JKW-KABAB-18-TSHA-044

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
Wylie title rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebs JKW-KABAB-18-TSHA-044.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 44, Pages 351 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 351. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity rdo rje sems dpa'
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་སོ།། མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i lhas so//__mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །གཞི་དབྱིངས་རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྩལ། །གཞི་སྣང་ཟུང་འཇུག་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་དགོངས་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཆོས་སྐུའི་དབང་མཆོག་བསྐུར། །བདེ་མཆོག་བདེ་བའི་གར་མཛད་དགའ་རབ་རྗེ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྲུབ་ཆེན་ཤྲཱི་སིང༌། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བརྡ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ལོངས་སྐུའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གྱི། །རྗེས་བཟུང་སྤྲུལ་པའི་རྗེ་འབངས་ལོ་པཎ་ཚོགས། །གདམས་པའི་བཀའ་བབས་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཀློང་ཆེན་པའི། །གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་འཇིགས་བྲལ་གླིང༌། །ཡེ་ཤེས་སྤྱི་གཟུགས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །དབང་བཞིས་རྒྱུད་སྨིན་ལམ་བཞི་མངོན་དུ་གྱུར། །བསྙེན་སྒྲུབ་བཞི་ལྡན་རིག་འཛིན་བཞིའི་ལམ་ལས། །སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་སོ།། མངྒ་ལཾ།།
[edit]

@#/__/rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/gzhi dbyings rig pa kun tu bzang po'i rtsal/__/gzhi snang zung 'jug rigs lnga'i sprin phung 'phro/__/mkha' khyab rgyal ba dgongs pa'i brgyud pa la/__/gsol ba 'debs so chos sku'i dbang mchog bskur/__/bde mchog bde ba'i gar mdzad dga' rab rje/__/'jam dpal bshes gnyen grub chen shrI sing*/__/rig 'dzin rtsal 'chang brda brgyud bla ma la/__/gsol ba 'debs so longs sku'i byin chen phob/__/mtsho skyes rdo rje dri med bshes gnyen gyi/__/rjes bzung sprul pa'i rje 'bangs lo paN tshogs/__/gdams pa'i bka' babs snyan brgyud bla ma la/__/gsol ba 'debs so sprul sku'i ye shes skyed/__/theg mchog bstan pa'i shing rta klong chen pa'i/__/gsang gsum sgyu 'phrul drwa ba 'jigs bral gling*/__/ye shes spyi gzugs rtsa ba'i bla ma la/__/gsol ba 'debs so smin grol dngos grub stsol/__/tshad med bzhi ldan byang chub sems gnyis 'byongs/__/dbang bzhis rgyud smin lam bzhi mngon du gyur/__/bsnyen sgrub bzhi ldan rig 'dzin bzhi'i lam las/__/sku bzhi'i 'bras bu 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i lhas so//__mang+ga laM//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: