JKW-KABUM-08-NYA-006-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:20, 18 March 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs JKW-KABUM-08-NYA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 6, Text 1, Pages 95-98 (Folios 1a to 2b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People སྐྱེར་སྒང་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ (skyer sgang chos kyi seng+ge)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 95-98. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ (thugs chen dmar khrid skyer sgang lugs)
Deity thugs rje chen po
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Thugs_rje_chen_po%27i_dmar_khrid_skyer_sgang_lugs_kyi_brgyud_%27debs
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ།།

zhes pa'ang 'jam mgon bla ma dkon mchog bstan pa rab rgyas dpal bzang po'i zhal snga nas tshul 'di'i bka' drin thob pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge'o

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།། །། སྣང་མཐའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རཱ་ཧུ་ལ། །མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ནག་ཚོ་ཕྱག་སོར་བ། །ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །འཕགས་པ་ལྕེ་སྒོམ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་མཆོག་སྐྱེར་སྒང་པ་དང་གཉན་སྟོན་ཆེ། །སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ཤངས་སྟོན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ། །བྱམས་དཔལ་སྨོན་ལམ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །ཤེས་རབ་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཉུག་ལ་པཎ་ཆེན་ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཞབས། །ཆོས་གྲགས་རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་དང་། །སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དཔལ། །བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །དགེ་འདུན་དོན་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་དཔལ། །བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་དབང་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྗེ། །བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པས་རང་རྒྱུད་ལེགས་སྦྱངས་ཤིང་། །སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །མཁའ་ཁྱབ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །འཕགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ།། །། ༈
[edit]

thugs chen skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs dang ngag 'don/ @#/__/thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs bzhugs so//__//_ snang mtha' spyan ras gzigs dbang rA hu la/__/mnyam med jo bo nag tsho phyag sor ba/__/shes rab tshul khrims shes rab rgyal mtshan dpal/__/'phags pa lce sgom rnams la gsol ba 'debs/__/grub mchog skyer sgang pa dang gnyan ston che/__/sangs rgyas ston pa shangs ston rgyal mtshan 'bum/__/byams dpal smon lam bsod nams rgyal mtshan dpal/__/shes rab bzang po rnams la gsol ba 'debs/__/gnyug la paN chen ngag dbang grags pa'i zhabs/__/chos grags rgyal mtshan nam mkha' dbang phyug dang /__/sangs rgyas rgyal mtshan kun dga' bsod nams dpal/__/bsod nams dbang phyug rnams la gsol ba 'debs/__/bsod nams mchog grub blo bzang rgya mtsho'i sde/__/dge 'dun don grub bstan 'dzin phrin las dpal/__/blo bzang chos 'dzin phun tshogs rgya mtsho dang /__/blo bzang don grub rnams la gsol ba 'debs/__/ngag dbang blo bzang skal bzang thub bstan rje/__/blo bzang bstan 'dzin dkon mchog rgyal mtshan dpal/__/'jam pa'i dbyangs dngos bstan pa rab rgyas dang /__/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/sngon 'gro'i rim pas rang rgyud legs sbyangs shing /__/sgo gsum lha sngags gnyug ma'i ye shes dang /__/mkha' khyab stong nyid snying rje'i rnal 'byor gyis/__/'phags pa'i go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam mgon bla ma dkon mchog bstan pa rab rgyas dpal bzang po'i zhal snga nas tshul 'di'i bka' drin thob pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge'o//____//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]