JKW-KABAB-18-TSHA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:20, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ།
Wylie title grub chen mi tra'i snying thig las tshe sgrub ye shes snying po'i nang sgrub JKW-KABAB-18-TSHA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 16, Pages 105-110 (Folios 1a1 to 3b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ (Mitrayogi)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub chen mi tra'i snying thig las tshe sgrub ye shes snying po'i nang sgrub. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 105-110. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ (tshe sgrub ye shes snying po)
Parent Cycle གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ (grub chen mi tra'i snying thig)
Deity tshe dkar
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
[edit]
༁ྃཿ གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ་བཞུགས༔ ༁ྃ རང་བྱུང་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་འདུད༔ འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་འདོད་ན༔ ཚོགས་བསགས་རིམ་པ་སྔོན་སོང་ནས༔་་་་་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་རྐྱང་བཙམ་ལ་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། དབང་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ལ་སྤྲོ་ན་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་བཀའ་བསྒོ་སྲུང་འཁོར་བྱིན་ཕེབ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་རམ་ཚེ་སྒྲུབ་གང་རུང་ལྟར་བྱའོ། །མཆན། མན་ངག་གུད་དུ་སྦས་པ་ནི༔ ནང་དང་གསང་བ་མཆོག་སྒྲུབ་ཏེ༔ རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད༔ བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་དྭང་མའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱའི་གར༔ པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་འོད་ཅན༔ ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་འབར༔ མཉམ་བཞག་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ འོད་དང་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོ་བའི༔ བར་དུ་འཆི་མེད་གསང་བའི་ཡུམ༔ དམར་གསལ་པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ གཉིས་ཀ་ཞི་འཛུམ་རྗེས་ཆགས་ཉམས༔ བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་༔ ཨུཏྤལ་གསར་པའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བས་དགྱེས་པར་རོལ༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཧྲཱིཿདམར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་སྣང་སྤྲོ་བསྡུས་ཕྱི་རོལ་དུ༔ པདྨ་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཟླ་གམ་སྲུང་བའི་གུར་གྱིས་གཏམ༔་་་་་ཕྱི་ནས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་འཁོར་ལོའོ། མཆན། སྤྱི་བོར་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད༔ རང་འདྲ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམ་ཞུགས་པའི༔ བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ བླ་ཚེ་ཉམ་པ་ཡར་བ་དང་༔ འཁོར་འདས་དྭང་བཅུད་དབང་མེད་བསྡུས༔ ཕྱག་གི་བུམ་པར་ཞུ་ཞིང་ཁོལ༔ བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཆར་ལྟར་བབ༔ རང་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་ཁྱབ༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཚེ་དཔལ་ཉམས་པའི་ལས་སྒྲིབ་དག༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་བཅུད་གྲུབ་པར་བསམ༔ ཨོཾ་པདྨ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔་་་་་་བཟླས་པའི་མཐར་སྤྲོ་ན་ཕྱི་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ལྟར། གདོད་མའི་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ སོགས་ཀྱི་ཚེ་འགུག་བྱའོ། མཆན། ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་བཟླས་པ་དང་༔ ཁ་སྦྱོར་རླུང་བཟུང་བརྟན་པར་བྱ༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡིས་ལམ་སྦྱངས་ནས༔ དངོས་གཞི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡི༔ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་དབུས༔ ཚེ་བདག་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གསལ༔ ཕྱི་དབྱིབས་ལྷ་སྐུ་སྙོམ་ཞུགས་པའི༔ འོད་ཀྱི་འཁོར་འདས་དྭང་བཅུད་བསྡུས༔ ཡུམ་གྱི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས་ཏེ༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་ལྷ་རྣམས་མཆོད༔ པདྨའི་ལམ་ནས་རིམ་པ་བཞིན༔ རྡོ་རྗེའི་སྦུབས་སུ་དྲངས་པ་ལས༔ ཡབ་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་མཆོད༔ དེ་ཚེ་དགའ་བཞིས་དྲངས་པ་ཡི༔ འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ལས༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་མི་ཤིགས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་སྲོག་འགྲུབ་བསམ༔ བར་རླུང་བཟུང་ཞིང་དབྱིངས་རིག་བསྲེ༔ ནང་ལྟར་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་གྱི༔ འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ ༈ གསང་བ་གཞན་ལུས་བཅུད་ལེན་ནི༔ ཐིག་ལེ་འཛིན་འགྲེམ་དབང་ཐོབ་པས༔ ལེགས་པར་བརྟག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ པདྨ་ཅན་གྱི་རིགས་ཅན་དགུག༔ རྒྱུད་སྦྱང་ཁམས་ཀྱི་ཟུང་སྤེལ་ཕྱིར༔ བཅུད་ལེན་བརྟེན་ཅིང་སྤྱོད་ལམ་གཟབ༔ དེ་ནས་རང་ཉིད་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་ཡུམ་དུ་གསལ༔ འཁོར་ལོའི་གནས་ལྔར་ཚེ་དཔག་མེད༔ དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ རང་འདྲའི་ཡུམ་འཁྱུད་བདེ་བར་སྦྱོར༔ རྩ་འདབ་གྲངས་མཉམ་ཌཱ་ཀི་ནཱི༔ བདེ་བའི་གར་སྟབས་སྒྱུར་བར་བསྒོམ༔ གསལ་སྣང་མཆོག་ཏུ་བརྟན་པ་ན༔ རླུང་དུག་བསལ་ཞིང་བུམ་ཅན་འཆིང་༔ རྡོ་རྗེ་པདྨ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ གཞན་དོན་འཆི་མེད་སྐུ་བསྒྲུབ་ཕྱིར༔ སྙོམ་འཇུག་བདེ་བའི་རང་སྒྲ་དང་༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་དང་༔ རླུང་སྦྱོར་རྔུབ་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༔ འཁོར་དང་འདས་པའི་བརྟན་གཡོའི་ཁམས༔ རང་དབང་མེད་པར་མེར་མེར་གཡོས༔ བདེ་བའི་ངོ་བོ་འཆི་མེད་ཀྱི༔ རང་བཞིན་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ མཁའ་ཁྱབ་ཡུམ་གྱི་གཙུག་གཏོར་ནས༔ བརྒྱུད་དེ་གནས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ སྐུ་ཡི་ནང་གང་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད༔ པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ཧྲཱིཿམཚན་པར༔ ཕོག་པས་སོལ་མེར་སྣུམ་བླུགས་བཞིན༔ བདེ་བའི་རང་སྒྲ་དང་བཅས་ཁོལ༔ དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ནས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་བཀུག་པ་ལས༔ གསང་འཁོར་ནས་བརྩམ་སྤྱི་བོའི་བར༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་ལྷ་རྣམས་མཆོད༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་བས་དྲངས་པ་ཡི༔ དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་དང་༔ ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་འཕེལ༔ རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་ཡིས༔ གཟུང་འཛིན་རྩ་ཡི་མདུད་པ་གྲོལ༔ རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཐིག་ལེ་ཇི་སྙེད་གྲངས་ལྡན་པ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོར་སོན་པ་ཡིས༔ སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་དྲང་༔ མི་འགྱུར་སྐུ་དང་གཞོམ་མེད་གསུང་༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་མཆོག་ཐོབ༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་གཞལ་མེད་པ༔ ཚེ་བདག་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བསམ༔ སྐབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡིས༔ གསང་སྔགས་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་བཟླ༔ རླུང་གི་སྦྱོར་བས་རབ་ཏུ་བརྟན༔ རིག་པ་མ་བཅོས་གཉུག་མར་བཞག༔ གསང་བ་པདྨའི་བཅུད་སྡུད་ཀྱི༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་མན་ངག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ ༈ ཡང་གསང་ལྷ་སྔགས་བདེ་ཆེན་གྱི༔ རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་ཀུན༔ ངོ་བོ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་བབ༔ རང་བྱུང་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ནི་དལ་འབབ་ལྟར༔ ཡེངས་མེད་འཛིན་བྲལ་ལྷུག་པར་བཞག༔ སྐྱེ་འཆིའི་རྟོག་པ་རང་གྲོལ་ནས༔ དོན་གྱི་འཆི་མེད་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་ཐུན་གྱི་མཐར༔ བདུད་རྩིའི་བཅུད་དང་དྭང་མ་ཀུན༔ སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླའི་གའུ་རུ༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱི་ལ་བསྟིམ༔ སྟེང་འོག་དབུ་མའི་སྒོ་གཉིས་སུ༔ བྷྲཱུྃ་དང་ཧཱུྃ་ཡིག་ཐིག་ལེར་བཅས༔ གསལ་ཞིང་འཚེར་བས་རབ་ཏུ་བསྡམ༔ བུམ་ཅན་རླུང་གི་སྦྱོར་བས་བརྟན༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ འཇའ་ལུས་འཆི་བ་མེད་པའི་སྐུ༔ ཚེ་བདག་མགོན་པོ་དངོས་ཡིན་པའི༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྐྱེ་འཆིའི་རྟོག་པ་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གདིང་འཆའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ༈ དེ་ལྟ་བུ་ཡི་སྣོད་རུང་ཕྱིར༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ དབེན་པར་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་༔ མཆོད་པ་ཚོགས་གཏོར་བཟང་དུ་བཤམ༔ བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་ནུས་ལྡན་བྱ༔ ཁྱད་པར་དམིགས་པ་གསལ་བར་བསྒོམ༔ སློབ་མ་གསང་བའི་སྣོད་རུང་བ༔ ཁྲུས་ནས་དབྱུང་ཞིང་བགེགས་དང་ཕྲལ༔ མཎྜལ་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ཞེས་པ་ནས་སུ་ཁ་ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་པའི་བར་དབང་ཆོག་ཏུ་བྲིས་ཡོད། སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད་ཐེབ་པར་གདབ༔ རྗེས་ནི་ཤིས་བརྗོད་མེ་ཏོག་འཐོར༔ དམ་ཚིག་ཁས་བླང་དགའ་སྟོན་བྱ༔ དབང་བསྐུར་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ སྣོད་ལྡན་ངེས་པ་ཅན་ལ་སྟོན༔ ཟབ་མོའི་དབང་མཆོག་འདི་བསྐུར་བས༔ ཚེ་གཅིག་འཕོ་མེད་རྟག་པའི་སྐུར༔ མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དགེའོ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83\u0f7f__grub chen mi tra'i snying thig las:__tshe sgrub ye shes snying po'i nang sgrub bzhugs:__\u0f01\u0f83__rang byung tshe dpag med la 'dud:__'chi med dngos grub thob 'dod na:__tshogs bsags rim pa sngon song nas: zhes gsungs pa ltar sgrub thabs rkyang btsam la skyabs sems yan lag bdun pa dang*/__dbang sgrub lta bu la spro na sngon 'gro'i chos skyabs sems tshogs bsags bka' bsgo srung 'khor byin pheb mchod pa byin rlabs rnams spyi ltar ram tshe sgrub gang rung ltar bya'o/__/mchan/__man ngag gud du sbas pa ni:__nang dang gsang ba mchog sgrub te:__rang nyid bcom ldan tshe dpag med:__brtan g.yo srid zhi'i dwang ma'i bcud:__ye shes chen po'i phyag rgya'i gar:__pad+ma rA ga'i mdangs 'od can:__nyi ma bye ba'i gzi brjid 'bar:__mnyam bzhag tshe yi bum pa 'dzin:__'od dang 'od zer rab 'phro ba'i:__bar du 'chi med gsang ba'i yum:__dmar gsal pad+ma tshe bum bsnams:__gnyis ka zhi 'dzum rjes chags nyams:__bcu drug lon pa'i ngang tshul can:__dar dang rin chen rus pa dang :__ut+pal gsar pa'i phreng bas brgyan:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__kha sbyor bde bas dgyes par rol:__thugs kar nyi zla kha sbyor dbus:__hrIHdmar rdo rje'i sngags kyis bskor:__'od snang spro bsdus phyi rol du:__pad+ma 'bar ba'i gzhal med khang :__zla gam srung ba'i gur gyis gtam: phyi nas rdo rje rin chen pad+ma rgya gram 'khor lo'o/__mchan/__spyi bor bla ma tshe dpag med:__rang 'dra yab yum snyom zhugs pa'i:__bde ba'i sgra dang 'od zer gyis:__bla tshe nyam pa yar ba dang :__'khor 'das dwang bcud dbang med bsdus:__phyag gi bum par zhu zhing khol:__bdud rtsi'i chu rgyun char ltar bab:__rang gi tshangs pa'i sgo nas zhugs:__rtsa gsum 'khor lo lnga ldan khyab:__nyon mongs dug lnga la brten nas:__tshe dpal nyams pa'i las sgrib dag:__sku lnga ye shes lnga ldan pa'i:__rdo rje'i srog bcud grub par bsam:__oM pad+ma ma hA su kha badz+ra A yu She swA hA: bzlas pa'i mthar spro na phyi sgrub ye shes snying po ltar/__gdod ma'i mgon po bcom ldan 'das:__sogs kyi tshe 'gug bya'o/__mchan/__ngag dang yid kyi bzlas pa dang :__kha sbyor rlung bzung brtan par bya:__de lta bu yis lam sbyangs nas:__dngos gzhi yab yum gnyis ka yi:__rtsa gsum 'khor lo lnga yi dbus:__tshe bdag rigs lnga yab yum gsal:__phyi dbyibs lha sku snyom zhugs pa'i:__'od kyi 'khor 'das dwang bcud bsdus:__yum gyi spyi gtsug nas zhugs te:__'khor lo lnga yi lha rnams mchod:__pad+ma'i lam nas rim pa bzhin:__rdo rje'i sbubs su drangs pa las:__yab kyi 'khor lo'i lha rnams mchod:__de tshe dga' bzhis drangs pa yi:__'od gsal mngon du byas pa las:__'byung lnga'i dwangs ma mi shigs pa'i:__ye shes lnga yi srog 'grub bsam:__bar rlung bzung zhing dbyings rig bsre:__nang ltar rang lus thabs ldan gyi:__'chi med sgrub pa'i man ngag go:__sa ma ya:__!__gsang ba gzhan lus bcud len ni:__thig le 'dzin 'grem dbang thob pas:__legs par brtag pa'i phyag rgya ni:__pad+ma can gyi rigs can dgug:__rgyud sbyang khams kyi zung spel phyir:__bcud len brten cing spyod lam gzab:__de nas rang nyid tshe dpag med:__phyag rgya gsang ba'i yum du gsal:__'khor lo'i gnas lngar tshe dpag med:__dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog:__rang 'dra'i yum 'khyud bde bar sbyor:__rtsa 'dab grangs mnyam DA ki nI:__bde ba'i gar stabs sgyur bar bsgom:__gsal snang mchog tu brtan pa na:__rlung dug bsal zhing bum can 'ching :__rdo rje pad+ma byin brlabs te:__gzhan don 'chi med sku bsgrub phyir:__snyom 'jug bde ba'i rang sgra dang :__bde ba chen po'i gzi byin dang :__rlung sbyor rngub pa'i lcags kyu yis:__'khor dang 'das pa'i brtan g.yo'i khams:__rang dbang med par mer mer g.yos:__bde ba'i ngo bo 'chi med kyi:__rang bzhin lnga ldan bdud rtsi'i bcud:__mkha' khyab yum gyi gtsug gtor nas:__brgyud de gnas lnga'i tshe dpag med:__yab yum 'khor bcas zhal du zhugs:__sku yi nang gang bde chen bskyed:__pad+ma'i ze'u 'bru hrIHmtshan par:__phog pas sol mer snum blugs bzhin:__bde ba'i rang sgra dang bcas khol:__de nyid rdo rje'i sbu gu nas:__'od zer lcags kyus bkug pa las:__gsang 'khor nas brtsam spyi bo'i bar:__'khor lo lnga yi lha rnams mchod:__rjes chags bde bas drangs pa yi:__dga' mchog khyad par lhan skyes dang :__ye shes 'od gsal bde chen 'phel:__rtsa khams thams cad khyab pa yis:__gzung 'dzin rtsa yi mdud pa grol:__rlung gi rgyu ba thig ler thim:__thig le ji snyed grangs ldan pa:__bde ba'i ngo bor son pa yis:__stong pa'i ye shes rab tu drang :__mi 'gyur sku dang gzhom med gsung :__'od gsal thugs kyi tshe mchog thob:__yon tan phrin las gzhal med pa:__tshe bdag rigs lnga'i ye shes dang :__dbyer med mngon par byang chub bsam:__skabs su yab yum gnyis ka yis:__gsang sngags ngag dang yid kyis bzla:__rlung gi sbyor bas rab tu brtan:__rig pa ma bcos gnyug mar bzhag:__gsang ba pad+ma'i bcud sdud kyi:__tshe sgrub zab mo'i man ngag go:__sa ma ya:__!__yang gsang lha sngags bde chen gyi:__rnam pa ji ltar shar ba kun:__ngo bo ma bcos gnyug ma'i bab:__rang byung rig pa skad cig ma:__rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:__chu bo'i rgyun ni dal 'bab ltar:__yengs med 'dzin bral lhug par bzhag:__skye 'chi'i rtog pa rang grol nas:__don gyi 'chi med 'grub par 'gyur:__sa ma ya:__de ltar bsgoms pa'i thun gyi mthar:__bdud rtsi'i bcud dang dwang ma kun:__snying dbus nyi zla'i ga'u ru:__mi 'gyur thugs srog hrI la bstim:__steng 'og dbu ma'i sgo gnyis su:__b+h+rU~M dang hU~M yig thig ler bcas:__gsal zhing 'tsher bas rab tu bsdam:__bum can rlung gi sbyor bas brtan:__rdo rje lta bu'i ngo bo nyid:__'ja' lus 'chi ba med pa'i sku:__tshe bdag mgon po dngos yin pa'i:__nga rgyal brtan po la brten nas:__skye 'chi'i rtog pa zil gyis mnan:__'chi med gnyug ma'i gding 'cha'o:__sa ma ya:__!__de lta bu yi snod rung phyir:__gsang ba zab mo'i dbang bskur ni:__dben par mtshan ma'i dkyil 'khor dang :__mchod pa tshogs gtor bzang du bsham:__bdag mdun bskyed bzlas nus ldan bya:__khyad par dmigs pa gsal bar bsgom:__slob ma gsang ba'i snod rung ba:__khrus nas dbyung zhing bgegs dang phral:__maN+Dal phul la gsol ba gdab:__'chi med bde chen ye shes sku:__zhes pa nas su kha a a aH__zhes pa'i bar dbang chog tu bris yod/__so so'i ngo sprod theb par gdab:__rjes ni shis brjod me tog 'thor:__dam tshig khas blang dga' ston bya:__dbang bskur kun gyi snying po'i bcud:__snod ldan nges pa can la ston:__zab mo'i dbang mchog 'di bskur bas:__tshe gcig 'pho med rtag pa'i skur:__mngon par byang chub skal ldan 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__dge'o//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: