JKW-KABAB-04-NGA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ།
Wylie title yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris mthong gsal sgron me JKW-KABAB-04-NGA-030.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 30, Pages 539-555 (Folios 1a to 9a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ཉི་མ་སེངྒེ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyi ma seng+ge, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris mthong gsal sgron me. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 539-555. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ (thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa)
Deity thugs rje chen po
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZA-012
Colophon

།ཅེས་པའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན་དང༌། ཕྱག་བཞེས་མི་འཁྲུལ་བའི་ལས་ཐོ་ཙམ་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang gter chen bla ma thams cad mkhyen gzigs chen po'i dgongs don dang*/__phyag bzhes mi 'khrul ba'i las tho tsam du pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།། པདྨའི་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་པས། །འཁོར་བའི་འདམ་རྫབ་སྐེམ་མཛད་པ། །བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཆེས། །སྙིགས་འགྲོར་གཟིགས་པ་གཡེལ་མེད་གསོལ། །པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ལ། །རྒྱས་པར་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་དང་སྦྲེལ་དགོས་ལ། སྤྱི་འགྲོའི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ལ། གཏེར་གཞུང་ལས། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་དབང་རྒྱས་པར་མ་གྲུབ་ན། སའི་ཆོ་ག་དང་སྟ་གོན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་དབང་བསྐུར་ཡང་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལག་ཏུ་བླང་བ་ལ་རྩ་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་དང་རྟ་མགྲིན་དབང་བཅས་རྣམ་གྲངས་ལྔར་བཞུགས་པའི་དང་པོ་ལ་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་ལ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། རྟེན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཀྲམ་པའི་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་གཞིར་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བཀོད་པའི་མདུན་ཏུ་དཀར་ཟླུམ་དང་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམ། ལོགས་གང་བདེར་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཀོད། དབང་མཆོག་ཕུར་བུ། བགེགས་གཏོར་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གཏེར་གཞུང་དབུ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། མངོན་རྟོགས་ནས་མཆོད་བསྟོད་བར་དུ་བཏང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། ཐུན་མཚམས་ལྷར་ལྡང་བ་ནི་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེ་ནས་ས་ལྷའི་མཆོད་གཏོར་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱིན་བརླབ། དབང་བསྐུར་ལས་རིམ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྤྱན་དྲང༌། གཏོར་མཆོད་ཕུལ། བསྟོད་གསོལ་གནང་སྦྱིན་བཅས། ས་སྦྱོང་བ། དབང་མཆོག་ཕུར་གདབ་རྣམས་གྲུབ་ནས། བགེགས་གཏོར་བྱིན་རླབས་ནས་སྔགས་བསྔོས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། སྔོན་འགྲོའི་ནང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ། མཚམས་བཅད་ལ་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ་པ་ནི་ས་ཆོག་གོ །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་རྙིང་པ་ལྟ་བུར་ས་ཆོག་མི་དགོས་པའི་རིགས་ལ་འདི་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་བར་མངོན་ནོ། །དེ་ནས་སྟ་གོན་ལ་ཐོག་མར་ལྷ་དང་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཎྜལ་ལ་དྲིའི་ཆུས་བརླན་པའི་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་ཆེ་བ་གཅིག །གཡས་གཡོན་ཏུ་ཆུང་བ་རེ། དེ་རྒྱབ་ལྔ། དེ་རྒྱབ་བརྒྱད། དེ་རྒྱབ་སྟོང་རྩའི་མཚོན་བྱེད་འབྲུའི་ཕྲེང་བ། དེ་རྒྱབ་དྲུག །དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་བཞིར་བཞི་བཅས་བཀོད། རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་དང་དྲི་ཆབ་བུམ་རྫས་སོ་ལྔའི་ནང་བཅུད་ཁ་རྒྱན་ལྡན་པ་གཡས་གཡོན་དུ་བཞག །མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་བཤམ། ས་ཆོག་སྔོན་དུ་སོང་ན་བདག་བསྐྱེད་དེ་ཀས་འཐུས། མ་སོང་ན་གོང་སྨོས་ལྟར་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡངས་བཅས་གྲུབ་ནས། སྔོན་འགྲོའི་ནང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལྟར་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་བཤགས་པར་བདག་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་སྦྱར། དབང་ལེ་ལྟར་སྤོས་དང་མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ་སྙན་གསན་ལན་གསུམ་དབབ་ཅིང་བསྟིམ། དེའི་འཕྲོས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་བུམ་པ་དང་ལྷ་བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་སྦྲགས། སྤྱན་འདྲེན་བསྟོད་བཤགས་པར་གོང་ལྟར་བཏང༌། སྔ་མའི་འཕྲོས་སུ་འབྱུང་བའི་དམིགས་པ་བཅས་བུམ་བཟླས་ཅི་ལྟར་ནུས་པའི་མཐར་མཆོད་ཅིང་འོད་ཞུ་བྱ། ལས་བུམ་བསྐྱེད་བཟླས་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་དང་འདོད་དོན་གསོལ། དེ་ནས་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི་བུམ་པ་སྟ་གོན་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ། དྲི་བཟང་གི་ལྡེ་གུ། རྫས་བཞི་བགེགས་གཏོར་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བཏང༌། བཀའ་བསྒོ་ཞིང་དྲག་རོལ་སོགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། མཚམས་བཅད་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དྲང་ངེས་ཀྱི་ཆོས་བཤད་ཅི་རིགས་བྱས་ལ། སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་ལ་གནང་བ་སྦྱིན། དམིགས་པ་སྤྱི་མཐུན་ཕོག་ལ་སྔོན་འགྲོའི་ནང་ལྟར། སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེད། ཚོགས་གསག །སྡོམ་བཟུང་རྣམས་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་གསུམ་བྱར་གཞུག །གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་མཆོད། སོ་ཤིང༌། ཁྱོར་ཆུ། སྲུང་སྐུད། ཀུ་ཤ་རྣམས་སྦྱིན། ཆོས་བཤད། རྨི་ལམ་བརྟག་པར་གདམས། དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྱེས་པས་སྟ་གོན་ཚང་བ་གྲུབ་བོ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཐོག་མར་གཤོམ་བཀོད་ནི། སྟ་གོན་ཆས་བསྡུས་ནས་སྟེགས་བུ་ལ་བ་བྱུང་དང་དྲི་བཟང་ཆུས་བྲན། རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ་པའི་སྟེང་དུ་ལྡིང་ཁྲི་རྩག་གཉིས་པའི་གོང་མ་ལ་རྣམ་བུམ། དབུ་རྒྱན། རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་མ། གསང་མཚན་ཤོག་དྲིལ། མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་དང་ཡི་དམ་གྱི་དཔལ་གཏོར་དར་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རྣམས་བཤམ། ལྡིང་ཁྲི་བར་མར་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུའི་བུམ་པའི་ཁར་དབུ་རྒྱན་ས་བོན་ཅན་བཅིངས་པ། ལྷ་ཙག་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ། སྲས་སྲས་མོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ། ཐུབ་དྲུག །སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ། ཁྲོ་བོའི་སྦོམ་ཙཀ །རིགས་བདག །སྟོང་དབང་སྡཽམ་ཙཀ་བཅས་རྣམས་གྲངས་དགུ། བྱེ་རུའི་སྔགས་ཕྲེང༌། མེ་ལོང༌། གསང་རྫས་ཐོད་ཆང་ཆོས་སྨན་མངར་གསུམ་སྦྱར་བའི་ཁར་སིནྡྷུ་རའི་མེ་ལོང་མཱུྃ་ཡིག་བྲིས་པས་བཀབ་པ་རྣམས་བཀོད། རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཡས་སུ་ཚེ་དཀྱིལ་རས་བྲིས་བཏིང་པའམ་མ་འཛོམ་ན་མེ་ཏོག་དམར་པོའི་ཚོམ་བུ་སྟ་གོན་སྐབས་དང་མཚུངས་པ་བཀོད་པའི་སྟེང་དུ་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་དང་ཆས་ལྡན། གཡས་གཡོན་དུ་ཚེ་ཆང་དང་ཚེ་རིལ། མདུན་དུ་ཚེ་འབྲང༌། རྒྱབ་ཏུ་ཚེ་མདའ་དར་དམར་གཡུ་དང་མེ་ལོང་གིས་བརྒྱན་པ་གཟུག །རྩ་དཀྱིལ་གཡོན་དུ་རྟ་མགྲིན་ལ་ཆོས་འབྱུང་མཐིང་ནག་གི་གདན་གྱི་སྟེང་མཉྫིའི་ཁར་ཐོད་པ་འབྲུས་བཀང་བའི་ནང་ཕུར་པ་རྟ་དབུ་ཅན་གཟུག །དེའི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་དཔལ་གཏོར་བྲིས་སྐུས་བརྒྱན་པ་དང་རཀྴའམ་ཐོད་ཕྲེང་བཞག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་དུ་མེ་ཏོག་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ། ལྷོར་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་འབྱུང་བཅས། ནུབ་ཏུ་རིག་མ་ལྔའི་ཙཀླི། བྱང་དུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྣམས་དང༌། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། སྔོན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཆད་བརྟན་སོགས་ཅི་བདེར་བཤམ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ། གདབ་ཕུར། ཌཱ་དྲིལ་སོགས་ཉེར་མཁོའི་རིགས་སྤྱི་ལྟར་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། གསོལ་འདེབས། སྐྱབས་སེམས། ཚོགས་གསག །སྡོམ་བཟུང༌། བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ་བཀའ་བསྒོ་མཚམས་གཅོད། བྱིན་འབེབས། མཆོད་བརླབ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བདག་བསྐྱེད་བསྟོད་བཤགས་ཀྱི་བར་བཏང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་ཁྱུགས་ཙམ་བྱ། དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་བཤགས་ཀྱི་བར་བཏང༌། བསྙེན་བཟླས་ཅུང་ཟད་དང༌། སྒྲུབ་བཟླས་བུངས་བསྐྱེད། ལས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་སྤྱི་དྲིལ་གཟུངས་སྔགས་བཅས་ཉུང་ཙམ་སོང་ནས། ལས་སྦྱོར་དྲུག་པ་ཡོངས་རྫོགས་མྱང་བས་གྲོལ་བ་ལྟར་བུམ་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། སྤྱན་འདྲེན་སོགས་སྔར་ལྟར་ལ་བསྟོད་བཤགས་གྲུབ་ནས། མྱང་གྲོལ་ཛབ¿་དམིགས་སྦྱར་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཅི་རིགས། ལས་སྦྱོར་སྔགས་དང་ཁྱད་པར་རིགས་པ་ཅུང་ཟད་མང་བར་བཟླ། སླར་མཆོད་ཁ་གསོས་ལ་སྔོན་འགྲོ་ལྟར་བྱིན་བརླབ། རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལྟར་བདག་དང་མདུན་རྟེན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ། སྤྱན་འདྲེན་ནས་བསྟོད་བཤགས་བར་རང་གཞུང་ལྟར་གྲུབ་ནས། ཛབ྄་དམིགས་དང་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་མཐར་མཆོད་བསྟོད་ཚེ་འགུགས་བཅས་བྱ། དེ་ནས་དེའི་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡའི་བསྐྱེད་ཆོག་དང་ལས་རིམ་གྱིས་གཞུང་བསྲང༌། བསྙེན་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པའང་ཇི་ལྟར་ལྕོགས་པ་བྱ། མཐར་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཏོར་འབུལ་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་གསོལ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་ལྟ་བུའི་ཆོས་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་བཏང༌། རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལྟར་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབ་བར་སོང་བ་དང༌། མྱང་གྲོལ་བུམ་པའི་ལྷར་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བྱས་ལ་དབང་བླང༌། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ལ་སློབ་མ་གཞུག་པར་གནང་བ་ནོད། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །དབང་བསྐུར་དངོས་ཀྱི་ཐོག་མ་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། སྟ་གོན་བྱས་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བཏང་ཞིང་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ལ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་ཁྱད་པར། དེའང་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་འབྱུང་གནས། མཁའ་ཁྱབ་སྐུ་དང་ཞིང་གི་མངའ་བདག །རིགས་དྲུག་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་མཆོག །ཁྱད་པར་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྷ་གཅིག །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་བསམ་ལས་འདས་པ་འཕགས་བོད་གཉིས་སུ་བྱོན་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པའི་འཆད་བྱ། བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། དེའང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འོད་དཔག་མེད་དངོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་མཆིམས་ཕུ་དཔལ་གྱི་ཡང་དབེན། གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ་བྲག་དཀར། ཟབ་ལུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་རྣམས་སུ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་ལྕམ་དྲལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོའི་མདོར་བསྟན། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྒྱས་བཤད། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་སྙིང་གི་ཡང་ཏིག་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཅེར་མཐོང་དུ་སྟོན་པའི་གནད་ཀུན་བསྡུས་དོན་དུ་འདྲིལ་བ། ཚིག་བཟུང་བདེ་བ༔ དོན་གོ་སླ་བ༔ ཐོས་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ༔ བསམས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ༔ བསྒོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་བ༔ ལག་ཏུ་བླངས་པ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ༔ མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རང་སར་གྲོལ་བའི་མན་ངག༔ གང་ཟག་ཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གྱི་གཞུང་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་ཅིང་གདམས་པའི་བཀའ་བབས་སོ་སོར་གཏད། སྨོན་ལམ་ལུང་བསྟན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་བའི་དོན་བཞིན། དཔེ་རྒྱུད་རྣམས་གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་མཁའ་འགྲོ་བརྡའི་ཡི་གེར་བཀོད་ནས་གཏེར་གནས་སོ་སོར་མི་འཇིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕྱིས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་སྐབས་ལ་བབས་པའི་ཚེ། རྒྱས་པ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ཆོས་སྡེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ལྷ་སྲས་མུ་ནེ་དང་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་ཟུང་འཇུག་གི་སྤྲུལ་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཀརྨ་གླིང་པས་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རི་བོ་ནས་སྤྱན་དྲངས། འབྲིང་པོ་ཆོས་སྡེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ལྷ་སྲས་མུ་ཏིག་བཙད་པོའི་སྐྱེ་མཐའ་འཁྲུལ་ཞིག་ཇོ་བོ་ཚེ་དབང་དར་པོས་ཟངས་ཡག་བྲག་ནས་བཏོན་ཏེ་གཉོས་གེ་རེ་ལྷ་པ་ལྷ་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏད། བསྡུས་པ་རྒྱུད་ལུང་རིན་ཆེན་བདུན་ལྡན་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ལྷ་ཅིག་ལེགས་བཞེར་ཟུང་འཇུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་མོན་གྱི་བལ་ཡུལ་གླང་མ་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་གསང་ཞིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། ཀུན་འདུས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་ཆོས་ཚན་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་སྐོར་འདི་མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦས་པ། ཇི་སྐད་དུ། མང་ཡུལ་བྱམས་སྤྲིན་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེར་བསྟན་ནས་འབྱུང་༔ གཏེར་སྟོན་སཱུརྻ་སིཾ་ཧ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྟན་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ་འབྱོན་པར་གསུངས་པའི་གསུམ་པ་མང་ཡུལ་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་དང་འགོས་བློན་རྡོ་རྗེ་འབར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་བརྟུལ་ཞུགས་རྩལ་ལྡན་ཉི་མ་སེང་གེས་བྱམས་པ་སྤྲིན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱིས་མཚོན་ཆོས་གཏེར་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤྱན་དྲངས་ནའང་ཡུམ་དང་འཁོར་གྱིས་ཐུགས་སུན་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་འགྲོ་དོན་མ་བྱུང་བས་ཕལ་ཆེར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས། གཏེར་ཞབས་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱུང་བར་གྲགས་པ་ལས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཀུན་འདྲིལ་གྱི་སྐོར་འདི་མང་ཡུལ་བྱམས་པ་སྤྲིན་གྱི་ཀ་ཞུར་ཡང་གཏེར་དུ་སྩལ་བ། དེང་སང་སྙིགས་མ་ལྔ་ཆེས་བདོ་བས་བོད་ཁམས་སྐྱེ་དགུ་འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉམ་ཐག་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུངས་ཏེ་ཟབ་མོའི་ཆོས་དང་མྱོང་གྲོལ་དམ་རྫས་སོགས་རྩལ་སྤྲུགས་སུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་སྐལ་པ་བཟང་པོར་གྱུར་པའི་སྐབས་འདིར། གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལ་གསུམ་གྱིས་ལྷག་པའི་རྩེ་མོར་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་བ། བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག །གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན། མ་བྱུང་མི་འབྱུང་འབྱུང་བར་དཀའ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་རབ་ཚེས་དང་པོ་མེ་ཡོས་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་སུ་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀྵས་ཤོག་སེར་སྒྲིལ་ཁ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལོ་སྐོར་གཅིག་ཏུ་གསང་བའི་རྒྱས་བཏབ། ཕྱིས་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ལོའི་སོས་ཀར་སྔར་གྱི་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་འབེབས་པར་བསྐུལ་བ་དང༌། ཉམས་ཀྱི་སྣང་ཆར་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་ཁྱམས་སྟོད་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་དུ་ཕེབ། སྐུ་ཚབ་ཉིད་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་གྱུར་ནས་བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་སྟེགས་བུའི་ཁར་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ཀྱང་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྲུལ་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་སྩལ་བའི་ཉམས་དེ་ལས་སད་པ་ན། བརྡ་ཡིག་ཚིག་དོན་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བ་ལྟར་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ནས་ཉིན་ཞག་གཉིས་ལ་རྩོལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། རིམ་པར་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས་སྐབས་འདིར་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བརྗོད་ནས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །འདི་ཕྱིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་མཐུན་གྱིས་རིགས་འགྲེ་བ་དང༌། གཏེར་གཞུང་དངོས་ལྷུ་སྦྲེལ་ལུགས་སྐབས་ཕྱེད་པར་བྱས་ཏེ། ཨོཾ་ཙཀྵུརྦནྡྷ་བཱ་ར་མ་ཎཱ་ཡ་ཧཱུྃ་གིས་མིག་དར་དགབ། ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་གིས་མེ་ཏོག་སྦྱིན། ཁྱབ་བདག་གཙོ་བོ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། དྲིས་ལན་དང་གནང་བར་གདམས། སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེད། ཡན་ལག་བདུན་པ། སྡོམ་བཟུང་རྣམས་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་ལྟར་ལན་གསུམ་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཕྱི་འཇུག་གྲུབ། ནང་འཇུག་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་དབྱེའི་སྔགས་བརྗོད་ལ་ཡོལ་བ་བསལ། ཤར་སྒོ་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་ཕྱག་བྱ་བའི་མོས་པས་སྔགས་ལན་བཞི་བརྗོད། དམ་ཆུ་སྦྱིན་ཞིང་བྲོ་བོར། །ཡེཤེས་དབཔ་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་སྐབས། རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ། པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་བདག་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་ཚང་བར་བརྗོད་པས་གསལ་གདབ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་བཅས་པའི་སོགས་དང་སྤྱན་འདྲེན་སྔགས་རྣམས་བརྗོད་པས་དབབ་ཅིང་བརྟན། མེ་ཏོག་དོར། སླར་བཅིངས་ལ་གསང་མཚན་གདགས་ལ་ཤོག་དྲིལ་སྦྱིན། མིག་དབྱེ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ་བར་བསྐུལ། འདི་ལྟར་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་མཚོན་པའི་ཏིང་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ནི། འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་སོགས་མདུན་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་བརྗོད་པ་ལ་ས་བོན་དོར་ཏེ། དེའི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་ནས། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ནས། བདེ་སྟོང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པ། དེ་ཉིད་ནང་ལྟར་སོགས་དབང་གཞུང་ལྟར་བརྗོད་པས་འཇུག་པ་གྲུབ། དངོས་གཞི་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་གདབ་ལན་གསུམ། ཕན་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བ་ལ། སློབ་དཔོན་མདུན་བསྐྱེད་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པ། སོགས་ཀྱིས་བུམ་པ། དབུ་རྒྱན། རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། མིང་དབང་བཅས་བསྐུལ་ལ་སྨོན་ལམ་གདབ། ནུས་པའི་དབང་ལ། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་གཙོ་འཁོར་ཙཀླི་སོ་སོ། ཁྲོ་བོ་དང་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་སྦོམ་ཙཀ་བསྐུར་སྨོན་ལམ་དང་ངོ་སྤྲད། གསུང་བཟླས་ལུང་གི་དམིགས་པ་གཞུང་ལྟར་ལ་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་བཟླས་པའི་སྐབས་ལྟར་ཕོག་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྔགས་རྣམས་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་བྱར་གཞུག །བྱེ་རུའི་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པ་དང༌། སྨོན་ལམ་དང་ངོ་སྤྲོད་བྱ། ཐུགས་ངོ་སྤྲོད་ལ་མེ་ལོང་སྙིང་གར་བཞག་པ་སོགས་དང༌། ཡོན་ཏན་མྱང་གྲོལ་བུམ་པའི་དབང་ལས་སྦྱོར་དྲུག་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་རིལ་བུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་བཞུགས་པ་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་ནུས་རྩལ་རྫོགས་པར་མོས་ལ། ཧྲཱིཿ རིན་ཆེན་བུམ་པ་སོགས་དང་སྔགས་བརྗོད་ལ་དབང་བསྐུར། རིལ་བུ་ལྷར་གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཕོག་ལ་རིལ་བུ་སྦྱིན། དབང་གཞུང་ལྟར། སྨོན་ལམ་དང་རྗེས་གནང་བྱ། ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་དབང་སོགས་དེ་མཚུངས་མཐར། དབང་ལྷ་བསྟིམ་རྟེན་སྙིང་གིས་རབ་ཏུ་གནས། ནང་མཆོད་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མངའ་དབུལ། བུམ་དབང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད། དེ་ནས་ཟབ་མོའི་དབང་གསུམ་གྱི་དང་པོ་གསང་དབང་དམིགས་པ་ཕོག །ཐོད་ཆང་སྦྱིན། སྨོན་ལམ་དང་རྗེས་གནང་རྟོགས་པ་བརྗོད། གཉིས་པ་ཤེར་དབང་དམིགས་པ་བཅས་སིནྡྷུ་རའི་མེ་ལོང་ལག་ཏུ་གཏད། ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བཀོད། སྨོན་ལམ་རྗེས་གནང་རྟོགས་བརྗོད་བྱ། གསུམ་པ་དབང་བཞི་པ་ལ་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་གྱིས་བསྐུར་བ་དང༌། ཉམས་མྱོང་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀྱི་དབང་བརྡ་དང་ཚིག་གིས་མཚོན་ནས་སྨོན་ལམ་རྗེས་གནང་བྱ་ཞིང་རྟོགས་པ་བརྗོད། མེ་ཏོག་འཐོར་ཅིང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དབང་རྟེན་དམ་ཚིག་བསྒྲག །གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ཀྱིས་ཁས་བླངས། །དེ་ནས་དབང་འབྲིང་བསྡུས་སྦྲེལ་ན། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་གྲུབ་པའི་གཏང་རག་དང༌། སླར་དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྣོད་རུང་མདོར་བསྡུས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་གཞུག །ཁྱབ་བདག་གཙོ་བོ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ། སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་བཟུང་རྣམས་སྔོན་འགྲོ་ལྟར་བྱ། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་གོང་གསལ་དབང་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལྟར་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བརྟན། དེ་ནས་སྐུ་བུམ་པ། གསུང་བདུད་རྩི༌། ཐུགས་མེ་ལོང་རྣམས་དབང་བསྐུར། སྨོན་ལམ་གདབ། རྗེས་གདམས་སྦྱིན། དེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོགས་རྟོགས་པ་བརྗོད། དེ་ནས་དབང་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་བརྡ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་མཛོད། ཅེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཡི་དམ་གཏོར་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་གདབ། གནས་གསུམ་ནས་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་གྱི་རྒྱུན་བབས་པས་དབང་བཞི་བསྐུར་བའི་དམིགས་པ་ཕོག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ དད་མོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོར་སོགས་གོང་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་ལྔ་པོའི་མཐར། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་དང༌། ཀཱ་ཡ་སོགས་བརྗོད། གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང༌། སླར་སྔགས་ཀྱིས་བསྟིམ་པ་བཅས་བྱ། འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཟུར་དུ་བཀོད་པའང་ཡོད་པས་སྤྲོ་ན་དེར་བལྟ། དེ་ནས་དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང༌། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་བཅས་གྲུབ་ནས། དེ་ལྟར་རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་སྣོད་རུང་དུ་གྲུབ་ནས། གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་བསྟན་པ་ལ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྙེན་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཙམ་དང༌། །རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ལེའུའི་དབུ་ནས་བརྩམ། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་བར་ངག་དལ་ཞིང་སྒྲ་དག་པས་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པར་བཀླག་དེས་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གྲུབ། བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཚེ་དབང་རང་ལེ་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ། སྐྱབས་སེམས། ཚོགས་བསག །སྡོམ་བཟུང་རྣམས་སྔོན་འགྲོ་ལྟར་བྱར་གཞུག །ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ལ་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་ལྟར་ལུས་གནད་སོགས་དང་མོས་གུས་བྱས་ཤིང་ཧྲཱིཿའི་སྒྲས་སྟོང་པར་སྦྱང༌། པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཚེའི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔར་བཅས་བསྐྱེད། གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས། སྙིང་གའི་མི་བསྐྱོད་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས་སུ་ཧྲཱིཿནྲྀ་ཨ་གསུམ་འོད་འབར་བའི་ཚེ་རྟེན་གསལ་གདབ་དབབ་བརྟེན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲེ། བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སོགས་དམིགས་པ་གསལ་གདབ། མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་ཚེ་འགུགས་གྱེར། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་སོགས་དམིགས་པ་གསལ་བས། བུམ་དབང༌། བདུད་རྩི། ཚེ་རིལ། ཚེ་གཏོར་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་ཚེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་སོགས་ཚེ་བཅིང་ཞིང་རྒྱས་གདབ། བརྟན་པར་བྱས་ལ་ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཀོད། ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་ལྟ་བུའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པས་མཚོན་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་བྱེད་པ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། །རང་གཞུང་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་རྒྱུད་སྦྱང༌། སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སློབ་མ་ལྷར་བསྐྱེད། གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབ། ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་སྔགས་ཀྱིས་བརྟན། དཔལ་གཏོར་ལྷར་གསལ་བས་སྐུའི་དབང་བསྐུར། བཟླས་ལུང་དམིགས་པའི་གཞི་སྤྱི་མཐུན་ལ་སྤྲོ་བསྡུའི་ཁྱད་པར་རང་གཞུང་ལྟར་སྦྱར་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔགས་རྣམས་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་རེ་དང༌། རཀྴའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས་གསུང་དབང༌། ཕུར་པས་ཐུགས་དབང་བསྐུར། བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཤིས་བརྗོད་དང༌། དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་པས་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་དབང་བསྐུར་ཚང་བ་གྲུབ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་ལྷག་མ་བྱིན་བརླབས་ནས་བསྔོ། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལ་ཆད་མདོའི་ཐ་ཚིག་བསྒྲག །བརྟན་མ་བསྐྱང་ཞིང་རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པ་ཕུལ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རས་བྲིས་དང་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྟིམ། བདག་བསྐྱེད་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་དང་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཞེས། །བདེན་གསུང་རྔ་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་བསྒྲགས་པས་ན། །དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་བདག་གཞན་ལུས་ཅན་རྣམས། །གདོན་མི་ཟ་བར་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྐྱེས་ཤོག །ཅེས་པའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན་དང༌། ཕྱག་བཞེས་མི་འཁྲུལ་བའི་ལས་ཐོ་ཙམ་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris mthong gsal sgron me bzhugs so//_pad+ma'i snang ba rab rgyas pas/__/'khor ba'i 'dam rdzab skem mdzad pa/__/bla ma spyan ras gzigs dbang ches/__/snyigs 'gror gzigs pa g.yel med gsol/__/pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i dkyil 'khor chen por dbang bskur ba la/__/rgyas par sgrub chen gyi khog dbub dang sbrel dgos la/__spyi 'gro'i dbang bskur tsam la/__gter gzhung las/__gal te sgrub pa'i dbang rgyas par ma grub na/__sa'i cho ga dang sta gon gsum sngon du 'gro bas sgrub cing mchod pa dang dbang bskur yang rung ba yin no/__/zhes gsungs pa ltar lag tu blang ba la rtsa dbang rgyas 'bring bsdus gsum/__yan lag tshe sgrub dang rta mgrin dbang bcas rnam grangs lngar bzhugs pa'i dang po la sta gon dang dngos gzhi gnyis las dang po ni/__gnas khang byi dor byas la rgyan gyis spras/__rten ji ltar rigs pa bkram pa'i mdun dkyil 'khor gang du bya ba'i gzhir maN+Dal tshom bu bkod pa'i mdun tu dkar zlum dang nyer spyod g.yas bskor du bsham/__logs gang bder bdag bskyed mchod pa sman rag gtor gsum/__phyi mchod phreng tshar du bkod/__dbang mchog phur bu/__bgegs gtor nyer mkho'i yo byad rnams spyi ltar tshogs par bya'o/__/de nas brgyud 'debs dang*/__sngon rjes kyi las rim las 'byung ba ltar/__skyabs 'gro sems bskyed tshad med bzhi bsgom/__mchod pa byin rlabs/_bsnyen sgrub rgyun gyi rnal 'byor gter gzhung dbu nas 'byung ba ltar/__mngon rtogs nas mchod bstod bar du btang*/__bsnyen sgrub bzlas pa ci 'grub mthar 'od gsal du bsdu/__thun mtshams lhar ldang ba ni bdag gi rnal 'byor ro/__/de nas sa lha'i mchod gtor rnams spyi ltar byin brlab/__dbang bskur las rim las 'byung ba ltar spyan drang*/__gtor mchod phul/__bstod gsol gnang sbyin bcas/__sa sbyong ba/__dbang mchog phur gdab rnams grub nas/__bgegs gtor byin rlabs nas sngags bsngos spyi ltar bya/__sngon 'gro'i nang ltar bka' bsgo/__mtshams bcad la srung 'khor brtan por bsgom pa ni sa chog go__/dkyil 'khor gyi khang pa rnying pa lta bur sa chog mi dgos pa'i rigs la 'di ma byas kyang rung bar mngon no/__/de nas sta gon la thog mar lha dang bum pa sta gon ni/_dkyil 'khor gyi stegs bu'i dbus su maN+Dal la dri'i chus brlan pa'i 'bru dkar gyi tshom bu dbus su che ba gcig__/g.yas g.yon tu chung ba re/__de rgyab lnga/__de rgyab brgyad/__de rgyab stong rtsa'i mtshon byed 'bru'i phreng ba/__de rgyab drug__/de rgyab phyogs bzhir bzhi bcas bkod/__rnam rgyal dang las bum mgul chings dmar po dang dri chab bum rdzas so lnga'i nang bcud kha rgyan ldan pa g.yas g.yon du bzhag__/mdun du sman gtor rak+ta/__phyi mchod phreng tshar bsham/__sa chog sngon du song na bdag bskyed de kas 'thus/__ma song na gong smos ltar bdag bskyed bzlas pa bsdu ldangs bcas grub nas/__sngon 'gro'i nang ltar mchod pa byin brlab/__mdun bskyed sgrub pa'i skabs ltar dam tshig gi dkyil 'khor bskyed/__ye shes spyan 'dren nas bstod bshags par bdag bskyed skabs ltar sbyar/__dbang le ltar spos dang me tog thogs la snyan gsan lan gsum dbab cing bstim/__de'i 'phros su 'byung ba ltar bum pa dang lha bskyed mdun bskyed ltar sbrags/__spyan 'dren bstod bshags par gong ltar btang*/__snga ma'i 'phros su 'byung ba'i dmigs pa bcas bum bzlas ci ltar nus pa'i mthar mchod cing 'od zhu bya/__las bum bskyed bzlas brgya rtsa tsam dang 'dod don gsol/__de nas slob ma sta gon ni bum pa sta gon dkyil 'khor sogs yol bas bsgrib/__dri bzang gi lde gu/__rdzas bzhi bgegs gtor sogs 'du byas la/__slob ma rnams la khrus bya/__bgegs gtor btang*/__bka' bsgo zhing drag rol sogs kyis bgegs bskrad/__mtshams bcad la srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab/__drang nges kyi chos bshad ci rigs byas la/__slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu maN+Dal 'bul gzhug__/gsol ba lan gsum gdab la gnang ba sbyin/__dmigs pa spyi mthun phog la sngon 'gro'i nang ltar/__skyabs 'gro/__sems bskyed/__tshogs gsag__/sdom bzung rnams rjes zlos lan gsum gsum byar gzhug__/gnas gsum byin gyis brlabs pa la mchod/__so shing*/__khyor chu/__srung skud/__ku sha rnams sbyin/__chos bshad/__rmi lam brtag par gdams/__dge bsngo byas la slob ma gyes pas sta gon tshang ba grub bo/__gnyis pa dngos gzhi la/__thog mar gshom bkod ni/__sta gon chas bsdus nas stegs bu la ba byung dang dri bzang chus bran/__ras bris kyi dkyil 'khor bkram pa'i steng du lding khri rtsag gnyis pa'i gong ma la rnam bum/__dbu rgyan/__rdo rje/__dril bu/__rdor dril bsnol ma/__gsang mtshan shog dril/__mdun rgyab gang bder bla ma'i gtor chen dang yi dam gyi dpal gtor dar gdugs kyis brgyan pa rnams bsham/__lding khri bar mar myang grol ril bu'i bum pa'i khar dbu rgyan sa bon can bcings pa/__lha tsag gtso bo yab yum/__sras sras mo rigs lnga yab yum/__sems dpa' yab yum/__thub drug__/sgo ba yab yum/__khro bo'i sbom tsaka__/rigs bdag__/stong dbang sdaum tsaka bcas rnams grangs dgu/__bye ru'i sngags phreng*/__me long*/__gsang rdzas thod chang chos sman mngar gsum sbyar ba'i khar sin+d+hu ra'i me long mU~M yig bris pas bkab pa rnams bkod/__rtsa ba'i dkyil 'khor gyi g.yas su tshe dkyil ras bris bting pa'am ma 'dzom na me tog dmar po'i tshom bu sta gon skabs dang mtshungs pa bkod pa'i steng du many+dzi la bum pa nyer lnga'i bcud dang chas ldan/__g.yas g.yon du tshe chang dang tshe ril/__mdun du tshe 'brang*/__rgyab tu tshe mda' dar dmar g.yu dang me long gis brgyan pa gzug__/rtsa dkyil g.yon du rta mgrin la chos 'byung mthing nag gi gdan gyi steng many+dzi'i khar thod pa 'brus bkang ba'i nang phur pa rta dbu can gzug__/de'i mdun phyogs su dpal gtor bris skus brgyan pa dang rak+sha'am thod phreng bzhag__/dkyil 'khor gyi shar du me tog sogs nyer spyod lnga/__lhor gzugs sgra dri ro reg bya chos 'byung bcas/__nub tu rig ma lnga'i tsakli/__byang du sman gtor rak+ta rnams dang*/__bka' gter srung ma'i gtor 'bul/__sngon gtor tshogs kyi yo byad chad brtan sogs ci bder bsham/__slob dpon gyi mdun du las bum/__gdab phur/__DA dril sogs nyer mkho'i rigs spyi ltar tshogs par bya'o/__/de nas dbang don sgrub mchod ni/__gsol 'debs/__skyabs sems/__tshogs gsag__/sdom bzung*/__bgegs gtor btang la bka' bsgo mtshams gcod/__byin 'bebs/__mchod brlab rnams sngon du 'gro bas/__bdag bskyed bstod bshags kyi bar btang*/__bsnyen sgrub las sbyor gyi bzlas pa khyugs tsam bya/__de nas mdun bskyed gsal gdab/__spyan 'dren nas bstod bshags kyi bar btang*/__bsnyen bzlas cung zad dang*/__sgrub bzlas bungs bskyed/__las sbyor thun mong spyi dril gzungs sngags bcas nyung tsam song nas/__las sbyor drug pa yongs rdzogs myang bas grol ba ltar bum bskyed gsal gdab/__spyan 'dren sogs sngar ltar la bstod bshags grub nas/__myang grol dzab[¿] dmigs sbyar la bsnyen sgrub ci rigs/__las sbyor sngags dang khyad par rigs pa cung zad mang bar bzla/__slar mchod kha gsos la sngon 'gro ltar byin brlab/__rdo rje'i tshe sgrub pa'i rim pa ltar bdag dang mdun rten dbyer med kyi tshul du bsgom/__spyan 'dren nas bstod bshags bar rang gzhung ltar grub nas/__dzaba? dmigs dang bzlas pa ci nus mthar mchod bstod tshe 'gugs bcas bya/__de nas de'i 'og nas 'byung ba ltar/__pad+ma kI la ya'i bskyed chog dang las rim gyis gzhung bsrang*/__bsnyen pa dang sgrub pa dang thugs dam bskul zhing las sbyor gyi bzlas pa'ang ji ltar lcogs pa bya/__mthar rgyun gyi rnal 'byor las 'byung ba ltar gtor 'bul mchod bstod phrin las gsol/__dam can spyi gtor lta bu'i chos gter srung ma'i gtor chog btang*/__rjes kyi phrin las ltar tshogs byin rlabs nas bsgral bstab bar song ba dang*/__myang grol bum pa'i lhar mchod bstod nongs bshags byas la dbang blang*/__rig pa'i me tog dor la slob ma gzhug par gnang ba nod/__dkyil 'khor yol bas bsgrib bo/__/dbang bskur dngos kyi thog ma rtsa dbang rgyas pa la 'jug pa dang dngos gzhi gnyis las dang po ni/__sta gon byas pa'i slob ma rnams la khrus bya/__bgegs gtor btang zhing bgegs bskrad/__srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab la/__chos bshad ji ltar rigs pa dang khyad par/__de'ang bskal bzang sangs rgyas stong gi 'byung gnas/__mkha' khyab sku dang zhing gi mnga' bdag__/rigs drug 'gro ba kun gyi 'dren mchog__/khyad par gangs can bod kyi lha gcig__/bcom ldan thugs rje chen po spyan ras gzigs dbang phyug la rgyud dang sgrub thabs kyi bka' srol bsam las 'das pa 'phags bod gnyis su byon pa las/__skabs su babs pa'i 'chad bya/__bla ma yi dam thugs rje chen po pad+ma zhi khro rnam par rol pa kun 'dril yid bzhin nor bu'i smin byed dbang bskur bsgrub pa ste/__de'ang dus gsum sangs rgyas thams cad kyi mkhyen brtse nus pa'i ye shes gcig tu bsdus pa 'od dpag med dngos o rgyan gyi slob dpon chen po rig 'dzin pad+ma saM b+ha ba de nyid kyis bod yul mchims phu dpal gyi yang dben/__gzho stod ti sgro brag dkar/__zab lung bde gshegs 'dus pa'i pho brang rnams su rgyal sras lha rje lcam dral gtso bor gyur pa'i rje 'bangs 'dus pa phyi ma rnams la/__byin rlabs kyi rtsa ba bla ma pad+ma rdo rje 'chang chen po'i thugs sgrub bye ba phrag brgya'i snying po'i mdor bstan/__dngos grub kyi rtsa ba yi dam thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi rgyas bshad/__phrin las kyi rtsa ba ye shes mkha' 'gro 'bum phrag yangs pa'i snying gi yang tig 'od gsal rdzogs pa chen po sems nyid rang byung gi ye shes cer mthong du ston pa'i gnad kun bsdus don du 'dril ba/__tshig bzung bde ba:__don go sla ba:__thos pas byin rlabs 'jug pa:__bsams pas sgro 'dogs chod pa:__bsgoms pas nyams rtogs kyi ye shes rtsol med du 'char ba:__lag tu blangs pa tsam gyis mchog dang thun mong gi dngos grub lhun gyis grub par 'byung ba'i yid bzhin nor bu lta bu'i chos sde:__mthong ba tsam gyis nyon mongs pa rang sar grol ba'i man ngag:__gang zag cig 'tshang rgya ba'i lam gyi gzhung dang yan lag thams cad ma tshang ba med par bstan pa'i chos skor rnams rgyas 'bring bsdus pa snying por dril ba'i tshul gyis smin grol chig rdzogs su stsal cing gdams pa'i bka' babs so sor gtad/__smon lam lung bstan gyis mtshams sbyar ba'i don bzhin/__dpe rgyud rnams gsang ba'i bdag mo dbyings phyug ye shes mtsho rgyal gyis mkha' 'gro brda'i yi ger bkod nas gter gnas so sor mi 'jig pa'i phyag rgyas btab pa/__phyis gdul bya 'dul ba'i dus skabs la babs pa'i tshe/__rgyas pa pad+ma zhi khro chos sde lnga bcu rtsa lnga pa lha sras mu ne dang cog ro klu'i rgyal mtshan zung 'jug gi sprul pa grub thob karma gling pas sgam po gdar gyi ri bo nas spyan drangs/__'bring po chos sde nyi shu rtsa lnga pa lha sras mu tig btsad po'i skye mtha' 'khrul zhig jo bo tshe dbang dar pos zangs yag brag nas bton te gnyos ge re lha pa lha rin chen dbang gi rgyal po la gtad/__bsdus pa rgyud lung rin chen bdun ldan lo tsA ba rin chen bzang po dang lha cig legs bzher zung 'jug gi rnam 'phrul 'gro 'dul las 'phro gling pas mon gyi bal yul glang ma brag nas gdan drangs te gsang zhing thugs nyams su bzhes/__kun 'dus snying po'i yang bcud chos tshan gcig tu dril ba'i skor 'di mang yul byams sprin gyi gtsug lag khang du sbas pa/__ji skad du/__mang yul byams sprin sbas pa'i gter kha 'di:__mi bzhag 'don pa'i rtags der bstan nas 'byung :__gter ston sUr+Ya siM ha zhes bya 'byung :__zhes rdo rje'i lung gis bstan pa ltar/__rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum du 'byon par gsungs pa'i gsum pa mang yul stod du sku 'khrungs pa/__rgyal sras lha rje dang 'gos blon rdo rje 'bar zung du 'jug pa'i rnam 'phrul brtul zhugs rtsal ldan nyi ma seng ges byams pa sprin nas bla rdzogs thugs gsum gyis mtshon chos gter rgya che ba spyan drangs na'ang yum dang 'khor gyis thugs sun chen po byung ba'i rkyen la brten 'gro don ma byung bas phal cher yang gter du sbas/__gter zhabs gter ston 'ga' zhig gis phyung bar grags pa las bla rdzogs thugs gsum kun 'dril gyi skor 'di mang yul byams pa sprin gyi ka zhur yang gter du stsal ba/__deng sang snyigs ma lnga ches bdo bas bod khams skye dgu 'di phyi kun tu sdug bsngal chen pos nyam thag pa la bka' drin mnyam med gu ru rin po che'i thugs rje'i shugs phyungs te zab mo'i chos dang myong grol dam rdzas sogs rtsal sprugs su byon pa lta bu'i skal ldan rnams skal pa bzang por gyur pa'i skabs 'dir/__gter ston rkyang pa'i skye ba bcu phrag gcig la gsum gyis lhag pa'i rtse mor bsam bzhin srid pa bzung ba/__bka' babs chen po bdun gyi mnga' bdag__/gangs can mkhas grub kun gyi gtsug rgyan/__ma byung mi 'byung 'byung bar dka' ba'i chos kyi 'khor los sgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la rab tshes dang po me yos zla ba lnga pa'i dmar phyogs kyi tshes bcu mkha' 'gro 'du ba'i dus su zhing skyes mkha' 'gro tsaN+Di k+Shas shog ser sgril kha chung ngu zhig phyag tu phul ba lo skor gcig tu gsang ba'i rgyas btab/__phyis rab tshes sa yos lo'i sos kar sngar gyi mkha' 'gros shog ser 'bebs par bskul ba dang*/__nyams kyi snang char g.yo ru khra 'brug gi khyams stod o rgyan lha khang du pheb/__sku tshab nyid gu ru rin po che dngos su gyur nas bka' 'dus sgrub chen stegs bu'i khar dkyil 'khor sogs kyang skad cig gis sprul nas smin grol chig rdzogs su stsal ba'i nyams de las sad pa na/__brda yig tshig don thams cad bkra lam gyis gsal ba ltar o rgyan chen por gsol ba rtse gcig tu btab nas nyin zhag gnyis la rtsol med du gtan la phab cing thugs nyams su bzhes/__rim par smin grol bdud rtsis skal ldan rnams rjes su bzung bar mdzad pa ste/__de lta bu'i smin byed rtsa ba'i dbang la rgyas 'bring bsdus gsum du bzhugs pa las skabs 'dir dbang bskur rgyas pa nyid bsgrub pa la sogs spyi ltar brjod nas maN+Dal 'bul du gzhug__/'di phyin gyi mtshams sbyor phal cher spyi mthun gyis rigs 'gre ba dang*/__gter gzhung dngos lhu sbrel lugs skabs phyed par byas te/__oM tsak+Shurban+d+ha bA ra ma NA ya hU~M gis mig dar dgab/__A khaM bI ra hU~M gis me tog sbyin/__khyab bdag gtso bo sogs kyis gsol ba lan gsum gdab/__dris lan dang gnang bar gdams/__skyabs 'gro/__sems bskyed/__yan lag bdun pa/__sdom bzung rnams sngon 'gro'i skabs ltar lan gsum gsum rjes zlos byar gzhug__/nang gi sems bskyed pa bcas kyis phyi 'jug grub/__nang 'jug la dkyil 'khor sgo dbye'i sngags brjod la yol ba bsal/__shar sgo nas g.yas bskor gyis phyag bya ba'i mos pas sngags lan bzhi brjod/__dam chu sbyin zhing bro bor/__/yeshes dbapa pa'i bskyed chog skabs/__rdo rje srung ba'i 'khor lo gzhal med khang mtshan nyid yongs su rdzogs pa'i dbus su/__pad+ma dang nyi zla'i gdan la khyed rang rnams skad cig gis thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sogs bdag bskyed skabs ltar tshang bar brjod pas gsal gdab/__gtso 'khor thams cad kyi gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan par gsal thob/__slob dpon mdun bskyed bcas pa'i sogs dang spyan 'dren sngags rnams brjod pas dbab cing brtan/__me tog dor/__slar bcings la gsang mtshan gdags la shog dril sbyin/__mig dbye dkyil 'khor blta bar bskul/__'di ltar lhag pa gzugs brnyan gyis mtshon pa'i ting 'dzin sprul pa'i dkyil 'khor mngon sum bzhin du mthong bar gyur pa ni/__'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du sogs mdun bskyed skabs ltar brjod pa la sa bon dor te/__de'i dbus su ye shes rang snang gi gzhal med khang nas/__zla ba'i dkyil 'khor la thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sogs nas/__bde stong 'od kyi phung por shigs ser bzhugs pa/__de nyid nang ltar sogs dbang gzhung ltar brjod pas 'jug pa grub/__dngos gzhi thog mar maN+Dal phul/__gsol gdab lan gsum/__phan pa'i dbang lnga bskur ba la/__slob dpon mdun bskyed bcas pa'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas dbang gi lha mkha' khyab tu spyan drangs pa/__sogs kyis bum pa/__dbu rgyan/__rdo rje/__dril bu/__ming dbang bcas bskul la smon lam gdab/__nus pa'i dbang la/__sku phyag rgya gtso 'khor tsakli so so/__khro bo dang sangs rgyas stong la sbom tsaka bskur smon lam dang ngo sprad/__gsung bzlas lung gi dmigs pa gzhung ltar la spro bsdu'i dmigs pa bzlas pa'i skabs ltar phog la bsnyen sgrub las sngags rnams rjes zlos lan gsum re byar gzhug__/bye ru'i sngags phreng mgrin par bzhag pa dang*/__smon lam dang ngo sprod bya/__thugs ngo sprod la me long snying gar bzhag pa sogs dang*/__yon tan myang grol bum pa'i dbang las sbyor drug pa nas 'byung ba ltar/__bum pa ye shes 'od kyi gzhal yas khang gi nang du ril bu thugs rje chen po gtso 'khor rnams bzhugs pa spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pa la brten/__sku gsung thugs kyi dbang yongs su rdzogs par thob/__mthong thos dran reg gi 'gro ba thams cad smin cing grol ba'i nus rtsal rdzogs par mos la/__hrIH__rin chen bum pa sogs dang sngags brjod la dbang bskur/__ril bu lhar gsal ba sogs kyi dmigs pa phog la ril bu sbyin/__dbang gzhung ltar/__smon lam dang rjes gnang bya/__phrin las sna tshogs rdo rje'i dbang sogs de mtshungs mthar/__dbang lha bstim rten snying gis rab tu gnas/__nang mchod shis brjod kyis mnga' dbul/__bum dbang gi rtogs pa brjod/__de nas zab mo'i dbang gsum gyi dang po gsang dbang dmigs pa phog__/thod chang sbyin/__smon lam dang rjes gnang rtogs pa brjod/__gnyis pa sher dbang dmigs pa bcas sin+d+hu ra'i me long lag tu gtad/__thig le snying gar bkod/__smon lam rjes gnang rtogs brjod bya/__gsum pa dbang bzhi pa la byin rlabs 'pho ba'i stobs kyi dbang bla ma'i gtor chen gyis bskur ba dang*/__nyams myong sgom pa'i stobs kyi dbang brda dang tshig gis mtshon nas smon lam rjes gnang bya zhing rtogs pa brjod/__me tog 'thor cing shis brjod rgyas par spel/__dbang rten dam tshig bsgrag__/gtso bos ji ltar sogs kyis khas blangs/__/de nas dbang 'bring bsdus sbrel na/__de rnams kyis rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa grub pa'i gtang rag dang*/__slar don gyi smin byed snod rung mdor bsdus su bsgrub pa dbang bskur 'bring po zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal 'bul gzhug__/khyab bdag gtso bo sogs kyis gsol ba lan gsum/__skyabs sems sdom bzung rnams sngon 'gro ltar bya/__ye shes dbab pa gong gsal dbang rgyas pa'i skabs ltar la sngags kyis brtan/__de nas sku bum pa/__gsung bdud rtsi*/__thugs me long rnams dbang bskur/__smon lam gdab/__rjes gdams sbyin/__des sku gsung thugs sogs rtogs pa brjod/__de nas dbang don gyi snying po bsdus pa byin rlabs gtor ma'i brda dbang bskur ba la dmigs pa 'di ltar mdzod/__ces mtshams sbyar nas yi dam gtor ma dkyil 'khor yongs rdzogs su gsal gdab/__gnas gsum nas bdud rtsi 'od zer gyi rgyun babs pas dbang bzhi bskur ba'i dmigs pa phog la/__oM AHhU~M:__rigs kun khyab bdag bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i lha:__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs rnams kun:__dad mos can gyi spyi bor sogs gong bla ma'i byin rlabs kyi tshig rkang lnga po'i mthar/__bsnyen sgrub kyi sngags dang*/__kA ya sogs brjod/__gtor ma gnas gsum du reg cing*/__slar sngags kyis bstim pa bcas bya/__'bring bsdus kyi mtshams sbyor zur du bkod pa'ang yod pas spro na der blta/__de nas dam tshig bsgrag bzung*/__gtang rag maN+Dal/__lus 'bul bcas grub nas/__de ltar rtsa ba'i smin byed rgyas 'bring bsdus pa'i tshul gyis rim gnyis kyi rnal 'byor bsgom pa'i snod rung du grub nas/__grol byed khrid kyi rim pa bstan pa la/__zhes mtshams sbyar nas/__rim pa dang po'i rnal 'byor bsnyen sgrub rtsa ba tsam dang*/__/rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid kyi le'u'i dbu nas brtsam/__mthar thug gi 'bras bu mngon du 'gyur ba yin no/__zhes pa'i bar ngag dal zhing sgra dag pas go brda 'phrod par bklag des grol byed khrid kyi rim pa grub/__bkra shis 'chi med rdo rje tshe'i sgrub pa'i dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__tshe dbang rang le ltar gsol ba gdab/__skyabs sems/__tshogs bsag__/sdom bzung rnams sngon 'gro ltar byar gzhug__/ye shes pa dbab pa la rtsa dbang rgyas pa ltar lus gnad sogs dang mos gus byas shing hrIH'i sgras stong par sbyang*/__pad+ma rgyal po tshe'i bdag po yab yum gnas lngar rigs lngar bcas bskyed/__gnas gsum byin rlabs/__snying ga'i mi bskyod tshe dpag med kyi thugs kar sna tshogs rdo rje rgya gram lte bar nyi zla'i gwa'u'i dbus su hrIHnr-i a gsum 'od 'bar ba'i tshe rten gsal gdab dbab brten gong ma rnams kyis 'gre/__bdag mdun lha tshogs rnams kyi sogs dmigs pa gsal gdab/__mda' dar g.yab cing tshe 'gugs gyer/__bla ma dang dkyil 'khor gyi bdag po sogs dmigs pa gsal bas/__bum dbang*/__bdud rtsi/__tshe ril/__tshe gtor rnams kyis dbang bskur/__de ltar dbang bskur bas tshe'i bdud rtsis lus kyi nang thams cad gang bas sogs tshe bcing zhing rgyas gdab/__brtan par byas la tshe mda' spyi bor rgya gram du bkod/__shis pa brjod/__de lta bu'i rdo rje'i tshe sgrub pas mtshon dngos grub la bar du gcod pa thams cad bsal bar byed pa pad+ma kI la ya phyag rgya gcig pa'i byin rlabs dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__/rang gzhung ltar gsol ba gdab/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs rgyun bshags yan lag brgyad pas rgyud sbyang*/__sems nyid ma bcos pa'i sgra gdangs hU~M hU~M zhes sogs kyis slob ma lhar bskyed/__gnas gsum byin brlab/__ye shes dbab cing sngags kyis brtan/__dpal gtor lhar gsal bas sku'i dbang bskur/__bzlas lung dmigs pa'i gzhi spyi mthun la spro bsdu'i khyad par rang gzhung ltar sbyar la bsnyen sgrub las sbyor gyi sngags rnams rjes zlos lan gsum re dang*/__rak+sha'i sngags phreng gis gsung dbang*/__phur pas thugs dbang bskur/__bdud las rnam par rgyal ba'i shis brjod dang*/__dam tshig bsgrag bzung*/__gtang rag maN+Dal lus 'bul/__dge bsngo rnams spyi ltar byas pas rtsa ba yan lag dang bcas pa'i dbang bskur tshang ba grub/__slob dpon gyis tshogs la longs spyod cing lhag ma byin brlabs nas bsngo/__thugs dam bskul la chad mdo'i tha tshig bsgrag__/brtan ma bskyang zhing rta bro brdung*/__gtang rag mchod bstod rgyas pa phul/__yig brgya brjod la nongs pa bshags/__mdun bskyed kyi ye shes pa ras bris dang rten la brtan bzhugs bya/__dam tshig pa rang la bstim/__bdag bskyed 'od gsal du bsdu zhing thun mtshams kyi lhar ldang*/__bsngo smon dang bkra shis brjod pas dge legs su bya'o/__/mtshan thos tsam gyis 'khor ba dong sprugs zhes/__/bden gsung rnga chen phyogs bcur bsgrags pas na/__/dkyil 'khor 'dir zhugs bdag gzhan lus can rnams/__/gdon mi za bar bde chen zhing skyes shog__/ces pa'ang gter chen bla ma thams cad mkhyen gzigs chen po'i dgongs don dang*/__phyag bzhes mi 'khrul ba'i las tho tsam du pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba dge legs 'phel//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: