JKW-KABUM-01-KA-002-100

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:40, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།
Wylie title yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs char rgyun JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 100, Pages 334-336 (Folios 138b5 to 139b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ (byams pa kun dga' bstan 'dzin)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs char rgyun. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 334-336. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོར་རེག་པའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་གྱུར་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang rje bla ma de nyid kyi zhabs rdul la spyi bor reg pa'i bka' 'bangs kyi tha shal bya bral ba many+dzu g+ho Shas gsol ba btab pa'i dge bas bdag gzhan rnams kyi rgyud la khyab bdag 'khor lo'i mgon po'i ye shes gzigs pa'i byin rlabs 'jug pa'i gyur gyur cig

[edit]
མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བྱམ༷ས་པ༷འི་ཐུགས་རྗེས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན༷། །ལྷར་བཅས་དག༷འ་བའི་བསྟན༷་འཛིན༷་མཆོག་གི་སྐུར། །ཡོངས་ཤར་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དངོས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན། །རིམ་གཉིས་ལས་བྱུང་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེའི། །ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མང་ཐོས་མཁས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཚལ། །བསམ་བྱུང་རིག་པའི་མེ་ཏོག་མཛེས་འབར་ཞིང་། །རྩེ་གཅིག་སྒོམ་པའི་ཏིང་འཛིན་བདུད་རྩི་ཡིས། །ཕན་བདེའི་ངལ་འཚོ་སྦྱིན་ལ་གསོལ༴ འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་འཆི་མེད་ལམ་ཡངས་པོར། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོ་བས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་པད་ཚལ་རྒྱས་མཛད་པ། །ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མར་གསོལ༴ སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེའི་ངེས་གསང་མཐའ་དག་དང་། །ཁྱད་པར་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ས་སྐྱ་པའི། །ཟབ་ཆོས་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་མཆོག །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་བདག་པོར༴ །རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པ་ལྷུར་ལེན་པའི། །བསྡུ་དངོས་བཞི་ཡི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒུད་པ་སེལ་མཛད་པ། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་འདྲེན་པར་གསོལ༴ ཤེས་པས་སྲིད་པའི་སྦྱོར་བ་རིང་སྤངས་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེས་ཞི་བའི་མཐའ་ལ་གནས་མིན་པར། །ཟུང་འཇུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི། །ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོར་ན་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་ཤེས་པའི་བློས། །སྙིང་ནས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་ཟུངས། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣས་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི། །དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོར་རེག་པའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་གྱུར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs char rgyun/__ mkhan chen thams cad mkhyen pa byams pa kun dga' bstan 'dzin la gsol ba 'debs pa byin rlabs char rgyun ces bya ba bzhugs so/__/byamaXs paX'i thugs rjes sras bcas rgyal ba kunaX/__/lhar bcas dgaX' ba'i bstanaX 'dzinaX mchog gi skur/__/yongs shar rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho yi/__/khyab bdag rdo rje sems dngos zhabs brtan gsol/__/nges 'byung tshul khrims phung po rnam par dag__/byang chub spyod mchog rgya mtsho'i pha rol son/__/rim gnyis las byung 'od gsal phyag rgya che'i/__/ye shes mngon du gzigs la gsol ba 'debs/__/mang thos mkhas rnams kun tu dga' ba'i tshal/__/bsam byung rig pa'i me tog mdzes 'bar zhing /__/rtse gcig sgom pa'i ting 'dzin bdud rtsi yis/__/phan bde'i ngal 'tsho sbyin la gsol=__'chad rtsod rtsom pa'i 'chi med lam yangs por/__/mkhyen brtse nus pa'i 'od zer rab 'phro bas/__/mkhas btsun bzang po'i pad tshal rgyas mdzad pa/__/kun gzigs chos kyi nyi mar gsol=__sde snod rgyud sde'i nges gsang mtha' dag dang /__/khyad par 'jam dpal gzhon nu sa skya pa'i/__/zab chos snyan brgyud rgya mtsho'i ded dpon mchog__/yongs rdzogs bstan pa'i bdag por=__/rtag tu gzhan la phan pa lhur len pa'i/__/bsdu dngos bzhi yi phrin las rab 'byams kyi/__/'jig rten gsum gyi rgud pa sel mdzad pa/__/lhar bcas 'gro ba'i 'dren par gsol=__shes pas srid pa'i sbyor ba ring spangs kyang /__/snying rjes zhi ba'i mtha' la gnas min par/__/zung 'jug sku dang ye shes dbyer med pa'i/__/kun mkhyen go 'phang brnyes la gsol ba 'debs/__/mdor na khyab bdag dpal ldan bla ma mchog__/skyabs gnas kun 'dus ngo bor shes pa'i blos/__/snying nas gdung shugs drag pos gsol 'debs na/__byang chub bar du 'bral med rjes su zungs/__/thub pa'i bstan pa phyogs bcur rgyas pa dang /__/bstan 'dzin mchog rnas bskal brgyar 'tsho gzhes shing /__/bdag sogs 'gro kun mngon mtho nges legs kyi/__/dpal 'byor rgyun mi 'chad par byin gyis rlobs/__/ces pa'ang rje bla ma de nyid kyi zhabs rdul la spyi bor reg pa'i bka' 'bangs kyi tha shal bya bral ba many+dzu g+ho Shas gsol ba btab pa'i dge bas bdag gzhan rnams kyi rgyud la khyab bdag 'khor lo'i mgon po'i ye shes gzigs pa'i byin rlabs 'jug pa'i gyur gyur cig___/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: