརྒྱུད་བྱོན་པར་འགྱུར༔ ལམ་འབྲས་ཆོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོའི་མུན་པ་སེལ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྲུལ་ཐོགས་མེད་ཅེས་བྱ་དང་༔ བཛྲ་པ་ཎིའི་སྤྲུལ་པ་ནམ་མཁའི་མིང་༔ རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པས་བོད་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད༔ ཅེས་སོ།། །། ༈ རབ་འབྱམས་པ་ཆོས་གྲགས་ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གྲགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་། དེའི་སྐུ་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པའི་མཁན་ཆེན་ཨཽ་ཌཱི་ཡཱ་ན་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་བསྟན་འཛིན། ། ༈ ཡར་ཀླུང་རོག་པ་རྩར་བཻ་རོའི་གཟིམ་ཕུག་ཡོད། ། ༈ རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་ཐར་སྐལ་བཟང་གདུང་སེལ་ལས། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་དཀར་པོ་ས་སྦྲུལ་ལོར་རང་གི་རིགས་སྲས་མཆེད་ལ། ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ཁྲིད་ཡིག་སོགས། ཡིག་ཆ་ཀུན་དང་སོགས་ལུང་སྩལ་ཚུལ་སྣང་། དགོངས་འདུས་ཁྲིད་ཆེན་ཞིག་གནང་ཚུལ་ཡང་སྣང་།། །། ༈
[edit]

chos dbang rin po che'i gter byon mkha' ri'i zhus lan sogs gter lung 'ga'/ @#/_/chos dbang rin po che'i gter byon mkha' ri'i zhus lan las/__gtam shul rdo 'jog bya ba ru:__thugs rje chen po 'jam dpal gyi:__sprul pa myang ral bya ba 'byung :__de sras spyan ras gzigs khro bo:__sprul pa nam mkha' dpal zhes 'byung :__zhes dang /__ldan stod rtsang lu rtsong grong du:__rnal 'byor dbang phyug rdo rje'i sras:__rin chen dpal zhes bya ba 'byung :__dang /__gzhan yang 'phags pa'i sprul sku ni:__ne'u rong zhes bya ba ru:__chos kyi bzang po bya ba 'byung :__dang /__'phags pa nor bu 'dzin sprul pa:__rgya gtsang pa rgya ras/__grong zhes bya'i lung gsum mdor:__ltas dang bcas te 'byung bar 'gyur:__dang /__de yi bu slob stag lo pas:__nga yi brgyud kyang yongs su 'dzin:__dang /__'di nas lo ni lnga brgya na:__bum thang stod du dam chos dar:__dang /__ma dros byeX maX zhes bya ste gser dang :__aX kroX dkar po zhes bya ste dngul dang sbyar bas sku tshab sor bzhi bzhengs:__zhes snang /___/__!_blon po bka' thang las sngags kyi bdag po sum cu rtsa gsum lung bstan pa'i skabs/__shAkya'i zhing khams dbu ru lam zhes par:__gsang sngags rnal 'byor bde ba zhes pa 'byung :__theg chen klong yangs nam mkha'i rnal 'byor pa:__:sogs nas/__bde gshegs kun bzang rgyal ba'i mchog ces 'byung :__dang /__shAkya'i zhing khams mdo smad ces pa nas:__gsang sngags nges don spyod pa'i rnal 'byor pa:__sngags bdag sgom pa zhi 'od ces pa 'byung :__sogs nas/__rgyal ba byang chub ye shes blo gros 'byung :__dang/__blon po bka' yi thang yig las/__l+wa ba pa'i sprul pa ska ba dpal brtsegs sa bdun gyi byang sems su gsungs:__lo tsA yon tan snying po 'di:__gangs dkar snye mo rab sngas su:__pha ma stag sprel khyung mgo'i bu:__dge bshes khyung po dzo ki rje:__sogs nas/__lo ni brgya dang lnga bcu bzhugs:__de nas zhing khams bde chen 'gro:__dang /__lo tsA rdo rje bdud 'joms 'di:__ma 'ongs sman lung shAka gzhon zhes:__gsang sngags bstan pa rgyas byed 'byung :__dang /__cog ro klu yi rgyal mtshan ni:__ma 'ongs dbu ru tsha ba gru:__brtson 'grus mtshan can byang chub sems:__'khor los sgyur ba'i zhang rigs 'byung :__sogs/__'ja' tshon snying po'i gter lung las/__gzhan yang bai ro'i sprul pa sa paN sogs:__'jam dbyangs sprul pa bdun brgyud byon par 'gyur:__lam 'bras chos kyis skye 'gro'i mun pa sel:__spyan ras gzigs sprul thogs med ces bya dang :__badz+ra pa Ni'i sprul pa nam mkha'i ming :__rigs gsum sprul pas bod khams bde la bkod:__ces so//____//_!_rab 'byams pa chos grags zur chung shes rab grags kyi rnam 'phrul dang /__de'i sku skye ba de ma thag pa'i mkhan chen au DI yA na pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i rnam 'phrul pad+ma bstan 'dzin/___/__!_yar klung rog pa rtsar bai ro'i gzim phug yod/___/__!_rin chen rnam rgyal rnam thar skal bzang gdung sel las/__dgung lo nga drug pa dkar po sa sbrul lor rang gi rigs sras mched la/__zhi byed snga phyi bar gsum khrid yig sogs/__yig cha kun dang sogs lung stsal tshul snang /__dgongs 'dus khrid chen zhig gnang tshul yang snang //____//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: