JKW-KABAB-05-CA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 11:11, 22 April 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub phrin las kyi byang bu dbang bskur dang bcas pa bde chen dgyes pa'i dbyangs snyan JKW-KABAB-05-CA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 3, Pages 57-98 (Folios 1a to 21b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rong zom chos kyi bzang po, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub phrin las kyi byang bu dbang bskur dang bcas pa bde chen dgyes pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 57-98. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་ (pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal)
Deity pad+ma mkha' 'gro
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZI-030
Colophon
  • Author colophon: ཅེས་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་གནང་དམིགས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན། ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་མི་འཁྲུལ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་དམིགས་ནས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་གཏེར་གཞུང་ལས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: །ཅེས་མཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་དབང་ཆོག་ལ། སོགས་ཁོང་ཕྱུང་ཤིང་ཡིག་ཆུང་དག་ལ་འབྱིན་འཇུག་ཕྲན་བུ་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས། ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་གུས་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བགྱིས་པའོ།།
  • Author colophon: ces khyab bdag gter chen bla ma rin po che'i bka' lung gi rjes gnang dmigs su thob pa la brten/__phyag bzhes ji lta ba mi 'khrul pa'i cha rkyen du dmigs nas pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar gter gzhung las bklags chog tu bkol ba dge legs 'phel
  • Editor colophon: ces mjam mgon rin po ches mdzad pa'i dbang chog la/__sogs khong phyung shing yig chung dag la 'byin 'jug phran bu bcas mkhyen brtse'i bka' babs bskyar bsgrig skabs/__chos 'di'i zhabs tog tu dmigs te gus pa phun tshogs rnam rgyal pas bgyis pa'o
[edit]
༄༅། །པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ། གཡོ་ཞིང་འཕོ་བ་སྒོ་གསུམ་དྭངས་མའི་སྲོག །མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རྒྱས་བཏབ་པས། །འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོར་རང་དབང་སྒྱུར་མཛད་པ། །སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པས་བདག་བྱིན་རློབས། །རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་ཁུངས་ཆེ་ཞིང༌། །མན་ངག་ཟབ་ལ་ཁྱེར་བདེ་བ། །གང་འདིས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས། །དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མཛོད། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་གསང་བ་ལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་ལྔར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལག་ལེན་ཏུ་བསྡེབ་པ་ལ་དོན་བཞི། བསྙེན་པ། སྒྲུབ་པ། ལས་སྦྱོར། དབང་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྙེན་པས་ལས་སུ་རུང་བ་མ་བྱས་ན་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཀྱང་དོན་མེད་པས། མཚན་ལྡན་དབང་གི་གནས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསང་བས་མཚམས་དམ་དུ་བཅད། གཞུང་ནས་བཤད་པའི་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཀྲམ་པའི་མདུན་ཏུ་སྟེགས་བུར་ཟངས་གཞོང་དུ་མཆོད་གཏོར་དམར་པོ་བ་ལང་གི་ཤ་དང་རྒུན་འབྲུ་བུར་སྦྲང་ལ་དུ་ལ་ཕུག་ཁུར་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཆང་གིས་བྲན་པ་དང༌། ཟངས་སམ་ཙནྡན་དམར་པོའི་མཎྜལ་མེ་ཏོག་དམར་པོའམ་འབྲུ་ལ་དབང་གི་རྫས་བསྲེས་པའི་དྲི་བཟང་དམར་སེར་བྱུགས་པའི་ཚོམ་བུ་ཅན། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། བགེགས་གཏོར་སོགས་ཀྱང་ཚོགས་པར་བྱ། སྒྲུབ་པ་པོ་གོས་དང་རྒྱན་དམར་པོས་བརྒྱན། མྱོས་བྱེད་ཀྱིས་བཀྲུ། བདེ་བའི་སྟན་ལ་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པས་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འཁོད། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་དབང་གི་ལྷ་མོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་མ་བྲལ་བར་དགའ་ཞིང་ཆགས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླང་བྱ་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིག་བདུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད། །དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རབ་རྩལ། །ལས་ཀྱི་དབང་མོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཞབས། །མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང༌། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་སོགས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ནས་ཀྱང༌། །དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །བསྙེན་པས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རྗེས་ཟིན། །སྒྲུབ་པས་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཕྲ་མོ་སྣ་ཚོགས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དྷཱ་ཀི་ནཱིའི། །གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་རླུང་སེམས་དབྱིངས་སུ་དག །འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་དབང་དུ་སྒྱུར་བྱེད་ཤོག །སྐྱབས་འགྲོ་ནི། བརྒྱུད་པའི་རྩ་བ་བླ་མ་རྗེ། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡིད་དམ་ལྷ། །ལེགས་པར་བྱིན་རློབས་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ལན་གསུམ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། བདག་གཞན་གཉིས་མེད་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིར། །མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་ཀུན་བསྒྲུབས་ནས། །སྙིང་པོ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་པར། །གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལན་གསུམ། ཉིན་དང་པོར་སྐབས་འདིར་བགེགས་གཏོར་བཏང་དགོས་པས། །གཏོར་མ་བསང་སྦྱང༌། བྱིན་བརླབ། མགྲོན་འགུགས། སྔགས་རྒྱས་བསྔོ། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་བརླབ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཐུན་གྱིས་གཟིར་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་མཚམས་ལས༔ ནམ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཞེས་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་བཅད་ལ་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། མཆོད་རྫས་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། གནས་ཡུལ་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་དབུས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྣམས༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གྱུར༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་བྱིན་བརླབ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ལྷ་བསྒོམ་པ་དང༌། སྔགས་བཟླ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་སྲ་ཞིང་བརྟན་པ་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བཀོད་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་པ་གསལ་ཞིང་དྲངས་ལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ་ཟུར་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ༔ དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྡུས་ཏེ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་པདྨ་དམར་པོ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ༔ དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལྟར་གསལ་ཞིང་ཉི་མ་བྱེ་བའི་མདངས་འོད་འཚེར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་གཡོན་དུ་གཟིགས་ཤིང་དབུ་སྐྲ་སྣུམ་འབོལ་ལི་ཁྲིའི་མདོག་ཅན་གྱེན་དུ་བརྫེས་པའི་ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་སིལ་བུར་གྲོལ་བ༔ བིནྡྷཱུ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་གིས་ཐོད་བཅིངས་ཤིང་ནོར་བུ་དམར་པོའི་ཐོར་ཚུགས་ཀྱིས་བརྗིད་པ༔ ཞལ་བཞད་ཅིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་མོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ༔ ནུ་མ་མཁྲེགས་ཤིང་གསང་བའི་པདྨོ་རྒྱས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་འཇོ་སྒེག་འཆང་བ༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་མདའ་གཞུ་སྙན་གྱི་དྲུང་དུ་འགེངས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་དབང་མེད་དུ་འདྲེན་པ༔ གཡས་འོག་མས་ཐོད་པའི་ཌ་མ་རུ་འཁྲོལ་བའི་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོ་བ༔ གཡོན་འོག་མས་ཀ་པཱ་ལ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ལྟ་ཟུར་གཡོན་དུ་འཆང་བས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་འཕྲོག་པ༔ མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ༔ རུས་པའི་རྒྱན་ལྔ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པ༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན༔ ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པའི་སོར་མོ་གཡོན་པའི་བརླ་ལ་གཏད་ཅིང་༔ གཡོན་བརྐྱངས་པས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བམ་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པའི་སྙིང་ག་ནས་བརྫིས་ཤིང་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ་པ༔ པད་འདབ་བཞིའི་ཤར་དུ་ཧ་ལས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ༔ ལྷོར་རི་ལས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་སེར་མོ༔ ནུབ་ཏུ་ནི་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ༔ བྱང་དུ་ས་ལས་སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལྗང་གུ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་དམར་མདངས་རབ་ཏུ་འཚེར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མ༔ གཡས་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་མཚན་མས་སྤྲས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་འཕྱར་ཞིང་༔ གཡོན་ཞགས་པ་འཆང་བ༔ རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཙོ་མོ་དང་མཚུངས་ཤིང་ཞབས་གར་སྟབས་ཀྱིས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་མི་རོའི་སྙིང་གར་བརྫིས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞེངས་པའི་སྐུར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་གདབ། གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་ནི། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་སྐུ་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ༔ མགྲིན་པར་གསུང་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོ༔ ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་གའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་རྒྱ་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ལག་གཉིས་གཤིབས་པའི་མཐེའུ་ཆུང་ནང་དུ་བཀུག་པ་མཐེ་བོས་མནན། གུང་མོ་གཉིས་སྒྲེང་བའི་རྒྱབ་ཏུ་མཛུབ་མོ་སྦྱར། སྲིན་ལག་རང་སར་བརྐྱངས་པ་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། ཧྲཱིཿ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པའི་ཡུམ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་འདི་དྲག་ཏུ་བཟླ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་སེ་གོལ་དང་ཐལ་མོ་བརྡབ་ལ་སྤྱན་དྲངས། རྒྱ་དང་བཅས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾཿ ཞེས་བརྗོད་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ༔ སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས༔ ལུས་ཀྱི་ནང་གང་༔ རྟོག་པའི་དྲི་མ་སྦྱངས༔ ཆུ་ཞབས་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་གཙོ་མོ་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་པདྨའི་དབྱུག་ཏོ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་དབུ་གཙུག་ནས་དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་དང་༔ འཁོར་རྣམས་ལ་གཙོ་མོ་ཉིད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར༔ ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་ཕྲེད་དུ་སྦྱར། མཐེ་བོང་གཉིས་གྱེན་དུ་བསྒྲེང་བ་རྟ་གདོང་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཅིངས་ལ། ཧྲཱི༔ པདྨ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱི༔པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ། །འདིར་མཆོད་བསྟོད་ཡོད་མེད་གང་བྱས་ཆོག་ལ་སྤྲོ་ན་འོག་གཏོར་འབུལ་སྐབས་བཤད་པ་ཙམ་བྱ། གཙོ་བོ་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པ་ནི་ལྷ་བསྒཽམས་པས་བསྙེན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་གར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བར་གྱུར༔ ཅེས་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས། ཙན་དན་དམར་པོའམ་བྱེ་རུའི་ཕྲེང་བ་མིང་མེད་ཀྱི་སྟེང་ནས་བགྲང་ལ། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བཟླ། གསལ་ཐེབ་ནས། དེ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་༔ ཞལ་ནས་ཐོན༔ ལྟེ་བའི་པདྨོ་ནས་ཞུགས༔ བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ་མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་ཐུན་རེར་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བར་བཟླ། གྲངས་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་བསྙེན་ཚད་དེ་སྔགས་བཟླས་པས་བསྙེན་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་གཏོར་མ་འབུལ་ཏེ། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱི༔ ལན་གསུམ། གཏོར་མགྲོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་ལྗགས་པདྨའི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་དྭངས་བཅུད་དྲངས་པས་མཉེས་པར་གྱུར༔ བསྙེན་སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་པི་པ་ཐ་གྲྀཧྞ་པ་ཡ་གྲྀཧྞ་པ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ༔ ཞེས་ཚར་བདུན་སོགས་ལན་མང་དུ་ཕུལ། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་ཤིང་གདུང་བས་བསྟོད་པར་བགྱི༔ ཞེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ མཆོད་གཏོར་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ལ༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དབང་དུ་སྡུས༔ སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དགུག༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང་༔ འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། མཎྜལ་ཕྱི་ཞིང་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དགོད་པའི་ཚིག་བརྗོད། སྔགས་ཁོ་ནའམ་ཚིགས་བཅད་གང་རུང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་འབུལ། འདིར་མཚོན་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔ ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མ༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་རཏྣ་མཎྜལ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་པ་ལྟ་བུས་ཕུལ་ཞིང་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི་མཆོད་པས་བསྙེན་པའོ། །གཏོར་འབུལ་དང་མཎྜལ་སྦྲེལ་ན་མཎྜལ་རྗེས་སུ་ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་བྱེད་པ་རྣམ་པ་བདེའོ། ཐུན་བསྡུ་བ་ནི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་ཞུ་སྟེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ དེའང་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་རང་ཉིད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐུར་གྱུར་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར༔ ཞེས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལངས་ལ་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང༌། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་མོས། བསྔོ་སྨོན་ནི། བདག་གིས་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབ་ལ་སོགས༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་མཐུས༔ འགྲོ་ཀུན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག༔ ཅེས་དང༌། འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱང་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་བསྙེན་པ་ལེགས་པར་ཐེམ་པ་ན། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་རྟེན་བཅའ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཐོད་པ་མཚན་ལྡན། སྲོག་འཁོར་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ། །དབང་གི་རྫས་ཀྱི་རིལ་བུ་རྣམས་གཏེར་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སྔ་ཚགས་ཚུད་པར་བྱ། དམ་ཚིག་བྲིས་སྐུའང་ཙཀླི་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་སྟབས་བདེ། དེ་ལ་སྟེགས་བུ་དམར་པོ་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་དང་སིནྡྷཱུ་རས་བྱུགས་པའི་སྟེང་དུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། མེད་ན་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་ཁྲིའུའི་ཁར་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དབང་རྫས་རིལ་བུས་བཀང་བའི་ནང་དུ་སྲོག་འཁོར་དང་བྲིས་སྐུ་གཟུག་ལ་དར་དམར་པོའི་གུར་ཕུབ། མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བསྙེན་པའི་སྐབས་ལྟར་དང༌། ཟངས་གཞོང་ངམ་ཐོད་པའི་ནང་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཞག །ཞུན་མར་སྦྲང་རྩི་ཤ་ཁ་ར་རྣམས་ཁ་དོག་དམར་པོར་བསྒྱུར་བས་བཀང༌། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ་ཐོད་པ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡོན་བསྐོར་དུ་བཤམ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སྔོན་གཏོར་སོགས་ཉེར་མཁོ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་བརྒྱུད་འདེབས། སྐྱབས་སེམས། བགེགས་གཏོར་བཏང་ཞིང་བཀའ་བསྒཽ་མཚམས་བཅད། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་རྣམས་ཚང་བ་བཏང༌། དངོས་གཞི་བདག་བསྐྱེད་བསྒོམས་ལ་བསྙེན་བཟླས་ཅི་རིགས་མཐར་མཆོད་བསྟོད་བྱ། དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ནི། རྟེན་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་ཅིང་གནས་གསུམ་བརླབ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ཀྱི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་བྱས་ལ། བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ དབང་གི་ཕོ་བྲང་འོད་འབར་དབུས༔ ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་པ༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་དགྱེས་བཞུགས་ནས༔ མཆོད་བཞེས་དམ་སྐོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སོ་སོར་ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་ཤིང་གདུང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ལྷ་མིའི་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ལྔ༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ༔ བཞེས་ནས་བདག་ལ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རྩ་ཁམས་བདེ་བའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ འཁོར་འདས་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱིཿ དུང་ཆེན་སྣོད་དུ་དམར་ཆེན་བསྐྱིལ༔ འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱིཿ སྣོད་བཅུད་གཏོར་མའི་ཚོགས་སུ་སྦྱར༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གིས༔ དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་འཁོར་བཅས་མཆོད༔ མི་ཟད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ རྗེས་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ པདྨའི་རིགས་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཡུམ༔ འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད༔ རབ་དམར་ཉི་མ་འཆར་ཁའི་འོད༔ ཐིག་ལེའི་ཞལ་གཅིག་ཚད་མེད་ཕྱག༔ ཐབས་ཤེས་མདའ་གཞུས་འཁོར་འདས་སྲོག༔ དྭང་མའི་ཐིག་ལེར་འདྲེན་ལ་བསྟོད༔ ཅང་ཏེའུ་སྒྲ་ཡིས་ཁམས་གསུམ་གཡོ༔ ཐོད་ཁྲག་སྲིད་གསུམ་སྙིང་རྩ་སྒུལ༔ ཁྲོ་ཆགས་སྒེག་པའི་ཉམས་འགྱུར་གྱིས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་ལ་བསྟོད༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་སོགས༔ འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་རྒྱན་དུ་རྫོགས༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ དངོས་གྲུབ་གཏེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ལས༔ དགའ་བཞི་བདེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་གཟུགས༔ དྲན་པས་འདོད་དོན་མཆོག་སྩོལ་བའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསྟོད༔ བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་གཞན་དབང་གིས༔ ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ནོངས་པ་ཀུན༔ མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བཟོད་པར་བཞེས༔ འཆི་མེད་ཚེ་དང་འཛད་མེད་དབྱིག༔ ནུས་པ་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་རྩལ༔ མོས་པ་རྣམ་བཞི་འཇིག་རྟེན་གསུམ༔ དབང་བསྒྱུར་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒོ་གསུམ་མི་ཤིགས་དངས་མའི་སྲོག༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་མཉམ་སྦྱར་བས༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་བདག་སྒྲུབས་ཤིག༔ ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་པཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྐུལ་ཞིང་མོས་པ་དྲག་པོས་ལྷར་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ལྷ་བསྒོམས་པས་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ནས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི། རང་ཉིད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱིས་སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་འོད་ཟེར་འབར་བ་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ལྷག་པར་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བརྟན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྱུང་༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སླར་ཡང་བདག་མདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པ་མཐའ་ཡས་པས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་གཡོས༔ སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བདག་ལ་ཐིམ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱི༔སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བགྲང་ཕྲེང་སོགས་བསྙེན་པའི་སྐབས་ལྟར་བཟླ། གྲངས་ཚད་ནི་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་དེ་བཟླས་པས་འགྲུབ་པའོ། རྗེས་ནི། ཐུན་འཇོག་པ་ན་བསྙེན་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་གཏོར་འབུལ་མ་ཆགས་པར་བྱ། དགོངས་མོའི་ཆར་ཚོགས་མཆོད་ནི། གཏོར་མའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ཚོགས་རྫས་རྣམས་འདུ་བྱས་ལ། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧྲཱིཿ དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་ཡངས་པ་རུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་བསྐང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་འཁྲིགས༔ བདེ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་མཆོག་དང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད་ནས༔ མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། བདེ་ཆེན་གར་ཐབས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ རུས་རྒྱན་གཡེར་ཁ་ཁྲོ་ལོ་ལོ༔ ཅང་ཏེའུ་རོལ་མོ་དི་རི་རི༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའི་འདུ་བ་ལ༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ མཆོད་བཤགས་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། ཧྲཱི༔ འདོད་ཡོན་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འདི༔ མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་ལ་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ བདེ་ཆེན་སྦྱོར་བའི་མཆོད་པ་འདི༔ མཁའ་འགྲོའི་གསུང་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མཆོད་པ་འདི༔ མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་བསྐང་༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་བཤགས༔ དུག་གསུམ་རང་གྲོལ་ངང་དུ་བསྒྲལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཱཿ མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ གཙོ་བོར་གསང་བའི་སྤྱོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་རོལ་ཏེ་བདེ་ཆེན་གྱི་ཉམས་སྦར༔ བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་ཀྱང་ནང་གི་བསྲེག་བླུག་ཏུ་རོལ༔ ལྷག་མ་བསྡུས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ འདོད་ཡོན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ནམ་མཁའ་གང་བའི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔ ཧྲཱི༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་མི་བཟད་འབར་བའི་ཚོགས༔ ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་གསོལ་ལ༔ ཞལ་བཞེས་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཌཱ་ཀི་ཌཱ་ཀི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ནས་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་འབུལ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས་བཟོད་གསོལ་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་མཐུན། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་བཅས་བསྙེན་པའི་སྐབས་ལྟར་བྱས་ལ། ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དགྱེས་པ་ཆེ༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། འདི་ཉིད་ཐུན་དུ་གཅོད་པའི་སྐབས་ཐུན་སྔ་མ་རྣམས་ལ་བཟླས་པའི་མཇུག་གི་གཏོར་འབུལ་ཡན་གྲུབ་པ་དང་བཞག །སླར་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། མདུན་བསྐྱེད་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསྐྱར། དགོངས་མོ་ཚོགས་ཕྱིན་ཆད་མཐར་དབྱུང་བས་ཆོག །བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་ཚད་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གསུངས། རྟགས་ཚད་གཞུང་གསལ་ལྟར་ལ་ལས་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ལ་ནི་འདི་ཉིད་གཙོར་དགོས་པར་བཤད། གང་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཐོན་སྐབས་ཐོ་རངས་སམ་སྔ་དྲོའི་ཆར་ཕྲིན་ལས་ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྒྱས་པ་བཏང༌། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་དང་ནོངས་བཤགས་རྗེས་སུ། གོང་གསལ། ཧོཿ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། སོགས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གནས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བྱུང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་བྷནྡྷའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་བུ། ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་སོགས་བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་ལས་མི་ཉུང་བར་བཟླས་མཐར་རྟེན་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ལ་རང་གནས་སུ་བཀོད། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སོགས་མྱང༌། མདུན་བསྐྱེད་བརྟན་བཞུགས་སོགས་མཐར་དབྱུང༌། ཐོད་རྫས་བཅུད་ལེན་གྱི་མར་དང་སྦྱར་ཏེ་བསྟེན། ཙཀྲ་འབྲལ་མེད་དུ་འཆང་བས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་ལྡན་སྔོན་ཏུ་སོང་བའི་སྒྲུབ་པ་པོས་ལས་སྦྱོར་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཐོག་མར་བསྒྲུབ་བྱ་གཅིག་ལ་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་བླངས་ཚུལ་གྱིས་ལས་སྦྱོར་བྱ་བ་གསུངས་པ་ཉིད་སྐབས་སུ་བབས་ན་སྒྲུབ་པའི་དུས་གྲངས་ཐེམ་པའི་དེ་མ་ཐག་པར། མདུན་རྟེན་དང། སྦྱིན་སྲེག །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་རྣམས་གཏེར་གཞུང་ལྟར་ལག་ཏུ་བླང་༔ སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་སྦྱོར་འདི་ཙམ་ནི་ངེས་པར་སྦྱོར་དགོས་པས། །དེའང་སྒྲུབ་པ་ཐོན་པ་དང་སླར་མཆོད་གཏོར་གསར་པ་བཤམ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང༌། བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་ཁྱུག་ཙམ་གཏོར་འབུལ་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། ཆང་རྒོད་ཕུད་དབང་རྫས་རིལ་བུ་སྦྱར་བ་བཤམས་ལ་གཏོར་མ་ལྟར་བྱིན་བརླབ། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་སོགས་ཕུལ། དབང་གི་བདུག་རྫས་བཏུལ་ལ། ཧྲཱིཿ རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་འོད་དམར་པོ༔ མཁའ་ཁྱབ་འབར་ཞིང་ཆགས་པ་ཡི༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས༔ དབང་མཛད་པདྨ་རིག་བྱེད་རྩལ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ད་ལྟ་ལས་ལ་བསྐུལ་ལགས་ཀྱི༔ མ་ཉམས་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་༔ དབང་གི་དམ་རྫས་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ འབར་ཞིང་ཆགས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ འོད་དམར་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོ་ཡིས༔ དམིགས་བྱའི་སྙིང་ནས་དབང་མེད་དྲོངས༔ ཞགས་པས་ཆིངས་ཤིག་སྒྲོག་གིས་སྡོམས༔ རཀྟ་འབར་བས་མྱོས་སུ་ཆུག༔ སྔགས་ཀྱི་ཅང་ཏེའུ་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ རླུང་དམར་འཁྲུགས་པའི་དྲྭ་བར་ཆུག༔ སྐད་ཅིག་བར་སྣང་གློག་འཁྱུགས་བཞིན༔ སྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་མྱུར་དུ་ཁུག༔ དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། སརྦ་ལོ་ཀ་ཙིཏྟ་རྃ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཡྃ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵཱ་ཡ༔ བྃ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ༔ ཧྲཱིཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་བསྒྲག་དར་དམར་གྱིས་གཡབ་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། དེ་ནས་ཏིང་འཛིན་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདག་མདུན་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རྗེས་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་རླུང་དམར་ལྟར་འཚུབས་ཤིང་འཁྱིལ་བས་བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོས༔ སྲིད་གསུམ་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་མིའི་འགྲོ་བ་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་ག་དང་སྐྱེ་གནས་ནས་ཞུགས༔ ལུས་སེམས་ལ་ཁྱབ༔ ཆགས་བསྐྱེད་ཡིད་བསྒྱུར་དབང་དུ་འདུས༔ ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་སྨན་དང་ནགས་ཚལ༔ འབྱུང་བ་བཞི༔ རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་ནུས་པ་སོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་འུབ་ཀྱིས་བསྡུས་ཏེ་རང་སྲོག་ས་བོན་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་རབ་འབྱམས་དབང་གི་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པར་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་དམིགས་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། སརྦ་ལོ་ཀ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཧྲི་ད་ཡ་ཧྲི་ད་ཡ༔ ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ༔ བྷཱནྡྷ་ཡ་བྷནྡྷ་ཡ༔ བཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་བཱ་ཤཾ་མ་ན་ཡ༔ སཉྩ་ཡ་སཉྩ་ཡ༔ མ་ད་ན་ཡ་མ་ད་ན་ཡ༔ སརྦ་ཀརྨ་བཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བཟླ། གྲངས་ཚད་ནི་དབང་གི་རྟགས་མཐོང་བའམ་ཞག་བདུན་གྱིས་མཐའ་རྟེན་པ་བསྒྲུབ། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་སྔར་དང་མཚུངས་སོ། ལས་ཕྲན་ཚེགས་གློ་བུར་དུ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འོས་པ་ལག་ཏུ་བླངས་པས་ཐུན་མོང་གི་ལས་སྦྱོར་ས་བཅད་ཚང༌། ཁྱད་པར་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་དབང་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ཉིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་ནུས་ན་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དཀར་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་སྤེལ་བ། སེར་པོས་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པ། དམར་མོས་ཚེ་སྒྲུབ་པ། སྔོན་མོས་ཆར་འབེབས་པ། ལྗང་མོས་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བ། རིགས་བདག་གིས་གདོན་བགེགས་འདུལ་བ། མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིས་ནད་སེལ་སྲིད་སྤེལ་ཡིད་འཕྲོག་གཞན་གྱིས་རིག་སྔགས་བཅད་པ་རྣམས་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཐེམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་སྐབས་སུ་གང་བབས་ལག་ཏུ་བླངས་ན་གདམས་ངག་འདི་ལ་དགོས་རྒུ་མ་ལུས་པ་ཚང་བའི་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་དང་མཚུངས་ལ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་པས་དེང་སང་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་དཀའ་བར་སྣང་ངོ༌། བཞི་པ་རྗེས་སུ་གནང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སྦྱོར་བ་གཤོམ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་སམ་མཎྜལ་ལ་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་ཁྲིའུ་ལ་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་དབང་གི་རིལ་བུའི་རྫས་སྦྱར་བའི་དྲི་ཆབ་ཀྱིས་བཀང་བའི་ཁར་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་ལ། སིནྡྷཱུ་རའི་མེ་ལོང་ལ་ཆོས་འབྱུང་དབུས་ཧྲཱིཿདང་ཕྱོགས་བཞིར་ཧ་རི་ནི་ས་བྲིས་པས་བཀབ་ལ་དར་དམར་གྱི་གུར་ཕུབ། མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལྟར་བཤམ། སྔོན་གཏོར་ཚོགས་རྫས་འདུ་བྱའོ། །དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། སྔོན་འགྲོ་ནས་བརྩམས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ་བདག་མདུན་སྒྲུབ་མཆོད་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ལྷ་རྣམས་དྭངས་བའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཅེས་དམིགས། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སོགས་ཀྱིས་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱ། གཏོར་འབུལ་དང་ཚོགས་མཆོད་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། བུམ་པའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིར་གྱུར། ལས་བུམ་དུ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་བཟླས་སྤྱི་མཐུན་བྱ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད་དོ། །དེ་ནས་དབང་དངོས་ལ། དད་པ་དམ་ཚིག་ལྡན་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ནུས་པ། སྔར་དཀྱིལ་འཁོར་གཞན་དུ་དབང་བཞི་ཐོབ་པ་རྣམས་གོས་དམར་པོ་གྱོན། མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་ཐོགས། ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བཏང་ཞིང་བཀའ་བསྒོ་ལ་ནང་དུ་གཞུག །མཚམས་བཅད་ཅིང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། ཆོས་བཤད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར། དེ་ལ་འདིར་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་མཆོག །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཉིད། ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཡས་པས་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགྲོ་བ་མ་བསྒྲལ་བ་མཐའ་དག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་མཛད་པའི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དང་མཚན་གྱི་བྱེ་བྲག་ཁམས་དབང་མོས་པའི་ཁྱད་པར་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལས། དབང་མཛད་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚུལ་དུ་སྣང་བ་འདི་ལའང་གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་དགོངས་དོན་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་མན་ངག་གིས་བཀྲལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་མི་འདྲ་བ་མང་ཞིང་འཕགས་བོད་གཉིས་སུའང་བཀའ་སྲོལ་ཅི་རིགས་པ་བྱོན་པ་ལས། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དབང་སྡུད་ལས་ཀྱི་རྟོག་པ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་གདམས་པ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་སམྦྷ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཛམ་བུའི་གླིང་ན་ཆེ་བའི་སྔགས་འཆང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དེ་ཉིད་བོད་ཡུལ་བྲག་དམར་ཟན་ཡངས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ༔ མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་རཱ་གའི་ཟ་མ་ཏོག་ནོར་སྣས་གང་བ་མཎྜལ་དུ་ཕུལ་ནས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མན་ངག་སྔར་མ་གྲགས་པ་རྣོ་མྱུར་ཁྱེར་བདེ་བ་ཞིག་ཞུས་པའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དགྱེས་བཞིན་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ༔ རྗེ་གཅིག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་༔ ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བེ་རོ་ཙ་ན་དང་༔ དགེ་སློང་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་དང་༔ སྔགས་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་དང་༔ ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་སྤྲེལ་ཆུང་དང་༔ གཟུངས་མ་མཁར་ཆེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པདྨ་གར་དབང་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟོག་པ་ལས་ཉེ་བར་ཕྱུངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་གནང་བར་མཛད། འདི་ལ་ཕྱི་ལྷ་མང་དུ་བསྒྲུབ་པ༔ ནང་ལྷ་དགུར་བསྒྲུབ་པ༔ གསང་བ་ལྷ་ལྔར་བསྒྲུབ་པ༔ ཡང་གསང་དཔའ་མོ་གཅིག་པ་དང་ཁྲོ་མོར་བསྒྲུབ་པ༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་དགོངས་ནས། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་གདམས་ངག་འདྲ་མིན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་གཏེར་གནས་གསུམ་དུ་སྦས་པའི་གཅིག་ལ་སྟོད་གྲམ་པ་རྒྱང་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲིའི་སྤྲུལ་པ་དཔོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོག་གིས་གདམས་སྐོར་འདི་དང་དུས་མཉམ་ཙམ་དུ་བཞེས། གཅིག་མོན་སྤ་གྲོའི་བྲག་ལ་སྦས་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་སྐྱེ་མཐའ་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་གིས་བཏོན། ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་གསང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྔའི་གདམས་སྐོར་འདི་ཉིད་གཙང་རོང་ཆེན་གྱི་སྟོད་ཉིན་མོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་དམར་པོ་ཟླ་གམ་འདྲ་བའི་ཕུག་པའི་སྒོར་སྦས་པ་ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་དུ་མ་བྱོན་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རོང་ཟོམ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་གཏེར་ནས་བཞེས། དེའང་རྣམ་ཐར་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་སུ་གཏེར་ཁ་བཞེས་པའི་འཕྲོས་མེད་ཀྱང་གནས་གསར་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་དང་གཏེར་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་གསན་ཡིག་ཏུ་རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གཏེར་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་རྗེས་གནང་གསན་ཚུལ་སྣང་ཞིང༌། ཕྱིས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཆད་པ་ན་རབ་ཚེས་ལྕགས་འབྲུག་ལོར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཆོས་མཛོད་སྔོན་མེད་ཀྱིཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཉམས་སྣང་བཅས་ཐོབ་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། ལོ་དེའི་ས་ག་ཟླ་བར་ཅུང་ཟད་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་གྲུབ་པའི་མངོན་རྟགས་ཀྱང་གསལ་བ་བཅས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གདིང་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། གཞུང་ལས། དེ་ཕྱིར་བརྩོན་པས་ཉམས་བླངས་ན༔ མཐའ་བཞིའི་ལེགས་ཚོགས་འདི་ཡིས་འདུ༔ ཕས་རྒོལ་དྲེགས་པ་འདི་ཡིས་འཇོམས༔ སྣོད་བཅུད་འབྱོར་པ་འདིས་འཕེལ་བྱེད༔ དཔེ་ཙམ་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་༔ མི་དང་མི་མིན་ཚོགས་པ་དང་༔ འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་ལས་འགྲུབ་ན༔ ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ན་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཞེས་བསྔགས་པར་མཛད་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་བགྱི་བ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་ཟབ་དམར་པོའི་རིགས་གསེར་ལ་སོགས་པའི་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་པ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་མོར་སྐྱབས་སོང་སྟེ། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་གཉིས་ཀ་དབང་མཛད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོ་མགྲིན་གཅིག་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སོགས་བགྱིད་པའི་འདུན་པས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་ཐོབ་ལ་རྗེས་ཟློས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བརྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་བགེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་བློས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྩེ་གཅིག་པས་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །དུས་ངན་སྙིགས་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ལས་བུམ་ཆུ་དང་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས་ཀྱིས་སྦྱང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེའི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྡུས་ཏེ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་པདྨ་དམར་པོ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ༔ དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལྟར་གསལ་ཞིང་ཉི་མ་བྱེ་བའི་མདངས་འོད་འཚེར་བ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་གཡོན་དུ་གཟིགས་ཤིང་དབུ་སྐྲ་སྣུམ་འབོལ་ལི་ཁྲིའི་མདོག་ཅན་གྱེན་དུ་བརྫེས་པའི་ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་སིལ་བུར་གྲོལ་བ༔ བིནྡྷཱུ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་གིས་ཐོད་བཅིངས་ཤིང་ནོར་བུ་དམར་པོའི་ཐོར་ཚུགས་ཀྱིས་བརྗིད་པ༔ ཞལ་བཞད་ཅིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་མོའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ༔ ནུ་མ་མཁྲེགས་ཤིང་གསང་བའི་པདྨོ་རྒྱས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་འཇོ་སྒེག་འཆང་བ༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་མདའ་གཞུ་སྙན་གྱི་དྲུང་དུ་འགེངས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་དབང་མེད་དུ་འདྲེན་པ༔ གཡས་འོག་མས་ཐོད་པའི་ཌ་མ་རུ་འཁྲོལ་བའི་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོ་བ༔ གཡོན་འོག་མས་ཀ་པཱ་ལ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ལྟ་ཟུར་གཡོན་དུ་འཆང་བས་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་འཕྲོག་པ༔ མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ༔ རུས་པའི་རྒྱན་ལྔ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པ༔ སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན༔ ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པའི་སོར་མོ་གཡོན་པའི་བརླ་ལ་གཏད་ཅིང་༔ གཡོན་བརྐྱངས་པས་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་བམ་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པའི་སྙིང་ག་ནས་བརྫིས་ཤིང་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་རོལ་པ། དེའི་དཔྲལ་བར་སྐུ་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་གསུང་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་གང་བ་འཕྲོས། འོག་མིན་གྱི་གནས་དང་མཁའ་སྤྱོད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས། ཨོ་རྒྱན་དྷུ་མ་ཐ་ལའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སོགས་པ་ནས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་དབང་མཛད་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་རི་རབ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྡུལ་མཉམ་གྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཉི་ཟེར་ལ་རྡུལ་འཚུབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྦྱར་སྤོས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲས་བསྐུལ། ཧྲཱིཿ ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དགྱེས་པའི་ཡུམ༔ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ༔ རབ་འབྱམས་དབང་གི་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཧྲཱིཿཔདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཅེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསུ་ར་ཏ་སྟྭཾ་ཨ་ཧཾཿ ཅེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་མེ་ཏོག་དམར་པོ་སྤྱི་བོར་བཞག །དབང་དངོས་ལ་བུམ་གསང་ཤེར་ཡེ་ཚིག་དབང་བཅས་རིམ་པར་འབྱུང་བའི་དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཧྲིཿ བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་བུམ་པ་ནི༔ རིག་པའི་བདུད་རྩིས་ཡོངས་གང་བས༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རྣམ་དག་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཧྲཱིཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བུམ་ཆུ་སྦྱིན་ཅིང་འཐོར། དེ་ལྟར་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་ལུད་པ་ལས་རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་པདྨའི་དབྱུག་ཏོ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཁྲོ་བོའི་ཆས་ལྡན་དབུ་གཙུག་ནས་དབང་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་བས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེང་ཕྱིན་ཆད་ཕྱི་སྣོད་ཐམས་ཅད་པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེས་སྐུའི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བཟླས་པའི་ལུང་བླང་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་ལ་མོས་གུས་བྱས་པས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་མོའི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿདམར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། བདག་གི་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འདྲ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་མཐར་འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ་བསྙེན་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐུགས་ཀ་ནས་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང༌། ཞལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་བརྒྱུད། སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿམཐར་འཁོད། དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲཽགས་ཤིང་འོད་ཟེར་འབར་བ་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས༔ ཐུགས་ཀའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ལྷག་པར་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་གསལ་བརྟན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བྱུང་༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སླར་ཡང་བདག་མདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པ་མཐའ་ཡས་པས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱས༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་གཡོས༔ སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་རྣམ་པས་བདག་ལ་ཐིམ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རབ་འབྱམས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་བསམས་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱི༔སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ བདག་མདུན་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་རྗེས་ཆགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་རླུང་དམར་ལྟར་འཚུབས་ཤིང་འཁྱིལ་བས་བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ༔ ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་འདར་ཞིང་གཡོས༔ སྲིད་གསུམ་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་མིའི་འགྲོ་བ་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་ག་དང་སྐྱེ་གནས་ནས་ཞུགས༔ ལུས་སེམས་ལ་ཁྱབ༔ ཆགས་བསྐྱེད་ཡིད་བསྒྱུར་དབང་དུ་འདུས༔ ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་སྨན་དང་ནགས་ཚལ༔ འབྱུང་བ་བཞི༔ རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་ནུས་པ་སོགས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་གཟི་བརྗིད་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པར་འུབ་ཀྱིས་བསྡུས་ཏེ་རང་སྲོག་ས་བོན་སྔགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་རབ་འབྱམས་དབང་གི་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་ལས་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ལོ་ཀ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱི༔སྭཱ་ཧཱ༔ སརྦ་ལོ་ཀ་ཙིཏྟ་རྃ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ༔ ཡྃ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵཱ་ཡ༔ བྃ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ༔ ཧྲཱིཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ལན་གསུམ། དེ་དག་གི་རྩ་རླུང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བ་མགྲིན་པར་མྱོང་བས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པར་མོས་ཤིག །ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧྲཱིཿ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་རླུང་ཁམས་ལ་བསྟིམས་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སུ་དབང་བསྐུར་རོ༔ །བོ་དྷྀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་འགྱུ་བའི་རླུང་དང་གྲགས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །དེས་གསུང་གི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་མ་ལས་གཉིས་པ་སྤྲོས། སློབ་མའི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞིའི་མས་སྣའི་གཞིར་གནས་གཏུམ་མོ་ཨ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་ཕོག་པས་མེ་འབར༔ སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལས་བདུད་རྩི་བབས༔ འཁོར་ལོ་བཞིར་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག སིནྡྷུ་རའི་མཎྜལ་གྱི་རྡུལ་གནས་བཞིར་རེག་ཅིང༌། ཧྲཱིཿ ཇི་སྙེད་རྣམ་པར་རྟོགས་པའི་ཚོགས༔ དགའ་བ་བཞི་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་སྡོམ༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་རོ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཚོགས་དྲུག་གང་ལྟར་སྣང་བའི་ཡུལ་དང་རིག་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེས་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་གཞན་ལུས་ཕོ་ཉ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལས་གཉིས་པ་སྤྲོས། སློབ་མའི་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟིམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས༔ བདེ་སྟོང་བློ་འདས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ལ་དེའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག ཧྲཱིཿ ལྷ་དང་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀུན༔ གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་པ༔ བློ་འདས་ཁྱབ་གདལ་ངང་དུ་ཞོག༔ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབང་བསྐུར་རོ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདེ་བ། བདེ་བའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་བློ་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །ལམ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་དག་གིས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་སྟེ། དབང་འདི་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་ཏུ། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད༔ རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྒོམ༔ ལྷ་དང་བླ་མ་མི་སྤང་ཞིང་༔ སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་རྒྱུན་མི་བཅད༔ གཞན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་བློས༔ ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཅི་ཡང་སྤྱད༔ ལྷ་མིང་རྫས་དང་གྲུབ་རྟགས་གསང་༔ བུད་མེད་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱ༔ ཡོ་བྱད་ཀུན་ལ་མ་ཆགས་པར༔ ཚོགས་གསོག་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ༔ དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་སྤྱད་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་ཐོབ་འགྱུར་རོ༔ དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་བསྲུང་བར་གྱིས༔ ཞེས་གདམས་པའི་དོན་རྣམས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་བཅས་བྱ། དེ་ལྟར་དབང་གི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ནས། གྲོལ་བྱེད་དབང་བཞི་སོ་སོ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གདམས་ངག་ཁྲིད་ཚུལ་ཟབ་མོ་འབོགས་པ་ཡིན་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་དང་རྣ་བ་གཏོད་ནས་གསན་འཚལ། སྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་དང་བཟླས་བརྗོད་ཅི་རིགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས༔ རང་གི་མིག་ཏུ་ཨོཾ་ཡིག་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བས་ཡུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ དེ་ཐམས་ཅད་འོད་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ༔ མིག་གི་ཨོཾ་ལ་ཐིམ༔ ཡུལ་དང་ཤེས་པ་དབྱེར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར༔ དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བའི་འདོམས་རྩར་ཤྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཀྱིས་སྒྲར་གྲགས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཤྃ་ལ་ཐིམ༔ སྣའི་འདོམས་རྩར་གྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དྲིར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་གྃ་ལ་ཐིམ༔ ལྕེའི་འདོམས་རྩར་རཱྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རོར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་རཱྃ་ལ་ཐིམ༔ དཔྲལ་བའི་དབྱེས་སུ་སྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རེག་ཏུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྃ་ལ་ཐིམ༔ སྙིང་གའི་དབུས་སུ་ཧྃ་དམར་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཆོས་སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཧྃ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ༔ གཟུགས་སྣང་སྟོང་༔ སྒྲ་གྲགས་སྟོང་༔ དྲི་ཚོར་སྟོང་༔ རོ་མྱང་སྟོང་༔ རེག་བདེ་སྟོང་༔ ཡིད་རིག་སྟོང་དུ་ཤེས་པས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྐབས་སུ་བོགས་འབྱིན་པའི་སླད་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནིར་གསལ་བ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ང་རྒྱལ་བརྟན༔ དེ་ནི་སྣང་བ་དབང་དུ་བྱེད་པ་བུམ་དབང་གི་ལམ་མོ༔ ལུས་གནད་ཆུན་བཙལ་ལ་རླུང་དུག་བསལ༔ རང་ཉིད་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱིའི་ལུས་ནང་རྩ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱི༔དམར་པོ་འབར་བ་ལ་རླུང་སེམས་བསྡུས་ཏེ་འཇོག༔ དེ་ནས་རླུང་ཕྱིར་བསལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཧྲཱིཿལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་མེ་ལྕེ་ལྟར་འབར་ཞིང་འཁྱུགས་པ་རོ་རྐྱང་གི་ལམ་བརྒྱུད་སྣ་བུག་ནས་ཐོན༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཤིག་ཤིག་མེར་མེར་གཡོས་ཤིང་འོད་དམར་པོར་ལམ་སྟེ་ཞུ་བ་རླུང་ནང་དུ་རྔུབས་པ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོགས་ཏེ་བྱུང་༔ ལྟེ་བའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་རླུང་སེམས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་དབང་དུ་བྱས་པར་བསམས་ལ་ཀུམྦྷ་ཀ་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིང་༔ དགོང་ཞིང་གཞིལ༔ མཐར་རླུང་ཕྱིར་འཕང་བ་དང་མཉམ་དུ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྔར་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསམས་ལ་སྣང་སྟོང་འཛིན་བྲལ་ཡུལ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གསལ་བའི་ངར་བསྐྱེད༔ སྟོང་པས་རྒྱས་གདབ༔ ཟུང་འཇུག་གི་གནད་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱར༔ སྐབས་སུུ་བོགས་འབྱིན་པའི་སླད་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་བླང་དོར་དང་བྲལ་བར་བསྟེན་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་སྟོང་པ་དབང་དུ་བྱེད་པ་གསང་དབང་གི་ལམ་མོ༔ དེ་ནས་སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྃ་དཀར་པོ༔ སྙིང་གར་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་དམར་པོ་ཤད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དགོད༔ རླུང་གི་སྦྱོར་བས་ཨ་ཤད་ལས་མེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་འབར༔ འཁོར་ལོ་བཞི་གང་༔ ཧྂྃ་ལ་རེག་པས་བདེ་བའི་ཉམས་འབར༔ འོད་དམར་སེར་ཁྱུགས་སེ་སྣ་བུག་ནས་ཐོན༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པའི་དྭངས་མ་བདུད་རྩི་དམར་པོའི་རྣམ་པར་དྲངས༔ སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལ་འདུས༔ དེ་ལས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་གྱི་མདངས་ཅན་ནར་གྱིས་བབས་པས་འཁོར་ལོ་བཞི་གང་༔ སད་པ་དང་༔ རྨི་ལམ་དང་༔ གཉིད་མཐུག་དང་༔ སྙོམས་འཇུག་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་སྦྱངས་ཏེ་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་གྱུར༔ དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ནུས་པ་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ སླར་ཡང་འབར་བ་དང་འཛག་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཞིང་རླུང་དང་འབྲེལ་བར་ཉམས་སུ་བླང་༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྐབས་སུ་བོགས་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མའི་རིགས་ལས་སྐྱེས་པའི་མཚན་ལྡན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་འཛག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཞིང་སྤྱོད་པ་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནི་བདེ་ཆེན་དབང་དུ་བྱེད་པ་དབང་གསུམ་པའི་ལམ་མོ༔ དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རང་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བདེན་པ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི་གནས་ལུགས༔ ཐོག་མར་སྐྱེ་བ་དང་༔ དབུས་སུ་གནས་པ་དང་༔ མཐར་འགགས་པ་ལྟར་སྣང་བའི་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་པར་ཤེས་པས༔ འཁོར་འདས་གཟུང་འཛིན་བདག་གཞན་དུ་ལྟ་བའི་གཉིས་སྣང་གི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་རང་རིག་གཉུག་མ་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ངང་དུ་ལྷུག་པར་བཞག༔ སྐབས་སུ་བོགས་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་པའི་ངང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྤྱད་པར་བྱའོ༔ དེ་ནི་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་བྱེད་པ་དབང་བཞི་པའི་ལམ་མོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་པས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རང་དབང་དུ་འདུས་ཏེ་སྒྲིབ་བྲལ་དྭངས་མ་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར༔ སྣང་བ་སྒྱུ་མར་རྟོགས༔ ཤེས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཞིག༔ སྣང་ཤེས་དབྱེར་མེད་རང་རིག་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ཏེ༔ དེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལ་བརྩོན་པར་ཞུ། མཚམས་སྦྱོར་བཅས་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་དཔོན་སློབ་ཐུན་མོང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད། སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནས་བརྩམ། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམས་ལས་བྱང་ལྟར་ཚང་བར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་དང༌། །རབ་གསང་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འདི་ལེགས་འཕྲད་ནས། །མཆོག་གི་ལས་ཀྱིས་རླུང་སེམས་རང་དབང་འདུས། །ཐུན་མོང་སྦྱོར་བས་གང་འདོད་ཕྲིན་ལས་གྲུབ། བསྟན་དང་དེར་འཛིན་འདུས་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས། །རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ལ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོའི་ཡིད་དབང་ཐོགས་མེད་དུ། །བསྡུས་ནས་ཐར་མཆོག་བདེ་ལ་སྦྱོར་བྱེད་ཤོག །ཅེས་ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་གི་རྗེས་གནང་དམིགས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན། ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་མི་འཁྲུལ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་དམིགས་ནས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་གཏེར་གཞུང་ལས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །ཅེས་མཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་དབང་ཆོག་ལ། སོགས་ཁོང་ཕྱུང་ཤིང་ཡིག་ཆུང་དག་ལ་འབྱིན་འཇུག་ཕྲན་བུ་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་བསྐྱར་བསྒྲིག་སྐབས། ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་གུས་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བགྱིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/___/pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub phrin las kyi byang bu dbang bskur dang bcas pa bde chen dgyes pa'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so//na mo gu ru pad+ma d+hA ki nI ye/__g.yo zhing 'pho ba sgo gsum dwangs ma'i srog__/mi 'gyur rdo rje gsum du rgyas btab pas/__/'khor 'das brtan g.yor rang dbang sgyur mdzad pa/__/sor rtog ye shes rol pas bdag byin rlobs/__/rnal 'byor ma rgyud khungs che zhing*/__/man ngag zab la khyer bde ba/__/gang 'dis bstan 'dzin skyes mchog rnams/__/don gnyis sgrub pa'i mthun rkyen mdzod/__pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal gyi sgrub skor phyi nang gsang ba yang gsang de kho na nyid du sgrub pa rnams kyi nang nas shin tu zab cing 'dril ba gsang ba lha mo gtso 'khor lngar sgrub pa'i thabs lag len tu bsdeb pa la don bzhi/__bsnyen pa/__sgrub pa/__las sbyor/__dbang gi cho ga dang bcas pa'o/__/dang po ni/___bsnyen pas las su rung ba ma byas na dngos grub sgrub kyang don med pas/__mtshan ldan dbang gi gnas su sgrub pa'i tshul shin tu gsang bas mtshams dam du bcad/__gzhung nas bshad pa'i dam tshig gi bris sku zhal shar du phyogs par bkram pa'i mdun tu stegs bur zangs gzhong du mchod gtor dmar po ba lang gi sha dang rgun 'bru bur sbrang la du la phug khur ba sogs kyis bskor ba chang gis bran pa dang*/__zangs sam tsan+dan dmar po'i maN+Dal me tog dmar po'am 'bru la dbang gi rdzas bsres pa'i dri bzang dmar ser byugs pa'i tshom bu can/__chu gnyis nyer spyod phreng tshar du bsham/__bgegs gtor sogs kyang tshogs par bya/__sgrub pa po gos dang rgyan dmar pos brgyan/__myos byed kyis bkru/__bde ba'i stan la kha nub tu phyogs pas pad+ma'i skyil krung gis 'khod/__bstan pa dang sems can la phan pa'i phyir du dbang gi lha mo bsgrub par bgyi snyam pa'i sems bskyed dang ma bral bar dga' zhing chags pa'i yid kyis nyams su blang bya dngos la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po ni/__tshig bdun sngon du 'gro bas/__brgyud pa'i gsol 'debs ni/__kun bzang chos sku mtha' yas 'od dpag med/__/dbang chen he ru ka dpal longs spyod rdzogs/__/sprul sku rig 'dzin rdo rje chos rab rtsal/__/las kyi dbang mo pad+ma saM b+ha ba/__/chos rgyal khri srong lo chen bai ro'i zhabs/__/mkhar chen mtsho rgyal rong zom chos kyi bzang*/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa sogs/__/rtsa brgyud bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/__/chos srung dam can bcas la gsol ba 'debs/__/thugs rje brtse ba chen pos dgongs nas kyang*/__/dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus stsol/__/bsnyen pas ye shes lha yi thugs rjes zin/__/sgrub pas gnas skabs mthar thug dngos grub thob/__/phra mo sna tshogs grub pa chen po brgyad/__/mchog gi las sbyor mtha' ru phyin par shog__/srid zhi'i khyab bdag bde chen lhan cig skyes/__/bden gnyis dbyer med ye shes d+hA ki nI'i/__/go 'phang mngon gyur rlung sems dbyings su dag__/'khor 'das brtan g.yo dbang du sgyur byed shog__/skyabs 'gro ni/__brgyud pa'i rtsa ba bla ma rje/__/dngos grub 'byung gnas yid dam lha/__/legs par byin rlobs mkha' 'gro ma/__/rtsa ba gsum la skyabs su mchi/__/lan gsum/__sems bskyed ni/__bdag gzhan gnyis med don sgrub phyir/__/mkha' 'gro dpa' bo kun bsgrubs nas/__/snying po bla med byang chub par/__/gzhan don byed par sems bskyed do/__/lan gsum/__nyin dang por skabs 'dir bgegs gtor btang dgos pas/__/gtor ma bsang sbyang*/__byin brlab/__mgron 'gugs/__sngags rgyas bsngo/__hU~M:__bla ma rnams kyi byin brlab dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa'i bdud kyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__drag sngags brjod cing thun gyis gzir la srung 'khor bsgom pa ni/__hU~M:__nga ni ye nas ngang gis khro:__mtshams gcod khro bos nam mkha' gang :__bgegs 'dul khro bo'i rol mtshams las:__nam yang 'da' bar ma byed cig:__zhes bka' bsgo zhing mtshams bcad la srung 'khor brtan por bsgom/__mchod rdzas rnams/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__gnas yul bde chen pad+mo bkod:__dag pa rab 'byams zhing gi dbus:__phyi nang gsang ba'i mchod sprin rnams:__nam mkha' mdzod kyi 'khor lor gyur:__oM sarba pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye AHhU~M:__zhes pas byin brlab/__gnyis pa la gnyis lha bsgom pa dang*/__sngags bzla ba'o/__/dang po ni/__oM ma hA shu n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH__stong pa'i dbyings las ye shes kyi rang rtsal rdo rje srung ba'i 'khor lo sra zhing brtan pa dang :__dur khrod kyi bkod pas yongs su bskor ba'i lte bar dbang gi pho brang zla gam sgo gcig pa gsal zhing drangs la rab tu 'bar ba'i dbus su chos 'byung dmar po zur drug pa la gnas pa'i sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa'i dbus dang phyogs bzhir nyi ma'i dkyil 'khor re re:__dbus kyi gdan gyi steng du hrIHyig dmar gsal mar me ltar 'bar ba:__de las 'od zer 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__brtan g.yo thams cad 'dar zhing g.yos:__'khor 'das kyi dwangs bcud rang dbang med par bsdus te hrIHla thim pas pad+ma dmar po hrIHsa mtshan pa:__de yongs su gyur pa las pad+ma mkha' 'gro rig byed rtsal sku mdog dmar smug rgya skyegs kyi me tog ltar gsal zhing nyi ma bye ba'i mdangs 'od 'tsher ba:__zhal gcig phyag bzhi ma:__spyan gsum dmar zlum g.yon du gzigs shing dbu skra snum 'bol li khri'i mdog can gyen du brdzes pa'i lhag ma sku rgyab tu sil bur grol ba:__bin+d+hU wA ra'i me tog gis thod bcings shing nor bu dmar po'i thor tshugs kyis brjid pa:__zhal bzhad cing mche ba gtsigs pa shin tu chags shing cung zad khro mo'i nyams dang ldan pa:__nu ma mkhregs shing gsang ba'i pad+mo rgyas pa lo bcu drug lon pa'i 'jo sgeg 'chang ba:__phyag dang po gnyis kyis ut+pal dmar po'i mda' gzhu snyan gyi drung du 'gengs pas 'khor 'das kyi srog rtsa dbang med du 'dren pa:__g.yas 'og mas thod pa'i Da ma ru 'khrol ba'i sgras khams gsum thams cad 'dar zhing g.yo ba:__g.yon 'og mas ka pA la khrag gis gang ba lta zur g.yon du 'chang bas srid pa gsum gyi yid rang dbang med par 'phrog pa:___mi mgo skam po lngas dbur brgyan cing rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba:__rus pa'i rgyan lnga dang rin po che dang me tog dmar po'i phreng bas mdzes pa:__stag gi pags pa'i sham thabs can:__zhabs g.yas bskums pa'i sor mo g.yon pa'i brla la gtad cing :__g.yon brkyangs pas nyi ma la gnas pa'i bam ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa'i snying ga nas brdzis shing 'od zer dmar po rab tu 'bar zhing 'khrugs pa'i klong na rol pa:__pad 'dab bzhi'i shar du ha las rdo rje mkha' 'gro ma dkar mo:__lhor ri las rin chen mkha' 'gro ma ser mo:__nub tu ni las pad+ma mkha' 'gro ma dmar mo:__byang du sa las sna tshogs mkha' 'gro ma ljang gu:__thams cad kyang rjes su chags pa'i dmar mdangs rab tu 'tsher ba:__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ma:__g.yas so so'i rigs kyi mtshan mas spras pa'i lcags kyu 'phyar zhing :__g.yon zhags pa 'chang ba:__rgyan cha lugs gtso mo dang mtshungs shing zhabs gar stabs kyis nyi ma la gnas pa'i mi ro'i snying gar brdzis pa:__ye shes kyi 'od zer 'bar ba'i klong na bzhengs pa'i skur gyur:__ces gsal gdab/__gnas gsum byin rlabs ni/___gtso 'khor thams cad kyi dpral bar sku rdo rje ma'i ngo bo oM dkar po:__mgrin par gsung rdo rje ma'i ngo bo AHdmar po:__thugs kar thugs rdo rje ma'i ngo bo hU~M mthing ga'i 'od zer spro bsdus kyi sbyor bas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i bdag nyid du byin gyis brlabs par bsams la:__oM sarba ta thA ga ta kA ya wa ka tsit+ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__zhes rdo rje rtse lnga'i rgya gnas gsum du gtugs/__de nas ye shes pa spyan drangs pa ni/__lag gnyis gshibs pa'i mthe'u chung nang du bkug pa mthe bos mnan/__gung mo gnyis sgreng ba'i rgyab tu mdzub mo sbyar/__srin lag rang sar brkyangs pa pad+ma'i phyag rgya bcas la/__hrIH__kun rtog ye shes dgyes pa'i yum:__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal:__rab 'byams dbang gi DA ki'i tshogs:__phrin las mdzad phyir gnas 'dir gshegs:__hrIHpad+ma DA ki nI sarba sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM A be sha ya a A:__zhes 'di drag tu bzla zhing rdo rje se gol dang thal mo brdab la spyan drangs/__rgya dang bcas/___dzaHhU~M ba~M hoHsu ra ta s+t+waM a haMH__zhes brjod pas spyan drangs pa'i mkha' khyab kyi ye shes pa thams cad dam tshig gi 'khor lo dang dbyer med du gyur par bsam mo:__slar yang rang gi thugs ka nas byung ba'i 'od zer gyis pad+ma'i rigs kyi dbang lha nam mkha' gang bar spyan drangs:__de rnams kyis byang chub sems dkar dmar lhag pa'i bdud rtsis dbang bskur ba'i chu rgyun spyi bo nas zhugs:__lus kyi nang gang :__rtog pa'i dri ma sbyangs:__chu zhabs spyi bor brtan pa las gtso mo la snang ba mtha' yas kyi ngo bo dpal rta mgrin dmar po pad+ma'i dbyug to dang zhags pa 'dzin pa:__khro bo'i chas kyis brgyan cing dbu gtsug nas dbang gi rta skad 'tsher ba dang :__'khor rnams la gtso mo nyid kyis dbur brgyan par gyur:__lag gnyis thal mo phred du sbyar/__mthe bong gnyis gyen du bsgreng ba rta gdong phyag rgya spyi bor bcings la/__hrI:__pad+ma ha ya grI wa a b+hi Shiny+tsa oM:__hrI:pad+ma a b+hi Shiny+tsa mi:__zhes rgyas gdab bo/__/'dir mchod bstod yod med gang byas chog la spro na 'og gtor 'bul skabs bshad pa tsam bya/__gtso bo lha sku'i gsal snang la sems bzung zhing nga rgyal bskyed pa ni lha bsgaums pas bsnyen pa'o/__/gnyis pa ni/__rang gi snying gar pad+ma dang nyi ma'i steng du rang 'dra'i ye shes sems dpa' mtshon gang ba:__de'i thugs kar ting nge 'dzin sems dpa' pad+ma dang nyi ma la gnas pa'i hrIHyig dmar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng bas bskor bar gyur:__ces pa la sems bzung nas/__tsan dan dmar po'am bye ru'i phreng ba ming med kyi steng nas bgrang la/__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:__zhes bzla/__gsal theb nas/__de las sngags phreng gnyis pa byung :__zhal nas thon:__lte ba'i pad+mo nas zhugs:__bar ma chad par 'khor ba'i bde ba chen po'i 'od zer gyis rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams dang :__khyad par lhan skyes ye shes kyi pad+ma DA ki nI dbang mdzad mkha' 'gro bye ba 'bum gyi thugs rgyud bskul:__byin rlabs dang dngos grub thams cad 'od dmar po'i rnam pas bdag la stsal zhing brtan par gyur:__ces dmigs la mi tshig gis bar ma chod par thun rer stong phrag brgyad las mi nyung bar bzla/__grangs 'bum phrag brgyad bsnyen tshad de sngags bzlas pas bsnyen pa'o/__/gsum pa ni/__thun thams cad kyi mthar gtor ma 'bul te/__stong pa'i ngang las/__rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M ha hoHhrI:__lan gsum/__gtor mgron gyi ye shes pa spyan drangs te dam tshig gi rten dang dbyer med du bzhugs pa'i ljags pad+ma'i sbu gus gtor ma'i dwangs bcud drangs pas mnyes par gyur:__bsnyen sngags mthar/__i daM ba liM ta pi pa tha gr-ih+Na pa ya gr-ih+Na pa ya kha kha khA hi khA hi ma ma sarba karma ku ru sid+d+hi m+me pra yats+tshan+tu:__zhes tshar bdun sogs lan mang du phul/__oM pad+ma DA ki ni sa pa ri wA ra shrI badz+ra rA ga ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+ya shap+da rU pa shap+da gan+d+he rA sa spar+she ma hA pU dza ho:__hrI:__chos dbyings skye ba med pa las:__so sor kun rtog ye shes sku:__pad+ma mkha' 'gro'i dkyil 'khor lhar:__gus shing gdung bas bstod par bgyi:__zhes mchod cing bstod/__hrIH__bde chen pad+ma'i rigs kyi yum:__dbang mdzad mkha' 'gro rig byed rtsal:__gtso 'khor sprul dang yang sprul bcas:__mchod gtor 'dod rgu'i sprin chen po:__bdud rtsi'i rgya mtsho 'di bzhes la:__dgyes pa chen po'i gzi byin bskyed:__khams gsum snod bcud dbang du sdus:__srid gsum dregs pa zil gyis gnon:__zhi dang rgyas dang dbang dang dgug:__mngon spyod las kun 'grub pa dang :__'jig rten 'jig rten 'das pa yi:__dngos grub ma lus stsal du gsol:__sarba karma sid+d+hi sa ma ya hU~M:__zhes phrin las gsol/__ye shes pa dam tshig gi bris sku dang dbyer med du bzhugs par bsam/__maN+Dal phyi zhing me tog gi tshom bu dgod pa'i tshig brjod/__sngags kho na'am tshigs bcad gang rung brgya rtsa sogs 'bul/__'dir mtshon na/__oM AHhU~M:__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__lus dang longs spyod dge tshogs kun:__gling bzhi ri rab nyi zlar bcas:__lha mi'i longs spyod bsam mi khyab:__kun bzang mchod pa'i sprin phung che:__rgyun mi 'chad par sprul byas te:__dkon mchog rin chen rtsa ba gsum:__chos srung nor lha rgya mtsho dang :__dbyer med bla ma rje btsun ma:__'khor dang bcas pa thams cad la:__gus pas rtag tu 'bul bar bgyi:__bsod nams tshogs chen rab rdzogs nas:__ye shes snang ba rgyas par shog:__rab 'byams dbang gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI rat+na maN+Dal la pU dza me g+ha sa ma ye AHhU~M:__zhes pa lta bus phul zhing 'dod don la gsol ba gdab pa ni mchod pas bsnyen pa'o/__/gtor 'bul dang maN+Dal sbrel na maN+Dal rjes su ye shes pa brtan bzhugs byed pa rnam pa bde'o/__thun bsdu ba ni/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros:__snod bcud thams cad 'od dmar po'i rnam par zhu ste ting nge 'dzin sems dpa' dang dbyer med du gyur:__de'ang mi dmigs pa 'od gsal bde ba chen po'i ngang du thim par gyur:__ces mos la mnyam par bzhag__/slar rang nyid pad+ma mkha' 'gro ma'i skur gyur pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan par gyur:__zhes thun mtshams kyi lhar langs la pad+ma'i phyag rgya gnas gsum du reg cing*/___oM sarba ta thA ga ta kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM:__rang dang snang ba thams cad pad+ma DA ki nI'i sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin du brtan par mos/__bsngo smon ni/__bdag gis bsnyen cing bsgrub la sogs:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs mthus:__'gro kun rdo rje btsun mo dang :__dbyer med mngon par byang chub shog:__ces dang*/__'og nas 'byung ba lta bu'i shis brjod kyang bya'o/__/de lta bu'i tshul gyis bsnyen pa legs par them pa na/__gnyis pa sgrub pa la 'jug ste/__de la gnyis/__sgrub pa'i rten bca' ba dang*/__sgrub pa dngos so/__/dang po ni/__thod pa mtshan ldan/__srog 'khor dang dngos grub kyi 'khor lo/__/dbang gi rdzas kyi ril bu rnams gter gzhung nas gsungs pa ltar snga tshags tshud par bya/__dam tshig bris sku'ang tsakli lta bu yod na stabs bde/__de la stegs bu dmar po byang sems dkar dmar dang sin+d+hU ras byugs pa'i steng du ras bris kyi dkyil 'khor bkram/__med na me tog dmar po'i tshom bu gtso 'khor lnga bkod pa'i steng du khri'u'i khar thod pa mtshan ldan dbang rdzas ril bus bkang ba'i nang du srog 'khor dang bris sku gzug la dar dmar po'i gur phub/__mdun du mchod gtor bsnyen pa'i skabs ltar dang*/__zangs gzhong ngam thod pa'i nang du dngos grub kyi 'khor lo bzhag__/zhun mar sbrang rtsi sha kha ra rnams kha dog dmar por bsgyur bas bkang*/__g.yas g.yon du sman raka thod pa/__chu gnyis nyer spyod g.yon bskor du bsham/__tshogs kyi yo byad sngon gtor sogs nyer mkho rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa la/__sngon 'gro brgyud 'debs/__skyabs sems/___bgegs gtor btang zhing bka' bsgau mtshams bcad/__mchod pa byin rlabs rnams tshang ba btang*/__dngos gzhi bdag bskyed bsgoms la bsnyen bzlas ci rigs mthar mchod bstod bya/__de nas mdun bskyed ni/__rten rnams dam tshig pa bskyed cing gnas gsum brlab pa dang*/__ye shes pa spyan drangs shing dbang bskur rgyas gdab kyi bar bdag bskyed ltar byas la/__bzhugs su gsol ba ni/__hrIH__dbang gi pho brang 'od 'bar dbus:__ting 'dzin sgrub pa'i dam tshig pa:__ye shes 'khor lo dgyes bzhugs nas:__mchod bzhes dam skongs dngos grub stsol:__sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:__phyag 'tshal ba ni/__hrIH__chos dbyings skye ba med pa las:__so sor kun rtog ye shes sku:__pad+ma mkha' 'gro'i dkyil 'khor lhar:__gus shing gdung bas phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tIts+tsha ho:__mchod pa 'bul ba ni/__hrIH__dbang mdzad mkha' 'gro'i lha tshogs la:__lha mi'i nyer spyod 'dod yon lnga:__nam mkha' gang bar sprul te phul:__bzhes nas bdag la dgyes par mdzod:__oM pad+ma DA ki ni sa pa ri wA ra shrI badz+ra rA ga ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+ya shap+da rU pa shap+da gan+d+he rA sa spar+she ma hA pU dza ho:__hrI:_byang chub sems kyi a mr-i ta:__rtsa khams bde ba'i dam tshig gis:__dbang mdzad DA ki 'khor bcas mchod:__'khor 'das mnyam sbyor dngos grub stsol:__ma hA a mr-i ta khA hi:__hrIH__dung chen snod du dmar chen bskyil:__'dod chags chen po'i dam tshig gis:__dbang mdzad DA ki 'khor bcas mchod:__khams gsum dbang sdud dngos grub stsol:__ma hA rak+ta khA hi:__hrIH__snod bcud gtor ma'i tshogs su sbyar:__longs spyod chen po'i dam tshig gis:__dbang mdzad DA ki 'khor bcas mchod:__mi zad 'dod rgu'i dngos grub stsol:__ma hA ba liM ta khA hi:__bstod pa ni/__hrIH__shin tu rnam dag chos dbyings las:__rjes chags bde ba chen po'i sku:__pad+ma'i rigs mchog rgya mtsho'i yum:__'khor lo'i dbang phyug ma la bstod:__rab dmar nyi ma 'char kha'i 'od:__thig le'i zhal gcig tshad med phyag:__thabs shes mda' gzhus 'khor 'das srog:__dwang ma'i thig ler 'dren la bstod:__cang te'u sgra yis khams gsum g.yo:__thod khrag srid gsum snying rtsa sgul:__khro chags sgeg pa'i nyams 'gyur gyis:__bde chen ye shes stsol la bstod:__dar dang rin chen rus pa sogs:__'dod yon ma spangs rgyan du rdzogs:__rab 'byams dbang gi phrin las bdag:__dngos grub gter la phyag 'tshal bstod:__rdo rje rin chen pad+ma las:__dga' bzhi bde chen snying rje'i gzugs:__dran pas 'dod don mchog stsol ba'i:__dkyil 'khor lha tshogs rnams la bstod:__bshags shing dngos grub bskul ba ni/__ho:__dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag ma rig gzhan dbang gis:__thugs dang 'gal ba'i nongs pa kun:__mthol lo bshags so bzod par bzhes:__'chi med tshe dang 'dzad med dbyig:__nus pa sngags dang ting 'dzin rtsal:__mos pa rnam bzhi 'jig rten gsum:__dbang bsgyur las kyi dngos grub stsol:__sgo gsum mi shigs dngas ma'i srog:__rdo rje gsum dang mnyam sbyar bas:__rigs kyi gtso dang dbyer med pa'i:__ye shes mchog tu bdag sgrubs shig:__shrI badz+ra rA ga pA shaM ku ru kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes bskul zhing mos pa drag pos lhar snang la sems bzung ba lha bsgoms pas sgrub pa'o/__/de nas sngags bzla ba ni/__rang nyid pad+ma mkha' 'gro ma sems dpa' sum brtsegs su gsal ba'i thugs ka'i sngags phreng las bde ba chen po'i rang bzhin gyis sngags phreng rang sgra sgrogs shing 'od zer 'bar ba 'phros/__mdun bskyed kyi zhal du zhugs:__thugs ka'i sems dpa' sum brtsegs sngags phreng dang bcas pa la phog pas thugs rgyud lhag par bskul:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis 'khor gyi mkha' 'gro rnams kyi thugs dam gyi rgyud bskul:__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams gsal brtan mchog tu 'bar ba'i gnas gsum nas sku dang sngags phreng phyag mtshan 'od zer gyi tshogs dang bcas pa byung :__rang gi gnas gsum du thim pas sku gsung thugs kyi dngos grub thob:__slar yang bdag mdun thams cad kyi sgyu 'phrul gyi rol pa mtha' yas pas 'jig rten thams cad snang bar byas:__'khor 'das kyi rgyud bskul zhing g.yos:__srid zhi'i legs tshogs thams cad 'od zer dmar po'i rnam pas bdag la thim:__mthong thos dran reg thams cad kyi yid 'phrog pa'i rab 'byams dbang gi dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par bsams la:__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le ha ri ni sa sarba sid+d+hi lo ka wA shaM ku ru hrI:swA hA:__zhes bgrang phreng sogs bsnyen pa'i skabs ltar bzla/__grangs tshad ni 'bum phrag brgyad de bzlas pas 'grub pa'o/__rjes ni/__thun 'jog pa na bsnyen pa'i skabs su bshad pa ltar gtor 'bul ma chags par bya/__dgongs mo'i char tshogs mchod ni/__gtor ma'i skabs su bshad pa'i tshogs rdzas rnams 'du byas la/__byin gyis brlab pa ni/__hrIH__dbyings kyi b+han+d+ha yangs pa ru:__rig pa ye shes bdud rtsis bskang :__byang chub sems kyi mchod sprin 'khrigs:__bde chen tshogs kyi longs spyod gyur:__oM AHhU~M:__gsum/__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hrI:__nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog dang :__dur khrod chen po'i gnas brgyad nas:__ma tshogs mkha' 'gro spyan 'dren gyis/__bde chen gar thabs shigs se shig:__rus rgyan g.yer kha khro lo lo:__cang te'u rol mo di ri ri:__rnal 'byor pho mo'i 'du ba la:__da lta nyid du gshegs su gsol:__badz+ra sa mA dzaH__mchod bshags bsgral bstab ni/__hrI:__'dod yon phyi yi mchod pa 'di:__mkha' 'gro'i sku la mnyes mchod 'bul:__bde chen sbyor ba'i mchod pa 'di:__mkha' 'gro'i gsung la mchod pa 'bul:__bde stong dbyer med mchod pa 'di:__mkha' 'gro'i thugs la mchod pa 'bul:__bde ba chen po'i klong du bskang :__gnyis su med pa'i dbyings su bshags:__dug gsum rang grol ngang du bsgral:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__ga Na tsakra pU dza ho:__sa ma ya shud+d+he AH__ma traM ru tra mA ra ya phaT:__kha kha khA hi:__gtso bor gsang ba'i spyod pa dang 'brel ba'i 'dod yon lnga la rol te bde chen gyi nyams sbar:__bza' ba'i dam tshig kyang nang gi bsreg blug tu rol:___lhag ma bsdus:__oM AHhU~M ha ho hrI:__'dod yon rdo rje'i dam tshig nam mkha' gang ba'i bdud rtsi'i sprin du gyur:__hrI:__ye shes dbyings kyi rol pa las:__mkha' 'gro mi bzad 'bar ba'i tshogs:__lhag ma'i longs spyod 'di gsol la:__zhal bzhes bzhin du phrin las mdzod:__DA ki DA ki ba liM ta khA hi:__de nas gtang rag mchod bstod mdor bsdus 'bul/__yig brgya brjod la nongs pa bshags bzod gsol bya/__mdun bskyed brtan bzhugs spyi mthun/__bdag bskyed bsdu ldangs bsngo smon bcas bsnyen pa'i skabs ltar byas la/__shis brjod ni/__oM:__kun tu bzang mo dbyings kyi yum:__chos kyi sku yi bkra shis shog:__rdo rje btsun mo dgyes pa che:___longs spyod rdzogs sku'i bkra shis shog:__gnas yul dur khrod mkha' 'gro'i tshogs:__sprul pa'i sku yi bkra shis shog:__mchog dang thun mong dngos grub kyis:__rtag tu dge ba'i bkra shis shog:__ces brjod la me tog 'thor/__'di nyid thun du gcod pa'i skabs thun snga ma rnams la bzlas pa'i mjug gi gtor 'bul yan grub pa dang bzhag__/slar mchod pa byin rlabs/__mdun bskyed nas brtsams te bskyar/__dgongs mo tshogs phyin chad mthar dbyung bas chog__/bsnyen sgrub kyi dus tshad zla ba gsum la sogs pa gsungs/__rtags tshad gzhung gsal ltar la las nges par 'grub pa la ni 'di nyid gtsor dgos par bshad/__gang ltar sgrub pa thon skabs tho rangs sam snga dro'i char phrin las tshogs mchod sogs rgyas pa btang*/__gtang rag mchod bstod dang nongs bshags rjes su/__gong gsal/__hoH__dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol/__sogs kyis bskul bas/__lha tshogs rnams kyi sku gsung thugs kyi gnas nas dngos grub thams cad lha sngags 'od zer gyi rnam par byung*/__dngos grub kyi 'khor lo dang b+han+d+ha'i rdzas la thim pas dngos grub kyi gter chen por gyur par bsams la/__sgrub sngags sham bu/__shrI badz+ra rA ga sogs btags pa brgya rtsa las mi nyung bar bzlas mthar rten rnams gnas gsum du gtugs la rang gnas su bkod/__dngos grub kyi rdzas sogs myang*/__mdun bskyed brtan bzhugs sogs mthar dbyung*/__thod rdzas bcud len gyi mar dang sbyar te bsten/__tsakra 'bral med du 'chang bas dngos grub 'byung bar gsungs so/__/gsum pa ni/__de ltar bsnyen sgrub tshad ldan sngon tu song ba'i sgrub pa pos las sbyor rnams kyi gtso bor gyur pa thog mar bsgrub bya gcig la dbang gi dngos grub blangs tshul gyis las sbyor bya ba gsungs pa nyid skabs su babs na sgrub pa'i dus grangs them pa'i de ma thag par/__mdun rten dang/__sbyin sreg__/ting nge 'dzin kho nas las la sbyor ba rnams gter gzhung ltar lag tu blang :__spyir btang gi las sbyor 'di tsam ni nges par sbyor dgos pas/__/de'ang sgrub pa thon pa dang slar mchod gtor gsar pa bsham/__phrin las kyi gzhung bsrang*/__bdag mdun bskyed bzlas khyug tsam gtor 'bul bcas grub pa dang*/__chang rgod phud dbang rdzas ril bu sbyar ba bshams la gtor ma ltar byin brlab/___oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le ha ri ni sa sarba pany+tsa a mr-i ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum sogs phul/__dbang gi bdug rdzas btul la/__hrIH__rjes chags bde chen 'od dmar po:__mkha' khyab 'bar zhing chags pa yi:__rab 'byams dbang gi pho brang nas:__dbang mdzad pad+ma rig byed rtsal:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__da lta las la bskul lags kyi:__ma nyams phud kyi mchod pa dang :__dbang gi dam rdzas 'di bzhes la:__thugs rje thugs dam dus la bab:__'bar zhing chags pa'i gzi byin skyed:__'od dmar lcags kyu rnon po yis:__dmigs bya'i snying nas dbang med drongs:__zhags pas chings shig sgrog gis sdoms:__rak+ta 'bar bas myos su chug:__sngags kyi cang te'u sgra bsgrags pas:__rlung dmar 'khrugs pa'i drwa bar chug:__skad cig bar snang glog 'khyugs bzhin:__sgrub pa'i gnas 'dir myur du khug:__dmigs pa'i rten la dbyer med stims:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__sgrub sngags mthar/__sarba lo ka tsit+ta ra~M tsA la ya tsA la ya:__ya~M A kar+Sha ya A kar+ShA ya:__ba~M A we sha ya A we sha ya:__hrIHdzaHhU~M ba~M ho:__zhes drag tu brjod cing rol mo bsgrag dar dmar gyis g.yab la thugs dam bskul/__de nas ting 'dzin ni/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul:__bdag mdun sems dpa' sum brtsegs sngags phreng 'khor dang bcas pa las 'od zer dmar po rjes chags bde ba chen po'i rang bzhin rlung dmar ltar 'tshubs shing 'khyil bas brtan g.yo snod bcud thams cad khyab:__khams gsum thams cad 'dar zhing g.yos:__srid gsum lha klu gnod sbyin mi'i 'gro ba pho mo thams cad kyi snying ga dang skye gnas nas zhugs:_lus sems la khyab:__chags bskyed yid bsgyur dbang du 'dus:__nyi zla nor bu sman dang nags tshal:__'byung ba bzhi:__rig sngags grub pa'i nus pa sogs 'khor 'das brtan g.yo'i dpal dang gzi brjid bcud dang dwangs ma thams cad 'od dmar po'i rnam par 'ub kyis bsdus te rang srog sa bon sngags dang bcas pa la thim pas khams gsum gyi dbang phyug chen por gyur nas rab 'byams dbang gi las kyi dngos grub ma lus par thob par gyur:__ces dmigs la/__sgrub sngags kyi mthar/__sarba lo ka tsA la ya tsA la ya:__hri da ya hri da ya:__A kar+Sha ya A kar+Sha ya:__b+hAn+d+ha ya b+han+d+ha ya:_bA shaM ma na ya bA shaM ma na ya:__sany+tsa ya sany+tsa ya:__ma da na ya ma da na ya:__sarba karma bA shaM ku ru ho:__zhes bzla/__grangs tshad ni dbang gi rtags mthong ba'am zhag bdun gyis mtha' rten pa bsgrub/__rjes kyi bya ba sngar dang mtshungs so/__las phran tshegs glo bur du sgrub pa rnams kyang ji ltar 'os pa lag tu blangs pas thun mong gi las sbyor sa bcad tshang*/__khyad par mchog gi las sbyor dbang bzhi'i nyams len nyid rtse gcig tu bsgom nus na mchog thun mong gi dngos grub ma lus pa dbang du 'gyur ro/__/gzhan yang las sna tshogs pa sgrub thabs/__pad+ma mkha' 'gro dkar mo la brten nas shes rab spel ba/__ser pos bsod nams dpal 'byor snyan grags rgyas pa/__dmar mos tshe sgrub pa/__sngon mos char 'bebs pa/__ljang mos yul 'khor srung ba/__rigs bdag gis gdon bgegs 'dul ba/__mkha' 'gro rigs bzhis nad sel srid spel yid 'phrog gzhan gyis rig sngags bcad pa rnams ni bsnyen sgrub thems pa rnams kyis nges par 'grub par gsungs pas skabs su gang babs lag tu blangs na gdams ngag 'di la dgos rgu ma lus pa tshang ba'i nor bu'i bang mdzod dang mtshungs la/__grub chen brgyad sgrub pa'i tshul ni rnal 'byor pa nus pa thob pa'i spyod yul yin pas deng sang dus kyi dbang gis dka' bar snang ngo*/__bzhi pa rjes su gnang ba'i dbang bskur ba la/__sbyor ba gshom ni/__dkyil 'khor ras bris sam maN+Dal la me tog dmar po'i tshom bu gtso 'khor lnga bkod pa'i steng du khri'u la bum pa mgul chings dmar po dbang gi ril bu'i rdzas sbyar ba'i dri chab kyis bkang ba'i khar thod pa bdud rtsis bkang ba la/__sin+d+hU ra'i me long la chos 'byung dbus hrIHdang phyogs bzhir ha ri ni sa bris pas bkab la dar dmar gyi gur phub/__mchod pa dang gtor ma sgrub pa'i skabs ltar bsham/__sngon gtor tshogs rdzas 'du bya'o/__/dngos gzhi'i thog mar dbang don sgrub mchod ni/__sngon 'gro nas brtsams phrin las kyi gzhung bsrangs la bdag mdun sgrub mchod bzlas pa ci nus bya/__bum pa rang byung gi gzhal yas khang du lha rnams dwangs ba'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__ces dmigs/__rang srog sngags kyi 'od zer sogs kyis gzungs thag blangs la sgrub par bya/__gtor 'bul dang tshogs mchod byas la/__oM AHhU~M gis mchod yon phul/__bum pa'i lha 'od du zhu nas bde ba chen po'i bdud rtsir gyur/__las bum du rta mgrin bskyed bzlas spyi mthun bya/__rig pa'i me tog dor la slob ma gzhug par gnang ba nod do/__/de nas dbang dngos la/__dad pa dam tshig ldan cing bsnyen sgrub nus pa/__sngar dkyil 'khor gzhan du dbang bzhi thob pa rnams gos dmar po gyon/__me tog dmar po'i phreng ba thogs/__khrus bya/__bgegs gtor btang zhing bka' bsgo la nang du gzhug__/mtshams bcad cing srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab/__chos bshad spyi dang khyad par/__de la 'dir phyogs bcu dus gsum gyi rgyal ba ma lus pa bskyed pa'i yum mchog__/chos thams cad kyi 'byung gnas kun tu bzang mo shes rab kyi pha rol tu phyin ma nyid/__longs spyod yongs su rdzogs pa dang cir yang sprul pa'i rnam rol mtha' yas pas mkha' dang mnyam pa'i 'gro ba ma bsgral ba mtha' dag 'khor ba'i rgya mtsho las sgrol bar mdzad pa'i sku'i rnam 'gyur dang mtshan gyi bye brag khams dbang mos pa'i khyad par dang mtshungs par bstan pa las/__dbang mdzad pad+ma'i rigs kyi mkha' 'gro ma'i tshul du snang ba 'di la'ang gsar rnying gi rgyud sde so so'i dgongs don grub pa'i slob dpon rnams kyis man ngag gis bkral ba'i sgrub thabs mi 'dra ba mang zhing 'phags bod gnyis su'ang bka' srol ci rigs pa byon pa las/__'dir skabs su babs pa shin tu zab pa'i dbang sdud las kyi rtog pa pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal gyi gdams pa 'di ni/__sangs rgyas 'od dpag med kyi rnam 'phrul o rgyan gyi slob dpon chen po pad+ma sam+b+ha ba zhes bya ba dzam bu'i gling na che ba'i sngags 'chang grub pa'i 'khor los sgyur ba de nyid bod yul brag dmar zan yangs kyi gtsug lag khang chen po na bzhugs pa'i tshe:__mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyis rin po che pad+ma rA ga'i za ma tog nor snas gang ba maN+Dal du phul nas khams gsum dbang du sdud pa'i man ngag sngar ma grags pa rno myur khyer bde ba zhig zhus pa'i tshe slob dpon rin po ches dgyes bzhin du zhal gyis bzhes te:__rje gcig mnga' bdag rgyal po dang :__lo tsA ba chen po be ro tsa na dang :__dge slong rgyal ba mchog dbyangs dang :__sngags pa rdo rje bdud 'joms dang :__zhang blon rdo rje sprel chung dang :__gzungs ma mkhar chen bza' mtsho rgyal rnams la rnal 'byor ma'i rgyud kyi mthar thug pad+ma gar dbang mkha' 'gro ma'i rtog pa las nye bar phyungs te byin gyis brlabs shing rjes su gnang bar mdzad/__'di la phyi lha mang du bsgrub pa:__nang lha dgur bsgrub pa:__gsang ba lha lngar bsgrub pa:__yang gsang dpa' mo gcig pa dang khro mor bsgrub pa:__de kho na nyid bde ba chen por sgrub pa rnams su yod cing*/__de dag ma 'ongs pa'i gdul bya rnams la dgongs nas/__zab pa dang rgya che ba dang snying po'i tshul gyis gdams ngag 'dra min gsum du bsdus nas gter gnas gsum du sbas pa'i gcig la stod gram pa rgyang gyi gtsug lag khang nas lha sras mu khri'i sprul pa dpon sras khyung thog gis gdams skor 'di dang dus mnyam tsam du bzhes/__gcig mon spa gro'i brag la sbas pa rdo rje bdud 'joms skye mtha' bal po a hU~M gis bton/__shin tu zab cing 'dril ba gsang sgrub lha lnga'i gdams skor 'di nyid gtsang rong chen gyi stod nyin mo'i phyogs kyi brag dmar po zla gam 'dra ba'i phug pa'i sgor sbas pa jo bo rje bod du ma byon tsam gyi gong du lo chen bai ro'i rnam 'phrul rong zom lo tsA ba chos kyi bzang pos gter nas bzhes/__de'ang rnam thar yongs grags rnams su gter kha bzhes pa'i 'phros med kyang gnas gsar pa mkhyen brtse'i dbang phyug dang gter chen zhig po gling pa sogs kyi gsan yig tu rong zom chos bzang gter ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal gyi rjes gnang gsan tshul snang zhing*/__phyis dpe lung gi rgyun chad pa na rab tshes lcags 'brug lor bka' babs bdun gyi chos mdzod sngon med kyishing rta chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la chos bdag mkha' 'gros dpe rnying dngos su phul/__o rgyan rin po che dang lo chen bai ros smin grol gyi gdams pas byin gyis brlabs pa'i nyams snang bcas thob pas mtshams sbyar te gtan la phab cing*/__lo de'i sa ga zla bar cung zad thugs nyams su bzhes pas grub pa'i mngon rtags kyang gsal ba bcas yid ches kyi gding dang byin rlabs kyi tshan kha chen po dang ldan pa ste/__gzhung las/__de phyir brtson pas nyams blangs na:__mtha' bzhi'i legs tshogs 'di yis 'du:__phas rgol dregs pa 'di yis 'joms:__snod bcud 'byor pa 'dis 'phel byed:__dpe tsam bzhugs pa'i phyogs su yang :__mi dang mi min tshogs pa dang :__'dod don ji bzhin las 'grub na:__tshul bzhin bsgrub na smos ci dgos:__zhes bsngags par mdzad pa don dang ldan pa 'di nyid kyi smin byed kyi rim pa bgyi ba la sogs kyis mtshams sbyar la rin po che dang dar zab dmar po'i rigs gser la sogs pa'i maN+Dal 'bul du gzhug__/me tog dang bcas pa'i thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__pad+ma mkha' 'gro khyod la 'dud/__/thar pa chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang*/__/mgon po dpa' mor skyabs song ste/__/theg chen khang par gzhug pa dang*/__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__lan gsum/__rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du/__slob dpon dang mdun bskyed gnyis ka dbang mdzad pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal rigs bzhi mkha' 'gro'i 'khor dang bcas pa la dkon mchog rtsa gsum rab 'byams rgya mtsho'i tshogs kyis sprin gtibs pa ltar bskor te bzhugs pa'i spyan sngar rang gzhan sems can mtha' dag sgo gsum gus pa chen po mgrin gcig pas phyag 'tshal zhing skyabs su 'gro ba sogs bgyid pa'i 'dun pas rgyun bshags yan lag brgyad pa'i ting nge 'dzin re re bzhin gsal thob la rjes zlos/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum brten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i bgegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__/ma chags spyod la rjes yi rang*/__/dag pa mtha' bzhi'i dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs dbang phyug sems can la/__/dgos pa gsum phyir lus 'bul lo/__/tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__/lan gsum/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i blos lhag pa'i bsam pa rtse gcig pas dam bca' rnam gsum brtan por bzung ba 'di'i rjes zlos/__oM/__/bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/__/de 'dra kho nar bdag gyur cig__/spyod pa rmad byung bsam yas pa/__/'gro la phan phyir bdag gis spyad/__/byang chub sems mchog dam pa dang*/__/sku gsung thugs kyi phyag rgya ni/__/srog gi phyir yang mi btang na/__/rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod/__/dus ngan snyigs ma'i 'jig rten 'dir/__/sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub/__/byang chub spyod dka' bdag gis spyad/__/rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir/__/bdag cag bsam pa 'grub gyur cig__/lan gsum/__de nas dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams sgo gsum gyi gnad legs par gcun la dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig__/las bum chu dang las sngags kyis bsang*/__oM ma hA shU n+ya tA sogs kyis sbyang*/__chos thams cad mi dmigs pa stong pa nyid kyi ngang las/__khyed rang rnams gang du gnas pa'i go sar sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa'i lte bar nyi ma'i dkyil 'khor/__de'i steng du rang sems hrIHyig dmar gsal mar me ltar 'bar ba/__de las 'od zer 'phros/__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams la thugs mnyes pa'i mchod pa phul/__brtan g.yo thams cad 'dar zhing g.yos:__'khor 'das kyi dwangs bcud rang dbang med par bsdus te hrIHla thim pas pad+ma dmar po hrIHsa mtshan pa:__de yongs su gyur pa las pad+ma mkha' 'gro rig byed rtsal sku mdog dmar smug rgya skyegs kyi me tog ltar gsal zhing nyi ma bye ba'i mdangs 'od 'tsher ba:__zhal gcig phyag bzhi ma:__spyan gsum dmar zlum g.yon du gzigs shing dbu skra snum 'bol li khri'i mdog can gyen du brdzes pa'i lhag ma sku rgyab tu sil bur grol ba:__bin+d+hU wA ra'i me tog gis thod bcings shing nor bu dmar po'i thor tshugs kyis brjid pa:__zhal bzhad cing mche ba gtsigs pa shin tu chags shing cung zad khro mo'i nyams dang ldan pa:__nu ma mkhregs shing gsang ba'i pad+mo rgyas pa lo bcu drug lon pa'i 'jo sgeg 'chang ba:__phyag dang po gnyis kyis ut+pal dmar po'i mda' gzhu snyan gyi drung du 'gengs pas 'khor 'das kyi srog rtsa dbang med du 'dren pa:__g.yas 'og mas thod pa'i Da ma ru 'khrol ba'i sgras khams gsum thams cad 'dar zhing g.yo ba:__g.yon 'og mas ka pA la khrag gis gang ba lta zur g.yon du 'chang bas srid pa gsum gyi yid rang dbang med par 'phrog pa:__mi mgo skam po lngas dbur brgyan cing rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang ba:__rus pa'i rgyan lnga dang rin po che dang me tog dmar po'i phreng bas mdzes pa:__stag gi pags pa'i sham thabs can:__zhabs g.yas bskums pa'i sor mo g.yon pa'i brla la gtad cing :__g.yon brkyangs pas nyi ma la gnas pa'i bam ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa'i snying ga nas brdzis shing 'od zer dmar po rab tu 'khrugs pa'i klong na rol pa/__de'i dpral bar sku rdo rje ma'i ngo bo oM dkar po/__mgrin par gsung rdo rje ma'i ngo bo AHdmar po/__thugs kar thugs rdo rje ma'i ngo bo hU~M mthing gas mtshan pa'i 'od zer gyi snang ba dang*/__slob dpon gyi thugs ka nas kyang lcags kyu lta bu'i 'od zer nam mkha'i dbyings gang ba 'phros/__'og min gyi gnas dang mkha' spyod sprul pa'i zhing khams/__o rgyan d+hu ma tha la'i grong khyer la sogs pa nas bsgoms pa dang 'dra ba'i dbang mdzad pad+ma mkha' 'gro 'khor ri rab sum cu rtsa gnyis rdul mnyam gyi mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pa nyi zer la rdul 'tshubs pa ltar byon nas khyed rang rnams kyi sgo gsum la thim pas rgyud byin gyis brlabs par gyur pa'i mos pa mdzod/__sbyar spos dang rol mo'i sgras bskul/_hrIH__kun rtog ye shes dgyes pa'i yum:__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal:__rab 'byams dbang gi DA ki'i tshogs:__phrin las mdzad phyir gnas 'dir gshegs:__hrIHpad+ma DA ki nI sarba sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM A be sha ya a A:__ces drag tu brjod/__dzaHhU~M ba~M hoHsu ra ta s+t+waM a haMH__ces dbyer med du bstim/__de ltar dbab pa'i ye shes pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes rdo rje dang bcas pa'i me tog dmar po spyi bor bzhag__/dbang dngos la bum gsang sher ye tshig dbang bcas rim par 'byung ba'i dang po bum pa'i dbang la dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis dbang gi lha nam mkha' gang ba spyan drangs pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa bdud rtsis gang bas spyi bo nas dbang bskur bar mos shig__/rnam bum mgor bzhag la/__hriH__bkra shis dge ba'i bum pa ni:__rig pa'i bdud rtsis yongs gang bas:__tha mal snang zhen rnam dag pa'i:__ye shes phyag rgyar dbang bskur ro:__hrIHa b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+wa~M:__bum chu sbyin cing 'thor/__de ltar bum pa'i bdud rtsis lus thams cad gang*/__dri ma dag__/chu'i lhag ma spyi bor lud pa las rigs bdag snang ba mtha' yas kyi ngo bo dpal rta mgrin dmar po pad+ma'i dbyug to dang zhags pa 'dzin pa/__khro bo'i chas ldan dbu gtsug nas dbang gi rta skad 'tsher bas dbur brgyan par gyur/__deng phyin chad phyi snod thams cad pad+ma dbang gi gzhal yas khang*/__nang bcud thams cad lhan skyes ye shes kyi DA ki pad+ma mkha' 'gro gtso 'khor gyi rang bzhin du shes par bya dgos so/__/des sku'i rjes su gnang zhing bum pa'i dbang bskur ba thob/__lus kyi sgrib pa dag__/lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/__'bras bu sku rdo rje sprul sku thob pa'i skal ba can tu byas pa yin no/__/bzlas pa'i lung blang ba'i slad du slob dpon la mos gus byas pas de'i thugs ka nas 'od zer 'phros mdun bskyed lha mo'i rgyud bskul/__de'i thugs ka'i ye shes sems pa'i thugs kar nyi steng hrIHdmar sngags phreng gis bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/__bdag gi zhal nas thon/__khyed rang dam tshig sems dpa' dang snying ga'i ye shes sems dpa' 'dra ba'i zhal du zhugs/__thugs kar nyi steng hrIHyig dmar po'i mthar 'khor ba'i bde ba chen po'i 'od zer gyis rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams dang*/__khyad par lhan skyes ye shes kyi pad+ma DA ki nI dbang mdzad mkha' 'gro bye ba 'bum gyi thugs rgyud bskul/__byin rlabs dang dngos grub thams cad 'od dmar po'i rnam pas bdag la stsal zhing brtan par bsams la bsnyen sngags kyi rjes zlos mdzod/__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le hrIHswA hA:_lan gsum/__slar yang slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul/__thugs ka nas sgrub sngags kyi phreng ba byung*/__zhal nas thon te khyed rang rnams kyi zhal du brgyud/__snying ga'i hrIHmthar 'khod/__de las bde ba chen po'i rang bzhin gyi sngags phreng rang sgra sgraugs shing 'od zer 'bar ba 'phros/__mdun bskyed kyi zhal du zhugs:__thugs ka'i sems dpa' sum brtsegs sngags phreng dang bcas pa la phog pas thugs rgyud lhag par bskul:__de las 'phros pa'i 'od zer gyis 'khor gyi mkha' 'gro rnams kyi thugs dam gyi rgyud bskul:__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams gsal brtan mchog tu 'bar ba'i gnas gsum nas sku dang sngags phreng phyag mtshan 'od zer gyi tshogs dang bcas pa byung :__rang gi gnas gsum du thim pas sku gsung thugs kyi dngos grub thob:__slar yang bdag mdun thams cad kyi sgyu 'phrul gyi rol pa mtha' yas pas 'jig rten thams cad snang bar byas:__'khor 'das kyi rgyud bskul zhing g.yos:__srid zhi'i legs tshogs thams cad 'od zer dmar po'i rnam pas bdag la thim:__mthong thos dran reg thams cad kyi yid 'phrog pa'i rab 'byams dbang gi dngos grub ma lus pa stsal zhing brtan par bsams la sgrub sngags kyi rjes zlos/__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le ha ri ni sa sarba sid+d+hi lo ka wA shaM ku ru hrI:swA hA:__lan gsum/__slar yang slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul:__bdag mdun sems dpa' sum brtsegs sngags phreng 'khor dang bcas pa las 'od zer dmar po rjes chags bde ba chen po'i rang bzhin rlung dmar ltar 'tshubs shing 'khyil bas brtan g.yo snod bcud thams cad khyab:__khams gsum thams cad 'dar zhing g.yos:__srid gsum lha klu gnod sbyin mi'i 'gro ba pho mo thams cad kyi snying ga dang skye gnas nas zhugs:__lus sems la khyab:__chags bskyed yid bsgyur dbang du 'dus:__nyi zla nor bu sman dang nags tshal:__'byung ba bzhi:__rig sngags grub pa'i nus pa sogs 'khor 'das brtan g.yo'i dpal dang gzi brjid bcud dang dwangs ma thams cad 'od dmar po'i rnam par 'ub kyis bsdus te rang srog sa bon sngags dang bcas pa la thim pas khams gsum gyi dbang phyug chen por gyur nas rab 'byams dbang gi las kyi dngos grub ma lus pa thob par bsams la las sngags kyi rjes zlos/__oM pad+ma DA ki nI ku ru kul+le ha ri ni sa sarba sid+d+hi lo ka wA shaM ku ru hrI:swA hA:__sarba lo ka tsit+ta ra~M tsA la ya tsA la ya:__ya~M A kar+Sha ya A kar+ShA ya:__ba~M A we sha ya A we sha ya:__hrIHdzaHhU~M ba~M ho:__lan gsum/__de dag gi rtsa rlung rdo rje'i sngags kyi rang bzhin du byin gyis brlabs nas/__gnyis pa gsang ba'i dbang bskur ba la 'dun pa 'di ltar mdzod/__slob dpon dkyil 'khor gyi gtso mo rta mchog he ru ka dang mnyam par sbyor ba'i dkar dmar lhag pa'i byang sems sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bo thod pa'i bdud rtsi dang sbyar ba mgrin par myong bas rang bzhin brgyad cu'i rtog tshogs dbyings su nub par mos shig__/thod pa'i bdud rtsi sbyin la/__hrIH__thabs dang shes rab snyoms zhugs pa'i:__dkar dmar lhag pa'i byang chub sems:__rtsa rlung khams la bstims pa yis:__rdo rje'i sngags su dbang bskur ro:__/bo d+h-i tsit+ta a b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+wa~M:__deng phyin chad 'gyu ba'i rlung dang grags pa'i sgra skad thams cad gsang ba sngags kyi rang bzhin tu shes par gyis shig__/des gsung gi rjes su gnang zhing gsang ba'i dbang bskur ba thob/__ngag gi sgrib pa dag__/lam rang lus thabs ldan bsgom pa la dbang*/__'bras bu gsung rdo rje longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/gsum pa shes rab ye shes kyi dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__slob dpon gyi thugs ka'i ye shes sems ma las gnyis pa spros/__slob ma'i rtsa gsum 'khor lo bzhi'i mas sna'i gzhir gnas gtum mo a shad kyi rnam pa la phog pas me 'bar:__spyi bo'i ha~M las bdud rtsi babs:__'khor lo bzhir dga' bzhi'i ye shes skyes par mos shig__sin+d+hu ra'i maN+Dal gyi rdul gnas bzhir reg cing*/__hrIH__ji snyed rnam par rtogs pa'i tshogs:__dga' ba bzhi yi phyag rgyar sdom:__bde chen mchog gi dam tshig gis:__ye shes chen por dbang bskur ro:__ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa sa ma ya s+t+wa~M:__deng phyin chad tshogs drug gang ltar snang ba'i yul dang rig pa thams cad bde ba chen po'i rang bzhin tu shes par bya dgos so/__/des thugs kyi rjes su gnang zhing shes rab ye shes kyi dbang bskur ba thob/__yid kyi sgrib pa dag__/lam gzhan lus pho nya bsgom pa la dbang*/__'bras bu thugs rdo rje chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/dbang bzhi pa'i slad du/__slar yang slob dpon gyi ting nge 'dzin sems dpa' las gnyis pa spros/__slob ma'i ting 'dzin sems dpa' la bstims pas ye shes kyi byin rlabs zhugs:__bde stong blo 'das kyi de kho na nyid rgyud la skyes par mos la de'i ngang du mnyam par zhog cig__hrIH__lha dang snang ba chos nyid kun:__gdod nas ma byung ma skyes pa:__blo 'das khyab gdal ngang du zhog:__de kho na nyid dbang bskur ro:__d+harma d+hA tu a b+hi Shiny+tsa sa ma ya a a:__deng phyin chad 'di ltar snang ba thams cad sems/__sems kyi rang bzhin bde ba/__bde ba'i ngo bo stong pa/__stong pa nyid kyang blo 'das kyi ye shes chen por shes par bya dgos so/__/des ye shes kyi rjes su gnang zhing dbang bzhi pa thob/__shes bya'i sgrib pa dag__/lam don gyi 'od gsal bsgom pa la dbang*/__'bras bu ye shes rdo rje ngo bo nyid kyi sku 'grub pa'i skal ba can du byas pa yin no/__/de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la shis pa brjod/__de dag gis pad+ma mkha' 'gro rig byed rtsal gyi dbang bskur legs par grub pa ste/__dbang 'di thob pa'i dam tshig tu/__sems can kun la snying rje bskyed:__rtag tu byang chub sems gnyis bsgom:__lha dang bla ma mi spang zhing :__sngags dang ting 'dzin rgyun mi bcad:__gzhan la phan pa 'ba' zhig blos:__las kyi sbyor ba ci yang spyad:__lha ming rdzas dang grub rtags gsang :__bud med rnams la gus par bya:__yo byad kun la ma chags par:__tshogs gsog mchod sbyin rgya cher spel:__de ltar rjes su spyad pa yis:__dngos grub nges par thob 'gyur ro:__de bas 'bad pa thams cad kyis:__dam tshig mchog tu bsrung bar gyis:__zhes gdams pa'i don rnams ji ltar nus pa bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__gtso bos ji ltar sogs/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul bcas bya/__de ltar dbang gi rim pas rgyud smin par byas nas/__grol byed dbang bzhi so so dang rjes su 'brel ba'i gdams ngag khrid tshul zab mo 'bogs pa yin pas rtse gcig tu yid dang rna ba gtod nas gsan 'tshal/__sgrub pa po bdag gi rnal 'byor la rtse gcig tu mnyam par bzhag ste lha sku'i gsal snang dang bzlas brjod ci rigs pa sngon du 'gro bas:__rang gi mig tu oM yig dmar po bde ba chen po'i 'od zer mchog tu 'bar bas yul gzugs kyi snang ba thams cad la khyab:__de thams cad 'od dmar po bde ba chen po'i ngo bor ltem gyis zhu:__mig gi oM la thim:__yul dang shes pa dbyer med pa'i tshul gyis dbang du gyur:__de bzhin du rna ba'i 'doms rtsar sha~M dmar po bde ba chen po'i 'od kyis sgrar grags pa'i snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas sha~M la thim:__sna'i 'doms rtsar ga~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis drir snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas ga~M la thim:__lce'i 'doms rtsar rA~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis ror snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas rA~M la thim:__dpral ba'i dbyes su sa~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis reg tu snang ba thams cad la khyab:__'od du zhu nas sa~M la thim:__snying ga'i dbus su ha~M dmar po bde ba chen po'i 'od zer gyis chos su 'dzin pa thams cad la khyab:__'od du zhu nas ha~M la thim:__de lta bu'i rim pas tshogs drug gi snang ba thams cad yul dang yul can dbyer med pa'i tshul gyis dbang du gyur par bsams la:__gzugs snang stong :__sgra grags stong :__dri tshor stong :__ro myang stong :__reg bde stong :__yid rig stong du shes pas bden gnyis dbyer med sgyu ma lta bu'i ngang du mnyam par bzhag:__skabs su bogs 'byin pa'i slad rang dang snang ba thams cad pad+ma DA ki nir gsal ba lha la lha thim pa'i tshul gyis dbang du byas te nga rgyal brtan:__de ni snang ba dbang du byed pa bum dbang gi lam mo:__lus gnad chun btsal la rlung dug bsal:__rang nyid pad+ma DA ki nI'i lus nang rtsa 'khor dang bcas pa'i lte bar hrI:dmar po 'bar ba la rlung sems bsdus te 'jog:__de nas rlung phyir bsal ba dang lhan cig hrIHlas bde ba chen po'i 'od zer me lce ltar 'bar zhing 'khyugs pa ro rkyang gi lam brgyud sna bug nas thon:__'khor 'das brtan g.yo'i khams thams cad la khyab par zhugs pas bde ba chen po'i ngo bor shig shig mer mer g.yos shing 'od dmar por lam ste zhu ba rlung nang du rngubs pa dang mnyam du 'grogs te byung :__lte ba'i hrIHla thim pas rlung sems mi shigs pa'i thig ler dbang du byas par bsams la kum+b+ha ka kha sbyor du 'ching :__dgong zhing gzhil:__mthar rlung phyir 'phang ba dang mnyam du bcud thams cad kyang sngar bzhin du gsal bar bsams la snang stong 'dzin bral yul shes dbyer med kyi ngang du gsal ba'i ngar bskyed:__stong pas rgyas gdab:__zung 'jug gi gnad nas bzung ste yang nas yang du bskyar:__skabs su+u bogs 'byin pa'i slad yul sna tshogs kyi 'dod yon blang dor dang bral bar bsten nas brtul zhugs bskyang ngo :__de ni stong pa dbang du byed pa gsang dbang gi lam mo:__de nas spyi bo'i rtsa 'khor gyi steng du ha~M dkar po:__snying gar hrIHdmar po:__lte bar a thung dmar po shad kyi rnam pa can dgod:__rlung gi sbyor bas a shad las me shin tu phra bar 'bar:__'khor lo bzhi gang :__ha~M`~M la reg pas bde ba'i nyams 'bar:__'od dmar ser khyugs se sna bug nas thon:__'khor 'das brtan g.yo thams cad bsregs pa'i dwangs ma bdud rtsi dmar po'i rnam par drangs:__spyi bo'i ha~M la 'dus:__de las bdud rtsi dkar dmar gyi mdangs can nar gyis babs pas 'khor lo bzhi gang :__sad pa dang :__rmi lam dang :__gnyid mthug dang :__snyoms 'jug gis bskyed pa'i yul can tha dad gzung 'dzin gyi rtog pa sbyangs te snang sems dbyer med kyi ngang du 'khor 'das thams cad dbang du gyur:__dga' ba bzhi'i ye shes skyes:__rdo rje bzhi'i nus pa bskyed par bsam:__slar yang 'bar ba dang 'dzag pa'i dmigs pa yang yang bskyar zhing rlung dang 'brel bar nyams su blang :__bde stong dbyer med kyi ngang du mnyam par bzhag:__skabs su bogs 'byin pa'i phyir pad+ma mkha' 'gro ma'i rigs las skyes pa'i mtshan ldan gyi phyag rgya dang snyoms par zhugs pas 'dzag med kyi bde ba lam du khyer zhing spyod pa bskyang ngo :__de ni bde chen dbang du byed pa dbang gsum pa'i lam mo:__de dag gi skabs su brtan g.yo 'khor 'das thams cad kyi khyab bdag rang sems lhan cig skyes pa'i ye shes kyi DA ki nI bden pa gnyis dbyer med pa'i gnas lugs:__thog mar skye ba dang :__dbus su gnas pa dang :__mthar 'gags pa ltar snang ba'i dus nyid nas rang bzhin gyis rnam par dag pa nam mkha' lta bu'i ngang las ma g.yos par shes pas:__'khor 'das gzung 'dzin bdag gzhan du lta ba'i gnyis snang gi spros pa thams cad las 'das pa rang rig gnyug ma khyab gdal gyi ngang du lhug par bzhag:__skabs su bogs 'byin pa'i phyir snang sems ro gcig pa'i ngang brtul zhugs kyi spyod pa byung rgyal du spyad par bya'o:__de ni don gyi ye shes dbang du byed pa dbang bzhi pa'i lam mo:__de ltar nyams su blang pas rtsa rlung thig le rang dbang du 'dus te sgrib bral dwangs ma rig pa 'dzin pa'i gzugs su 'gyur:__snang ba sgyu mar rtogs:__shes pa'i 'khrul 'khor zhig:__snang shes dbyer med rang rig bde stong zung 'jug gnyug ma'i gnas lugs mngon du gyur pa ni phyag rgya chen po mchog gi dngos grub ces bya ste/__de kho na nyid bde ba chen por sgrub pa mthar thug mchog gi las sbyor te:__de ltar ji skad bshad pa rnams tshul bzhin nyams su bzhes pa la brtson par zhu/__mtshams sbyor bcas dge bsngo byas la dpon slob thun mong du tshogs kyi dga' ston la longs spyod/_slob ma rang gnas su btang*/__slob dpon gyis gtang rag mchod bstod nas brtsam/__shis brjod kyi bar rjes kyi cho ga rnams las byang ltar tshang bar bya'o/__/byang chub sems ldan thub bstan 'dzin rnams dang*/__/rab gsang bdud rtsi'i bcud 'di legs 'phrad nas/__/mchog gi las kyis rlung sems rang dbang 'dus/__/thun mong sbyor bas gang 'dod phrin las grub/__bstan dang der 'dzin 'dus pa'i dpal 'byor gyis/__/rdzogs ldan gzhon nu'i lang tsho rgyas pa la/__/'jig rten gsum po'i yid dbang thogs med du/__/bsdus nas thar mchog bde la sbyor byed shog__/ces khyab bdag gter chen bla ma rin po che'i bka' lung gi rjes gnang dmigs su thob pa la brten/__phyag bzhes ji lta ba mi 'khrul pa'i cha rkyen du dmigs nas pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar gter gzhung las bklags chog tu bkol ba dge legs 'phel/__/ces mjam mgon rin po ches mdzad pa'i dbang chog la/__sogs khong phyung shing yig chung dag la 'byin 'jug phran bu bcas mkhyen brtse'i bka' babs bskyar bsgrig skabs/__chos 'di'i zhabs tog tu dmigs te gus pa phun tshogs rnam rgyal pas bgyis pa'o//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: