JKW-KABUM-01-KA-002-082

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:31, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་མདོར་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
Wylie title gsol 'debs smon lam mdor bsdus bdud rtsi'i snying po JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 82, Pages 294-295 (Folios 118b2 to 119a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsol 'debs smon lam mdor bsdus bdud rtsi'i snying po. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 294-295. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་གང་དེའི་ཁ་ཏོན་དུ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang dad ldan gang de'i kha ton du mdor bsdus pa'i tshul gyis bris pa sid+d+hi rastu

[edit]
གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་མདོར་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་ཀ༷རྨ༷་པ༷། །རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་བློ༷་གྲོས༷་མཐའ་ཡས༷་སྡེ། །ཨོ་རྒྱན་དངོས་བྱོན་མཆོག༷་གྱུར༷་བདེ༷་ཆེན༷་གླི༷ང་། །པ༷དྨ༷འི་མདོ༷་སྔ༷གས་བསྟ༷ན་འཛིན༷་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འཇ༷མ་དབྱང༷ས་བླ་མ་མཁྱེན༷་བརྩེའི༷་དབང༷་པོ༷་སོགས། །ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ། །སྡིག་ལྟུང་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །བསོད་ནམས་དངོས་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་ཀུན། །ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་སྤྱོད་འཕེལ། །ཕྱི་མར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཚོགས་རྫོགས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་ཞིང་ཀུན་སྦྱངས། །ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡི། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་དགེ་བྱས་པས། །ཐུབ་བསྟན་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་གང་དེའི་ཁ་ཏོན་དུ་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

gsol 'debs smon lam mdor bsdus bdud rtsi'i snying po/__ gsol 'debs smon lam mdor bsdus bdud rtsi'i snying po bzhugs so/__/dpal ldan sangs rgyas kun dngos kaXrmaX paX/__/rgyal sras thu bo bloX grosaX mtha' yasaX sde/__/o rgyan dngos byon mchogaX gyuraX bdeX chenaX gliXng /__/paXd+maX'i mdoX sngaXgs bstaXn 'dzinaX sprul pa'i sku/__/'jaXm dbyangaXs bla ma mkhyenaX brtse'iX dbangaX poX sogs/__/phyogs dus skyabs gnas rgya mtsho'i tshogs rnams la/__/gus pas gsol 'debs phyag 'tshal mchod pa 'bul/__/sdig ltung kun bshags dge la rjes yi rang /__/chos 'khor bskor bzhin bskal brgyar bzhugs gsol 'debs/__/bsod nams dngos kun byang chub snying por bsngo/__/dge ba 'di yis bdag gzhan yid can kun/__/tshe 'dir tshe ring nad med chos spyod 'phel/__/phyi mar bde ba can gyi zhing skyes nas/__/bla ma 'od dpag med pas rjes su bzung /__/tshogs rdzogs sems can yongs smin zhing kun sbyangs/__/thams cad gzigs pa'i go 'phang myur thob shog_/bkra shis gang zhig dpal ldan bla ma yi/__/byin rlabs bdud rtsi'i snang bas dge byas pas/__/thub bstan pad+mo mchog tu rgyas pa dang /__/'jig rten bde legs chen pos khyab par shog__/ces pa'ang dad ldan gang de'i kha ton du mdor bsdus pa'i tshul gyis bris pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: