JKW-KABUM-01-KA-002-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ལ་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུད་རྩིའི་པདྨོ།
Wylie title 'jig rten dbang phyug snying rje'i zla ba la gsol ba'i tshigs su bcad pa bdud rtsi'i pad+mo JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 7, Pages 83-85 (Folios 13a6 to 14a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jig rten dbang phyug snying rje'i zla ba la gsol ba'i tshigs su bcad pa bdud rtsi'i pad+mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 83-85. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jig rten dbang phyug
Colophon

།འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ལ་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། མ་ཎི་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གྲུ་འཛིན་བདག་པོ་དྲན་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

'phags pa 'jig rten dbang phyug snying rje'i zla ba la gsol ba'i tshigs su bcad pa 'di'ang /_ma Ni ba many+dzu g+ho Shas gru 'dzin bdag po dran pa'i skad cig la bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ལ་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུད་རྩིའི་པདྨོ་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐཱ་ཡ། དགེ་ལེགས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་ཆུ་གཏེར་རྒྱས་མཛད་པ། །འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་ཤིས་པ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག ༡ །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་མཚན་ཙམ་གྱི། །རིན་ཆེན་གང་གིས་འཆང་བ་ཡང་། །སྲིད་ཞིའི་དབུལ་བ་མཐར་མཛད་པས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་དགྱེས་པས་སྐྱོངས། ༢ །ཐར་པའི་མཆོག་དང་རྣམ་དཔྱོད་བློ། །རིང་འཚོའི་ཚེ་དང་འབྱོར་པའི་ཕུལ། །སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་འདོད་འཇོ་བ། །ཕྱག་ན་པདྨོས་བཟུང་གྱུར་ཅིག ༣ །སུ་ཞིག་ངན་སོང་འཁོར་བ་ལས། །མཐོ་རིས་མྱང་གྲོལ་ལ་འགོད་ཅེས། །དུས་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་པའི་གཉེན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་པར་ཤོག ༤ །དེ་མཐུས་བདག་དང་མཁའ་མཉམ་གྱི། །ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་ཀུན། །འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་བརྐྱངས་ཏེ། །བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་འཁྲིད་གྱུར་ཅིག ༥ །དེར་ནི་འོད་མཐའ་ཡས་པ་དང་། །འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པས་བཤེས་མཛད་ནས། །སྐད་ཅིག་རེར་ཡང་བསམ་ཡས་ཀྱི། །གཟུངས་དང་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པར་ཤོག ༦ །འཁོར་བའི་ཚུ་རོལ་མི་གནས་ཤིང་། །མྱང་འདས་ཕ་རོལ་གཞོལ་མིན་པར། །དབུ་མའི་ལམ་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི། །མགོན་པོ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ༧ །འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ལ་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། མ་ཎི་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གྲུ་འཛིན་བདག་པོ་དྲན་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

'jig rten dbang phyug snying rje'i zla ba la gsol ba'i tshigs su bcad pa bdud rtsi'i pad+mo/__ 'jig rten dbang phyug snying rje'i zla ba la gsol ba'i tshigs su bcad pa bdud rtsi'i pad+mo zhes bya ba/__na mo lo ka nA thA ya/__dge legs bdud rtsi'i snang ba yis/__/phan bde'i chu gter rgyas mdzad pa/__/'phags mchog snying rje'i zla ba yis/__/rtag tu shis pa sbyin gyur cig__1__/spyan ras gzigs zhes mtshan tsam gyi/__/rin chen gang gis 'chang ba yang /__/srid zhi'i dbul ba mthar mdzad pas/__/byang chub bar du dgyes pas skyongs/__2_/thar pa'i mchog dang rnam dpyod blo/__/ring 'tsho'i tshe dang 'byor pa'i phul/__/skal bzang kun dga'i 'dod 'jo ba/__/phyag na pad+mos bzung gyur cig__3__/su zhig ngan song 'khor ba las/__/mtho ris myang grol la 'god ces/__/dus gsum thugs rjes dgongs pa'i gnyen/__/spyan ras gzigs dbang 'grub par shog__4_/de mthus bdag dang mkha' mnyam gyi/__/yid can rgya mtsho'i rdul snyed kun/__/'phags pa'i thugs rje'i phyag brkyangs te/__/bde chen zhing du 'khrid gyur cig__5__/der ni 'od mtha' yas pa dang /__/'phags mchog dgyes pas bshes mdzad nas/__/skad cig rer yang bsam yas kyi/__/gzungs dang ting 'dzin thob par shog__6_/'khor ba'i tshu rol mi gnas shing /__/myang 'das pha rol gzhol min par/__/dbu ma'i lam nas 'jig rten gyi/__/mgon po myur du 'grub gyur cig__7__/'phags pa 'jig rten dbang phyug snying rje'i zla ba la gsol ba'i tshigs su bcad pa 'di'ang /__ma Ni ba many+dzu g+ho Shas gru 'dzin bdag po dran pa'i skad cig la bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: