JKW-KABUM-01-KA-002-166

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་ཀུན་བཟང་ཐེག་རྩེ་མ།
Wylie title yang de nyid la zhabs brtan kun bzang theg rtse ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 166, Pages 429-430 (Folios 186a5 to 186b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. '. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 429-430. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་དབོན་བླ་སྤྲུལ་ཟུང་ནས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces pa'ang rje dbon bla sprul zung nas 'di ltar bris shig ces gsung bskul gnang ba ltar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris shing gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཀུན༷་བཟང༷་ཐེག༷་རྩེ་མཆོ༷ག་གི་རྒྱལ་ཐབས་ལ། །དབང་བསྒྱུར་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ༷་རྗེ༷་འཆང་། །ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བས། །བདག་ཅག་སྡུག་བསྔལ་མེ་ཡིས་གདུང་གྱུར་པར། །དམིགས་མེད་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་དགོངས་ནས། །ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །དྭངས་གསལ་འཕྲུལ་བྲལ་མྱུར་དུ་སྣང་མཛད་གསོལ། །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །མཆོག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པ་དང་། །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་རྗེ་དབོན་བླ་སྤྲུལ་ཟུང་ནས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

yang de nyid la zhabs brtan kun bzang theg rtse ma/__ kunaX bzangaX thegaX rtse mchoXg gi rgyal thabs la/__/dbang bsgyur rigs kun khyab bdag rdoX rjeX 'chang /__/chos dbyings zhi ba chen por thugs gzhol bas/__/bdag cag sdug bsngal me yis gdung gyur par/__/dmigs med brtse ba chen pos rjes dgongs nas/__/chos sku'i dbyings las ye shes sprul pa'i sku/__/phun sum tshogs pa'i gzigs pa rnam pa lngas/__/dwangs gsal 'phrul bral myur du snang mdzad gsol/__/dkon mchog rtsa gsum bden pa'i byin rlabs kyis/__/mchog gi rnam 'phrul myur du 'byon pa dang /__/sku tshe brtan cing phrin las phyogs bcur khyab/__/phan bde'i dge mtshan rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang rje dbon bla sprul zung nas 'di ltar bris shig ces gsung bskul gnang ba ltar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris shing gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: