JKW-KABAB-06-CHA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")

‎‎

མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང༌།
Wylie title mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me long JKW-KABAB-06-CHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 1, Pages 1-22 (Folios 1a to 11b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön ཇོ་མོ་སྨན་མོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (jo mo sman mo, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me long. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 1-22. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Revelations - gter ma  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གསན་པའི་གཏང་རག་ཏུ་ཚུལ་འདིའི་སྒྲུབ་ཆེན་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་སྨན་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བར་ཙུགས་པ་ལ་ཉེར་མཁོར་གྱུར་པ་དང༌། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་སྒང་སྣ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཡང་ཡང་སྩལ་བ་བཞིན་འོག་མིན་བླ་མའི་གདན་ས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམས་སྐྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འདས་མཆོད་ལོ་བསྟར་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཐེང་གསུམ་དང༌། རྗེ་བླ་མའི་ཞབས་བརྟན་ཚོགས་འབུམ་བཅས་གུས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པའི་ཚེ་དབུ་མཛད་བགྱིས་སྐབས་བཀའ་བསླབ་དང་ཕྱག་ལེན་བསྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་དེ་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་མཐུན་བཀོད་པ་ཉིད་སླར་ཞལ་གསལ་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་པོ་སྔགས་བཙུན་རྒན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྤ་བྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་བསམ་གཏན་གྱི་སྐྱིལ་བུ་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་བཀོད་པ་འདིས་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁའ་སྤྱོད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དུ་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma'i mchog sprul 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho rin po ches rin chen gter mdzod kyi smin grol gsan pa'i gtang rag tu tshul 'di'i sgrub chen myong grol bdud rtsi'i sman grub dang 'brel bar tsugs pa la nyer mkhor gyur pa dang*/__mdo khams sde dge rdzong gsar sgang sna mchog sprul rin po ches bka' yang yang stsal ba bzhin 'og min bla ma'i gdan sa rdzong gsar bkra shis lha rtse'i gzims skyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du kun mkhyen bla ma mkhyen brtse'i dbang po'i 'das mchod lo bstar mkha' 'gro gsang 'dus kyi sgrub mchod theng gsum dang*/___rje bla ma'i zhabs brtan tshogs 'bum bcas gus pas sgrub pa'i skal bzang thob pa'i tshe dbu mdzad bgyis skabs bka' bslab dang phyag len bskor bka' 'dri zhus pa'i de skabs kyi zin mthun bkod pa nyid slar zhal gsal rgyas par bkod pa po sngags btsun rgan po bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis lho ljongs chos kyi rgyal khab kyi bye brag spa bro skyer chu'i gtsug lag khang dang 'dabs 'brel ba'i bsam gtan gyi skyil bu bkra shis dga' 'khyil du bkod pa 'dis kyang grong khyer gsum gyi yid can thams cad mkha' spyod bde ba chen po'i zhing du dbugs dbyung ba'i rgyur gyur cig

[edit]
༄༅། །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལི་ཌཱ་ཀི་ནི་མཎྜ་ལ་བྷྱ༔ མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བར་འདོད་པས་ནུབ་དང་པོར་སྟ་གོན་ལ། ཤོམས་འགོད་ནི་གནས་ཁང་རྒྱན་བཀོད་བྱི་དོར་བྱས་པའི་གུང་དུ་གཞུང་མཐུན་གྱི་སྐུ་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་དབུས་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་པའི་སྟེང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚོན་བྱེད་མཉྫིའི་ཁར་གསང་བུམ་བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་བླ་མེད་བུམ་རྫས་སོ་ལྔ་དང༌། མ་ད་ན་བཟང་པོའི་བདུད་རྩིས་བཀང་བའི་ཁར་སིནྡྷུ་རའི་རྡུལ་གྱིས་སྦགས་པའི་མེ་ལོང་ཆོས་འབྱུང་དབུས་སུ་ས་བོན་བྃ་ཡིག་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་དུ་བསྐོར་བས་བཀབ་པའི་སྟེང་རང་བྱུང་གི་ཤེལ་རྡོ་རྣམས་བརྩེགས་པ་དར་དམར་གྱིས་བཀབ། དེའི་མདུན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཙཀླི། འབྱོར་ན་མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་ཐོད་པ་འབྲུ་སྨན་རིན་པོ་ཆེས་གཏམས་པར་གཞུང་མཐུན་འཁོར་ལོ་ཚད་ལྡན། སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་དགོས་ཀྱང་སྒྲུབ་མཆོད་དཀྱུས་མ་ཙམ་ལ་མེད་ཀྱང་རུང༌། མདུན་དུ་རྟེན་གཏོར་དང༌། མཆོད་གཏོར་གཉིས་གཏོར་དབང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བཞེངས་པ་ཕག་མགོས་མཚན་པ་དར་གདུགས་སྐུ་ཙཀ་བཙུགས་ཤིང་ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་ལ་ཕུག་སྒོག་བཙོང་ཆང་གླུམ་སོགས་ཟས་སྣས་བསྐོར་བ་་་་་་་མཆོད་གཏོར་ལ་སྐུ་ཙཀ་མི་དགོས། གཏོར་དབང་དུ་མི་གསལ་ཡང་འདས་མཆོད་གཏོར་མའི་བཅའ་རྒྱུན་དུ་རི་རབ་སྟེང་ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མ་ཞིག་བཞག་སྲོལ་འདུག་གསུངས་མཆན། གཡས་གཡོན་དུ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད། མོ་རྒྱུད། མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་བཀའ་སྲུང་སྤྱང་བཞོན་མཆེད་གསུམ་ལ་སྨིན་ལུགས་མོ་རྒྱུད་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཅན་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ། ཆད་བརྟན་རྒྱུན་བཞག་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ་མཇུག་སྤྲོད་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་ལ་ཞི་མཆོད་གཡས་སུ་བསྐོར་བཤམས་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ཤར་ཕྱོགས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཆུ་སྐོང་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་ཆུ་སྣས་བཀང་བ་ཁ་རྒྱན་བཅས་དང༌། མཆོད་སྐོང་སྐབས་སབ་རྒྱུའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དམ་དུང་ཆོས་སུ་ཆུ་སྣ་དྲི་བཟང་དང༌། ཆོས་སྨན། གཞུང་གསལ་རྫས་ཀྱིས་སྦག་པ། ཐུར་མ་བཅས་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སཙྪའི་སྐོང་བ་སཙྪ་མཆོད་བརྒྱད་མདོག་ལྔ་ལ། གཟུངས་སཙྪ་དཀར་པོ་ཞི་བ་ལ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལྃ་བཛྲ་ལོ་ཙ་ན་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ས་མ་ཡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ལྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཱཿ བདག་ཅག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་པས་མཚོན་སྐོང་བའི་སྔགས་ཤམ་སོ་སོར་སྦྱར་བ་སཙྪ་མདོག་སོ་སོ་ལ་གཅུག་དགོས། མཆོད་སྐོང་སྐབས་སབ་རྒྱུའི་སཙྪ་ཆུང་དུ་དཀར་པོ་སྔར་ནས་བཏབ་ཅིང་རབ་གནས་བསྡུས་ཙམ་བྱས་པ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་གྲངས་མང་དང༌། འབྲུ་ཁ་དོག་ལྔ་པ་མཆོད་སྐོང་འདོད་གསོལ་སྐབས་མཐོར་ནས། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་མེ་སྐོང་ལ་མེ་ཐབ་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔར་མཆོག་དང་ལས་བཞིའི་དབྱིབས་ཅན་ལྔ་བྱ་བར་གསུངས་ཀྱང་རྒྱུན་དུ་མི་ལྕོགས་པས་ལས་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་མེ་ཐབ་ལྕགས་ཟངས་ལས་བྱས་པ་གཅིག་ལ་བུད་ཤིང་ལས་མཐུན་གྱི་དབྱིབས་སམ། ལས་བཞིའི་དབྱིབས་ཀུན་ཚང་བར་བརྩིགས། ཡང་ན་བྲིས་ཐབས་བྱས་ཀྱང་རུང༌། སྲེག་རྫས་མར་ཁུ་ཆོས་སྨན་སྦྱར་བ། དགང་བླུགས། ཡམ་ཤིང་མཆོག་དང་ཞི་བར་བལ་བུ་དང་ལྕང་དཀར། རྒྱས་པར་སྟར་ཁམ། ཤུག་པ། དབང་ལ་མཛོ་མོ་ཤིང་དང་འོམ་བུ། དྲག་པོར་སྐྱེར་བ་བྱ། སྤྲང་རྩི། ལན་ཚྭ། མ་དཱ་ན། དུག་ཁྲག་གིས་སྤག་པའི་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་རིན་ཆེན་ཟས་སྣ་སོགས་ལས་བཞིའི་རྫས་སྤུངས་ཕྱེ་མར་སྦྱར་བ་དང༌། སྤྲོ་ན་འདོད་གསོལ་སོ་སོའི་རྫས་གཞུང་ལྟར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་པ་དང༌། མེ་ཐབ་འདི་གནས་ཁང་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་ཏུ་དང་པོ་སྟ་གོན་ནས་བཀོད་པ་སྟབས་མ་བདེ་ན་མེ་སྐོང་སྐབས་ཐབ་བརྩིགས་ཏེ་འབུལ་བ་དང༌། སྒྲུབ་མཆོད་གཞན་ལྟར་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་མེ་མཆོད་འབུལ་ཀྱང་མི་རུང་བ་མེད། བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་རླུང་སྐོང་ལ། སྤོས་སྣོད་ལྔའམ་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཞུང་མཐུན་གྱི་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོ་དང་སྦྱར་བའི་བདུག་སྤོས་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་པ་སྤར་ཆོག་དང༌། རླུང་གཡབ་བཅས་བཞག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་མར་མེའི་སྐོང་བ་ཞུན་ཆེན་དང༌། ཆོས་སྨན་གྱིས་སྤག་པའི་མར་མེ་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ལྔ་ཚོམས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དབུས་དང༌། བརྒྱ་རྩ་སོགས་གང་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་དབུས་ཀུན་བཀྲམ། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མདོས་ཀྱི་སྐོང་བ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས་བཞིན་མདོས་རྫས་ལྡན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་གང་བདེར་བཀོད། སྨན་རཀ་གཏོར་མ། གནས་ཁང་ཆུང་བ་སོགས་ལ་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་སྐོང་དཀྱིལ་འཕྲུལ་སྟེགས་ཆུང་ངུ་ལ་དབུས་སུ་མར་མེ་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཆུ་ས་རླུང་མར་མེའི་སྐོང་རྫས་རྣམས་དང༌། མེ་མཆོད་ཐབ་ཟུར་དུ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། མདུན་སྟེགས་རིམ་པ་གཉིས་པར་ཉིན་རེ་བཞིན་གནང་རྒྱུའི་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་གི་བཀའ་སྲུང་གི་མཆོད་གཏོར། ཆད་བརྟན། དཀར་བགེགས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཀྱང་བཀོད་མཛེས་སུ་བཤམས་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་བཏང་ཟིན་པ་དང༌། བསང་ཆུ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ལན་གཅིག་བརྗོད་པས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ཏེ་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་ཆུའི་སྟེང་དུ་ཨེ་པདྨ་སུརྻཱ་ཏི་ར་བྃ༔ ཆོས་འབྱུང་པད་ཉི་རོའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་སཿཡིག་ལྗང་གུ༔ སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ལས་བྱེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སྐུ་མདོག་ལྗང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་འཛིན་པ། ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའི་ཉམས་ཅན་ཁྲོ་མོའི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྐུར་གྱུར། ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཕཊ༔ བརྒྱ་རྩ་བཟླས་མཐར། ཁྲོ་མོ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར། བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་ཆུས་གཏོར་བཞིན་སྔགས་བརྗོད་དོ། །དཀར་གཏོར་འབུལ་བ་ནི་ལས་རྡོར་ནས་དཀར་གཏོར་ལ་བསང་ཆུས་བྲན། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད། བྷཱུ་མི་པཱ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །བྷཱུ་མི་པཱ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀ་རོ་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། རྡོར་དྲིལ་འཛིན་བཞིན། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་མཐར་དཀར་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད། བྷཱུ་མི་པཱ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ལྷ་སྟ་གོན་དངོས་ནི་ལུགས་འདིའི་དགོངས་པ་ལྟར་ངག་འདོན་ཙམ་ལས་མེད་པས་ན། བདག་ཉིད་ཁྲོས་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ གསང་བ་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོར་དྲིལ་དང་བཅས་སྤོས་འཛིན་པས། ཨོཾ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་༔ སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས༔ གནས་འདིར་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་འདེབས་འཚལ་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་གནང་བ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རབ་ཏུ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ ཁྱེད་ཀྱི་རང་གཞན་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་གྱིས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བས་བྱིན་རློབས་འགྱུར༔ གནང་བ་སྩལ་ནས་འོད་དུ་ཞུ༔ བདག་དང་གནས་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རབ་སྦྱངས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་བསམ༔ ཞེས་གསལ་གདབ་པས་གྲུབ། ཨོཾ༔ སྐུ་ཡི་རང་བཞིན་དུར་ཁྲོད་གཞལ་མེད་ཁང་༔ མཎྜལ་དབུས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གཟུགས་ཁམས་བཀོད་པ་རྩ་ཡི་སྣང་ཞེན་སྦྱོངས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་ཨཱཿ ཀཱ་ཡ་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཏིཥྛ་ཨོཾ༔ ཨཱཿ གསུང་གི་རང་བཞིན་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ འདོད་ཁམས་འགྲོ་འོང་རླུང་གི་བྱེད་པ་སྦྱོངས༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཝཱ་ཀ་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཏིཥྛ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་སིནྡྷུའི་མཎྜ་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གཟུགས་མེད་ཁམས་དང་རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་སྦྱོངས༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཙིཏྟ་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ༔ ཧོ༔ དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་ཆེ༔ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ ཁམས་གསུམ་རྩ་རླུང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཏིཥྛ་ཧོཿ སྐུ་རྟེན་ཙཀླི་སོགས་དབུས་ནས་རིམ་པར་འགོད་དེ། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ཁྲོས་མ་ནག༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཞིར་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ གསང་གསུམ་གནས་སུ་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྒོ་བཞི་མཚམས་བཞིར་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཕྲ་མེན་ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཕོ་བྲང་སྒོ་མཚམས་དགྱེས་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས་དང༌། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སོ་སོའི་མཚམས་རྣམས་སུ་རོལ་མོ་བྱ། སྒྲུབ་ཆེན་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རེ་རེ་བཞིན་ལས་ལས་རྡོར་གྱིས་བཀོད་པ་སོགས་མི་གནང༌། དེ་ནས་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་ཐོད་པ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷནྡྷའི་སྣོད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བཅུད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ། ཕྱོགས་བཞིར་སྙིང་པོའི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞི། དེ་རྒྱབ་གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། ཕྲ་མེན་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཅེས་དམིགས། མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད༔ བཞེས་ནས་དམ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྣང་༔ ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་སྩོལ༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྗེས་ཆགས་བསྐུལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཅེས་མོས་ལ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཟླ། མཐར། ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར། ཉིན་གཉིས་པར་སྒྲུབ་མཆོད་དངོས་གཞི་ལ། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་སྤྱོད་སྤྱི་འགྲོ། དལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། །སོགས་ཆོས་བསྐུལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྐྱབས་འགྲོ་རྒྱས་བསྡུས། སེམས་བསྐྱེད། ཚད་མེད་བཞི། ས་གཞི། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་འདྲེན། སྐུ་ཁྲུས་ཕྱི་ཞིང་གོས་འབུལ་བཞུགས་གསོལ་བཅས་བྱས་མཐར། ཚིག་བདུན། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་སྐབས་འདིར་སྦྱར་ཞིང་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་ཚང་བ་སྨིན་ལུགས་ལྟར་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་གསུངས། སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གསོལ་འདེབས། མཁྱེན་བརྩེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས། རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་བཏང༌། ཕྲྀན་ལས་དངོས་ལ་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟར། ས་ཕྱོགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ། འཇིགས་རུང་འཁོར་བ་སོགས་དང་སེམས་བསྐྱེད། སྡོམ་བཟུང་བཅས་ལན་གསུམ་རེ་བྱ། འདིར་བསང་ཆུ་སྒྲུབ་པ་དང་དཀར་གཏོར་འབུལ་བ་བཅས་སྟ་གོན་སྐབས་ལྟར་བྱ། བགེགས་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་འབྲུ་བཞིས་བརླབ། སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿདང་ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་སོགས་ལས་བྱང་གཞུང་གི་བཀའ་བསྒོ། སྲུང་འཁོར། རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟར། ཨཱཿ བདག་གི་སྤྱི་བོར་སོགས་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཅི་ནུས་ཀྱི་མཐར། མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགྱེས་བཞིན་འཛུམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གནང་བ་བྱིན་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ༔ རི་རབ་གླིང་བཞི་སོགས་མཎྜལ་ཚར་གཅིག་མཐར། ཕྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པ་སོགས་ངག་འདོན། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྟེན་བསྐྱེད། ཡན་ལག་བདུན་པ་ལན་གསུམ། གསོལ་འདེབས་ལན་གསུམ་དང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་བཟླས་པ་སྤེལ་ཏེ་བྱ། ཕྲིན་ལས་གཞུང་གི་བཤགས་པ། ཧཱུྃ༔ དགོངས་ཤིག་སོགས་མཐར་རྡོར་སེམས་ཡིག་བརྒྱ་ཚར་གཅིག་དྲིལ་བསིལ། དམ་བཅའ་བ། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་བླ་མ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་རྒྱ། རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟར་བླ་རྣལ་དབང་བཞི་ལེན་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨིན་གླིང་བདེ་ཀུན་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་སྟོང་སྤྲོས་བྲལ་གདངས་གསུངས། བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ་རྗེས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱིན་འབེབས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་སོགས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ བསྡུ་རྒྱ་སེ་གོལ་བཅས། རོལ་མོ་བསྐུལ་ནས་བཏང་ལ། རྔ་བསྐུལ་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བརྡལ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་གཞུང་ལྟར་བཏང་ལ་བརྒྱུད་གསུམ་རོལ་མོའི་མཐར། ནམ་མཁའ་གང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར། ཞེས་བརྗོད། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས། སྨན་བྱིན་རླབས་སྐབས་སྒྲོན་ཐུར་གྱིས་ཕྱར། རཀྟ་བྱིན་རླབས་ལ་གཡོན་བསྐོར་དུ་དཀྲུག །གཏོར་མ་བྱིན་རླབས་སྐབས་སྨན་རཀ་གི་ཟེག་མས་གཏོར་མ་ལ་བྲན་པ་རྣམས་ལན་གསུམ་རེ་བྱ། ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་བཀའ་བརྒྱད་ལྟར་དབྱངས་རེས་མོས་དང་བཅས་ལྷུག །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སོགས་ནས་རྔ་བསྐུལ། རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་བསྐྱེད་རྗེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ་འཕྱང་སྦྱར། ཧཱུྃ༔ སྙིང་པོ་འཁོར་ལོ་སོགས་རྔ་བསྐུལ། ཧཱུྃ༔ ལུས་ནི་སོགས་ནས་ལྷུག །ཀཱ་ཡ་ལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་རྒྱ་དཔྲལ་བ། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་ཨཱཿ རྩེ་གསུམ་རྒྱ་མགྲིན་པ། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ རྩེ་གཅིག་རྒྱ་སྙིང་གར་བཞག །ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སོགས། ཨོཾ་གུང་མོ་སྤྱི་གཙུག །ཧཱུྃ་མཛུབ་མོ་དཔྲལ་བ། ཏྲཱྃ་སྲིན་མཛུབ་རྣ་ལྟག་གཡས། ཧྲཱིཿམཐེ་བོང་ལྟག་པ། ཨཱཿཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔གིས་མཐེའུ་ཆུང་རྣ་ལྟག་གཡོན་དུ་བཞག །རྔ་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་འདྲེན། བཞུགས་གསོལ། ཕྱག་འཚལ། ཧཱུྃ༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་སོགས་རྔ་མེད། རྟ་དང་བཅས་སྔགས་རྣམས་ཕྱག་རྒྱ། སེ་གོལ། ཤབྡ་མཆོད་སིལ། ཧཱུྃ༔ དབང་པོའི་མེ་ཏོག་མགོར་གསུམ་བརྡུང་གིས་འདོན། ཤབྡ་ལ་ཌཱ་རུ་དཀྲོལ་ཐིང་གསུམ། རྐང་གླིང་བཞི་འབུད། སྨན་བརྒྱུད་མཆོད་མཐར་དངོས་གྲུབ་ལེན། བསྟོད་པའི་མཐར། ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་སྤ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་རང་འདྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་སྤྲོ། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་མདུན་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་ཛབ྄་ཁང་ཟབ་ཁྲིད་ལྟར་དབྱེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་ཛབ྄་བསྐུལ་བྱ། ཌཱ་རྐང་མཆོད་སིལ། ཛབ྄་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ བཅོམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ཁྲོས་མ་ནག༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛད་ནས་ཀྱང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ རྩ་སྔགས། བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་༤༠༠སྐུ། བཻ་རོ་ཙ་ན་༣༠༠གསུང༌། ཧ་རི་ནི་ས་༣༠༠ཐུགས། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞིའི་གནས་ནས༴ བཅོམ་ལྡན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཚོགས༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས༴ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ༴ རིགས་བཞིའི་སྔགས། ཧ་༡༠༠བཛྲ་ རི་རཏྣ༡༠༠ ནི་པདྨ་༡༠༠ ས་ཀརྨ་༡༠༠རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ། ཧཱུྃ༔ འཁོར་ལོ་གསུམ་ནས་རང་བྱུང་༴ གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས༴ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ༴ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྔགས། ཙིཏྟ་ཙཀྲ་༡༠༠ ཝཱ་ཀ་ཙཀྲ་༡༠༠ ཀཱ་ཡ་ཙཀྲ་༡༠༠ ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་བཟླས་པ་ཚང་བ་དང༌། ཧཱུྃ༔ སྒོ་བཞི་མཚམས་བཞིར་རང་བྱུང་༴ ཕྲ་མེན་ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས༴ མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་༴ ལས་དང་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོའི་སྔགས། ཨོཾ་ས་ཀརྨ་༢༡ ཨོཾ་ཤནྟིཾ་༧ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་༧ ཧྲཱིཿཝ་ཤཾ་༧ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་༧ ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་བསྙེན་པ། ལས་བཞིའི་ཤམ་སོ་སོར་སྦྱར། སྟོང་ཚིག །ཐུགས་དགོངས་གསལ་འདེབས་བཞི་དྲིལ་བཅས་བཏང་མཐར། ཧཱུྃ་བཟླས་ཅུང་ཟད་བྱ། སྟ་གོན་སྐབས་ལྟར་ཐོད་བུམ་སྒྲུབ། དཀྱུས་སུ་མཆོད་བསྟོད་མི་དགོས། གཙོ་འཁོར་གྱི་བསྙེན་བཟླས་ཚང་བར་སྦྱར། ཟུར་བྱང་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས། ཌཱ་ཀིའི་ཡིག་བརྒྱ་མཐར། བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ། ཕྲིན་ལས་གཞུང་གི་གཏོར་འབུལ། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་དང༌། བཀའ་སྲུང་སྤྱང་ཞོན་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་བཅས་བྱ། མཆོད་སྐོང་དབུར། ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་སོགས་ལྷུག །མཆོད་སིལ། སུཾ་བྷ་ནིའི་སྔགས་སྦྱར། ཚོགས་ཞུས། རོལ་མོ་བླངས་ཏེ་ཚོགས་བྱིན་བརླབས་ནས་རྔ་འདོན་གྱིས་སྤྱན་འདྲེན་ཚིག་བཞི་རེའི་མཚམས་ཌཱ་རུ་དཀྲོལ་ཐེང་རེ་མཛད། ཕྱི་ནང་མཆོད་པ། དྲག་མཆོད་ལ་ཌཱ་རྐང༌། ཚོགས་མཆོད་པའི་སྐབས་ཚོགས་རྫས་བཏེགས། སྨན་རཀ་སྐབས་གཏོར་མ་ལ་སྨན་རཀ་བྲན། མར་མེ་བཏེགས་མི་དགོས། བཤགས་པ་རྡོར་སེམས་ཡིག་བརྒྱ་བཅས། ཚོགས་བསྒྲལ་བའི་སྐབས། ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱཾ་ཤ་ཏྲུན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རང་ཉིད་ལས་བྱེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི་སྐུར་གྱུར། ཨེ་ཡཾ་རཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དམིགས་རྟེན་གསལ་བ་ལ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་སོགས། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲུན་བིགྷྣཱཾ་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གཎྜེ་ཧོ༔ བཛྲ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨ་བཻ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ སྒོ་བཞིའི་དབྱེ་དབབ་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་བརྗོད་ཅིང་གཡབ་རོལ་སོགས་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར་བྱ་བའི་དགུག་པ་ཚར་གཅིག་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕུར་བུ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་དབྱིངས་ནས་སོགས་མཆོད་སྐོང་དཀྱུས་ལྟར་བྱའོ། །བསྒྲལ་རོལ་བཞག་རོལ་རྗེས། མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་སོགས་ཞལ་སྟབས་ལྷུག །བསྐང་རྫས་བྱིན་བརླབ་ལྷུག་འདོན། ནམ་མཁའ་མཛོད་རྒྱ་བཅས་སྔགས་ལན་གསུམ་མཐར། རོལ་མོ་ཐང་གསུམ་ཟིལ། གསུམ་བརྡུང་གིས་བསྐང་ཆོག་བཏང༌། གཙོ་མོ། ༣་་་་སུམ་བརྡུང་རེ་རེའི་རྟགས་ཡིན། མཆན། མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞི། ༣ ཐུགས་༨ ༣ གསུང་༨ ༣ སྐུའི་༨ འཁོར་ལོ་གསུམ་ ༣ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ། ༣ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུུ་ ༣ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བསྐང་ངོ་གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སོགས་སོ་སོའི་ཚིག་མཚམས་སུ་སུམ་བརྡུང་གིས་བཏང་ལ་ཌཱ་ཀིའི་ཡིག་བརྒྱ་ཚར་གཅིག་བཟླ། བསྐང་བ་གྲངས་བསགས་པ་སོགས་ལ་འབྲིང་པོ་བྱེད་ན། གཙོ་མོ། རིགས་བཞི། འཁོར་ལོ་གསུམ་སོ་སོར་ལན་གསུམ། ལས་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོ། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུ་བཅས་འགྲེས་བྱང་ལན་རེ་སྦྱར་བས་འཐུས། གཞན་ཡང་ཚོགས་འབྲིང་བསྡུས་གཏེར་གཞུང་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞབས་དང༌། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་དང༌། ཚོགས་འབུམ་བསགས་ན་རྗེ་བླ་མ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་གསུང་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་ཐོབ་གང་འོས་སྦྱར། འབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བ་ལ། རེས་མོས་བྱ་བ་ལས་མི་ལྕོགས་པས། ཉིན་དང་པོར་རྡོ་རྗེའི་མཁའ་འགྲོའི་ཆུ་སྐོང་ལ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་སོགས་རྩ་སྔགས་ལན་གཅིག་གིས་བདག་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། ཨོཾ་ས་ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱིས་བསང་ཆུས་ཆུ་སྐོང་གི་བུམ་པ་ལ་བྲན་པ་སྐོང་བ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་འགྲེ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སོགས་ནས་ལྷུག །སྤྱན་འདྲེན། ཌཱ་རྐང་ བཞུགས་ཕྱག་མཆོད། ཌཱ་རྐང་ བསྟོད་རྟ་སྦྱར། སྤྱི་དྲིལ་གྱི་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་སོགས་རྟ་སྦྱར་མཐར། སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་མཱ་མ་ཀི་སོགས་ཆུ་སྐོང་གི་སྔགས་སྦྱར་བ་གྲངས་བསགས། ལས་རྡོར་གྱིས་ཆུ་སྣ་རྫས་ལྡན་ཆུ་སྐོང་གི་བུམ་པར་ཕུལ། གྲངས་རྫོགས་པ་དང༌། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་སོགས་འདོད་གསོལ་ལན་རེ་སྦྱར།་་་་འབྱུང་ལྔའི་མཆོད་སྐོང་འདི་དག་གི་འདོད་གསོལ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསུང་དངོས་གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱག་ཐོ་བཀོད་པའང་ཡོད་པས་སྦྱར་ན་ལེགས་ཞེས་གསུངས། མཆན། དེ་འདྲ་ལན་གསུམ་སོགས་རྗེས་ཡམས་ནད་ཞི་བའི་རྫས་དང་ཆུ་སྦྱར་བ་ཕུལ་ཏི་སྤྱི་དྲིལ། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་མཱ་མ་ཀི་སོགས་མཐར། སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་སོགས་བཏགས་པ་ལན་བདུན་ཙམ་མཐར། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་དུ་ཕུལ་བར་མོས་ཞེས་བརྗོད་མཐར་སྔགས་གསུམ་དང་མཆོད་རོལ། དམིགས་བསལ་ཡམས་ནད་ཞི་བ་སོགས་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་སྔགས་དང་རྫས་འདི་གྲངས་བསགས་དགོས་པ་འོག་མ་ཀུན་ལ་འགྲེ། ཚུལ་དེས་དུས་འཁྲུགས་ཞི་བ། ཚེ་སྤེལ་བ། ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་རྣམས་སྔགས་བདུན་ཙམ་གྱིས་ཕུལ་ཅིང་མཐར། དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་སོགས་ནས། མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། ལྷ་འོད་ཞུ་རྗེས། ལས་རྡོར་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཁྲུས་གསོལ་དང༌། བཅས་གང་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་ནས། །ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ༴ །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ༴ །ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ༴ །འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག༴ ཕྱེད་རོལ་ །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༴ །དེ་དག་སྐུ་ལ༴ །དེ་ནས་དེ་ལ༴ ཁྲུས་ཆུ་སླར་བུམ་པར་བླུགས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་བཞིན་འདུས་པར་ཁྲུས་ཆབ་བཀྱེ་ཞིང་འཐོར་མཐུང་བྱ། ༈ །ཉིན་གཉིས་པར་ས་སྐོང་ལ། སྤྱིར་སཙྪ་རིགས་ལྔ། བྱེ་བྲག་སཙྪ་དཀར་པོ་རབ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་གསུངས་ཀྱང་འདུས་པའི་གྲངས་མཉམ་ངེས་པར་དགོས། སྦྱངས་ཁྲུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རབ་གནས་བསྡུས་ཙམ་དགོས་པས་མཆོག་གླིང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་རུང༌། བདག་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བས་གཙོ་མོའི་སྔགས་དང༌། ལས་སྔགས་སྐབས་སཙྪ་ལ་བསང་ཆུས་བྲན་པ་སྔར་བཞིན་རྗེས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་སོགས། བྱིན་བརླབ་སྔགས་ལན་གསུམ། འདོན་པ་རྒྱས་པའི་སྐབས་མཆོད་སྐོང་དྲུག་ཀ་རེ་རེ་བཞིན་བྱིན་བརླབ་རྗེས་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་འགྲེས་བྱང་སྦྱར་སྲོལ་ཡོད་གསུངས་ཀྱང་རྗེ་བླ་མས་དེ་སྐབས་ཆུ་མེ་གཉིས་ལས་གཞན་ལ་སྦྱར་མ་མཛད། སྤྱི་དྲིལ་དང་ས་སྐོང་སྔགས་གཉིས་སྦྲེལ་བསགས། ལས་རྡོར་ནས་སཙྪ་ཁ་སབ། འདོད་གསོལ་སྐབས་ལས་མདོག་གི་མེ་ཏོག་འཐོར། ལན་གསུམ་སོགས་ཕུལ་རྗེས། ཉམས་ཆགས་སྦྱངས་པ། ཚེ་བསྲིང་བ་སོགས་ལས་བཞི་མཆོག་དང་ལྔ་བཅས་རྫོགས་པ་དང༌། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སོགས་མཐར། སྤྲོ་ན་མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས་མཐར། མཆོད། བསྟོད། མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་ཞེས་པའི་སྐབས་ལས་རྡོར་གྱིས་འདུས་པ་སོ་སོའི་སྤྱི་བོར་སཙྪ་བཀོད་ལ། ཌཱ་ཀིའི་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་མཐར། དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་སོགས་འདོན་སྐབས་སཙྪ་བསྡུས་ནས་དལ་དུ་བཀོད། ༈ །ཉིན་གསུམ་པར་མེ་སྐོང་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ་གིས་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་གསོར། ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཧོཿས་དྲིལ་བུ་བསིལ་ནས་དཀུར་བསྟེན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་པཱུ་ཛ་ཧོཿས་རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ་ནས་འཁྱུད་རྒྱ་བཅས་བྱིན་བརླབ་བྱས་ལ་མེ་མཆོད་མ་གྲུབ་བར་རྡོར་དྲིལ་ལག་ཏུ་མི་འབྲལ་བར་བཟུང་དགོས། རྩ་སྔགས་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། ལས་སྔགས་ཀྱིས་མཆོད་སྲེག་གི་རྫས་རྣམས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་སྲེག་གི་རྫས་བྱིན་བརླབ་བྱ། ཨགྣེ་ཛྭ་ལ་རཾ་གྱིས་མེ་སྦར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་རླུང་གཡབ། ཐབ་ལ་བསང་ཆུས་བྲན། ལས་སྔགས་བརྗོད། ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི༴ ལྷ་བསྐྱེད། སྤྱན་འདྲེན་རྗེས། དགང་བླུགས་ཐོགས་ལ་འོག་གི །ཧཱུྃཿ ཐབས་དང་ཤེས་རབ༴ སྔགས་ལན་བདུན་གྱིས་བྱོན་སྐྱེམས་འབུལ། བཞུགས་གསོལ། ཕྱག་ མཆོད་ བསྟོད། སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་མཐར། མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿས་མར་ཁུ་དང༌། ཡམ་ཤིང་བདུན་སོགས་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་སོགས། སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་པཎྜ་ར་བ་སི་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སྤཱུ་ཛ་ཧོཿ རྫས་སྤུངས་ལན་ཉེར་གཅིག་སོགས་འབུལ། ཡུངས་ཀར། སྨན་སྣ། སོགས་ལས་བཞིའི་རྫས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན། མཆོད། བསྟོད། མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ནས་མར་ཁུ་གཤེགས་སྐྱེམས་ལན་བདུན་འབུལ། ནོངས་བཤགས། སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནི་སོགས་ཀྱིས་མེ་དཀྱིལ་གཤེགས་བསྡུ་བྱའོ། ༈ །ཉིན་བཞི་པར་རླུང་སྐོང་ལ། ལས་རྡོར་གྱིས་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་སྤོས་རྣམས་མེ་སྦར། བསང་ཆུས་བྲན་ཏེ་རྩ་སྔགས་དང་ལས་སྔགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་སོགས་བྱིན་བརླབས་སྔགས་ལན་གསུམ་མཐར། ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་སོགས་ནས་རླུང་གཡབ་ཀྱིས་སྤོས་དུད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཏང་སྟེ་སྤྱི་དྲིལ་དང༌། རླུང་སྐོང་གི་སྔགས་སྦྲེལ་བ་གྲངས་བསགས། མཚམས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་སོགས་འདོད་གསོལ་ལན་གསུམ་སོགས་མཐར་མཆོད་སིལ། ལས་བཞིའི་སྔགས་སོ་སོ་བརྗོད་རིམ་བཞིན་རླུང་གཡབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་གཡབ། སྔགས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་དགྱེས་མཆོད་ཕུལ་སོགས་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་རྗེས། ལྷ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་སོགས་བརྗོད་སྐབས་ལས་རྡོར་ནས་འདུས་པར་སྤོས་ཀྱིས་བསང་བདུག་བྱ། ༈ །ཁྱད་པར་མར་མེའི་སྐོང་བ་ནི་སྒྲུབ་མཆོད་ཚུགས་ནས་མ་རྫོགས་པར་ཉིན་རྟག་པར་སྦྱར་དགོས་པས། མར་མེའི་ནང་ཆོས་སྨན་དང༌། ཞུན་ཆེན་གཙང་མ་ཡོད་ན་བསྲེ། རྩ་སྔགས་དང་ལས་སྔགས་བརྗོད་སྐབས་མར་མེ་ལ་བསང་ཆུས་བྲན། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་དབྱིངས་སོགས་བྱིན་བརླབས་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་སོགས་ནས། སྤྱི་དྲིལ་སྔགས་དང་མར་མེའི་སྐོང་སྔགས་སྦྲེལ་ཏེ་གྲངས་བཟུངས། མཚམས་སུ་འདོད་གསོལ་སྤེལ་བ་ལན་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་བར་བྱ། ལས་བཞིའི་སྔགས་ཤམ་རྫོགས་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བསམ་བརྗོད། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧིའི་ཛབ྄་དབྱངས་ལ། ཕུང་པོ་རྟེན་གྱི་སྐོང་བ་བཞི་དབྱངས་རེས་མོས་བཅས་ཚིག་མཚམས་སོ་སོར་མཆོད་སིལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་སོགས་སྐབས་ལས་རྡོར་གྱིས་མར་མེ་ལྔ་ཚོམས་གདོང་དཀྱིལ་ལ་བསྟན་ནས་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏེགས་ཏེ་འདུས་པས་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་གདབ། ༈ །ཉིན་ལྔ་པར་མདོས་སྐོང་ལ། སྔོན་ཆད་མདོས་བཅས་སྤྱི་འགྲོ་བསགས་ཏེ་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གི་བྱིན་བརླབས་བཅས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་སྲུང་གི་འཁྲུགས་སྐོང་དང༌། སྙིང་ཐིག་གི་མདོས་སྐོང་སྲིད་པ་གཞིར་བཞེངས་གྲངས་བསགས་དང་མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་སྦྱར་སྲོལ་མཛད་འདུག་ཀྱང༌།་་་་རྒྱུན་དུ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པའི་བསྡུས་པ་དེ་སྦྱར་ན་བདེ་་་མཆན། ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་བསྒྲིགས་ཉིད་གསུང་སྲོལ་མཛད་པས་ན། རྩ་སྔགས་དང་ལས་སྔགས་སྐབས་མདོས་བསང་ཆུས་བྲན། བྱིན་བརླབས། མདོས་ལྷར་བསྐྱེད་གྲུབ་རྗེས། རྔ་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་འདྲེན་བསྟོད་པའི་བར་འགྲེས་བྱང་བཞིན་དང༌། མདོས་གཞུང༌། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་སོགས་ནས་སྨྲེང་རྫོགས་པ་དང་བཞག་རོལ་བྱ། མདོས་འབུལ་སྔགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འདོད་གསོལ་བཅས་པས་རིམ་བཞིན་ཕུལ་ལ་མདོས་རྫས་གསབ། མདོས་གྲངས་བསགས་ན་སྙིང་ཐིག་གི་མདོས་སྐོང་སྦྱར། དབང་ལེན་གྲུབ་རྗེས་མདོས་དཀྱིལ་བསྡུ་གཤེགས་ཉིན་ཐ་མ་བར་མི་མཛད། ཉིན་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་མདོས་སྐོང་རྒྱས་པ་མི་འགྲུབ་སྐབས་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་སྔོན་འགྲོས་སྙིང་ཐིག་མདོས་བསྐང་སྦྱར་བར་མཛད། གང་ལྟར་ཡང་སྐོང་བ་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་རྫོགས་པ་དང༌། མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས་དང༌། ཧཱུྃ༔ དངོས་པོ་སྟོང་ཉིད་སོགས་དོན་སྐོང་ཉིན་རྟག་པར་སྦྱར་དགོས་སོ། །འདས་མཆོད་ཚེས་༢༠ ནས་སྟ་གོན་མཛད་སྐབས་ཚེས་༢༥ ཉིན་འབྱུང་ལྔ་མདོས་སྐོང་ཁྱུག་ཙམ་བཏང་དགོས་པ་དང༌། སྐབས་སེང་གང་བྱུང་ཞིག་ཏུ་གནས་ལུང་མཛད་སྐབས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཆུ་སྐོང་བཏང་ནས་བུམ་པ་དམིགས་བསལ་དུ་སྒྲུབས། སྐོང་བ་རིགས་གྲུབ་པ་དང༌། ཁོ་བོས་བྱས་པའི་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་པས་གྲུབ་བོ། །ཚོགས་དྲངས་པའི་སྐབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་འགོར་མཚམས་བཞག །ལས་རྡོར་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་བསྣོལ་མར་སྟོབས་ལ། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱིས་དྲངས། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཧོཿ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱིས་བླངས་ལ། ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སོགས་བསམ་ལྷུན་མཐར་དབྱུང༌། ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན་སོགས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསོལ་འདེབས་གང་འོས་གསུངས་རྗེས། གཙང་ལྷག་བཏང༌། ལས་རྡོར་གྱྀས་ལྷག་ཞུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཁ་ཕྲུ་བཏབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པཉྩ་སོགས་ཀྱིས་བརླབས་ལ། ལྷག་རྟ་དང་བཅས་ལྷག་མ་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་དུ་བསགས། སྒྲུབ་པ་གྲཽལ་བ་དང་ཕྱི་རོལ་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་བསྐྱལ། ཨེ་མ་ཀེ་རི་ཀེ་རི་སོགས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླངས། བསྐུལ་གཏོར་མེ་སྒྲོན་ཅན་བཤམས་ལ། མཁའ་འགྲོ་ཀུན་དགའ་འབུམ་པའི་ཟབ་གཏེར་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བསྟོད་བསྐུལ་ལ། གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སོགས་འཇམ་མགོན་དྷརྨ་མ་ཏིའི་ཁ་སྐོང་ཅན་སྦྱར། ཉིན་ཐ་མའི་སྐབས་སྔར་མདོས་སྐོང་གི་རྗེས། མདོས་དཀྱིལ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་སོགས་བཏང་ལ་མདོས་བསྐུལ་བཅས་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ། གསོལ་ཀའི་གཏོར་འབུལ། རྗེ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཆད་མདོ། གཞུང་གི་བརྟན་མ། རྟ་བྲོ། ཉིན་ཐ་མའི་སྐབས། མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་རྫས་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཛབ྄་བཟླ། སྒྲུབ་པ་གྲོལ་ཉིན། ཧཱུྃཿ ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། བསྟོད་པ་རྒྱས་པ་བཏང་རྗེས། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང༌། སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་དངོས་གྲུབ་བླང་ཞིང་རོལ། རྒྱུན་གྱི་རྗེས་རིམ་ལ་གཏང་རག་མགོར། ཧཱུྃ༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་སོགས་ལས་བྱང་དབུའི་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས་སྔོན་འགྲོས། དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སོགས་དང་བསྟོད་པ་ནོངས་བཤགས་བཅས་དཀྱུས་ལྟར་བྱ། རྟེན་བཞུགས། བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད། མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་འོག་མིན་བསྒྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་དང༌། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སོགས་སྐབས་བབས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་པར་བཏང་བས་གྲུབ་པའོ། །རྫོང་གསར་གཟིམ་ཆུང་དུ་འདས་མཆོད་འདི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་ནས་ཐོག་མར་ཀུན་གཟིགས་མཉྫུའི་ཞབས་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཕྱི་ལོ་ནས་རྗེ་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཉེ་གནས་ཆེན་པོ་ཉག་བླ་བློ་གྲོས་བཟང་པོས་ལོ་བསྟར་བཙུགས་པ་དང་ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་འཚོགས་གྲལ་ཕེབས་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཚད་ལྡན་ལྟར་ཡིན་པ་བཀའ་ལས་ཐོས་སོ། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གསན་པའི་གཏང་རག་ཏུ་ཚུལ་འདིའི་སྒྲུབ་ཆེན་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་སྨན་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བར་ཙུགས་པ་ལ་ཉེར་མཁོར་གྱུར་པ་དང༌། མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་སྒང་སྣ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཡང་ཡང་སྩལ་བ་བཞིན་འོག་མིན་བླ་མའི་གདན་ས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམས་སྐྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འདས་མཆོད་ལོ་བསྟར་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཐེང་གསུམ་དང༌། རྗེ་བླ་མའི་ཞབས་བརྟན་ཚོགས་འབུམ་བཅས་གུས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པའི་ཚེ་དབུ་མཛད་བགྱིས་སྐབས་བཀའ་བསླབ་དང་ཕྱག་ལེན་བསྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་དེ་སྐབས་ཀྱི་ཟིན་མཐུན་བཀོད་པ་ཉིད་སླར་ཞལ་གསལ་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་པོ་སྔགས་བཙུན་རྒན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྤ་བྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་འདབས་འབྲེལ་བའི་བསམ་གཏན་གྱི་སྐྱིལ་བུ་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་བཀོད་པ་འདིས་ཀྱང་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁའ་སྤྱོད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དུ་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

@#/__/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me long zhes bya ba bzhugs so// @#/___/na mo gu ru badz+ra kro d+hi kA li DA ki ni maN+Da la b+h+ya:__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi dkyil 'khor sgrub mchod rgyas par bya bar 'dod pas nub dang por sta gon la/__shoms 'god ni gnas khang rgyan bkod byi dor byas pa'i gung du gzhung mthun gyi sku rten bkram pa'i spyan sngar stegs dbus ras bris kyi dkyil 'khor bkram pa'i steng sku gsung thugs kyi dkyil 'khor mtshon byed many+dzi'i khar gsang bum b+han+d+ha mtshan ldan bla med bum rdzas so lnga dang*/__ma da na bzang po'i bdud rtsis bkang ba'i khar sin+d+hu ra'i rdul gyis sbags pa'i me long chos 'byung dbus su sa bon ba~M yig la sku gsung thugs sngags kyi yig mgo phyir bstan du bskor bas bkab pa'i steng rang byung gi shel rdo rnams brtsegs pa dar dmar gyis bkab/__de'i mdun du dkyil 'khor lha tshogs yongs rdzogs kyi tsakli/__'byor na mdun rgyab gang bder thod pa 'bru sman rin po ches gtams par gzhung mthun 'khor lo tshad ldan/__sgrub chen sogs la dgos kyang sgrub mchod dkyus ma tsam la med kyang rung*/__mdun du rten gtor dang*/__mchod gtor gnyis gtor dbang du gsal ba ltar bzhengs pa phag mgos mtshan pa dar gdugs sku tsaka btsugs shing sha khrag 'bru sman la phug sgog btsong chang glum sogs zas snas bskor ba mchod gtor la sku tsaka mi dgos/__gtor dbang du mi gsal yang 'das mchod gtor ma'i bca' rgyun du ri rab steng chos 'byung bsnol ma zhig bzhag srol 'dug gsungs mchan/__g.yas g.yon du chos skyong pho rgyud/__mo rgyud/__mkha' 'gro gsang 'dus bka' srung spyang bzhon mched gsum la smin lugs mo rgyud gtor ma gru gsum gtso 'khor gsum can mtheb ril gyis mtshan pa/__chad brtan rgyun bzhag dang*/__dkyil 'khor mdun du zhi drag gi mchod pa mjug sprod dang*/__dkyil 'khor dngos la zhi mchod g.yas su bskor bshams bya/__dkyil 'khor mdun shar phyogs su many+dzi'i khar rdo rje mkha' 'gro'i chu skong bum pa mgul chings dkar po chu snas bkang ba kha rgyan bcas dang*/__mchod skong skabs sab rgyu'i rin po che'i snod dam dung chos su chu sna dri bzang dang*/__chos sman/__gzhung gsal rdzas kyis sbag pa/__thur ma bcas dang*/__lho phyogs su rin chen mkha' 'gro'i sats+tsha'i skong ba sats+tsha mchod brgyad mdog lnga la/__gzungs sats+tsha dkar po zhi ba la/__oM ba~M badz+ra b+ha ra he kro d+hI kA li ha ri ni sa a bai sha ya d+hA ka d+hA ki ni sarba sid+d+hi hU~M:__oM AHhU~M la~M badz+ra lo tsa na d+harma kA ya sa ma ya pU dza hoH__la~M badz+ra sa ma ya shud+d+he AH__bdag cag gi dam tshig nyams chags nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad shan+tiM ku ru swA hAH__zhes pas mtshon skong ba'i sngags sham so sor sbyar ba sats+tsha mdog so so la gcug dgos/__mchod skong skabs sab rgyu'i sats+tsha chung du dkar po sngar nas btab cing rab gnas bsdus tsam byas pa brgya rtsa sogs grangs mang dang*/__'bru kha dog lnga pa mchod skong 'dod gsol skabs mthor nas/__nub tu pad+ma mkha' 'gro'i me skong la me thab phyogs bzhi dbus lngar mchog dang las bzhi'i dbyibs can lnga bya bar gsungs kyang rgyun du mi lcogs pas las kun lhun grub kyi me thab lcags zangs las byas pa gcig la bud shing las mthun gyi dbyibs sam/__las bzhi'i dbyibs kun tshang bar brtsigs/__yang na bris thabs byas kyang rung*/__sreg rdzas mar khu chos sman sbyar ba/__dgang blugs/__yam shing mchog dang zhi bar bal bu dang lcang dkar/__rgyas par star kham/__shug pa/__dbang la mdzo mo shing dang 'om bu/__drag por skyer ba bya/__sprang rtsi/__lan tshwa/__ma dA na/__dug khrag gis spag pa'i 'bru sman dar zab rin chen zas sna sogs las bzhi'i rdzas spungs phye mar sbyar ba dang*/__spro na 'dod gsol so so'i rdzas gzhung ltar bye brag tu byas pa dang*/__me thab 'di gnas khang sogs kyi dkyil 'khor nub tu dang po sta gon nas bkod pa stabs ma bde na me skong skabs thab brtsigs te 'bul ba dang*/__sgrub mchod gzhan ltar sgrub khang gi phyi rol du me mchod 'bul kyang mi rung ba med/__byang du las kyi mkha' 'gro'i rlung skong la/__spos snod lnga'am gcig gi nang du gzhung mthun gyi rdzas bye brag pa so so dang sbyar ba'i bdug spos tshom bu lnga bkod pa spar chog dang*/__rlung g.yab bcas bzhag__/rdo rje phag mor mar me'i skong ba zhun chen dang*/__chos sman gyis spag pa'i mar me snod gcig tu lnga tshoms dkyil 'khor mdun dbus dang*/__brgya rtsa sogs gang 'byor dkyil 'khor gyi mtha' dbus kun bkram/__mkha' 'gro yongs rdzogs mdos kyi skong ba rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rje'i ljags bsgrigs bzhin mdos rdzas ldan pas dkyil 'khor gyi phyogs gang bder bkod/__sman raka gtor ma/__gnas khang chung ba sogs la rtsa ba'i dkyil 'khor mdun du skong dkyil 'phrul stegs chung ngu la dbus su mar me dang phyogs bzhir chu sa rlung mar me'i skong rdzas rnams dang*/__me mchod thab zur du byas kyang rung*/__mdun stegs rim pa gnyis par nyin re bzhin gnang rgyu'i spyi dang*/__bye brag gi bka' srung gi mchod gtor/__chad brtan/__dkar bgegs/__tshogs kyi yo byad rnams kyang bkod mdzes su bshams la/__brgyud 'debs btang zin pa dang*/__bsang chu sgrub pa ni/__oM ba~M badz+ra b+ha rA hi kro d+hi kA li ha ri ni sa A be sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__lan gcig brjod pas/__rang nyid skad cig gis rdo rje khros ma nag mo'i skur gyur pa'i thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros pas ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsregs gtor bkrus te stong par sbyangs/__stong pa'i ngang las bsang chu'i steng du e pad+ma sur+YA ti ra ba~M:__chos 'byung pad nyi ro'i gdan gyi steng du saHyig ljang gu:__s+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M:__'phro 'dus yongs su gyur pa las/__las byed kyi mkha' 'gro ma karma d+hA ki nI sku mdog ljang nag zhal gcig phyag gnyis gri gug dang thod khrag__gru mo na kha T+wA~M ga 'dzin pa/__khro zhing gtum pa'i nyams can khro mo'i chas thams cad kyis brgyan pa'i skur gyur/__oM sa karma d+hA ki nI phaT:__brgya rtsa bzlas mthar/__khro mo 'od du zhu ba chu'i rdul phra rab tu gyur/__bdag gnas yo byad rnams la bsang chus gtor bzhin sngags brjod do/__/dkar gtor 'bul ba ni las rdor nas dkar gtor la bsang chus bran/__las sngags kyis bsang*/__ra~M ya~M kha~M gis sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M lan gsum brjod/__b+hU mi pA ti sa pa ri wA ra badz+ra sa ma dzaHsa mgron dgug__/b+hU mi pA ti sa pa ri wA ra a ka ro btags pa lan gsum gyis bsngos la/__rdor dril 'dzin bzhin/__gang dag 'dir gnas lha dang klu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/dkyil 'khor don du sa phyogs 'di/__/bdag zhu khyod kyis stsal du gsol/__/zhes brjod mthar dkar gtor gser skyems mchod/__b+hU mi pA ti sa pa ri wA ra gats+tshaHsa gshegs su gsol/__lha sta gon dngos ni lugs 'di'i dgongs pa ltar ngag 'don tsam las med pas na/__bdag nyid khros ma'i skur gsal ba'i:__thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis:__gsang ba kun 'dus dkyil 'khor lha mdun gyi nam mkhar spyan drangs gyur:__slob dpon gyis rdor dril dang bcas spos 'dzin pas/__oM:__mkha' 'gro 'dus pa'i lha tshogs rnams:__sngon gyi thugs dam rjes dgongs la:__dkyil 'khor dgyes pa bskyed pa dang :__slob ma rnams la snying brtse bas:__gnas 'dir mkha' 'gro gsang 'dus kyi:__pho brang chen por 'debs 'tshal na:__thugs rjes dgongs te gnang ba dang :__snod bcud byin gyis brlab mdzad gsol:__lan gsum gyis gsol ba btab pas lha tshogs rnams rab tu dgyes pa'i tshul gyis/__rdo rje slob dpon snying rje che:__khyed kyi rang gzhan phan gdags phyir:__sgrub pa'i cho ga tshul bzhin gyis:__bde gshegs rgyal bas byin rlobs 'gyur:__gnang ba stsal nas 'od du zhu:__bdag dang gnas la thim pa yis:__tha mal snang zhen rab sbyangs te:__ye shes chen pos byin brlab bsam:__zhes gsal gdab pas grub/__oM:__sku yi rang bzhin dur khrod gzhal med khang :__maN+Dal dbus su brtan par bzhugs nas kyang :__gzugs khams bkod pa rtsa yi snang zhen sbyongs:__rdo rje'i sku yi dngos grub stsal du gsol:__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a bai sha ya AH__kA ya maN+Da la sa ma ya s+t+wa~M tiSh+Tha oM:__AH__gsung gi rang bzhin bdud rtsi bde ba che:__dkyil 'khor bar du brtan par bzhugs nas kyang :__'dod khams 'gro 'ong rlung gi byed pa sbyongs:__rdo rje'i gsung gi dngos grub stsal du gsol:__oM ba~M badz+ra bai ro tsa nI ye ha ri ni sa hU~M phaT:__wA ka maN+Da la sa ma ya s+t+wa~M tiSh+Tha AH__hU~M:__thugs kyi rang bzhin sin+d+hu'i maN+Da la:__dkyil 'khor steng du brtan par bzhugs nas kyang :__gzugs med khams dang rtog sgrib bag chags sbyongs:__rdo rje'i thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__oM ba~M ha ri ni sa hU~M phaT:__tsit+ta maN+Da la sa ma ya s+t+wa~M tiSh+Tha hU~M:__ho:__dbyer med rdo rje sems dpa'i me long che:__nam mkha'i dbyings su brtan par bzhugs nas kyang :__khams gsum rtsa rlung sems kyi sgrib pa sbyongs:__ye shes mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi kro d+hI kA li ha ri ni sa a bai sha ya gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__dz+nyA na maN+Da la sa ma ya s+t+wa~M tiSh+Tha hoH__sku rten tsakli sogs dbus nas rim par 'god de/__hU~M:__dbus kyi phyogs nas rang byung grub pa'i lha:__bcom ldan khyab bdag bde chen khros ma nag:__dkyil 'khor dbus su dgyes par bzhugs nas kyang :__mchog mthun dngos grub ye shes char du phob:__rtsa sngags dang*/__badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__hU~M:__phyogs bzhi dbus nas rang byung grub pa'i lha:__bcom ldan las kyi mkha' 'gro rigs bzhi'i tshogs:__dkyil 'khor phyogs bzhir dgyes par bzhugs nas kyang :__mchog mthun dngos grub ye shes char du phob:__rtsa sngags dang*/__badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__hU~M:__'khor lo gsum nas rang byung grub pa'i lha:__gnas yul nyer bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma:__gsang gsum gnas su dgyes par bzhugs nas kyang :__mchog mthun dngos grub ye shes char du phob:__rtsa sngags dang*/__badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__hU~M:__sgo bzhi mtshams bzhir rang byung grub pa'i lha:__phra men las byed mkha' 'gro'i tshogs rnams kun:__pho brang sgo mtshams dgyes par bzhugs nas kyang :__mchog mthun dngos grub ye shes char du phob:__rtsa sngags dang*/__badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:__zhes brjod cing so so'i mtshams rnams su rol mo bya/__sgrub chen lta bu'i dkyil 'khor la bskor ba dang*/__sku gsung thugs rten re re bzhin las las rdor gyis bkod pa sogs mi gnang*/__de nas bum pa sta gon ni/__dkyil 'khor dbus kyi thod pa bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las b+han+d+ha'i snod dur khrod rol pa'i gzhal yas khang du bcud ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil ba'i dbus su bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo/__phyogs bzhir snying po'i mkha' 'gro rigs bzhi/__de rgyab gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro/__phra men dang dam tshig gi mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba dwangs pa'i mtsho la zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__ces dmigs/__mchod bstod ni/__hU~M:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kyis:__ye shes mkha' 'gro'i lha tshogs mchod:__bzhes nas dam skong dngos grub stsol:__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri wA ra badz+ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+ya shab+da rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she pra tIts+tsha swA hA:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba ling+ta khA hi:__hU~M:__bde gshegs kun gyi sku gsung thugs yon tan:__phrin las rnam 'phrul sa gsum khyab par snang :__las dang ye shes dngos grub thogs med stsol:__mkha' 'gro 'dus pa'i dkyil 'khor lha la bstod:__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer gzungs thag la 'khril te lha rnams la phog pas bde ba chen po'i rjes chags bskul/__byang chub sems kyi bdud rtsi ye shes kyi bcud du 'khyil bar gyur/__ces mos la gtso 'khor rnams kyi snying po ji ltar 'os pa bzla/__mthar/__lha rnams bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu nas thod pa'i bdud rtsi dang dbyer med par gyur/__nyin gnyis par sgrub mchod dngos gzhi la/__mkhyen brtse rin po che'i gsung gsar rnying gi chos spyod spyi 'gro/__dal 'byor 'di ni shin tu rnyed par dka'/__/sogs chos bskul sngon du 'gro bas/__skyabs 'gro rgyas bsdus/__sems bskyed/__tshad med bzhi/__sa gzhi/__mchod pa byin rlabs bcas rgyal ba sras bcas spyan 'dren/__sku khrus phyi zhing gos 'bul bzhugs gsol bcas byas mthar/__tshig bdun/__bla ma sku gsum skabs 'dir sbyar zhing gsol 'debs le'u bdun tshang ba smin lugs ltar thun mtshams rnams su gsungs/__snga 'gyur bstan 'dzin rgya mtsho'i gsol 'debs/__mkhyen brtse'i rnam thar gsol 'debs/__rig 'dzin rtsal 'chang yab sras kyi gsol 'debs sngon du 'gro bas/__brgyud 'debs kha skong dang bcas pa btang*/__phr-in las dngos la rgyun khyer ltar/__sa phyogs dag pa'i zhing khams sogs kyis tshogs zhing gsal te/__skyabs 'gro/__'jigs rung 'khor ba sogs dang sems bskyed/__sdom bzung bcas lan gsum re bya/__'dir bsang chu sgrub pa dang dkar gtor 'bul ba bcas sta gon skabs ltar bya/__bgegs gtor/__ra~M ya~M kha~M gis sbyangs/__oM AHhU~M hoH__zhes 'bru bzhis brlab/__sarba b+hu ta A kar+Sha ya dzaHdang lcags kyu'i rgyas mgron dgug__/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga ta b+h+yo sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngos la/__hU~M hU~M:__nga ni phag mo khros ma sogs las byang gzhung gi bka' bsgo/__srung 'khor/__rgyun khyer ltar/__AH__bdag gi spyi bor sogs rdor sems sgom bzlas kyi yig brgya nyer gcig sogs ci nus kyi mthar/__mgon po bdag ni mi shes rmongs sogs kyis gsol ba btab pas/__rdo rje sems dpa' dgyes bzhin 'dzum pa dang bcas te rigs kyi bu khyod kyi sdig sgrib nyes ltung thams cad dag pa yin no zhes gnang ba byin nas rdo rje sems dpa' yab yum rang nyid la thim par gyur/__oM AH hU~M:__ri rab gling bzhi sogs maN+Dal tshar gcig mthar/__phyi snod bcud kyi 'byor pa sogs ngag 'don/__bla ma'i rnal 'byor rten bskyed/___yan lag bdun pa lan gsum/__gsol 'debs lan gsum dang thod phreng rtsal gyis bzlas pa spel te bya/__phrin las gzhung gi bshags pa/__hU~M:__dgongs shig sogs mthar rdor sems yig brgya tshar gcig dril bsil/__dam bca' ba/__oM:__dus gsum bla ma sogs kyi skabs rdo rje rtse gcig rgya/__rgyun khyer ltar bla rnal dbang bzhi len pa'i gsol 'debs smin gling bde kun brgyud 'debs bde stong spros bral gdangs gsungs/__bla ma rang la bstim rjes/__phrin las kyi byin 'bebs/__rang gi snying ga nas sogs/__badz+ra sa ma ya dzaH__bsdu rgya se gol bcas/__rol mo bskul nas btang la/__rnga bskul te/__hU~M hU~M:__brdal ba chen po sogs gzhung ltar btang la brgyud gsum rol mo'i mthar/__nam mkha' gang ba'i dkyil 'khor gyi lha tshogs bdag gnas yo byad rnams la thim pas sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lor byin gyis brlab par gyur/__zhes brjod/__mchod pa byin brlabs/__sman byin rlabs skabs sgron thur gyis phyar/__rak+ta byin rlabs la g.yon bskor du dkrug__/gtor ma byin rlabs skabs sman raka gi zeg mas gtor ma la bran pa rnams lan gsum re bya/__ting 'dzin rnam gsum bka' brgyad ltar dbyangs res mos dang bcas lhug__/hU~M hU~M:__stong pa'i ngang las sogs nas rnga bskul/__rigs bzhi'i mkha' 'gro'i lha bskyed rjes dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs ldeb 'phyang sbyar/__hU~M:__snying po 'khor lo sogs rnga bskul/__hU~M:__lus ni sogs nas lhug__/kA ya la rdo rje rtse lnga'i rgya dpral ba/__oM dz+nyA na d+hA ki nI wA ka badz+ra AH__rtse gsum rgya mgrin pa/__oM dz+nyA na d+hA ki nI tsit+ta badz+ra hU~M:__rtse gcig rgya snying gar bzhag__/hU~M:__thabs kyi sogs/__oM gung mo spyi gtsug__/hU~M mdzub mo dpral ba/__trA~M srin mdzub rna ltag g.yas/__hrIHmthe bong ltag pa/__AHa b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:gis mthe'u chung rna ltag g.yon du bzhag__/rnga rol dbyangs dang bcas te spyan 'dren/__bzhugs gsol/__phyag 'tshal/__hU~M:__yan lag brgyad sogs rnga med/__rta dang bcas sngags rnams phyag rgya/__se gol/__shab+da mchod sil/__hU~M:__dbang po'i me tog mgor gsum brdung gis 'don/__shab+da la DA ru dkrol thing gsum/__rkang gling bzhi 'bud/__sman brgyud mchod mthar dngos grub len/__bstod pa'i mthar/__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI maN+Da la spa ra Na phaT:__ces pas rang 'dra'i dkyil 'khor gnyis spro/__saM ha ra Na hU~M:__zhes pas mdun rten dang dbyer med du bzhugs par gyur/__zhes dzaba? khang zab khrid ltar dbye/__hU~M hU~M:__mkha' 'gro rgya mtsho sogs kyis dzaba? bskul bya/__DA rkang mchod sil/__dzaba? bskul ni/__hU~M:__dbus kyi phyogs nas rang byung grub pa'i lha:__bcom ldan khyab bdag bde chen khros ma nag:__bzlas pa'i phrin las g.yel med mdzad nas kyang :__mchog thun dngos grub ye shes char du phob:__rtsa sngags/__badz+ra b+hA ra hi 400sku/__bai ro tsa na 300gsung*/_____ha ri ni sa 300thugs/__hU~M:__phyogs bzhi'i gnas nas=__bcom ldan las kyi mkha' 'gro rigs bzhi'i tshogs:__bzlas pa'i phrin las=__mchog mthun dngos grub=__rigs bzhi'i sngags/__ha 100badz+ra _ri rat+na100__ni pad+ma 100__sa karma 100rigs bzhi'i mkha' 'gro/__hU~M:__'khor lo gsum nas rang byung =__gnas yul nyer bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma:__bzlas pa'i phrin las=__mchog mthun dngos grub=__sku gsung thugs sngags/__tsit+ta tsakra 100__wA ka tsakra 100__kA ya tsakra 100_ 'khor lo gsum gyi dpa' bo mkha' 'gro'i bzlas pa tshang ba dang*/__hU~M:__sgo bzhi mtshams bzhir rang byung =__phra men las byed mkha' 'gro'i tshogs rnams kun:__bzlas pa'i phrin las=__mchog mthun dngos grub =__las dang dam tshig mkha' 'gro'i sngags/__oM sa karma 21__oM shan+tiM 7__b+h+rU~M puSh+tiM 7__hrIHwa shaM 7__hU~M mA ra ya 7_las dang dam tshig gi bsnyen pa/_las bzhi'i sham so sor sbyar/__stong tshig__/thugs dgongs gsal 'debs bzhi dril bcas btang mthar/__hU~M bzlas cung zad bya/__sta gon skabs ltar thod bum sgrub/__dkyus su mchod bstod mi dgos/__gtso 'khor gyi bsnyen bzlas tshang bar sbyar/__zur byang ltar mchod bstod nongs bshags/__DA ki'i yig brgya mthar/__bum lha 'od zhu/__phrin las gzhung gi gtor 'bul/__chos skyong spyi dang*/__bka' srung spyang zhon mched gsum gtor 'bul bcas bya/__mchod skong dbur/__hU~M:__gsang ba mchog sogs lhug__/mchod sil/__suM b+ha ni'i sngags sbyar/__tshogs zhus/__rol mo blangs te tshogs byin brlabs nas rnga 'don gyis spyan 'dren tshig bzhi re'i mtshams DA ru dkrol theng re mdzad/__phyi nang mchod pa/__drag mchod la DA rkang*/__tshogs mchod pa'i skabs tshogs rdzas btegs/__sman raka skabs gtor ma la sman raka bran/__mar me btegs mi dgos/__bshags pa rdor sems yig brgya bcas/__tshogs bsgral ba'i skabs/__oM sa karma d+hA ki nI badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAM sha trun mA ra ya hU~M phaT:__rang nyid las byed kyi mkha' 'gro ma karma d+hA ki nI'i skur gyur/__e yaM raM s+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M:__zhes dmigs rten gsal ba la/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa sogs/__khyad par du bcom ldan 'das rdo rje phag mo khros ma nag mo mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi lha tshogs rdo rje chos skyong ba'i bka' sdod 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__oM sa karma d+hA ki nI kI li kI la ya sarba sha trun big+h+nAM badz+ra ang+ku sha dzaH__badz+ra pA sha hU~M:__badz+ra s+pho Ta ba~M:__badz+ra gaN+De ho:__badz+ra pra we sha ya phaT:__badz+ra a bai sha ya a AH__sgo bzhi'i dbye dbab kyi sngags rgya brjod cing g.yab rol sogs mthong brgyud ltar bya ba'i dgug pa tshar gcig dang*/__slob dpon gyis phur bu thogs la/__hU~M hU~M:__rdo rje khros ma dbyings nas sogs mchod skong dkyus ltar bya'o/__/bsgral rol bzhag rol rjes/__ma hA mA~M sa rak+ta sogs zhal stabs lhug__/bskang rdzas byin brlab lhug 'don/__nam mkha' mdzod rgya bcas sngags lan gsum mthar/__rol mo thang gsum zil/__gsum brdung gis bskang chog btang*/__gtso mo/__3 sum brdung re re'i rtags yin/__mchan/__mkha' 'gro rigs bzhi/__3__thugs 8__3__gsung 8__3__sku'i 8_'khor lo gsum _3__dur khrod brgyad kyi mkha' 'gro/__3__gzhan yang phyogs bcu+u __3__hU~M hrIH__bskang ngo gsol lo mchod do sogs so so'i tshig mtshams su sum brdung gis btang la DA ki'i yig brgya tshar gcig bzla/__bskang ba grangs bsags pa sogs la 'bring po byed na/__gtso mo/__rigs bzhi/__'khor lo gsum so sor lan gsum/__las dang dam tshig gi mkha' 'gro/__gzhan yang phyogs bcu bcas 'gres byang lan re sbyar bas 'thus/__gzhan yang tshogs 'bring bsdus gter gzhung rje bla ma mkhyen brtse'i zhabs dang*/__'jam mgon kong sprul rin po ches mdzad pa dang*/__tshogs 'bum bsags na rje bla ma d+harma ma ti'i gsung rnams kyang skabs thob gang 'os sbyar/__'byung lnga'i skong ba la/__res mos bya ba las mi lcogs pas/__nyin dang por rdo rje'i mkha' 'gro'i chu skong la/__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi sogs rtsa sngags lan gcig gis bdag nyid lha'i nga rgyal bzung*/__oM sa karma d+hA ki nIs bsang chus chu skong gi bum pa la bran pa skong ba 'og ma thams cad 'gre/__hU~M:__rang byung ye shes sogs nas lhug__/spyan 'dren/__DA rkang _bzhugs phyag mchod/__DA rkang _bstod rta sbyar/__spyi dril gyi bzlas pa cung zad sngon du 'gro bas/__hU~M:__stong gsum 'jig rten rab 'byams sogs rta sbyar mthar/__spyi dril sngags mthar/__oM ba~M badz+ra mA ma ki sogs chu skong gi sngags sbyar ba grangs bsags/__las rdor gyis chu sna rdzas ldan chu skong gi bum par phul/__grangs rdzogs pa dang*/__bdag cag dpon slob sogs 'dod gsol lan re sbyar/ 'byung lnga'i mchod skong 'di dag gi 'dod gsol kun gzigs mkhyen brtse rdo rje 'chang gi gsung dngos gter ston bsod rgyal gyis phyag tho bkod pa'ang yod pas sbyar na legs zhes gsungs/__mchan/__de 'dra lan gsum sogs rjes yams nad zhi ba'i rdzas dang chu sbyar ba phul ti spyi dril/__oM ba~M badz+ra mA ma ki sogs mthar/__sarba dz+wa ra pra sha sogs btags pa lan bdun tsam mthar/__lha tshogs rnams kyi gtsug tor du phul bar mos zhes brjod mthar sngags gsum dang mchod rol/__dmigs bsal yams nad zhi ba sogs dgos pa dang 'brel na sngags dang rdzas 'di grangs bsags dgos pa 'og ma kun la 'gre/__tshul des dus 'khrugs zhi ba/__tshe spel ba/__ye shes rgyas pa rnams sngags bdun tsam gyis phul cing mthar/__de ltar phul bas sogs nas/__mchod bstod/__nongs bshags/__lha 'od zhu rjes/__las rdor nas dkyil 'khor la khrus gsol dang*/__bcas gang 'dir bcom ldan 'das sogs nas/__/khrus kyi khang pa=__/de bzhin gshegs pa=__/ji ltar bltams pa=__/'di ni khrus mchog=__phyed rol __/rgyal ba'i sku gsung thugs=__/de dag sku la=__/de nas de la=__khrus chu slar bum par blugs te rdo rje mkha' 'gro'i yig brgya bzla bzhin 'dus par khrus chab bkye zhing 'thor mthung bya/__!__/nyin gnyis par sa skong la/__spyir sats+tsha rigs lnga/__bye brag sats+tsha dkar po rab brgya rtsa sogs gsungs kyang 'dus pa'i grangs mnyam nges par dgos/__sbyangs khrus sngon du 'gro bas rab gnas bsdus tsam dgos pas mchog gling zla ba'i bdud rtsi lta bu'i rung*/__bdag nyid lha'i nga rgyal bzung bas gtso mo'i sngags dang*/__las sngags skabs sats+tsha la bsang chus bran pa sngar bzhin rjes/__oM AHhU~M:__stong pa'i ngang las skad cig gis sogs/__byin brlab sngags lan gsum/__'don pa rgyas pa'i skabs mchod skong drug ka re re bzhin byin brlab rjes spyan 'dren bzhugs phyag mchod bstod 'gres byang sbyar srol yod gsungs kyang rje bla mas de skabs chu me gnyis las gzhan la sbyar ma mdzad/__spyi dril dang sa skong sngags gnyis sbrel bsags/__las rdor nas sats+tsha kha sab/__'dod gsol skabs las mdog gi me tog 'thor/__lan gsum sogs phul rjes/__nyams chags sbyangs pa/__tshe bsring ba sogs las bzhi mchog dang lnga bcas rdzogs pa dang*/__lha tshogs rnams sogs mthar/__spro na mkha' 'gro'i smre bshags mthar/__mchod/__bstod/__mkha' 'gro ma yi dkyil 'khor sogs/__rdul phra rab tu gyur zhes pa'i skabs las rdor gyis 'dus pa so so'i spyi bor sats+tsha bkod la/__DA ki'i yig brgya bzlas mthar/__de las bdud rtsi'i sogs 'don skabs sats+tsha bsdus nas dal du bkod/__!__/nyin gsum par me skong la/__oM ma hA badz+ra hU~M gis rdo rje snying gar gsor/__oM badz+ra gaN+De hoHsa dril bu bsil nas dkur bsten/__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga pU dza hoHsa rdor dril thugs kar bsnol nas 'khyud rgya bcas byin brlab byas la me mchod ma grub bar rdor dril lag tu mi 'bral bar bzung dgos/__rtsa sngags kyis nga rgyal bzung*/__las sngags kyis mchod sreg gi rdzas rnams bsang*/__oM AHhU~M:__stong pa'i ngang las sogs kyis mchod sreg gi rdzas byin brlab bya/__ag+ne dz+wa la raM gyis me sbar/__hU~M hU~M hU~M gis rlung g.yab/__thab la bsang chus bran/__las sngags brjod/__hU~M:__skye med dbyings kyi=__lha bskyed/__spyan 'dren rjes/__dgang blugs thogs la 'og gi__/hU~MH__thabs dang shes rab=__sngags lan bdun gyis byon skyems 'bul/__bzhugs gsol/__phyag _mchod __bstod/__spyi dril sngags mthar/__ma hA dz+nyA na a mr-i ta sarba pU dza hoHsa mar khu dang*/__yam shing bdun sogs phul/__hU~M:__stong gsum 'jig rten rab 'byams sogs/__spyi dril sngags mthar/__oM AHhU~M ba~M paN+Da ra ba si ma hA dz+nyA na a mr-i ta sarba spU dza hoH__rdzas spungs lan nyer gcig sogs 'bul/__yungs kar/__sman sna/__sogs las bzhi'i rdzas thams cad rdzogs pa dang*/__ting nge 'dzin/__mchod/__bstod/__ma hA dz+nyA nas mar khu gshegs skyems lan bdun 'bul/__nongs bshags/__sarba DA ki ni sogs kyis me dkyil gshegs bsdu bya'o/__!__/nyin bzhi par rlung skong la/__las rdor gyis phyogs bzhi dbus lnga'i spos rnams me sbar/__bsang chus bran te rtsa sngags dang las sngags sngon du 'gro bas/__hU~M:__ye shes rang bzhin khyad par sogs byin brlabs sngags lan gsum mthar/__hU~M:__'jig rten rab 'byams sogs nas rlung g.yab kyis spos dud dkyil 'khor la btang ste spyi dril dang*/__rlung skong gi sngags sbrel ba grangs bsags/__mtshams su rnal 'byor pa sogs 'dod gsol lan gsum sogs mthar mchod sil/__las bzhi'i sngags so so brjod rim bzhin rlung g.yab kyis phyogs so so nas g.yab/__sngags thams cad rdzogs pa dang*/__de ltar dgyes mchod phul sogs mchod bstod nongs bshags rjes/__lha rnams las 'od zer sogs brjod skabs las rdor nas 'dus par spos kyis bsang bdug bya/__!__/khyad par mar me'i skong ba ni sgrub mchod tshugs nas ma rdzogs par nyin rtag par sbyar dgos pas/__mar me'i nang chos sman dang*/__zhun chen gtsang ma yod na bsre/__rtsa sngags dang las sngags brjod skabs mar me la bsang chus bran/__oM AH hU~M:__stong gsum dbyings sogs byin brlabs lan gsum brjod/__hU~M:__snod bcud 'jig rten sogs nas/__spyi dril sngags dang mar me'i skong sngags sbrel te grangs bzungs/__mtshams su 'dod gsol spel ba lan gsum las mi nyung bar bya/__las bzhi'i sngags sham rdzogs pa dang*/__de kho na nyid ye shes kyi snang ba rgyas par bsam brjod/__oM ba~M badz+ra b+hA ra hi'i dzaba? dbyangs la/__phung po rten gyi skong ba bzhi dbyangs res mos bcas tshig mtshams so sor mchod sil/__oM badz+ra dz+nyA na sogs skabs las rdor gyis mar me lnga tshoms gdong dkyil la bstan nas smin mtshams su btegs te 'dus pas mar me'i smon lam gdab/__!__/nyin lnga par mdos skong la/__sngon chad mdos bcas spyi 'gro bsags te sngags drug phyag drug gi byin brlabs bcas rdo rje bdud rtsi'i sngags srung gi 'khrugs skong dang*/__snying thig gi mdos skong srid pa gzhir bzhengs grangs bsags dang ma mo'i 'khrugs skong sbyar srol mdzad 'dug kyang*/ rgyun du phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa'i bsdus pa de sbyar na bde mchan/__phyis su rgyal dbang mkha' khyab rdo rje'i ljags bsgrigs nyid gsung srol mdzad pas na/__rtsa sngags dang las sngags skabs mdos bsang chus bran/__byin brlabs/__mdos lhar bskyed grub rjes/__rnga rol dbyangs dang bcas te spyan 'dren bstod pa'i bar 'gres byang bzhin dang*/__mdos gzhung*/__hU~M:__nga ni rdo rje khros ma sogs nas smreng rdzogs pa dang bzhag rol bya/__mdos 'bul sngags spyi dang bye brag 'dod gsol bcas pas rim bzhin phul la mdos rdzas gsab/__mdos grangs bsags na snying thig gi mdos skong sbyar/__dbang len grub rjes mdos dkyil bsdu gshegs nyin tha ma bar mi mdzad/__nyin phyi ma rnams su mdos skong rgyas pa mi 'grub skabs sngags drug phyag drug sngon 'gros snying thig mdos bskang sbyar bar mdzad/__gang ltar yang skong ba bye brag pa rnams rdzogs pa dang*/___mkha' 'gro'i smre bshags dang*/__hU~M:__dngos po stong nyid sogs don skong nyin rtag par sbyar dgos so/__/'das mchod tshes 20_nas sta gon mdzad skabs tshes 25_nyin 'byung lnga mdos skong khyug tsam btang dgos pa dang*/__skabs seng gang byung zhig tu gnas lung mdzad skabs rdo rje mkha' 'gro'i chu skong btang nas bum pa dmigs bsal du sgrubs/__skong ba rigs grub pa dang*/___kho bos byas pa'i gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya mthar chags su btang pas grub bo/__/tshogs drangs pa'i skabs bsam pa lhun grub kyi las can 'gro ba'i 'gor mtshams bzhag__/las rdor gyis thabs shes kyi rdzas bsnol mar stobs la/__hoH__rdo rje rnal 'byor sogs kyis drangs/__slob dpon gyis/__hoH__ye shes mkha' 'gro sogs kyis blangs la/__las can 'gro ba'i don du sogs bsam lhun mthar dbyung*/__oM swa sti sid+d+haM/__rdo rje 'chang chen rdo rje'i rig pa 'dzin sogs mkhyen brtse'i gsol 'debs gang 'os gsungs rjes/__gtsang lhag btang*/__las rdor gy-is lhag zhus sngon du 'gro bas/__kha phru btab/__oM AHhU~M pany+tsa sogs kyis brlabs la/__lhag rta dang bcas lhag ma dkyil 'khor byang shar du bsags/__sgrub pa graul ba dang phyi rol du lhag ma rnams bskyal/__e ma ke ri ke ri sogs rdo rje'i glu blangs/__bskul gtor me sgron can bshams la/__mkha' 'gro kun dga' 'bum pa'i zab gter ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer gyi bstod bskul la/__gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro sogs 'jam mgon d+harma ma ti'i kha skong can sbyar/__nyin tha ma'i skabs sngar mdos skong gi rjes/__mdos dkyil dam ye dbyer med sogs btang la mdos bskul bcas phyi rol du 'bul/__gsol ka'i gtor 'bul/__rje bla ma ye shes rdo rje'i gsung chad mdo/__gzhung gi brtan ma/__rta bro/__nyin tha ma'i skabs/__mkha' 'gro ma yi dkyil 'khor sogs kyis dngos grub rdzas byin brlabs kyi dzaba? bzla/__sgrub pa grol nyin/__hU~MH__yan lag brgyad dang sogs nyer spyod dang*/__bstod pa rgyas pa btang rjes/__hU~M:__rdo rje phag mo'i lha tshogs sogs kyi thod pa'i bdud rtsi dang*/___sgrub rdzas rnams dngos grub blang zhing rol/__rgyun gyi rjes rim la gtang rag mgor/__hU~M:__gnas khang dur khrod sogs las byang dbu'i mchod pa byin brlabs sngon 'gros/__dngos 'byor yid kyis sogs dang bstod pa nongs bshags bcas dkyus ltar bya/__rten bzhugs/__bsdu ldang*/__bsngo smon/__shis brjod/__mkha' 'gro gsang 'dus lam rim smon lam 'og min bsgrod pa'i them skas dang*/__rgyal ba'i bstan pa sogs skabs babs kyi bsngo smon rgyas par btang bas grub pa'o/__/rdzong gsar gzim chung du 'das mchod 'di 'jam mgon rin po ches bka' gnang nas thog mar kun gzigs many+dzu'i zhabs sku gshegs pa'i phyi lo nas rje bla ma rnam gnyis kyi thugs sras nye gnas chen po nyag bla blo gros bzang pos lo bstar btsugs pa dang yab rje rig 'dzin 'gyur med tshe dbang rgya mtsho 'jam mgon rnam gnyis zhal bzhugs skabs 'tshogs gral phebs pa'i phyag bzhes tshad ldan ltar yin pa bka' las thos so/__/ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma'i mchog sprul 'jam dbyangs thub bstan chos kyi rgya mtsho rin po ches rin chen gter mdzod kyi smin grol gsan pa'i gtang rag tu tshul 'di'i sgrub chen myong grol bdud rtsi'i sman grub dang 'brel bar tsugs pa la nyer mkhor gyur pa dang*/__mdo khams sde dge rdzong gsar sgang sna mchog sprul rin po ches bka' yang yang stsal ba bzhin 'og min bla ma'i gdan sa rdzong gsar bkra shis lha rtse'i gzims skyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du kun mkhyen bla ma mkhyen brtse'i dbang po'i 'das mchod lo bstar mkha' 'gro gsang 'dus kyi sgrub mchod theng gsum dang*/___rje bla ma'i zhabs brtan tshogs 'bum bcas gus pas sgrub pa'i skal bzang thob pa'i tshe dbu mdzad bgyis skabs bka' bslab dang phyag len bskor bka' 'dri zhus pa'i de skabs kyi zin mthun bkod pa nyid slar zhal gsal rgyas par bkod pa po sngags btsun rgan po bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis lho ljongs chos kyi rgyal khab kyi bye brag spa bro skyer chu'i gtsug lag khang dang 'dabs 'brel ba'i bsam gtan gyi skyil bu bkra shis dga' 'khyil du bkod pa 'dis kyang grong khyer gsum gyi yid can thams cad mkha' spyod bde ba chen po'i zhing du dbugs dbyung ba'i rgyur gyur cig/___//_

Footnotes

Other Information