JKW-KABUM-01-KA-002-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་ཚིག་ཡིད་འཕྲོག་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཆུན་པོ།
Wylie title gu ru pad+ma rgyal po la bstod tshig yid 'phrog ut+pal dmar po'i chun po JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 27, Pages 135-137 (Folios 39a4 to 40a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gu ru pad+ma rgyal po la bstod tshig yid 'phrog ut+pal dmar po'i chun po. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 135-137. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity gu ru pad+ma rgyal po
Colophon

ཅེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཚན་བརྒྱད་དུ་སྟོན་པའི་ནང་ཚན་སློབ་དཔོན་པདྨ་རཱ་ཛ་ལ་བསྟོད་ཚིག་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་འདིའང་འཇིགས་མེད་སྒེག་པའི་ལང་ཚོས་སྦྱར་བའོ།།

ces sprul pa'i sku mtshan brgyad du ston pa'i nang tshan slob dpon pad+ma rA dza la bstod tshig ut+pal dmar po'i phreng ba 'di'ang 'jigs med sgeg pa'i lang tshos sbyar ba'o

[edit]
གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་ཚིག་ཡིད་འཕྲོག་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཀ༷་མ་ལ་ཡི་གེ་སར་བཞད་པའི་རྩེར། །ཁ༷་དོག་མཚམས་སྤྲིན་གསར་བ་བཞུ་བའི་རྡུལ། །ག༷་ལ་བ་དེར་ཆགས་འདྲའི་ལང་ཚོ་ནི། །ང༷་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་འཇོམས་ཕྱིར་ཁྲོ་ཞིང་སྒེག ༡ །ཅ༷་ཅོ་བྲལ་ཡང་དགྱེས་པའི་ཞལ་འོད་ཀྱིས། །ཆ༷་བྱད་གནས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་འགྲོ་དང་། །ཇ༷་དར་གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་འདོད་དགུའི་གཏེར། །ཉ༷་རྒྱས་ཀུནྡཱ་འཛུམ་བཞིན་འགུགས་པར་མཛད། ༢ །ཏཱ༷་རེ་དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ་ཅིང་། །ཐ༷་དད་གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོར་བཞེངས། །ད༷་གཟོད་ཆོས་སྐུ་སྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །ན༷་མར་གྲུབ་གཉིས་འབྲས་བུས་ལྕི་བར་མཛད། ༣ །པཱ༷་ར་མི་ཏའི་བདུན་པ་ཐབས་ཀྱི་ལམ། །ཕ༷་རོལ་ཆགས་པས་འཆིང་བྱེད་དབང་གི་ལས། །བ༷་མཆོག་འདོད་འཇོའི་ཙིནྟཱ་མ་ཎི་ལྟར། །མ༷་ལུས་ཁྱོད་ཀྱི་རིག་སྔགས་ཉིད་ལས་བྱུང་། །ཙ༷་རི་ཏྲ་དང་ཛ་ལནྡྷ་ར་སོགས། །ཚ༷་ཟེར་ཅན་འདྲའི་ཁྱོད་སྐུ་གསང་བར་རྫོགས། །ཛ༷་ཧུའི་རླབས་ཕྲེང་ལྟ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །ཝ༷་བཞིན་ཉུལ་བའི་འབྱུང་པོའི་ཡིད་ཀྱང་འཆིང་། ༥ །ཞྭ༷་ཐོད་ཕོད་ཁ་དམར་པོས་རབ་དཀྲིས་ཤིང་། །ཟ༷་འོག་གོས་དང་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གསོལ། །འ༷་ཅག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྐལ་ལྡན་ལ། །ཡ༷་བྲལ་ལས་འདས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །ར༷་ས་ནཱ་ཞེས་ཐབས་དང་གཅིག་ཤོས་ནི། །ལ༷་ལ་ན་སྟེ་ཟུང་འཇུག་དབུ་མར་རོལ། །ཤ༷་ཁྲག་བྲལ་བའི་འཕོ་ཆེན་འོད་གསལ་སྐུར། །ས༷་བཅུའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས། ༧ །ཧེ༷་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྱོད་ཉིད་བདག་བསྒོམས་ཏེ། །ཨ༷་ཧཾ་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་བཟླས་པར་རོལ། །འོད་གསལ་སྤྲོས་བྲལ་དགོངས་པར་མཉམ་བཞག་པས། །ཕན་དང་བདེ་བའི་དཔལ་གྱིས་འཁྱུད་གྱུར་ཅིག ༨ །གང་ན་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཐོར་ཚུགས་ཀྱིས། །ཁྱོད་ཞབས་སྤྱི་བོར་བསྟེན་པའི་ངོ་མཚར་དཔལ། །མངོན་སུམ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ༩ །ཐབས་ཤེས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ནར། །རྟག་ཏུ་བཟླས་བརྗོད་བགྱིས་པའི་དགེ་མཚན་ལས། །སྒྲ་ཚིག་རྣམ་སྤངས་སྤྲོས་བྲལ་ནཱ་དའི་ངང་། །གྲགས་སྟོང་གསུང་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ༡༠ །ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་ཟབ་གསང་མཆོག་གི་ལམ། །འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་མཉམ་བཞག་པས། །དཔྱིད་དང་ཐིག་ལེ་རོ་གཅིག་གྱུར་པ་ཡི། །རིག་སྟོང་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ༡༡ །གནས་སྐབས་འོད་དམར་རཱ་གའི་ཞགས་པ་ཡིས། །ཁམས་གསུམ་ཆགས་པའི་ཕྱག་རྒྱར་འཆིང་བྱས་ཏེ། །འདོད་དགུའི་མཚར་སྡུག་རྫོགས་པའི་ཨུཏྤ་ལ། །འཛུམ་ཕྲེང་དགོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག ༡༢ །ཅེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཚན་བརྒྱད་དུ་སྟོན་པའི་ནང་ཚན་སློབ་དཔོན་པདྨ་རཱ་ཛ་ལ་བསྟོད་ཚིག་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་འདིའང་འཇིགས་མེད་སྒེག་པའི་ལང་ཚོས་སྦྱར་བའོ།། །། ༈
[edit]

gu ru pad+ma rgyal po la bstod tshig yid 'phrog ut+pal dmar po'i chun po/__ gu ru pad+ma rgyal po la bstod tshig yid 'phrog ut+pal dmar po'i chun po zhes bya ba/__kaX ma la yi ge sar bzhad pa'i rtser/__/khaX dog mtshams sprin gsar ba bzhu ba'i rdul/__/gaX la ba der chags 'dra'i lang tsho ni/__/ngaX rgyal 'dod chags 'joms phyir khro zhing sgeg__1__/caX co bral yang dgyes pa'i zhal 'od kyis/__/chaX byad gnas rigs sna tshogs skye 'gro dang /__/jaX dar gser dngul la sogs 'dod dgu'i gter/__/nyaX rgyas kun+dA 'dzum bzhin 'gugs par mdzad/__2__/tAX re dbang mdzad DA ki dgyes rol cing /__/thaX dad gnas yul mkha' 'gro'i gtso bor bzhengs/__/daX gzod chos sku sgom pa'i rnal 'byor la/__/naX mar grub gnyis 'bras bus lci bar mdzad/__3__/pAX ra mi ta'i bdun pa thabs kyi lam/__/phaX rol chags pas 'ching byed dbang gi las/__/baX mchog 'dod 'jo'i tsin+tA ma Ni ltar/__/maX lus khyod kyi rig sngags nyid las byung /__/tsaX ri tra dang dza lan+d+ha ra sogs/_/tshaX zer can 'dra'i khyod sku gsang bar rdzogs/__/dzaX hu'i rlabs phreng lta bu'i phyag rgya yis/__/waX bzhin nyul ba'i 'byung po'i yid kyang 'ching /__5__/zhwaX thod phod kha dmar pos rab dkris shing /__/zaX 'og gos dang rus pa'i rgyan drug gsol/__/'aX cag gsol ba btab pa'i skal ldan la/__/yaX bral las 'das mchog gi dngos grub ster/__/raX sa nA zhes thabs dang gcig shos ni/__/laX la na ste zung 'jug dbu mar rol/__/shaX khrag bral ba'i 'pho chen 'od gsal skur/__/saX bcu'i mngon par rtogs pa yongs su rdzogs/_7__/heX ru ka dpal khyod nyid bdag bsgoms te/__/aX haM zung 'jug bde stong bzlas par rol/__/'od gsal spros bral dgongs par mnyam bzhag pas/__/phan dang bde ba'i dpal gyis 'khyud gyur cig__8__/gang na rig 'dzin DA ki'i thor tshugs kyis/__/khyod zhabs spyi bor bsten pa'i ngo mtshar dpal/__/mngon sum mig gi bdud rtsir gyur nas kyang /__/snang stong sku yis byin gyis brlab tu gsol/__9_/thabs shes gsang ba sngags kyi de kho nar/__/rtag tu bzlas brjod bgyis pa'i dge mtshan las/__/sgra tshig rnam spangs spros bral nA da'i ngang /__/grags stong gsung gis byin gyis brlab tu gsol/__10__/chos kun rang bzhin zab gsang mchog gi lam/__/'od gsal phyag rgya chen por mnyam bzhag pas/__/dpyid dang thig le ro gcig gyur pa yi/__/rig stong thugs kyis byin gyis brlab tu gsol/__11__/gnas skabs 'od dmar rA ga'i zhags pa yis/__/khams gsum chags pa'i phyag rgyar 'ching byas te/__/'dod dgu'i mtshar sdug rdzogs pa'i ut+pa la/__/'dzum phreng dgod pa'i dngos grub mchog thob shog__12__/ces sprul pa'i sku mtshan brgyad du ston pa'i nang tshan slob dpon pad+ma rA dza la bstod tshig ut+pal dmar po'i phreng ba 'di'ang 'jigs med sgeg pa'i lang tshos sbyar ba'o//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: