JKW-KABUM-01-KA-004-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མཆོག་གླིང་ཞབས་བརྟན་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མ།
Wylie title mchog gling zhabs brtan sa bcu'i dbang phyug ma JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 5, Pages 480-481 (Folios 2b4 to 3a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mchog gling zhabs brtan sa bcu'i dbang phyug ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 480-481. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre
Colophon

།ཞེས་པའང་རིག་བྱེད་འཛིན་པ་ནི་རཱ་བྷོ་གའི་ཁ་ཏོན་དུ་དད་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang rig byed 'dzin pa ni rA b+ho ga'i kha ton du dad pas bskul ba'i ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig

[edit]
ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ། །བསམས་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བབས་རིག་པ་འཛིན། །མཆོ༷ག་གྱུར༷་བདེ༷་ཆེན་གླིང་པ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་སློབ་དཔོན་མཉྫཱ་ཤྲཱི། །ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །བྱིན་རླབས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེ། །མཁྱེན༷་བརྩེའི༷་དབ༷ང་པོ༷་བསྐལ་བརྒྱར༷་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡིས། །རྗེས་བཟུང་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང་། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་རིག་བྱེད་འཛིན་པ་ནི་རཱ་བྷོ་གའི་ཁ་ཏོན་དུ་དད་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

mchog gling zhabs brtan sa bcu'i dbang phyug ma/__ sa bcu'i dbang phyug ye shes rol pa rtsal/__/bsams bzhin bstan 'gro'i mgon du sprul pa'i sku/__/zab gter rgya mtsho'i bka' babs rig pa 'dzin/__/mchoXg gyuraX bdeX chen gling pa zhabs brtan gsol/__/'jam pa'i dbyangs dngos slob dpon many+dzA shrI/__/khri srong lde'u btsan kun mkhyen chos kyi rje/__/byin rlabs bshad sgrub bstan pa'i nyi ma che/__/mkhyenaX brtse'iX dbaXng poX bskal brgyaraX 'tsho gzhes gsol/__/skye ba'i phreng bar dpal ldan bla ma yis/__/rjes bzung mchog thun dngos grub myur 'grub cing /__/bstan 'dzin zhabs brtan bstan pa phyogs bcur rgyas/__/phan bde'i legs tshogs 'phel bar byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang rig byed 'dzin pa ni rA b+ho ga'i kha ton du dad pas bskul ba'i ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis gsol ba btab pa don dang ldan par gyur cig__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: