JKW-KABAB-20-WA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩི་མཆོག་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title snyan brgyud bdud rtsi mchog tig gi brgyud 'debs JKW-KABAB-20-WA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 20, Text 2, Pages 25 (Folios 1a1 to 1a5)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. snyan brgyud bdud rtsi mchog tig gi brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 20: 25. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་ (yon tan bdud rtsi'i mchog tig)
Deity che mchog he ru ka
Karchag page JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།

ces pa'ang phun tshogs rnam rgyal pas gsol ba btab pa'o

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩི་མཆོག་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །འགགས་མེད་རིག་རྩལ་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དབྱེར་མེད་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་རྩི་མཆོག་འགྲུབ་མཛོད། །ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་བཀའ་བབས་བི་མ་ལ། །བདུད་རྩི་གྲུབ་པ་པདྨ་སཾ་བྷའི་ཞབས། །བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་རྩི་མཆོག་འགྲུབ་མཛོད། །ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །གང་གིས་རྗེས་བཟུང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོགས། །བརྒྱུད་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདུད་རྩི་མཆོག་འགྲུབ་མཛོད། །དོན་གྱི་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར། །རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིགས་མཆོག་ལྔ་རུ་ཤར། །རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩྀ་གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་དད་དཔོན་བྱེད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།
[edit]

@#/__/snyan brgyud bdud rtsi mchog tig gi brgyud 'debs bzhugs so/__/'khor 'das kun khyab chos sku kun tu bzang*/__/'gags med rig rtsal longs sku rdo rje sems/__/dbyer med che mchog he ru ka pa la/__/gsol ba 'debs so bdud rtsi mchog 'grub mdzod/__/yon tan bdud rtsi'i bka' babs bi ma la/__/bdud rtsi grub pa pad+ma saM b+ha'i zhabs/__/bka' yi sdud po ye shes mtsho rgyal la/__/gsol ba 'debs so bdud rtsi mchog 'grub mdzod/__/khyab bdag 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang*/__/gang gis rjes bzung blo gros mtha' yas sogs/__/brgyud 'dzin mkhas grub rim par byon rnams la/__/gsol ba 'debs so bdud rtsi mchog 'grub mdzod/__/don gyi bdud rtsi ye shes mngon du gyur/__/rtags kyi bdud rtsi rigs mchog lnga ru shar/__/rdzas kyi bdud rts-i grub pa mthar phyin te/__/khams gsum 'gro ba'i dad dpon byed par shog__/ces pa'ang phun tshogs rnam rgyal pas gsol ba btab pa'o/__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: