JKW-KABUM-01-KA-002-178

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ས་དབང་ཕུ་ལུང་པར་སྩལ་བའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཤིས་བརྗོད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཉི་མ།
Wylie title sa dbang phu lung par stsal ba'i phar phyin drug gi shis brjod 'jig rten dbang phyug snying rje'i nyi ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 178, Pages 443-444 (Folios 193a2 to 193b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sa dbang phu lung par stsal ba'i phar phyin drug gi shis brjod 'jig rten dbang phyug snying rje'i nyi ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 443-444. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
[edit]
ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཛཱི་བཾ་ཏིཥྛནྟུ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཉི་མ་ནི། །སྲིད་ན་སྲིད་པ་བཞིན་དུ་འཇུག་བརྩོན་པས། །ཕན་བདེའི་སྣང་བ་སྦྱིན༷་པ༷འི་གྲགས་དཀར་ཅན། །རྣམ་ཀུན་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་གནས་ཁྲིམ༷ས་ཀྱི་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་དུ། །བསླབ་གཞིའི་ནོར་བུའི་སྙེ་མ་གཡུར་ཟ་བས། །ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་བའི། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །སྙིགས་མའི་འགྱུར་བས་རབ་གཟིངས་ངང་ཚུལ་གྱིས། །མི་འཁྲུགས་བཟོ༷ད་པ༷འི་གོ་ཆ་བརྟན་པ་ལས། །ཡིད་སྲུབས་དཔུང་བཅས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །དགེ་མཚན་ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་གྱུར་ཅིག ༣ ། གཅིག་ཏུ་གཞན་དོན་ཁོ་ནར་རབ་དགྱེས་པའི། །དཀར་པོའི་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་མཐུ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུ ན་དང་སྙོམས་འཇུག་པ། །རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གསོལ། ༤ །ཟག་མེད་བས༷མ་གཏ༷ན་བདུད་རྩིས་དགེ་བྱས་པའི། །ཏིང་འཛིན་སྒོ་བརྒྱར་འཇུག་ཅིང་ལྡང་བ་ཡིས། །མི་བཟད་ཉི་བུའི་དཔུང་པ་མཐར་བྱས་ནས། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་རྔ་བརྡུང་གྱུར་ཅིག ༥ །གཟོད་ནས་སྐྱེ་བའི་ཚུ་རོལ་ལས་འདས་ཕྱིར། །མཐར་གྱིས་འགགས་པའི་ཕ་མཐར་སུ་ཞིག་དྲངས། །དེ་སླད་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་སྒེག་འཆང་བའི། །གཟིགས་པས་བསིལ་ལྡན་འགྲོ་འདིར་གཅིག་ཏུ་དགོངས། ༦ །ལྷག་པར་གྲུབ་པས་བསྙེན་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ། བཞེད་རྒུའི་ལེགས་མཛད་གེགས་མེད་སྤེལ་ནས་སླར། །ཕྱོགས་འདིར་དགྱེས་པའི་ཟླ་ཤེལ་སྣང་བ་ཡིས། །དོན་གཉིས་ཀུ་མུད་ཁོང་ནས་རྒྱས་པར་མཛོད། ༧ །བདག་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འཇུག་པ་ཡིས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལས། །ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ༨ །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།ཤུབྷཾ།། །།
[edit]

sa dbang phu lung par stsal ba'i phar phyin drug gi shis brjod 'jig rten dbang phyug snying rje'i nyi ma/ oM swa sti dzI baM tiSh+Than+tu/__'jig rten dbang phyug snying rje'i nyi ma ni/__/srid na srid pa bzhin du 'jug brtson pas/__/phan bde'i snang ba sbyinaX paX'i grags dkar can/__/rnam kun 'chi med grub pa nyid gyur cig__/tshul gnas khrimaXs kyi mtho ris dga' tshal du/__/bslab gzhi'i nor bu'i snye ma g.yur za bas/__/sa gsum skye rgu'i rgud pa kun sel ba'i/__/zhabs pad rdo rje'i khams su 'tsho gzhes gsol/_2__/snyigs ma'i 'gyur bas rab gzings ngang tshul gyis/__/mi 'khrugs bzoXd paX'i go cha brtan pa las/__/yid srubs dpung bcas phyogs las rnam rgyal ba'i/__/dge mtshan nam yang nub pa med gyur cig_3_/__gcig tu gzhan don kho nar rab dgyes pa'i/__/dkar po'i yon tan bye ba'i brtson 'grus mthu/__/sras bcas rgyal ba ku_na dang snyoms 'jug pa/__/rtag cing khyab dang lhun gyis grub par gsol/__4__/zag med bsaXm gtaXn bdud rtsis dge byas pa'i/__/ting 'dzin sgo brgyar 'jug cing ldang ba yis/__/mi bzad nyi bu'i dpung pa mthar byas nas/__/'chi med grub pa'i rgyal rnga brdung gyur cig__5__/gzod nas skye ba'i tshu rol las 'das phyir/__/mthar gyis 'gags pa'i pha mthar su zhig drangs/__/de slad shes rab zab mo'i sgeg 'chang ba'i/__/gzigs pas bsil ldan 'gro 'dir gcig tu dgongs/__6__/lhag par grub pas bsnyen pa'i gnas mchog tu/__bzhed rgu'i legs mdzad gegs med spel nas slar/__/phyogs 'dir dgyes pa'i zla shel snang ba yis/__/don gnyis ku mud khong nas rgyas par mdzod/__7__/bdag kyang ye shes chen po'i 'jug pa yis/__/rnam pa kun tu rjes su bzung ba las/__/lam bzang sgrub pa'i 'gal rkyen kun zhi zhing /_/srid zhi'i dge legs rgyas pa'i bkra shis stsol/__8__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//shub+haM//___//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: