JKW-KABUM-01-KA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:51, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes|classification=Tibetan Publications" to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes |classification=Tibetan Publications ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བསྟོད་ཚོགས་གསོལ་འདེབས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པའི་སྤྲིན།
Wylie title bstod tshogs gsol 'debs sras bcas rgyal ba dgyes pa'i rol mo yon tan rgya mtsho mtha' yas pa'i sprin JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Pages 59-444 (Folios 1a to 193b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Verses of Praise - bstod pa

179 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
60-63
འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ།
'jam dpal smra ba'i seng ge la bstod pa ut+pal dmar po'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
63-66
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་མཆོག་གུར་ཀུམ་གསར་པའི་ཕྲེང་མཛེས།
'jam dpal gzhon nu la bstod pa blo mchog gur kum gsar pa'i phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
66-68
འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་རྩ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་མཚོ་བྱུང་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན།
'jam dpal smra ba'i seng ge la rtsa sngags kyi sgo nas bstod pa mtsho byung bzhad pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
68-69
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
'jam dpal dkar po la bstod pa blo gros snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
69-73
འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་སྨོན་བློ་གྲོས་དཔལ་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་།
'jam dpal rdo rje la bstod smon blo gros dpal sbyin nor bu'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
73-83
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་སུ་གསོལ་བའི་ཚིག་གི་ཨུཏྤལ་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན།
'jig rten dbang phyug snying rje chen po la smre sngags su gsol ba'i tshig gi ut+pal drang srong grub pa'i rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
83-85
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ལ་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུད་རྩིའི་པདྨོ།
'jig rten dbang phyug snying rje'i zla ba la gsol ba'i tshigs su bcad pa bdud rtsi'i pad+mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
85-88
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་གཞན་ཕན་ཀུནྡཱའི་ཕྲེང་བ།
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa gzhan phan kun+dA'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
88-91
གསང་བའི་བདག་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
gsang ba'i bdag po lag na rdo rje la bstod pa grub gnyis phan bde'i dpal ster nor bu'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
91-96
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ་ཕན་བདེའི་ཨུཏྤལ་གསར་པའི་དོ་ཤལ།
rje btsun sgrol ma nyer gcig la bstod pa phan bde'i ut+pal gsar pa'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
96-97
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྔགས་པ་འདོད་དོན་འགྲུབ་པའི་ཤིས་བརྗོད།
rje btsun sgrol ma la bsngags pa 'dod don 'grub pa'i shis brjod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
97-98
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
98-100
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་།
'phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo la phyag 'tshal ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa bilba'i ljon bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
100-106
རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཆར་སྤྲིན།
rje btsun rigs byed ma la bstod pa yid 'phrog rdzogs ldan gzhon nu'i char sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
106-111
རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་ཌཱ་ཀི་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་མཚམས་སྤྲིན་གཞོན་ནུའི་ཕྲེང་བ།
rje btsun rigs byed DA ki la bstod pa yid 'phrog mtshams sprin gzhon nu'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
111-113
ཀུ་ར་ཀུལླེ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་ཀུནྡཱའི་དོ་ཤལ།
ku ra kul+le dkar mo la bstod pa blo gros kun+dA'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
113-115
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ལ་བསྟོད་པ་དབང་མཛད་དཔལ་མོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
bcom ldan 'das ma ku ru kul+le la bstod pa dbang mdzad dpal mo dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
115-116
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྒོ་ནས་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ།
bcom ldan 'das 'jam pa'i rdo rje'i sgo nas shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa me tog gzhon nu'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
116-118
འཕགས་མ་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ།
'phags ma rdo rje dbyangs can ma la bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
118-119
སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ།
sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma dmar mo la bstod cing gsol ba 'debs pa blo gros mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
119-120
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་རོལ་མོ།
bcom ldan 'das rta mchog rol pa la bstod pa grub gnyis rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
120-122
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུནྡཱའི་དོ་ཤལ།
bcom ldan 'das rdo rje sems dpa' la bstod pa kun+dA'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
122-129
རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་དཔུང་འདུལ་བའི་གད་རྒྱང་།
rdo rje gzhon nu la bstod pa bdud dpung 'dul ba'i gad rgyang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
129-131
ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་ཕྲེང་།
o rgyan sangs rgyas gnyis pa la bstod pa dad gsum chu skyes 'dzum phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
131-133
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཚན་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་པ་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ།
sprul pa'i sku mtshan brgyad la bstod pa ut+pal gzhon nu'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
133-135
སློབ་དཔོན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླུ་དབྱངས།
slob dpon blo ldan mchog sred la bstod pa dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
135-137
གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་ཚིག་ཡིད་འཕྲོག་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཆུན་པོ།
gu ru pad+ma rgyal po la bstod tshig yid 'phrog ut+pal dmar po'i chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
137-138
མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ལ་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྔགས་པ་དད་པའི་ཨུཏྤལ།
mtsho skyes bla ma la shis par brjod pa'i tshul gyis bsngags pa dad pa'i ut+pal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
138-143
བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་ཆུ་སྐྱེས།
bde ba can gyi zhing khams rten dang brten par bcas pa la bstod pa dad pa'i chu skyes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
143-144
བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི་ལ་འགལ་བ་ཅན་གྱི་སྦྱར་བའི་ཚིག་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་ཆུན་པོ།
bka' gdams lha bzhi la 'gal ba can gyi sbyar ba'i tshig rgyan gyi sgo nas bsngags pa puN+Da rI ka'i chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
144-145
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྫོགས་པ་བརྒྱད་ལ་བསྔགས་པ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ།
bde bar gshegs pa'i mchod rten rnam pa thams cad du rdzogs pa brgyad la bsngags pa nor bu'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
145-148
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ནང་གི་དེ་ཉིད་བརྗོད་པ།
dpal ldan lha mo rdo rje rab brtan ma la bstod pa nang gi de nyid brjod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
148-150
བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་།
bla ma 'jam pa'i dbyangs la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags nor bu'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
150-152
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་མང་།
'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags 'chi med grub pa'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
35
152-153
འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱན་དང་ཡི་གེའི་མ་མོ་སྤེལ་བའི་བསྟོད་པ་རབ་བསྔགས་བཻཌཱུཪྻའི་རྒྱུད་མང་།
'phags ma dbyangs can ma la bya dka' ba'i rgyan dang yi ge'i ma mo spel ba'i bstod pa rab bsngags baiDUR+Ya'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
36
153-156
བོད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་།
bod kyi yang dag pa'i mkhas pa chen por bstod pa dad gsum nor bu'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
37
156-164
ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཚིག་རྒྱན་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུའི་མཆོད་སྤྲིན།
chos rgyal srong btsan zhabs kyi rnam thar la cung zad bsngags pa'i tshig rgyan me tog gzhon nu'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
38
164-168
ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཚིག་གི་རྒྱུད་མངས་དད་བརྒྱའི་མེ་ཏོག།
jo bo rje dpal ldan a ti sha la cung zad bsngags pa'i tshig gi rgyud mangs dad brgya'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
39
168-169
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་བསྔགས་པ་དད་པའི་ཨུཏྤལ།
ma hA paN+Di ta shAkya shrI la bsngags pa dad pa'i ut+pal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
40
169-172
རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ལ་བསྔགས་པ་མོས་གུས་ཀྱི་རོལ་མོ།
rngog lo tsA ba blo ldan shes rab la bsngags pa mos gus kyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
41
172-175
མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྔགས་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
mi la bzhad pa rdo rje la bsngags pa mkha' spyod DA ki dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
42
175-182
འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པའི་སྙན་ངག་ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་།
'jam dbyangs sa skya paN+Di ta chen po la bstod pa'i snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
43
182-184
བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ལ་བསྔགས་པ་མཆོག་ཏུ་དད་པའི་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།
bu ston rin chen grub la bsngags pa mchog tu dad pa'i bdud rtsi'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
44
184-188
རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བསྔགས་པ་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་།
rje tsong kha pa chen po la bsngags pa nor bu'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
45
188-191
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཨུཏྤལ་འཛུམ་ཕྲེང་།
snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan 'dzin chen po rnams la bsngags brjod ut+pal 'dzum phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
46
191-193
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་འཛམ་བུའི་འཁྲི་ཤིང་།
kun mkhyen chen po la bstod pa 'dzam bu'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
47
193-199
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་རྦ་རླབས་མངོན་པར་གཡོ་བ།
ma hA paN+Di ta chos kyi bzang po la gsol ba 'debs pa dad pa'i rba rlabs mngon par g.yo ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
48
199-214
ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགྱེས་པའི་རྒྱུད་མང་།
chos rgyal gter bdag gling pa'i rnam thar la cung zad bsngags pa rgyal ba sras bcas dgyes pa'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
49
214-218
འཇམ་མགོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་གཡོ་བ།
'jam mgon sprul pa'i sku pad+ma dbang rgyal rdo rje la gsol ba 'debs pa dad pa'i me tog mngon par g.yo ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
50
218-221
རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན།
rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la bstod pa grub gnyis mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
51
221-226
རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་བ་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཚལ།
rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po rjes su dran pa'i ngag gi phreng ba bkra shis bilba'i ljon bzang kun tu dga' ba'i tshal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
52
226-228
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྔགས་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ།
dge ba'i bshes gnyen chen po tshul khrims rnam rgyal la bsngags pa dad pa'i me tog rgyas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
53
228-234
བླ་མ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན།
bla ma rigs gsum mgon po'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs mos gus kyi dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
54
234-236
བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་།
bla ma 'od dpag med la gsol 'debs smon lam dang bcas pa bde chen lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
55
236-241
མཚོ་སྐྱེས་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གྲུབ་གཉིས་སྤྲིན་གྱི་དོ་ཤལ།
mtsho skyes pad+mA ka ra la gsol ba 'debs pa grub gnyis sprin gyi do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
56
241-243
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།
o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa don gnyis lhun grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
57
243-245
པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ།
pad+ma thod phreng rtsal la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
58
245-248
འཆི་མེད་པདྨ་འོད་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
'chi med pad+ma 'od 'bar la gsol ba 'debs pa tshe dang ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
59
248-250
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དོན་བསྡུས་བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན།
o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa rdo rje'i tshig gi don bsdus byin rlabs gter chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
60
250-252
ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
o rgyan rdo rje 'chang chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
61
252-254
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བར་ཆད་རྐྱེན་ཟློག།
o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa bar chad rkyen zlog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
62
254-257
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas kyi thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs bsam don myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
63
257-258
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
64
258-261
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།
gu ru rin po che la gsol ba 'debs pa bsam don kun 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
65
261-262
ཡང་སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་སོགས་གསོལ་འདེབས་ཚན་གཅིག།
yang sras bcas rnam 'dren kun gyi ye shes sku sogs gsol 'debs tshan gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
66
262-263
པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།
pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
67
263
རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྗེ་དང་ཀརྨ་དྲག་པོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས།
rig 'dzin legs ldan rje dang karma drag po tha mi dad pa la gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
68
263-266
བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན།
bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
69
266-267
རྩ་གསུམ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞེས་པ།
rtsa gsum gsol 'debs phyogs dus rgyal ba sras bcas sku gsung thugs zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
70
267-269
བིཪྺ་པ་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་གསོལ་འདེབས།
biR+Wa pa la sku'i rnam 'gyur drug dang mthun pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
71
269-275
ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་ཕན་བདེའི་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ།
o rgyan rje 'bangs nyer lnga la gsol ba 'debs pa'i tshul phan bde'i nor bu'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
72
275-278
ཡང་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།
yang rje 'bangs nyer lnga 'khor bcas la gsol ba 'debs pa mdor bsdus byin rlabs snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
73
278-279
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
sgrub brgyud kyi bstan pa'i btsas su bsngags pa'i gsol 'debs don thams cad yongs su grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
74
279-280
ཨོ་རྒྱན། བི་རཱུ་པ། མི་ལ་གསུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་རེ་རེ།
o rgyan bi rU pa mi la gsum la gsol 'debs sh+lo ka re re
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
75
280-282
ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན།
yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dge legs shis pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
76
282-283
ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ས་བོན།
yul dam pa rnams la gsol ba 'debs pa dad pa'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
77
283-285
གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།
gangs can bstan pa'i srol 'byed chen po nyer lnga la gsol 'debs dad pa'i me tog rab tu rgyas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
78
285-286
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
snga 'gyur rdo rje theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
79
286-289
རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་།
rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
80
289-290
འཆི་མེད་པདྨ་སམྦྷཱ་ཝའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཁའ་ཁྱབ།
'chi med pad+ma sam+b+hA wa'i bla sgrub kyi gsol 'debs byin rlabs mkha' khyab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
81
290-294
བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པའི་ཐེམ་སྐས།
bstod yul dam pa rnams la gsol 'debs yan lag bdun pa smon lam dang bcas pa kun bzang spyod pa'i them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
82
294-295
གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་མདོར་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
gsol 'debs smon lam mdor bsdus bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
83
295-302
རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་སྟེར།
rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi rnam thar gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
84
302-310
སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་མང་།
si tu pad+ma nyin byed dbang po'i rnam thar gsol 'debs mos gus grub pa'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
85
310-311
པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐུགས་གཞོལ་བའི་སྐབས་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་བདེན་ཚིག་གི་མེ་ཏོག།
pad+ma nyin byed dbang po chos dbyings su thugs gzhol ba'i skabs gdung dbyangs su gsol ba bden tshig gi me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
86
311-312
ཡང་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོར་གསོལ་འདེབས་དགེ་བཤེས་དྷརྨ་བྷ་དྲ་ལ་ཞལ་འདོན་དུ་གནང་བ།
yang pad+ma nyin byed dbang por gsol 'debs dge bshes d+harma b+ha dra la zhal 'don du gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
87
312-314
ངེས་དོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་མང་།
nges don bstan pa rab rgyas dpal bzang po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
88
314-315
ཟླ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།
zla sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
89
315-316
ས་ངོར་ཚར་གསུམ་གྱི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་དུས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་དང་ཞེས་པ།
sa ngor tshar gsum gyi bstan 'dzin rnams la gsol 'debs phyogs dus sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse dang zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
90
316-319
ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད།
khyab bdag dpal ldan bla ma rdzogs pa'i sangs rgyas ngag dbang bstan pa'i nyi ma'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs pad dkar bzhad pa'i nyin byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
91
319-320
མཚུངས་མེད་བཀའ་འགྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་རྣ་རྒྱན།
mtshungs med bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho la gsol 'debs dad pa'i rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
92
320-321
བཀའ་འགྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན།
bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho'i zhabs brtan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
93
321-323
སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན།
skyabs mgon rgyal ba'i dbang po dpal karma pa theg mchog rdo rje'i zhabs brtan gsol 'debs dge legs rtag pa dam pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
94
323-324
ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དགེ་ལེགས་ཕན་བདེའི་དབྱངས་སྙན།
karma pa chen po'i mchog gi sprul pa'i sku myur du 'byon par gsol ba 'debs pa dge legs phan bde'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
95
324-326
ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན།
karma pa chen po'i mchog gi sprul pa'i sku'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med rtag pa dam pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
96
326-328
ཀུན་གཟིགས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དམ་པར་ཞབས་བརྟན་ལེགས་སྐྱེས་སུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན།
kun gzigs si tu rin po che'i mchog sprul rgyal ba'i myu gu dam par zhabs brtan legs skyes su gsol ba 'chi med rtag pa dam pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
97
328-330
ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆེད་ཞལ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
tA'i si tu rin po che mched zhal dang bcas pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
98
330-331
ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
ngor chen kun dga' bzang po la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
99
331-334
བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་མཛེས།
byams pa kun dga' bstan 'dzin gyi rnam thar gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i sprin mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
100
334-336
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།
yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs char rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
101
336-339
བྱམས་པ་རྣལ་འབྱོར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར།
byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po'i rnam thar la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi'i chu gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
102
339-341
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
103
341
ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
thar rtse mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
104
341-
མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་གྲུབ་སྟེར།
mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la gsol ba 'debs pa byin rlabs grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
105
-344
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དཔལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག
rdo rje 'dzin pa dpal ldan phrin las kyi rnam thar gsol 'debs byin rlabs myur 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
106
344-346
རྡོར་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག།
rdor 'dzin 'jam dbyangs blo gsal la gsol 'debs dad pa'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
107
346
རྡོར་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།
rdor 'dzin dpal ldan phrin las la gsol 'debs byin rlabs snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
108
346-347
རྡོར་འཛིན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ།
rdor 'dzin bstan pa dar rgyas la gsol 'debs byin rlabs myur stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
109
347-348
ཡང་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་པྲ་ཛྙཱ་དྷྭ་ཛས་ཞུས་ངོར་གནང་བ།
yang bla ma'i gsol 'debs pra dz+nyA d+h+wa dzas zhus ngor gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
110
348-351
བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས།
byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam thar la gsol ba 'debs pa dngos grub rin po che'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
111
351-352
ཐེག་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ལ་ཞབས་བརྟན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆུན་འཕྱང་།
theg chen bkra shis rin chen la zhabs brtan rin po che'i chun 'phyang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
112
352-353
རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལ་ཞབས་བརྟན་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཆུན་འཕྱང་།
rdo rje rin chen la zhabs brtan me tog dkar po'i chun 'phyang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
113
353
བྱམས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕན་བདེའི་སྤྲིན་ཕུང་།
byams pa phyogs kyi glang po la zhabs brtan gsol 'debs phan bde'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
114
353-354
ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།
sa skya'i rje btsun skal bzang chos kyi sgron me la zhabs brtan gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
115
354-355
ཕན་བདེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྟེར།
phan bde mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la gsol ba 'debs pa byin rlabs mchog ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
116
355-357
ཕན་ཁང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ལ་ཞབས་བརྟན་དང་ལེགས་འབུལ་གྱི་སྨོན་ཚིག།
phan khang mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la zhabs brtan dang legs 'bul gyi smon tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
117
357
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅས་ལ་སྨོན་ཚིག་ཤློ་ཀ་གཅིག།
thub dbang gnas brtan bcas la smon tshig sh+lo ka gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
118
357-359
ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།
kun dga' bstan pa'i blo gros kyi zhabs brtan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
119
359
དབོན་གཞན་ཕན་ཀུན་དགའ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་སྨོན་ཚིག།
dbon gzhan phan kun dga' la gnang ba'i zhal gdams smon tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
120
359-360
ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་འདེབས།
kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
121
360-365
འཇམ་མགོན་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས།
'jam mgon ngag dbang legs grub kyi rnam thar gsol 'debs byin rlabs myur 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
122
365-366
ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།
ngag dbang legs grub la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
123
366-367
ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།
ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan gsol 'debs byin rlabs snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
124
367-368
ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ་ཞེས་པ།
ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan oM swasti sid+d+haM zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
368
ཡང་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་གཅིག།
yang ngag dbang legs grub la gsol 'debs sh+lo ka gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
125
368-370
ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
126
370
འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་སྨོན་ཚིག་ཤིས་བརྗོད་ན་མཿཤྲཱི་གུ་ར་ཝེ་སོགས།
'jam pa'i dbyangs la brten pa'i smon tshig shis brjod na maHshrI gu ra we sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
127
370-371
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་སྨོན།
rdo rje 'dzin pa shes rab rgya mtsho la zhabs brtan gsol smon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
128
371-373
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྐྱེས།
zhabs drung rin po che 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang por zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i chu skyes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
129
373-374
ཡང་དེའི་ཞབས་བརྟན་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ།
yang de'i zhabs brtan 'jam pa'i rdo rje
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
130
374
ཡང་གསོལ་འདེབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་སོགས་ཤློ་ཀ་གཉིས།
yang gsol 'debs dkon mchog gsum dngos sogs sh+lo ka gnyis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
131
375-377
དགེ་བཤེས་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
dge bshes byams pa phun tshogs kyi zhabs brtan gsol 'debs 'chi med rtag pa dam pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
132
377-379
ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།
khyab bdag zhwa lu par gsol ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
133
379-381
བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ཞལ་སྔ་ནས་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲའི་དབང་བསྐུར་ནོས་པའི་སྐབས་སུ་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཚིག་གི་བདུད་རྩི།
blo gsal bstan skyong zhal snga nas shrI kA la tsakra'i dbang bskur nos pa'i skabs su phul ba'i zhabs brtan gsol 'debs tshig gi bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
134
381-383
ཡང་ཞབས་བརྟན་རིན་ཆེན་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཡི་མཚན་འབར་བ་ཞེས་པ།
yang zhabs brtan rin chen bsod nams brgya yi mtshan 'bar ba zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
135
383-386
རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་མཛེས།
rje nyid kyi bla ma rnams la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i sprin mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
136
386-387
རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།
rnam 'dren bla ma rin po che kun dga' chos kyi dbang po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
137
387-388
གཟིམས་འོག་མཆོག་སྤྲུལ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དོ་ཤལ།
gzims 'og mchog sprul byams pa bstan 'dzin snyan grags la zhabs brtan du gsol ba 'chi med grub pa'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
138
388-394
བསམ་སྡིང་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
bsam sding chos dbyings rdo rje phag mo'i rnam thar gsol 'debs lam rim smon lam dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
139
394-396
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས།
yang de nyid la zhabs brtan 'chi med bdud rtsi'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
140
396-398
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་ཨ་ཧོ་འཆི་མེད་ཆོས་དབྱིངས་མ།
yang de nyid la zhabs brtan a ho 'chi med chos dbyings ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
141
398-400
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
yang de nyid la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
142
400-402
དཔལ་རི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕྱིན་དྲུག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
dpal ri mchog sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs phyin drug 'chi med grub pa'i bden tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
143
402-404
གནས་གསར་མཆོག་སྤྲུལ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར།
gnas gsar mchog sprul byams pa dngos grub bstan pa'i rgyal mtshan la zhabs brtan du gsol ba 'chi med bdud rtsi'i gru char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
144
404-405
དགེའུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་ལྷན་སྐྱེས་གཏུམ་མོའི་ཉམས་བརྒྱ་མ།
dge'u mchog sprul rin po che'i zhabs brtan lhan skyes gtum mo'i nyams brgya ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
145
405-406
འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།
'gro 'dul rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
146
406-409
རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་སྨོན་དད་པའི་དབྱངས་སྙན།
rgyal sras gzhan phan mtha' yas la gsol smon dad pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
147
409-410
རིག་འཛིན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོར་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་ཕྱིན་དྲུག་སྒྲ་མའི་ཏམྦུ་ར།
rig 'dzin 'chi med grub pa'i dpa' bor zhabs brtan mtshan 'bul phyin drug sgra ma'i tam+bu ra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
148
410-411
ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཞབས་བརྟན་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ།
karma pa bco lnga pa la zhabs brtan mkha' khyab mkha' yi rdo rje zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
149
411-412
མཆོག་གླིང་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན།
mchog gling gter sras tshe dbang grags pa'i zhabs brtan 'chi med don kun grub pa'i bkra shis kyi dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
150
412-413
ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་མ།
yang de nyid kyi zhabs brtan 'gyur med yongs grub ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
151
413-415
བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་དང་འབྲེལ་བ།
bla ma la gsol 'debs zhal gdams dang 'brel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
152
415-416
བྲག་ཡབ་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་མྱུར་བྱོན།
brag yab skyabs mgon sku phreng bdun pa'i myur byon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
153
416-417
རྫོགས་སྤྲུལ་བཞི་པའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
rdzogs sprul bzhi pa'i myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
154
417-419
རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
rdzogs chen lnga pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
155
419-420
ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ཞབས་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་མ།
zhe chen rab 'byams sku phreng lnga pa'i zhabs brtan 'gyur med kun bzang ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
156
420-421
མཚུངས་བྲལ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་་དབྱངས་སྙན།
mtshungs bral bstan 'gro'i dpal mgon rgyal tshab mchog sprul rin po che'i myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
157
421-422
ཀཿཐོག་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་རྒྱལ་སྲས་བྱེ་བའི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་བ་ཞེས་པ།
kaH thog si tu sku phreng bzhi pa'i zhabs brtan rgyal sras bye ba'i dbus na mngon mtho ba zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
158
422-423
རྫོགས་ཆེན་གླིང་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྩོལ།
rdzogs chen gling sprul pa'i sku'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med dge legs mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
159
423-424
དཔལ་ཡུལ་དབོན་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།
dpal yul dbon sprul 'jigs med rang grol myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
160
424-425
བྲག་གཡབ་གཙང་སར་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར།
brag g.yab gtsang sar bla ma 'jam dpal bzang po'i sprul sku myur 'byon gsol 'debs phan bde'i dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
161
425-426
རྡོ་གྲུབ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཞབས་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་མ།
rdo grub sku phreng gsum pa'i zhabs brtan kun bzang 'jigs med ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
162
426-427
ཉི་གྲགས་མཆོག་སྤྲུལ་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་ཚེ་མཐའ་ཡས་དངོས་ཞེས་པ།
nyi grags mchog sprul mtshan 'bul zhabs brtan tshe mtha' yas dngos zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
163
427-428
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་འཆི་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་མ།
yang de nyid la zhabs brtan mtshan 'bul 'chi med nam mkha'i rdo rje ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
164
428
གླིང་རྗེ་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུར་ཞབས་བརྟན་འགྱུར་མེད་སྐུ་བཞི་མ།
gling rje drung sprul skur zhabs brtan 'gyur med sku bzhi ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
165
428-429
རྒྱལ་རོང་ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལ་ཞབས་བརྟན་ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་མ།
rgyal rong kun bzang theg mchog rdo rje la zhabs brtan kun bzang dgongs pa'i rtsal chen ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
166
429-430
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་ཀུན་བཟང་ཐེག་རྩེ་མ།
yang de nyid la zhabs brtan kun bzang theg rtse ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
167
430
ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་ཤློ་ཀ་གཅིག།
lha lung gsung sprul rin po che'i zhabs brtan sh+lo ka gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
168
430-431
རྦ་ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་པདྨའི་རིང་ལུགས་མ།
rba kha mchog sprul rin po che'i zhabs brtan mtshan 'bul pad+ma'i ring lugs ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
169
431-432
རྗེ་དབོན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ།
rje dbon sprul pa'i skur zhabs brtan mtshan 'bul kun tu bzang po'i rdo rje zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
170
432-433
ཉི་གྲགས་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་མྱུར་འབྱོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཞེས་པ།
nyi grags sku phreng bzhi pa'i myur 'byon sangs rgyas gnyis pa o rgyan zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
171
433-434
གནས་མཆོག་ཙཱ་འདྲར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།
gnas mchog tsA 'drar gsol 'debs smon lam dang bcas pa don gnyis lhun grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
172
434
རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་ཤློ་ཀ་གཅིག།
rgyal ba'i myu gu sogs kyi zhabs brtan sh+lo ka gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
173
434-436
ས་དབང་ཕུ་ལུང་པར་སྡོམ་གསུམ་སྨོན་ལམ་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་མ།
sa dbang phu lung par sdom gsum smon lam bskal bzang rnam 'dren ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
174
436-438
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་སྩལ་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཞེས་པ།
yang de nyid la stsal ba 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
175
438-440
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་སྩལ་བ་བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་ཞེས་པ་བཅས་ཚན་གསུམ།
yang de nyid la stsal ba bkra shis gang zhig dpal ldan bla ma dang zhes pa bcas tshan gsum
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
176
440-442
སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཞབས་བརྟན་མཚན་འབུལ་འཇིགས་བྲལ་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཞེས་པ།
sde dge chos rgyal chen po 'chi med rtag pa'i rdo rje la zhabs brtan mtshan 'bul 'jigs bral dpal ldan bstan pa'i nyi ma zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
177
442-443
གླིང་དཀར་རྒྱལ་པོར་སྩལ་བའི་ཤིས་སྨོན་དབང་བཅུ་མངའ་བ་མ།
gling dkar rgyal por stsal ba'i shis smon dbang bcu mnga' ba ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
178
443-444
ས་དབང་ཕུ་ལུང་པར་སྩལ་བའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཤིས་བརྗོད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ཉི་མ།
sa dbang phu lung par stsal ba'i phar phyin drug gi shis brjod 'jig rten dbang phyug snying rje'i nyi ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: