JKW-KABUM-01-KA-002-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་སུ་གསོལ་བའི་ཚིག་གི་ཨུཏྤལ་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན།
Wylie title 'jig rten dbang phyug snying rje chen po la smre sngags su gsol ba'i tshig gi ut+pal drang srong grub pa'i rna rgyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 6, Pages 73-83 (Folios 8a6 to 13a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jig rten dbang phyug snying rje chen po la smre sngags su gsol ba'i tshig gi ut+pal drang srong grub pa'i rna rgyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 73-83. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jig rten dbang phyug
Colophon

ཞེས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ། །སརྦ་ད་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes 'jam dpal dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so/__/sarba da ka l+yA NaM b+ha ba tu//

[edit]
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་སུ་གསོལ་བའི་ཚིག་གི་ཨུཏྤལ་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། བྱང་ཆུབ་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་སྐྱེས་ཟླ་བ་ཉིད་ནི་སྙིང་རྗེའི་ཕྱི་བཞིན་འགྲོ། །རིག་པའི་གཟི་ལྡན་ཉིན་མོར་བྱེད་པའང་ཕན་བདེའི་སླད་དུ་སྟེ། །དྲི་མེད་མཚན་གྱི་དཔག་བསམ་རྐང་པས་འཐུང་བ་འཇིག་རྟེན་དགེ་མཛད་པ། །བསོད་ནམས་ས་གཞིར་ལན་གཅིག་མིན་འཁྲུངས་དེ་ཉིད་རྟག་ཏུ་བསམ་པར་རིགས། །གང་ན་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས་པ་ཡི། །ཞིང་ཁམས་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་སར་འཕོས་པ། །ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་དང་གྲུབ་པའི་སྨན་ལྗོངས་ནི། །དཔལ་ལྡན་གྲུ་འཛིན་རི་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད། །དེར་ནི་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཅན། །ནམ་ཡང་སྤྱན་རས་མི་ཟུམ་པའི། །མདུན་སར་ཡིད་ཅན་ཀུན་བཀོད་ནས། །ཇི་ལྟར་དབུགས་འབྱིན་མཛད་ཅེས་དགོངས། །གཞན་ཡང་ཞལ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་ལས། །འཁྲུངས་པའི་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་སོགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་སྟོབས་ཆེ། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱས་ལྷག་པར་བསྟེན། །མགོན་དེའི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ནི། །ཐུབ་པ་ཡེ་ཤེས་ཏོག་གི་མཐུས། །དང་པོར་སད་པའི་ཛམྦུའི་འབྲས། །བསྔགས་འོས་ཆུ་ཡིས་སྐྱེད་བསྲིངས་པས། །ཕྱི་ནས་འོད་ཟེར་ཀུན་འཕགས་པ། །དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་དབྱིག །རིན་ཆེན་རིན་ཐང་མེད་པ་བརྙེས། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དབྱིབས་བསྔགས་དང་། །བསམ་གཏན་གཞན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། །མིང་གི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ། །ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ལྷུང་བས་ཀྱང་། །ངན་འགྲོའི་འཇིགས་མིན་མི་ཁོམས་མིན། །གཤིས་ངན་གུམ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །བསོད་ནམས་འབའ་ཞིག་བསྟེན་པའི་མཐའ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཞེས། །ཡང་ཡང་དམ་བཅའི་སྤྲིང་ཡིག་གིས། །འགྲོ་འདི་འཁྱུད་པ་ལྟར་གྱུར་པ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་སློབ་པའི་ཚུལ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྙིང་རྗེས་བསྐྲུན། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས། །ཞི་བའི་ངལ་འཚོ་སྦྱིན་ལ་དེ། །བསིལ་བར་བྱེད་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཅན། །རྟག་ཏུ་ཚུར་མཐོང་མཁའ་འདིར་འཆར། །རབ་དཀར་བདུད་རྩིའི་དོག་པ་ཡིས། །ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་དད་པའི་མིག །ཀུ་མུད་ལྟ་བུར་རྒྱས་མཛད་པ། །འོད་མཐའ་ཡས་པའི་ཅོད་པན་འཆང་། །རང་དང་གཞན་གྱི་སྨྲ་བའི་མཆོག །ཇི་སྙེད་བསམ་པའི་རྗེས་འགྲོ་བར། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་སྟོན་པས། །དེ་དང་དེ་ལ་མོས་རྣམས་འདུལ། །ཟླ་ལྟར་རྒྱས་པའི་དཔྲལ་བ་ནས། འདི་རྣམས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་གསུང་དང་མཐུན་པར་བཀོད་པའོ། །མི་ཟད་ཞི་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས། །སྐྱེ་བོ་ཚུ་རོལ་སྨྲ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་སད་ཅིང་འདུལ་བར་མཛད། །དེ་བཞིན་ཕྲག་པའི་ས་འཛིན་ལས། །གསེར་གྱི་མངལ་ཅན་སྣང་བའི་མཛོད། །ཤར་བས་པདྨའི་སྐྱེ་གནས་པ། །པུཎྜ་རཱི་ཀའི་སྙེམས་པ་འཆང་། །དཔལ་གྱི་བེའུའི་རི་མོ་ཡིས། །མཚན་པའི་བཀྲ་ཤིས་དཔྱིད་ཀ་ལས། །སྲིད་སྒྲུབ་མེ་ཏོག་དགོད་པ་ན། །ཁྱབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཐོད་དུ་གྱུར། །སྤྱན་ཟུང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ཉིན་མོར་བྱེད་དང་ཟླ་བ་དག །དེ་ལ་མོས་པའི་ཡིད་ཅན་རྣམས། །སད་དང་མུན་པ་འཇོམས་ཕྱིར་རྒྱུ། །ཚེམས་དཀར་སྭ་ར་སྭ་ཏཱིའི་དབྱངས། །མཚན་བཟང་ཟོལ་དུ་འཁྲུངས་ཙམ་གྱིས། །དཔལ་མོར་གུས་རྣམས་ཡི་རང་ཞིང་། །ས་གསུམ་རྨོངས་པའི་རབ་རིབ་འཕྲོག །འཛུམ་པའི་ཞལ་གྱི་ཨུཏྤ་ལས། །གཡོ་བའི་རང་བཞིན་བསྐྱེད་མཛད་པས། །རླུང་གི་སྐྱེ་བ་ས་རྣམས་ནི། །གུས་བཅས་མི་ཟད་ལམ་ལ་སྦྱར། །ཆུ་ལྷ་པ་རྣམས་གདུལ་བ་དང་། །ཡང་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར། །ལྟོ་བ་ལས་ནི་མཆོག་སེམས་པ། །དྲི་མེད་དག་པའི་ཚུལ་གྱིས་འོངས། །འདོད་སྟེར་བཅོམ་ལྡན་ནོར་འཛིན་མ། །ཞབས་ཀྱི་ས་གཞི་ལས་བསྐྲུན་པས། །འགྲོ་རྣམས་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ལ། །གུས་པའི་ངལ་བ་རིང་དུ་བཏང་། །ཁྱད་པར་ཕྲིན་ལས་ཟིལ་དངར་གྱིས། །བྲན་པས་བྱེ་བའི་པདྨོ་ནི། །འཕགས་མར་གྲགས་པའི་མཚན་ཙམ་ཡང་། །བསོད་ནམས་ས་བོན་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །བསྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ལས་བྱུང་ན། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །འབྱུང་གནས་ཁྱོད་ལ་སུ་མི་གུས། །ཤིན་ཏུ་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱི་དུམ། །ཡིད་སྲུབས་སྙིང་ལ་གདུང་བའི་ཚུལ། །བཅོམ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་སོགས། །གང་འདུལ་མཚན་དང་གཟུགས་སུའང་སྣང་། །གཞན་ཡང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ནི། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གང་བྱུང་དང་། །དེ་བཞིན་བསིལ་ལྡན་རི་བོའི་ཁོངས། །དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་འཇུག་པས། །ཕལ་ཆེར་ས་ཡི་བདག་པོ་དང་། །ལ་ལར་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གི་ཚུལ། །ཁ་ཅིག་ཐ་མལ་ཟོལ་གྱིས་འདིར། །ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ངོ་མཚར་སྟོན། །དམ་པའི་གྲིབ་བསིལ་སྣུམ་པོ་ཅན། །སཱ་ལའི་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པ་ན། །ཐབས་མཁས་ཡལ་ག་སྐྱེ་ཀུན་ལ། །གདུང་སེལ་སྦྱིན་པའི་མཐའ་མི་མངོན། །ཚངས་པ་དགྱེས་པའི་ཡིད་མཚོའི་རླབས། །སྲིད་འདིའི་སྙན་པ་གཞན་ཡིན་ཏེ། །ཟབ་མོའི་རྒྱུད་དུ་འཕོས་པའི་དབྱངས། །རྒྱ་ཆེའི་ལེགས་བྱས་འདྲ་བ་མེད། །མཐའ་གཉིས་བཅོམ་པའི་རྩོམ་བྱེད་ནི། །གང་གསུང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་མོད། །སླད་ནས་འཕེལ་དང་མངོན་གྱུར་པའི། །ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའང་ལགས། །ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཤེས་པ་རོ་གཅིག་ཉིད་གྱུར་པས། །འདི་ནི་མཁྱེན་པའི་ཡུལ་མིན་ཞེས། །ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་དམིགས་ཕྱིར། །སྤྲོས་པའི་སྦྱོར་བས་མི་བཟོད་པའི། །སྤྲོས་པ་དུ་མའི་སྒེག་འཆང་བས། །སྤྲོས་པའི་ཁྱོགས་ལ་བསྟེན་པ་རྣམས། །སྤྲོས་བྲལ་ལམ་དུ་བདེར་འཇུག་མཛད། །བསམ་ཀུན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་མཛད་པ། །ཡོན་ཏན་ལྗོན་པ་ཁྱོད་བཞུགས་བཞིན། །རྨོངས་པས་བཅོམ་པའི་སློང་བ་པ། །ཕལ་ཆེར་གཞན་དུ་རེ་བས་བསླུས། །རིགས་ཀྱིས་དགེ་བའི་སྐལ་བཟང་ལ། །རབ་དགྱེས་འབྲས་བུས་འབྱོར་པའི་ཕུལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཚན་གྱིས་ཀྱང་། །མཆོག་ཏུ་མཛེས་པར་བྱས་པ་བཞིན། །སྨན་མཛད་ཁ་བའི་འཛུམ་ལྡན་པའི། །རྟག་པ་དམ་པའི་གངྒཱ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་འགྲོ་གསུམ་ཉོན་མོངས་ཀྱི། །གདུང་བ་བསལ་སླད་ཡུན་རིང་རྒྱུ། །འཇུག་ངོགས་མཆོག་དེར་ཞུགས་པ་རྣམས། །རྙོག་པའི་དྲི་མ་རབ་བཀྲུས་ནས། །འདི་དང་གཏན་དུ་བདེ་བ་ཡི། །ལང་ཚོའི་མཚར་སྡུག་ཅིར་ཡང་དར། །མདོར་ན་རྡུལ་བྲལ་སྟོང་པའི་བཞིན། །སྙིང་རྗེའི་ཆགས་ཚོན་འཛིན་མཛད་པའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་མིག་འཕྲུལ་ཚུལ། །མཐའ་དག་སུ་ཡིས་བརྗོད་པར་ནུས། །འོན་ཀྱང་རབ་དྭངས་སྙན་ངག་མཁན། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་བསྟོད་ཚིག་གི །ཆུ་ཀླུང་བར་མེད་འཐུང་བཟོད་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོར་མཚུངས། །ཚངས་དབང་བིཥྞུ་དྲག་པོ་ལ་སོགས་སྲིད་ན་ཆེ་རྒུའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །འདར་བཅས་ཐོར་ཚུགས་དུད་པའི་ཕྱག་གིས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་དགྱེས་པའི་དཔྱིད་དཔལ་ལས། །བསྔགས་བརྗོད་མེ་ཏོག་སར་པའི་གྲུ་ཆར་ཉིན་བཞིན་འབེབས་པའི་ངོ་མཚར་བཟུང་། །དེ་ལྟའི་གྲགས་དཀར་ནོར་བུའི་རྫིང་། །རིང་ནས་རྣ་བའི་རྒྱན་གྱུར་པ། །གུས་བཅས་དོན་མཐུན་གཞོན་ནུ་ཞིག །ཡང་དང་ཡང་དུ་འདི་ལྟར་རྟོག །ཀྱེ་མ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡབ་གཅིག་ལྷག་པར་གངས་ཅན་འགྲོར། །སྡུག་པའི་བུ་ལ་མ་ཡིས་བཞིན། །མགོན་ཁྱོད་བརྩེ་བས་ཐུགས་རབ་བརླན། །དེ་ལྟ་ལགས་ན་རང་ཉིད་དང་། །རྗེས་སུ་མཐུན་པ་གཞན་ཡང་རུང་། །ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་འཁོར་བའི་མཚོར། །ཕ་མཐའ་མེད་པར་འཁྱམས་པ་ཡིས། །ཅུང་ཟད་སྐྲག་པས་བཞིན་གྱི་མདངས། །ཉི་མས་བཅོམ་པའི་ཀུ་མུད་བཞིན། །འཕགས་པ་འཕགས་པ་དགོངས་མཛོད་ཅེས། །སྨྲེ་སྔགས་ཙམ་ཞིག་ལྷག་མར་ལུས། །སླར་ལ་ཡིད་ཀྱི་རྡོ་བའི་ངོས། །དྲན་པའི་གཟོང་གིས་བཀོད་བྱས་པའི། །རི་མོ་འགའ་ཞིག་མི་ཕྱེད་པས། །ཤུགས་རིང་དང་བཅས་འདི་སྐད་སྨྲེངས། །དེང་ཚེ་སྙིགས་མར་གྱུར་པ་རྣམས། །ཚུལ་མིན་ལས་ལ་ཞུགས་པ་ནི། །ཡིད་སྲུབས་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱས་པ་ཡི། །དཔྱིད་ཀྱིས་བཟུང་བའི་འཇུག་ངོགས་བཞིན། །སླ་ཡང་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་མིན། །ངལ་བར་བཅས་ཀྱང་སྡིག་པའི་ཁུར། །དཀའ་ཐུབ་ལྟ་བུར་བསྟེན་པ་ཡིས། །ཕལ་ཆེར་ཉིན་དང་མཚན་དུ་གཡེངས། །འགའ་ཞིག་ཁྱིམ་གྱི་སྲེད་པས་ཏེ། །ལ་ལ་ཆོས་ལྟར་བཅོས་པས་བསླུས། །གཞན་དག་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི། །སྙོམས་ལས་ཁོ་ནའི་མལ་དུ་མནལ། །འབྱོར་ན་དྲེགས་པས་རབ་ཏུ་ཁེངས། །དབུལ་ཚེ་ཞུམས་པས་སྐབས་མི་དབྱེ། །བར་མ་ཙམ་དུ་བདེར་གནས་ཀྱང་། །ཆོག་ཤེས་མེད་པས་རང་ཉིད་བཅོམ། །སྙན་པ་སྒྲོགས་ན་ང་རྒྱལ་སྐྱེ། །སྨད་ན་ཁྲོ་བའི་མེ་ཆེན་འབར། །མ་སྨྲས་བསམ་པ་ཚིམ་མིན་ཕྱིར། །ཁྱོད་ལ་དགའ་བ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ། །མཛའ་བར་གྱུར་ན་ཆགས་པ་དང་། །མཁོན་ལ་སྡང་བས་ཡིད་མྱོས་ཤིང་། །བཏང་སྙོམས་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ཡང་། །རྨོངས་པའི་རྒྱ་ལས་འདའ་བ་མེད། །ཐོས་བརྩོན་སྦྱིན་པ་སྲོག་བཞིན་བསྲུང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ་རྩྭ་ལྟར་བཏང་། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་གནས་མེད་ཀྱང་། །ད་དུང་ཚུལ་འཆོས་ཁོ་ནས་སྙེམས། །དམན་ལས་དམན་པའི་བྱིས་པ་དང་། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མ་བྱས་བཞིན། །བདག་ཉིད་ཁོ་ན་མཆོག་འདོད་པའི། །རློམ་སེམས་ཚངས་པ་ལ་ཡང་ཅི། །མདོར་ན་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ཡུལ། །མཐའ་དག་བདག་ལ་ཁྲོ་བ་ཡིས། །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མི་མཛའ་ན། །ད་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། །གློག་གི་ཐག་པ་གཡོ་བ་ལས། །ཆེས་ལྷག་མྱུར་བའི་འཚོ་བའི་རྒྱུན། །ནམ་ཞིག་ཆད་པའི་དེ་མ་ཐག །དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀས་ངེས་པར་བསྲེགས། །དེ་ཚེ་བདག་གི་མགོན་པོ་ཁྱོད། །འབྲས་བུའི་ཆུ་ཀླུང་ཟློག་པ་ལས། །ད་ལྟ་སྡིག་པའི་ས་བོན་འདི། །ཉམས་པར་མཛད་ན་ཅི་མ་རུང་། །འོན་ཀྱང་ལས་ལ་དགོངས་མཛད་ན། །ལས་དང་བྲལ་ཚེ་བདག་ལ་ཅི། །གལ་ཏེ་བཏང་སྙོམས་མཛད་སྲིད་ན། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་མིང་ཙམ་ཟད། །དེ་འདྲའི་རྟོག་པས་བསྣུན་པ་བདག །སྐྱབས་གཞན་འཚོལ་ན་རང་ཉིད་བརླག །གང་ཕྱིར་ངེས་པར་ཁྱོད་མཁྱེན་ཅེས། །གསོལ་བ་འདེབས་ལས་མ་མཆིས་པས། །དེ་སླད་གདུང་བས་རྐང་སེན་ནི། །དཔག་བསམ་དབང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱོགས། །མི་ནུས་བཞིན་དུ་འཛེགས་པ་ལ། །སློང་བའི་མཆོག་འདི་སྦྱིན་པར་འོས། །ཐོག་མར་བྱིན་རླབས་བཻཌཱུཪྻས། །བློ་མཚོའི་རྙོག་མ་ཀུན་བགྲུངས་ནས། །དད་དང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡི། །གཟུགས་བརྙན་འཆར་རུང་གནས་སུ་སྒྲུབས། །གང་ན་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཁྲིམས། །སྙིང་པོས་གལ་ཏེ་མ་བཟུང་ན། །འཚོ་བ་ཙམ་ཡང་དོན་མེད་ཕྱིར། །བསླབ་གཞིའི་དབྱིག་གིས་ལྕི་བ་དང་། །དེ་ཡི་འགྲམ་ངོགས་ཡིད་དགའ་བར། །མང་དུ་ཐོས་པའི་སཱ་ལའི་ཚལ། །བསམ་བྱུང་འཁྲུལ་མེད་མེ་ཏོག་གིས། །འཁྱུད་པའི་གནས་སྐབས་ཐོབ་པར་མཛོད། །སྔོན་ཆད་རང་གི་ཆེད་དུ་ཡང་། །མ་མྱོང་རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ད་ནི་མཁའ་མཐས་གཏུགས་པ་ཡི། །འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་སླད་བདག་ལ་འཚལ། །དེ་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕུལ། །བཏང་བའི་སྙིང་སྟོབས་རབ་རྫོགས་པའི། །ནོར་བུའི་རྔ་ཡབ་གཡོབ་པ་ཡིས། །ཡིད་ཅན་དབུགས་འབྱིན་བགྱིད་པའང་སྩོལ། །ཉེས་སྤྱོད་རྡུལ་དང་མི་མཛའ་བའི། །རྣམ་དཀར་དཔྱིད་ཀྱི་རླབས་འཐུང་སྟེ། །གཞན་ཕན་པདྨོ་དར་བབས་པའི། །སྐལ་བཟང་མངོན་སུམ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཡུལ་གྱི་ཁྲོ་བ་ནམ་མཁའ་བཞིན། །ཕ་མཐའ་གཞལ་གྱིས་ག་ལ་ལང་། །དེ་སླད་ཡུལ་ཅན་རང་གི་སེམས། །བཟོད་པའི་བདུད་རྩིས་བརླན་པར་མཛོད། །ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའི་གོ་འཕང་མཆོག །བརྩོན་ལྡན་ལག་པའི་མཐིལ་དུ་གནས། །འདི་ལྟར་རྟོགས་ནས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལས་ཉམས་མ་གྱུར། །ཐུབ་པས་བསྟེན་པའི་ནགས་ཚལ་དུ། །བསམ་གཏན་མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ། །ཡིད་སྲུབས་མཚོན་གྱིས་མི་འཁྲུགས་པས། །གཟུངས་དང་མངོན་ཤེས་མཚར་སྡུག་རྫོགས། །དེ་ཚེ་ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱིས། །གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པ་བཏང་གྱུར་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེས་གཞན་དབང་མི་བཏང་བ། །འཕགས་པ་ཁྱོད་བཞིན་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་གི་ལེགས་སྤྱད་ཅི་མཆིས་པ། །ཡིད་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉེར་འཚོར་གྱུར། །དེ་དག་ཉེས་ཀུན་བདག་སྨིན་པས། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་ལའང་འཇུག་པར་མཛོད། །ཇི་ལྟར་བཙུན་པ་ཟླ་བ་སོགས། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་རྗེས་བཟུང་བ། །དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་བསོད་ནམས་ཀྱི། །དགེ་མཚན་རྫོགས་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། །གཞན་ཡང་དད་པས་འདུད་པའམ། །གཤེའམ་མི་སྙན་བརྗོད་ཀྱང་རུང་། །འབྲེལ་བས་བསྡུས་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་སྟན་གཅིག་ཤོག །ཅེས་འདི་ངེས་པར་བདག་གི་བློ། །མ་སྤྱངས་སྨྲ་བར་མི་འོས་ཤིང་། །འགྲོ་ཀུན་གནས་སྐབས་ཇི་ལྟ་བར། །ཁྱོད་ཀྱིས་གཟིགས་ལ་སྒྲིབ་མེད་ཀྱང་། །རང་ཉིད་རང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ། །ཤིན་ཏུ་ཡིད་འབྱུང་རྒྱས་པའི་ཚིག །གདུང་བས་ཉེན་ལ་ཙནྡན་ཆུས། །ཕན་པ་བསྒྲུབས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ། །དེ་སླད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་གསོལ་བ་ལ། །སྙིང་རྗེའི་བདུད་རྩིས་བརླན་པའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས། །རྟག་ཏུ་གཡོ་བ་མེད་པར་རིང་གཟིགས་ནས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་མཛོད། །ཇི་སྲིད་སྲོག་དང་བཅས་པའི་ཚེ་ན་འཕགས་རྣམས་བསྔགས་འོས་བསོད་ནམས་སྒྲུབ་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་གོམས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །ནམ་ཞིག་དུས་ཀྱིས་བཟུང་བའི་མོད་ནས་གྲུ་འཛིན་ཚལ་གྱི་གྲིབ་བསིལ་ཉམས་དགའ་བར། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གསར་དུ་དགོད་པའང་ས་གསུམ་སྨན་སླད་ཉིད་གྱུར་ཅིག །འདི་ལྟར་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དད་ཅིང་། རང་གཞན་གྱི་སྙིགས་མའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་ཡིད་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བདུད་རྩིས་བརླན་པའི་ཚིག་གི་ཨུཏྤལ་ཅུང་ཟད་ཅིག་གང་ཤར་གྱི་སོར་མོས་མགྱོགས་པར་བཏུས་ཏེ་གྲུ་འཛིན་རི་བོའི་བདག་པོ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཡིད་ལ་བཀོད་ནས་ཞབས་ཀྱི་པདྨོར་གཏོར་བས་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཏེ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་རྗེས་སུ་དགོངས་པར་མཛད་པས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཉེར་འཚོ་བླ་ན་མེད་པར་སིདྡྷིར་སྟུ། །ཞེས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ། །སརྦ་ད་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

'jig rten dbang phyug snying rje chen po la smre sngags su gsol ba'i tshig gi ut+pal drang srong grub pa'i rna rgyan/__ 'jig rten dbang phyug snying rje chen po la smre sngags su gsol ba'i tshig gi ut+pal drang srong grub pa'i rna rgyan ces bya ba/__/oM swa sti sid+d+haM/__byang chub chu gter bsrubs skyes zla ba nyid ni snying rje'i phyi bzhin 'gro/__/rig pa'i gzi ldan nyin mor byed pa'ang phan bde'i slad du ste/__/dri med mtshan gyi dpag bsam rkang pas 'thung ba 'jig rten dge mdzad pa/__/bsod nams sa gzhir lan gcig min 'khrungs de nyid rtag tu bsam par rigs/__/gang na mgon po 'od mtha' yas pa yi/__/zhing khams gzugs can bzhin du sar 'phos pa/__/yid 'phrog lha dang grub pa'i sman ljongs ni/__/dpal ldan gru 'dzin ri zhes bya ba yod/__/der ni phyag na pad+mo can/__/nam yang spyan ras mi zum pa'i/__/mdun sar yid can kun bkod nas/__/ji ltar dbugs 'byin mdzad ces dgongs/__/gzhan yang zhal gyi chu skyes las/__/'khrungs pa'i myur ma dpa' mo sogs/__/byang chub sems dpa' snying stobs che/__/bye ba phrag brgyas lhag par bsten/__/mgon de'i rigs kyi nus pa ni/__/thub pa ye shes tog gi mthus/__/dang por sad pa'i dzam+bu'i 'bras/__/bsngags 'os chu yis skyed bsrings pas/__/phyi nas 'od zer kun 'phags pa/__/dpal brtsegs rgyal po zhes bya ba'i/__/thams cad mkhyen pa'i yon tan dbyig__/rin chen rin thang med pa brnyes/__/de ltar na yang dbyibs bsngags dang /__/bsam gtan gzhan lta ci smos te/__/ming gi ut+pal rna ba la/__/lan gcig tsam zhig lhung bas kyang /__/ngan 'gro'i 'jigs min mi khoms min/__/gshis ngan gum par mi 'gyur zhing /__/bsod nams 'ba' zhig bsten pa'i mtha'/__/bde ba can du dbugs dbyung zhes/__/yang yang dam bca'i spring yig gis/__/'gro 'di 'khyud pa ltar gyur pa/__/spyan ras gzigs zhes slob pa'i tshul/__/sras bcas rgyal ba'i snying rjes bskrun/__/mthong dang ma mthong phun tshogs kyis/__/zhi ba'i ngal 'tsho sbyin la de/__/bsil bar byed pa'i gzugs brnyan can/__/rtag tu tshur mthong mkha' 'dir 'char/__/rab dkar bdud rtsi'i dog pa yis/__/phyogs kyi bu mo'i dad pa'i mig__/ku mud lta bur rgyas mdzad pa/__/'od mtha' yas pa'i cod pan 'chang /__/rang dang gzhan gyi smra ba'i mchog__/ji snyed bsam pa'i rjes 'gro bar/__/sna tshogs gzugs kyi skur ston pas/__/de dang de la mos rnams 'dul/__/zla ltar rgyas pa'i dpral ba nas/__'di rnams ma hA paN+Di ta nags kyi rin chen gyi gsung dang mthun par bkod pa'o/__/mi zad zhi ba'i rnam 'phrul gyis/__/skye bo tshu rol smra ba rnams/__/rab tu sad cing 'dul bar mdzad/__/de bzhin phrag pa'i sa 'dzin las/__/gser gyi mngal can snang ba'i mdzod/__/shar bas pad+ma'i skye gnas pa/__/puN+Da rI ka'i snyems pa 'chang /__/dpal gyi be'u'i ri mo yis/__/mtshan pa'i bkra shis dpyid ka las/__/srid sgrub me tog dgod pa na/__/khyab 'jug pa rnams thod du gyur/__/spyan zung bdud rtsi'i chu gter las/__/nyin mor byed dang zla ba dag__/de la mos pa'i yid can rnams/__/sad dang mun pa 'joms phyir rgyu/__/tshems dkar swa ra swa tI'i dbyangs/__/mtshan bzang zol du 'khrungs tsam gyis/__/dpal mor gus rnams yi rang zhing /__/sa gsum rmongs pa'i rab rib 'phrog__/'dzum pa'i zhal gyi ut+pa las/__/g.yo ba'i rang bzhin bskyed mdzad pas/__/rlung gi skye ba sa rnams ni/__/gus bcas mi zad lam la sbyar/__/chu lha pa rnams gdul ba dang /__/yang dag khong du chud pa'i phyir/__/lto ba las ni mchog sems pa/__/dri med dag pa'i tshul gyis 'ongs/__/'dod ster bcom ldan nor 'dzin ma/__/zhabs kyi sa gzhi las bskrun pas/__/'gro rnams dpag bsam ljon pa la/__/gus pa'i ngal ba ring du btang /__/khyad par phrin las zil dngar gyis/__/bran pas bye ba'i pad+mo ni/__/'phags mar grags pa'i mtshan tsam yang /__/bsod nams sa bon gcig tu gyur/__/bskal bzang sgron me ji snyed kun/__/thugs rje'i spyan ras las byung na/__/bde bar gshegs pa thams cad kyi/__/'byung gnas khyod la su mi gus/__/shin tu byams pa'i dpal gyi dum/__/yid srubs snying la gdung ba'i tshul/__/bcom ldan pad+ma gar dbang sogs/__/gang 'dul mtshan dang gzugs su'ang snang /__/gzhan yang rnam par 'phrul pa ni/__/'phags pa'i yul du gang byung dang /__/de bzhin bsil ldan ri bo'i khongs/__/dus gsum kun tu khyab 'jug pas/__/phal cher sa yi bdag po dang /__/la lar bshes gnyen mchog gi tshul/__/kha cig tha mal zol gyis 'dir/__/phan pa sgrub pa'i ngo mtshar ston/__/dam pa'i grib bsil snum po can/__/sA la'i shing chen rgyas pa na/__/thabs mkhas yal ga skye kun la/__/gdung sel sbyin pa'i mtha' mi mngon/__/tshangs pa dgyes pa'i yid mtsho'i rlabs/__/srid 'di'i snyan pa gzhan yin te/__/zab mo'i rgyud du 'phos pa'i dbyangs/__/rgya che'i legs byas 'dra ba med/__/mtha' gnyis bcom pa'i rtsom byed ni/__/gang gsung cung zad thob pa'i mod/__/slad nas 'phel dang mngon gyur pa'i/__/phan pa 'ba' zhig sgrub pa'ang lags/__/ji snyed shes bya thams cad dang /__/shes pa ro gcig nyid gyur pas/__/'di ni mkhyen pa'i yul min zhes/__/phra mo tsam yang ma dmigs phyir/__/spros pa'i sbyor bas mi bzod pa'i/__/spros pa du ma'i sgeg 'chang bas/__/spros pa'i khyogs la bsten pa rnams/__/spros bral lam du bder 'jug mdzad/__/bsam kun yongs su rdzogs mdzad pa/__/yon tan ljon pa khyod bzhugs bzhin/__/rmongs pas bcom pa'i slong ba pa/__/phal cher gzhan du re bas bslus/__/rigs kyis dge ba'i skal bzang la/__/rab dgyes 'bras bus 'byor pa'i phul/_/yid bzhin nor bu'i mtshan gyis kyang /__/mchog tu mdzes par byas pa bzhin/__/sman mdzad kha ba'i 'dzum ldan pa'i/__/rtag pa dam pa'i gang+gA yi/__/phrin las 'gro gsum nyon mongs kyi/__/gdung ba bsal slad yun ring rgyu/__/'jug ngogs mchog der zhugs pa rnams/__/rnyog pa'i dri ma rab bkrus nas/__/'di dang gtan du bde ba yi/__/lang tsho'i mtshar sdug cir yang dar/__/mdor na rdul bral stong pa'i bzhin/__/snying rje'i chags tshon 'dzin mdzad pa'i/__/sgyu 'phrul drwa ba'i mig 'phrul tshul/__/mtha' dag su yis brjod par nus/__/'on kyang rab dwangs snyan ngag mkhan/__/bye ba phrag brgya'i bstod tshig gi__/chu klung bar med 'thung bzod pa/__/khyod kyi rnam thar rgya mtshor mtshungs/__/tshangs dbang biSh+Nu drag po la sogs srid na che rgu'i tshogs rnams kyis/__/'dar bcas thor tshugs dud pa'i phyag gis zhabs kyi pad+mo mchod byed cing /__/stobs bcu mnga' ba sras dang bcas pa gcig tu dgyes pa'i dpyid dpal las/__/bsngags brjod me tog sar pa'i gru char nyin bzhin 'bebs pa'i ngo mtshar bzung /__/de lta'i grags dkar nor bu'i rdzing /__/ring nas rna ba'i rgyan gyur pa/__/gus bcas don mthun gzhon nu zhig___/yang dang yang du 'di ltar rtog__/kye ma 'jig rten thams cad kyi/__/yab gcig lhag par gangs can 'gror/__/sdug pa'i bu la ma yis bzhin/__/mgon khyod brtse bas thugs rab brlan/__/de lta lags na rang nyid dang /__/rjes su mthun pa gzhan yang rung /__/shin tu nyam thag 'khor ba'i mtshor/__/pha mtha' med par 'khyams pa yis/__/cung zad skrag pas bzhin gyi mdangs/__/nyi mas bcom pa'i ku mud bzhin/__/'phags pa 'phags pa dgongs mdzod ces/__/smre sngags tsam zhig lhag mar lus/__/slar la yid kyi rdo ba'i ngos/__/dran pa'i gzong gis bkod byas pa'i/__/ri mo 'ga' zhig mi phyed pas/__/shugs ring dang bcas 'di skad smrengs/__/deng tshe snyigs mar gyur pa rnams/__/tshul min las la zhugs pa ni/__/yid srubs rnam 'phrul rgyas pa yi/__/dpyid kyis bzung ba'i 'jug ngogs bzhin/__/sla yang dam pa'i spyod pa min/__/ngal bar bcas kyang sdig pa'i khur/__/dka' thub lta bur bsten pa yis/__/phal cher nyin dang mtshan du g.yengs/__/'ga' zhig khyim gyi sred pas te/__/la la chos ltar bcos pas bslus/__/gzhan dag ci yang ma yin pa'i/__/snyoms las kho na'i mal du mnal/__/'byor na dregs pas rab tu khengs/__/dbul tshe zhums pas skabs mi dbye/__/bar ma tsam du bder gnas kyang /__/chog shes med pas rang nyid bcom/__/snyan pa sgrogs na nga rgyal skye/__/smad na khro ba'i me chen 'bar/__/ma smras bsam pa tshim min phyir/__/khyod la dga' ba ji ltar skye/__/mdza' bar gyur na chags pa dang /__/mkhon la sdang bas yid myos shing /__/btang snyoms tshul gyis gnas pa yang /__/rmongs pa'i rgya las 'da' ba med/__/thos brtson sbyin pa srog bzhin bsrung /__/tshul khrims bzod pa rtswa ltar btang /__/bsam gtan shes rab gnas med kyang /__/da dung tshul 'chos kho nas snyems/__/dman las dman pa'i byis pa dang /__/khyad par cung zad ma byas bzhin/__/bdag nyid kho na mchog 'dod pa'i/__/rlom sems tshangs pa la yang ci/__/mdor na 'phags pa dgyes pa'i yul/__/mtha' dag bdag la khro ba yis/__/rmi lam du yang mi mdza' na/__/da ni ji ltar 'gyur zhe na/__/glog gi thag pa g.yo ba las/__/ches lhag myur ba'i 'tsho ba'i rgyun/__/nam zhig chad pa'i de ma thag__/dmyal me bzod dkas nges par bsregs/__/de tshe bdag gi mgon po khyod/__/'bras bu'i chu klung zlog pa las/__/da lta sdig pa'i sa bon 'di/__/nyams par mdzad na ci ma rung /__/'on kyang las la dgongs mdzad na/__/las dang bral tshe bdag la ci/__/gal te btang snyoms mdzad srid na/__/thugs rje che zhes ming tsam zad/__/de 'dra'i rtog pas bsnun pa bdag__/skyabs gzhan 'tshol na rang nyid brlag__/gang phyir nges par khyod mkhyen ces/__/gsol ba 'debs las ma mchis pas/__/de slad gdung bas rkang sen ni/__/dpag bsam dbang po khyod kyi phyogs/__/mi nus bzhin du 'dzegs pa la/__/slong ba'i mchog 'di sbyin par 'os/__/thog mar byin rlabs baiDUR+Yas/__/blo mtsho'i rnyog ma kun bgrungs nas/__/dad dang nges par 'byung ba yi/__/gzugs brnyan 'char rung gnas su sgrubs/__/gang na tshul la 'jug pa'i khrims/__/snying pos gal te ma bzung na/__/'tsho ba tsam yang don med phyir/__/bslab gzhi'i dbyig gis lci ba dang /__/de yi 'gram ngogs yid dga' bar/__/mang du thos pa'i sA la'i tshal/__/bsam byung 'khrul med me tog gis/__/'khyud pa'i gnas skabs thob par mdzod/__/sngon chad rang gi ched du yang /__/ma myong rin chen byang chub sems/__/da ni mkha' mthas gtugs pa yi/__/'gro rnams bsgral slad bdag la 'tshal/__/de bzhin phun sum tshogs pa'i phul/__/btang ba'i snying stobs rab rdzogs pa'i/__/nor bu'i rnga yab g.yob pa yis/__/yid can dbugs 'byin bgyid pa'ang stsol/__/nyes spyod rdul dang mi mdza' ba'i/__/rnam dkar dpyid kyi rlabs 'thung ste/__/gzhan phan pad+mo dar babs pa'i/__/skal bzang mngon sum nyid gyur cig__/yul gyi khro ba nam mkha' bzhin/__/pha mtha' gzhal gyis ga la lang /__/de slad yul can rang gi sems/__/bzod pa'i bdud rtsis brlan par mdzod/__/shin tu rnyed dka'i go 'phang mchog__/brtson ldan lag pa'i mthil du gnas/__/'di ltar rtogs nas rnam kun tu/__/byang chub bsgrub las nyams ma gyur/__/thub pas bsten pa'i nags tshal du/__/bsam gtan mya ngan med pa'i dpal/__/yid srubs mtshon gyis mi 'khrugs pas/__/gzungs dang mngon shes mtshar sdug rdzogs/__/de tshe chos rab rnam 'byed kyis/__/gzung 'dzin spros pa btang gyur kyang /__/snying rjes gzhan dbang mi btang ba/__/'phags pa khyod bzhin mdzad du gsol/__/bdag gi legs spyad ci mchis pa/__/yid can rnams kyi nyer 'tshor gyur/__/de dag nyes kun bdag smin pas/__/ye shes gzigs la'ang 'jug par mdzod/__/ji ltar btsun pa zla ba sogs/__/mngon sum nyid du rjes bzung ba/__/de bzhin 'dir yang bsod nams kyi/__/dge mtshan rdzogs pa'i bka' drin stsol/__/gzhan yang dad pas 'dud pa'am/__/gshe'am mi snyan brjod kyang rung /__/'brel bas bsdus pa ji snyed kun/__/byang chub snying por stan gcig shog__/ces 'di nges par bdag gi blo/__/ma spyangs smra bar mi 'os shing /__/'gro kun gnas skabs ji lta bar/__/khyod kyis gzigs la sgrib med kyang /__/rang nyid rang gi spyod tshul la/__/shin tu yid 'byung rgyas pa'i tshig__/gdung bas nyen la tsan+dan chus/__/phan pa bsgrubs pa'i rjes su 'gro/__/de slad cung zad tsam zhig gsol ba la/__/snying rje'i bdud rtsis brlan pa'i spyan ras kyis/__/rtag tu g.yo ba med par ring gzigs nas/__/byang chub bar du dge ba'i bshes su mdzod/__/ji srid srog dang bcas pa'i tshe na 'phags rnams bsngags 'os bsod nams sgrub pa dang /__/'jig rten mgon po'i rnam par thar pa yang yang yid la goms pa'i legs byas kyis/__/nam zhig dus kyis bzung ba'i mod nas gru 'dzin tshal gyi grib bsil nyams dga' bar/__/rgyal ba'i sras kyi me tog gsar du dgod pa'ang sa gsum sman slad nyid gyur cig__/'di ltar 'phags pa'i yon tan la snying thag pa nas dad cing /__rang gzhan gyi snyigs ma'i spyod tshul la yid nges par 'byung ba'i bdud rtsis brlan pa'i tshig gi ut+pal cung zad cig gang shar gyi sor mos mgyogs par btus te gru 'dzin ri bo'i bdag po mngon sum bzhin yid la bkod nas zhabs kyi pad+mor gtor bas drang srong grub pa'i rna rgyan du gyur te de de bzhin du gyur cig ces rjes su dgongs par mdzad pas 'jig rten thams cad phan pa dang bde ba'i nyer 'tsho bla na med par sid+d+hir stu/__/zhes 'jam dpal dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so/__/sarba da ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: