JKW-KABAB-20-WA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:30, 14 March 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
Wylie title phrin las phur pa'i gnad tig las rgyun gyi rnal 'byor snying po JKW-KABAB-20-WA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 20, Text 9, Pages 103-108 (Folios 1a to 3b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People པྲ་བྷ་ཧསྟི་ (Prabhahasti)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phrin las phur pa'i gnad tig las rgyun gyi rnal 'byor snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 20: 103-108. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Daily Practice - rgyun khyer
Cycle ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ (phrin las phur pa'i gnad tig)
Deity rdo rje phur pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-016-003
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-017-2
Colophon

།ཞེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་བཞེས་སུ་བཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཡུལ་གྱི་དགེ་བཅུ་གཡང་དུ་འཁྱིལ་བའི་སའི་ཐིག་ལེ་ངེས་གསང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ཀྱི་སྒར་ཆེན་དུ་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang sgrub brgyud bstan pa'i gsal byed chen po rje dbon mchog sprul rin po che karma bstan 'dzin phrin las kyis thugs dam rgyun gyi nyams bzhes su bkas bskul ba ltar mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas yul gyi dge bcu g.yang du 'khyil ba'i sa'i thig le nges gsang bshad sgrub kyi 'byung gnas e wa~M chos kyi sgar chen du bris pa 'gro kun bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal te dpal rdo rje gzhon nu'i go 'phang tshe 'di nyid la mngon du byed pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་དགོངས་པ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་སྩལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། འབྱོར་ན་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དུ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་འདུ་བྱས་ཏེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་དུ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། ཨ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ འགག་མེད་སྣང་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་རྟོགས་པའི༔ འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བར་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད། སྤྲོ་ན། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོག་གསུམ་བསྟན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས༔ ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔ མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད༔ རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔ དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་བགྲངས་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ཞེས་ཚོགས་བསག་ཀྱང་བྱ། གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ སྙིང་རྗེའི་འགལ་ཟླ་ལ་ཁྲཽས་པས༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་གཟུང་འཛིན་གཅོད༔ མཚོན་ཆེན་ཧཱུྃ་སྔོན་འོད་འབར་བ༔ རང་བྱུང་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཤར༔ འཁོར་འདས་སྲོག་གི་གོ་རུ་བསྒོམ༔ ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ ཀློང་ལྔའི་དྭངས་མ་འབྱུང་རིམ་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་བཀོད་པ་ཅན༔ འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའི་ནང་ཁོངས་སུ༔ གནམ་ལྕགས་ཙཀྲ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས༔ བདག་ཉིད་མ་བཅོས་རྩ་བའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་རྔམས་བཞད་གཤེ༔ ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྟགས༔ གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔ གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་ཁ་ཊྭཱཾ་དང་༔ ཐ་མས་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔ མཐིང་སྐྱ་ཨུཏྤལ་དུང་ཁྲག་བསྣམས༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས༔ པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་ཁྱོ་ཤུགས་སྟེང་༔ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་གླུས་བསྐུལ་བས༔ ཡབ་ཡུམ་བཟོད་མེད་བདེ་བ་འབར༔ རྗེས་ཆགས་སྙོམས་ཞུགས་མཁའ་གསང་ནས༔ ཨ་ཧྃ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོས༔ སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ ཞལ་ཞུགས་བྱང་སེམས་ཐིག་ལེར་ཞུ༔ འོད་ཀྱི་གོང་བུ་མཁའ་ནས་སྤྲོས༔ རྩིབས་སྟེང་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ མཐིང་ནག་ཕུར་འདྲིལ་ཡུམ་དང་འཁྱུད༔ ཟ་གསོད་ཕོ་ཉའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྒོ་བཞིར་ཕྲིན་ལས་སྒོ་མ་བཞི༔ མུ་རན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བས་བསྐོར༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གནས་ལྔ་རུ༔ སངས་རྒྱས་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དང་༔ རིན་ཆེན་ལས་ཀྱི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡུམ་དང་བཅས་པར་གསལ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བདེ་གཤེགས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་གདབ། སྤྲོས་པ་བསྡུ་ན་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་མོས་པས་དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་ཅིང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོར་གཟུང༌། གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་དག་པ་དྲན་པར་བྱ། སྤྲོ་ན་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྲིད་པ་རྡོ་རྗེར་གྲུབ་མཛོད་ཅིག༔ སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོར་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་དུ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔ ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་རོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ། པཱ་དྱཾ། པུཥྤེ། དྷུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ ནཻ་བི་དྱ། ཤབྡ། སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ སྒེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཅན༔ སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞི་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ལྡན་པའི༔ ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཞེས་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་བྱ་ཞིང༌། གང་ལྟར་ཡང་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་ལ་བསླབ། དེས་སྐྱོ་ན་གསུང་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཐུགས་ཀར་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཐིག་ལེའི་སྐུ༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་ཚོན་གང་བའི༔ སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་སྦུབས༔ ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོས༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ གསང་བའི་ལམ་ནས་འཁོར་བའི་འོད༔ སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་མེ་འོད་མཚོན༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས༔ ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱངས༔ སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་གཟིར་ཞིང་བསྔངས༔ བར་ཆད་བདུད་བགེགས་ཚར་ཐག་བཅད༔ སྣོད་བཅུད་ཀ་དག་གཉུག་མའི་བབས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ངོ་བོར་རྫོགས༔ ཞེས་དམིགས་པའི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྩ་བའི་བསྙེན་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བཟླ། སྤྲོ་ན། མ་རཀྨོ་ཡཀྨོ། ཀཱ་ལ་རཱུ་པ། སྙིང་རྩ་ཡ་ཡཾ་ཡཾ། སྲོག་ལ་ཡཾ་ཡཾ། སྙིང་ལ་ཕྲིལ་ཕྲིལ། སྲོག་ལ་ཆུཾ་ཆུཾ། ཙིཏྟ་སྲོག་ལ་ཏུང་ཏུང༌། སྙིང་ཁྲག་སྲོག་ལ་ཤད་ཤད། ཐུམ་རི་ལི་ལི། ཙེག་ཙེག །འུར་འུར། ཤིག་ཤིག །གུལ་གུལ། མྱགས་མྱགས། སོད་སོད། དྷྭ་ཏི་མ་མ་ཀརྨ་ཤཱི་གྷྲཾ་ཀ་ར་ཡེ། མཱ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ལས་སྦྱོར་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་ཤམ་བཏགས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླ། བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་ན་བསྙེན་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བདུན། སྒྲུབ་སྔགས་བྱེ་བ། ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཁྲག་གཅིག་བཟླས་པས་ལས་རུང་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པ་ཅུང་ཟད་བརྟན་པས་ཐུན་མཐར་རྫོགས་རིམ་ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཕུར་བུ་དང༌། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་དགོངས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་ན་གཞུང་རྩ་བའི་མན་ངག་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་དང་འབྲེལ་བར་ཉམས་སུ་བླང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནི། ཐུན་ལས་ལྡང་བར་བརྩམ་པ་ན། དབྱངས་གསལ། རྟེན་སྙིང༌། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་རྗེས། ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྷར་སྣང་རིག་རྩལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྟགས་ཀྱི་སྐུ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང༌། ཧོཿ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས༔ འགྲོ་རྣམས་སྒྲིབ་གཉིས་ཡོངས་དག་ནས༔ ཁ་སྦྱོར་བཞི་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པོ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་དུ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང༌། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ རིག་པ་རང་སྣང་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དགེ་ལེགས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །ཞེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་རྗེ་དབོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་བཞེས་སུ་བཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཡུལ་གྱི་དགེ་བཅུ་གཡང་དུ་འཁྱིལ་བའི་སའི་ཐིག་ལེ་ངེས་གསང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ཀྱི་སྒར་ཆེན་དུ་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/phrin las phur pa'i gnad tig las/__rgyun gyi rnal 'byor snying po bzhugs/__na mo gu ru badz+ra ku mA rA ya/__slob dpon chen po pra b+ha hasti'i dgongs pa gu ru shAkya seng ges snyan brgyud du stsal ba'i phrin las phur pa'i gnad tig las/__bskyed rim rgyun gyi rnal 'byor snying por dril te nyams su blangs pa'i tshul la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__'byor na dam tshig gi rten du mtshan ma rdzas kyi phur pa mtshan nyid tshang bar 'du byas te/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i dpal rdo rje gzhon du rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi sprin phung 'phro bar mngon sum bzhin du bzhugs par bsams la/__a:__skye ba med pa'i ye shes las:__'gag med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen rdo rje gzhon nu la:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__zhes lan gsum gyis skyabs 'gro dang*/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__ces lan gsum gyis sems bskyed/__spro na/__hoH__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rang :__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs ba'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__zhes tshogs bsag kyang bya/__gnyis pa ni/__hU~M:__rdo rje de bzhin nyid kyi dbyings:__snying rje'i 'gal zla la khraus pas:__nyon mongs zhe sdang gzung 'dzin gcod:__mtshon chen hU~M sngon 'od 'bar ba:__rang byung nam mkha'i dkyil du shar:__'khor 'das srog gi go ru bsgom:__cho 'phrul chen po'i ting 'dzin las:__snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:__klong lnga'i dwangs ma 'byung rim steng :__ye shes lnga rdzogs gzhal med khang :__dur khrod drag po'i bkod pa can:__'jigs shing skyi g.ya'i nang khongs su:__gnam lcags tsakra rtsibs bcu'i dbus:__bdag nyid ma bcos rtsa ba'i lha:__rdo rje gzhon nu sku mdog mthing :__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar rngams bzhad gshe:__phyag drug ye shes rol pa'i rtags:__g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:__g.yon gnyis me phung kha T+wAM dang :__tha mas ri rab phur bu 'dril:__yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:__mthing skya ut+pal dung khrag bsnams:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__pad nyi lha chen khyo shugs steng :__khams gsum zil gnon chen por bzhengs:__hU~M hU~M hU~M:__rdo rje hU~M gi glus bskul bas:__yab yum bzod med bde ba 'bar:__rjes chags snyoms zhugs mkha' gsang nas:__a ha~M sngags kyi sgra chen pos:__sangs rgyas sras bcas spyan drangs te:__zhal zhugs byang sems thig ler zhu:__'od kyi gong bu mkha' nas spros:__rtsibs steng dpal chen khro rgyal bcu:__mthing nag phur 'dril yum dang 'khyud:__za gsod pho nya'i sprin phung 'phro:__sgo bzhir phrin las sgo ma bzhi:__mu ran 'jig rten skyong bas bskor:__gtso bo yab yum gnas lnga ru:__sangs rgyas pad+ma rdo rje dang :__rin chen las kyi kI la ya:__dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog:__lhan skyes yum dang bcas par gsal:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__bde gshegs dbang bskur ye shes lnga:__khrag 'thung rigs lnga'i phyag rgyar rdzogs:__oM AHhU~M hU~M oM trA~M hrIHAH__zhes bskyed rim srid pa phur bu lha sku phyag rgya'i rnal 'byor gsal gdab/__spros pa bsdu na dam ye dbyer med du mos pas dmigs pa'i gtso bo lha'i snang zhen la bslab cing nga rgyal brtan por gzung*/__gzhi 'bras sbrel ba'i dag pa dran par bya/__spro na spyan 'dren sogs las kyi rim pa mdor bsdus pa ni/__hU~M:__srid pa'i phur bu sgrub pa dang :__dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:__ye shes khro bo gshegs su gsol:__khro rgyal 'khor bcas gshegs nas kyang :__rtags dang mtshan ma bstan pa dang :__kI la ya yi dngos grub stsol:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__badz+ra sa ma ya dza dza:__hU~M:__rdo rje gzhon nu'i lha tshogs rnams:__srid pa rdo rjer grub mdzod cig:__srid pa rdo rje phur pa'i lha:__ye shes khro bor grub par mdzod:__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__hU~M:__thabs kyi spyod pas 'gro don du:__byams dang snying rjes gang 'dul ba:__sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i:__khrag 'thung chen por phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoH__hU~M:__bla med mchog gi mchod pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer 'phro:__yul dang dbang po gnyis med pa:__bde chen longs spyod chen por rol:__oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri wA ra ar+g+haM/__pA d+yaM/__puSh+pe/__d+hu pe/__A lo ke/__gan+d+he__nai bi d+ya/__shab+da/__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha pU dza hoH__hU~M:__sgeg pa dpa' ba mi sdug rdo rje'i sku:__rgod gshe drag shul sngags kyi sgra gdangs can:__snying rje rngams zhi ye shes srog ldan pa'i:__phrin las 'dus pa'i lha la phyag 'tshal lo:__zhes spyan 'dren mchod bstod bya zhing*/__gang ltar yang gsal brtan dag gsum la bslab/__des skyo na gsung bzlas pa'i rnal 'byor ni/__thugs kar dpal gyi be'u'i dbyings:__ye shes sems dpa' thig le'i sku:__badz+ra sa twa tshon gang ba'i:__snying dbus nyi zla kha sbyor sbubs:__hU~M las rdo rje'i sngags phreng 'phros:__yab yum zhal nas zhal du zhugs:__gsang ba'i lam nas 'khor ba'i 'od:__sku dang sngags phreng me 'od mtshon:__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__phyogs dus rgyal ba mchod pas mnyes:__khams gsum nyon mongs dug chen sbyangs:__srid gsum dregs pa gzir zhing bsngangs:__bar chad bdud bgegs tshar thag bcad:__snod bcud ka dag gnyug ma'i babs:__rdo rje gzhon nu'i ngo bor rdzogs:__zhes dmigs pa'i srog tu bzung la/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__zhes rtsa ba'i bsnyen sngags gtso bor bzla zhing*/__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__ces sgrub pa'i sngags kyang ci nus bzla/__spro na/__ma rak+mo yak+mo/__kA la rU pa/__snying rtsa ya yaM yaM/__srog la yaM yaM/__snying la phril phril/__srog la chuM chuM/__tsit+ta srog la tung tung*/__snying khrag srog la shad shad/__thum ri li li/__tseg tseg__/'ur 'ur/__shig shig__/gul gul/__myags myags/__sod sod/__d+h+wa ti ma ma karma shI g+h+raM ka ra ye/__mA ra se na pra mar+d+ha na ye hU~M phaT/__ces las sbyor spu gri'i sngags sham btags pa'ang cung zad bzla/__bsnyen sgrub byed na bsnyen sngags 'bum phrag bdun/__sgrub sngags bye ba/__las sbyor khri khrag gcig bzlas pas las rung du 'gyur ro/__/de ltar lha sngags kyi rnal 'byor la goms pa cung zad brtan pas thun mthar rdzogs rim kun rdzob byang sems kyi phur bu dang*/__rig pa ye shes kyi phur bu'i dgongs pa nyams su len par 'dod na gzhung rtsa ba'i man ngag brgyud ldan bla ma'i zhal shes dang 'brel bar nyams su blang ngo*/__/gsum pa ni/__thun las ldang bar brtsam pa na/__dbyangs gsal/__rten snying*/__yig brgya bzlas pas sngags kyi lhag chad kha bskang zhing nus pa brtan par byas rjes/__a a a:__lhar snang rig rtsal dbyings su thim:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__bde stong zung 'jug rtags kyi sku:__phyag rgya chen po'i rol par shar:__phaT phaT phaT:__ces lhar snang 'od gsal du bsdu zhing zung 'jug gi skur ldang*/__hoH__bsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:__'gro rnams sgrib gnyis yongs dag nas:__kha sbyor bzhi ldan dpal chen po:__rdo rje gzhon du myur 'grub shog:__ces bsngo smon dang*/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku rdo rje sems:__rig pa rang snang badz+ra ku mA ra:__dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:__mchog thun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:__ces shis pa brjod pas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug go__/zhes pa'ang sgrub brgyud bstan pa'i gsal byed chen po rje dbon mchog sprul rin po che karma bstan 'dzin phrin las kyis thugs dam rgyun gyi nyams bzhes su bkas bskul ba ltar mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas yul gyi dge bcu g.yang du 'khyil ba'i sa'i thig le nges gsang bshad sgrub kyi 'byung gnas e wa~M chos kyi sgar chen du bris pa 'gro kun bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal te dpal rdo rje gzhon nu'i go 'phang tshe 'di nyid la mngon du byed pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: