JKW-KABUM-01-KA-002-172

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་ཤློ་ཀ་གཅིག།
Wylie title rgyal ba'i myu gu sogs kyi zhabs brtan sh+lo ka gcig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 172, Pages 434 (Folios 188b2 to 188b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgyal ba'i myu gu sogs kyi zhabs brtan sh+lo ka gcig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 434. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས། འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། བཅས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་འདི་དག་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཐོག་མའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་ཕུལ་བ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces rtse gcig gus pas gsol ba 'debs mtshon bkra shis pa'i lha gos/__'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan/____bcas bkra shis pa'i rtags kyi grangs ldan 'di dag bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos thog ma'i rten 'byung du phul ba ji ltar smon pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་རྗེ་བཙུན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མཚོ་སྐྱེས་ཞབས་བཞིན་སྐུ་ཚེ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །མཁན་ཆེན་ཇི་བཞིན་སྟོན་པ་གཉིས་པར་གྱུར། །ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །ཅེས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས། འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བརྙན། བཅས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་འདི་དག་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཐོག་མའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་ཕུལ་བ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

rgyal ba'i myu gu sogs kyi zhabs brtan sh+lo ka gcig/ oM swasti sid+d+haM/__rgyal ba'i myu gu rje btsun sprul pa'i sku/__/mtsho skyes zhabs bzhin sku tshe phrin las rgyas/__/mkhan chen ji bzhin ston pa gnyis par gyur/__/chos rgyal chen po'i thugs bskyed yongs rdzogs shog__/ces rtse gcig gus pas gsol ba 'debs mtshon bkra shis pa'i lha gos/__'chi med sku gsum thugs rdo rje'i snang brnyan/____bcas bkra shis pa'i rtags kyi grangs ldan 'di dag bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos thog ma'i rten 'byung du phul ba ji ltar smon pa'i don thams cad yid bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: