JKW-KABAB-04-NGA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ།
Wylie title rtsa gsum zhi khro spyi'i sgrub pa chen po'i khog dbub khyer bder bkod pa gcig shes kun grol JKW-KABAB-04-NGA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 19, Pages 185-237 (Folios 1a to 27a1)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Citation 'jam mgon kong sprul. rtsa gsum zhi khro spyi'i sgrub pa chen po'i khog dbub khyer bder bkod pa gcig shes kun grol. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 185-237. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

།ཅེས་བཀའ་དགོངས་སོགས་སྒྲུབ་པའི་པྲ་ཁྲིད་དམིགས་སུ་བསལ་ཞིང་རང་རྐང་ཚུགས་པའི་ཕྱག་ལེན་དར་བའི་རིགས་ལ་མི་མཁོ་ཡང༌། རྩ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་སྤྱི་ལ་འགྲེ་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་དུས་ཞབས་ཀྱི་སྔགས་རིག་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས། གཏེར་ཁ་གོང་འོག་བྱང་གཏེར། ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་གཞུང་རྣམས་ལས་ཟོར་ཡང་བ་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces bka' dgongs sogs sgrub pa'i pra khrid dmigs su bsal zhing rang rkang tshugs pa'i phyag len dar ba'i rigs la mi mkho yang*/__rtsa gsum gang yang rung ba spyi la 'gre chog pa'i dbang du byas te dus zhabs kyi sngags rig 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis/__gter kha gong 'og byang gter/__chos rgyal rat+na gling pa'i gter gzhung rnams las zor yang ba gung bsgrigs te rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por spel ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།གུ་རུ་ཏྲི་མཱུ་ལེ་བྷྱོ་ན་མཱ་མི། །དབྱིངས་གཅིག་ཡེ་ཤེས་དུ་མའི་གར་མཛད་པས། །བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཁྲིགས་དངོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་འབེབས། །ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་ལོ་ཏོག་སྐྱེད་མཛད་པ། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོར་གུས་པས་འདུད། །རབ་འབྱམས་དངོས་གྲུབ་བདེ་བླག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །རྒྱུད་ལུང་གྲུབ་པའི་མན་ངག་ངེས་པ་ལས། །རིག་འཛིན་བྱེ་བ་གཤེགས་པའི་ཤུལ་ལམ་ཆེ། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བགོ་སྐལ་བཞིན་དུ་སྣང༌། དེའང་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྣམས་ལས་ཆེ་ཐང་དུ་བསྔགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཟབ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལག་ལེན་པྲ་ཁྲིད་གཞུང་སོ་སོ་ལས་མང་དུ་འབྱུང་མོད། འདིར་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་ལ་འཇུག་ཅིང་ཁྱེར་བདེ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཀོད་པ་ལ་གསུམ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་བ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བསྲང་བ། རྗེས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། །གཏེར་གཞུང་ཕལ་མོ་ཆེར། །སྟོན་པ་གནས་དང་འཁོར་དང་དུས༔ ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་གཞིར་ལྡན་ནས༔ ཞེས་འཆད་པ་མང་ཡང༌། འདིར་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ལྟར་ན། དང་པོ་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། དབེན་ལ་ཉམས་དགའ་ཞིང་དམ་ཉམས་སྡེ་འཁྲུགས་སོགས་ཀྱི་གྲིབ་ཀྱིས་མ་གོས་པའོ། །གཉིས་པ་དུས་ནི། རྒྱལ་བའི་དུས་ཆེན་བཞི། ར་བ་བཞིའི་ཡར་ངོ༌། ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ། དེ་རྣམས་མ་འཛོམ་ཡང་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་དགེ་བ་ལའོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་ནི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ཐེབས་གཟུངས་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྟོན་འཁོར་ཐམས་ཅད་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་གཞུང་མཐུན་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱང༌། སྤྱི་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་གང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་ལུང་རྫོགས་པར་ཐོབ་ཅིང་བསྙེན་པས་ལས་རུང་དུ་བྱས་པ། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅིང་དད་པ་རྩེ་གཅིག་དང་ལྡན་པ། སྒྲུབ་པ་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་དམ་སེལ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། །བཞི་པ་ཡོ་བྱད་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་མི་འགྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རས་བྲིས་ཚད་ལྡན་མེད་ཐབས་མེད་ཅིང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན། སོ་སོའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སྒྲུབ་རྫས། མཆོད་རྫས། རྟེན་རྫས་ལ་སོགས་པ་དམ་ཚིག་གི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི། ཡིད་ཆེས་རྩོད་བྲལ་གྱི་བཀའ་གཏེར་ལས་བྱོན་ཅིང་དམ་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པས་མ་བསླད་པ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཁུངས་བཙུན་གྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་ཅིང་འཁྲུལ་པ་མེད་པ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བསྲང་བ་ལ་གཉིས། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་སྐྱེད་པ། སའི་ཆོ་ག་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ལས་རིམ་པ་བཅུར་བཤད་པ་སོགས་མང་ཡང་བདེ་འདུས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་པྲ་ཁྲིད་ལྟར་ན་བཞི། རང་རྒྱུད་སྦྱོང་བ། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ། གཏོར་མ་བཏང་བ། སྦྱིན་གཏོང་བྱ་བའོ། དེ་རེ་རེ་ལ་བཞི་བཞིར་འབྱུང་སྟེ་དང་པོ་ནི། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་ཕྱིར། སཱཙྪ་གདབ། ཉེ་འུ་འདོན་སོགས་སྲོག་བསླུ། རྣམ་འཇོམས་སྨེ་བརྩེགས་ཀྱི་ཁྲུས་བྱ། ངག་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། ཡིད་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར་སེམས་བསྐྱེད་བླང༌། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བླུགས། གསུམ་ཀའི་ཕྱིར་དུ་ཕྱག་བསྐོར་དང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་ཚོགས་སྐོང་རྒྱ་ཆེར་བྱ། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཕྱིར་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཤར་དུ་ཤེར་ཕྱིན། བདུད་འཇོམས་ཕྱིར་ལྷོར་སྟོབས་པོ་ཆེ། །རྒྱུ་འབྲས་གོ་ཕྱིར་ནུབ་ཏུ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ། བར་ཆད་ཞི་ཕྱིར་བྱང་དུ་ཏོག་གཟུངས་དང་གྲྭ་ལྔ་བཀླག །གསུམ་པ་ནི། བྱིན་རླབས་འབྱུང་ཕྱིར་སྲི་ཞུ། ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཕྱིར་ཡོན་ཏན། འབྱོར་བ་ཐོབ་ཕྱིར་སྙིང་རྗེ། བུ་ལོན་འཁོར་ཕྱིར་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་རྣམས་ལ། ཕྱི་ཆུ་གཏོར་དང་མདོས་གླུད། ནང་གཏོར་མ། གསང་བ་ལུས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། དངོས་སུ་སྣང་བའི་མགྲོན་བཞི་ལ་དངོས་འབྱོར་ཅི་རིགས་པས་མཉེས་ཤིང་ཚིམས་པར་བྱེད་པ་སྟེ། བླ་མ་དགེ་འདུན། རྗེ་དཔོན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན། ནད་པ་དབུལ་ཕོངས་བྱ་རིགས་ཆུ་གནས། བུ་ལོན་ཆགས་པ་དང་མི་མཛའ་བ་རྣམས་ཡོན་དང་བཟའ་བཏུང་ཅི་འབྱོར་བསྟབས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་བར་ཆད་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །གཉིས་པ་སའི་ཆོ་ག་ལ་ལྔ༌། བརྟག་པ། བསླང་བ། དབང་དུ་བྱ་བ། སྦྱང་བ། གཟུང་ཞིང་བསྲུང་བའོ། དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད། རྟེན་འབྲེལ། ལྟོ་འཕྱེ་བརྟག་པ་རྣམས་ཏེ་སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་ལ་མི་དགོས་སོ། གཉིས་པ་སྣང་བ་མི་ལས་བསླངས་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མི་སྣང་བ་ལས་བསླང་བ་ལ་གཉིས། ས་ལྷ། མི་མིན་ཡུལ་བདག་སྤྱི་ལའོ། །དང་པོ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་གཞི་སྟེགས་བྱི་དོར་བྱས་པར་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་དཀར་ཟླུམ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་མཚན་པ་གཉིས་དང༌། གསེར་སྐྱེམས། མཐའ་བསྐོར་བྱང་ཤར་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད། བདག་བསྐྱེད་གང་ལ་བྱ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་གཏོར་གང་དགོས་ཕུག་ལོགས་ལྟ་བུར་བཤམ་ཞིང་འོག་གི་སྐབས་སོ་སོར་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཀྱང་སྔ་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཐོག་མར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ལུགས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གཙོ་རྐྱང་དྲན་རྫོགས་སུ་བསྐྱེད་ནས་བཟླས་པ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བྱས་པས་ཆོག་པ་ཡོད་ཀྱང༌། སྤྱི་ཁྱབ་ལྟར་ན། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསོག་གིས་རྒྱུད་སྦྱང༌། སོ་སོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མཐུན་པའི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ཉུང་འདུས་ཀྱིས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པའི་མཐར་བསྡུ་ལྡངས་བྱ། མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱང་། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབ། ཚོམ་བུ་ཉིད། པྃ་ལས་སའི་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་འཐོན་པར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ས་འོག་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲཱ་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ ཞེས་དབང་བསྐུར། རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ། ཨོཾ་པྲི་ཐི་ཝཱི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས་ཤཔྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་ས་གནོན་གྱི་རྒྱས། །སྐྱོབས་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་དུ། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དཔང་དུ་གྱུར། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སྐྱོབས་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཅོམ་པ། །དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་བདུད་སྡེ་ལས། །རྒྱལ་བར་བྱས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ཅི་དགའ་བར་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་ནས་ས་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཞི་རོལ་བཅས་གཏོར་མ་ཕྱིར་ཕུལ། གཉིས་པ་ནི། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། སྠཱ་ན་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལཉྩ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བྀ་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ དགོངས་ཤིག་ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་སྡེ་དང་དཔུང་༔ གངས་རི་གཡའ་རྩེ་ལུ་མ་སྐྱེད་མོས་ཚལ༔ མཚོ་རྫིང་ལྟེང་ཀ་སོ་སོའི་གནས་རྣམས་ནས༔ ལྷ་ཀླུ་ས་བདག་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གྱི༔ འཛམ་གླིང་གྲུ་བཞིར་སྒྲུབ་པའི་ས་བསླང་ཕྱིར༔ ས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་ཏེ༔ བྱིན་བརླབས་བསྔོས་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ས་འདི་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪ༔ གནང་བ་བྱིན་ནས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ་ཞིང་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕྱིར་འབུལ། མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། སྟེགས་བུའི་མདུན་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབང་མཆོག་གི་ཕུར་བུ་བཟུང་ལ། བདག་ཉིད་ལས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕུར་བུ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བཏབ་སྟེ་ལན་བདུན་བཟླས་པས། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་མོ། །འདི་དགོངས་འདུས་ལས་སྟོབས་པོ་ཆེ། ཕུར་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་བསྐྱེད་པ་སོགས་གཞུང་རྣམས་སུ་འདྲ་མིན་དམིགས་བསལ་བྱུང་བ་ལ་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་སོ། །བཞི་པ་སྦྱང་བ་ལ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་སྦྱང་བ་ནྀ། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པར་བསམས་ནས་ཕྱག་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་བཞག །ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་ལག་གཡས་ས་ལ་རེག་པའི་ཚུལ་བྱས་ནས། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ལན་གསུམ་གྱིས་ས་ལ་བསྣུན། ཏིང་ངི་འཛིན་གྱིས་སྦྱང་བ་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་ཕྲ་མོ་གྲངས་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས། ཞི་བའི་རིགས་ལ། རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གྱུར། ཅེས་དང་ཁྲོ་བོ་ལ། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གྱུར། ཞེས་མོས། ལྔ་པ་གཟུང་བ་དང་སྲུང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབ་བཀུག་ཅིང་སྔགས་ཀྱིས་བསྔོ། ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་ཞིང་མཚམས་བཅད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བཞེངས་ཏེ་ལས་ཕུར་ཐོགས་ལ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་སྤྲོས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ས་གཞི་གང་བར་གྱུར༔ ཕུར་བུ་རྣམས་སྟོད་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ༔ སྨད་ལྕགས་ཕུར་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཕུར་བུ་བསྒྲིལ་ཞིང༌། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལན་གསུམ། ཕུར་བུ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཁྲོ་ཆུང་དང་མེའི་འོད་ཀྱིས་ས་གཞི་ཁེངས་པར་གྱུར༔ སྤྲོ་ན་འདིར་སྟངས་སྟབས་དང་བསྐོར་བ་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་བྱའོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བསྙེན་པ་དང་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་རིམ་པ། ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ། གྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཅུ་སྟེ། མཚམས་གསུམ་རྟེན་བཅའ་སྟ་གོན་བྱ། རྒྱན་འགོད་མངའ་གསོལ་བརྡ་སྦྱར་ཅིང༌། བསྲེ་བསྣན་བསྐོས་གདབ་བྱིན་འབེབས་སོ། །ཞེས་པའི་དང་པོ་ཕྱི་མཚམས་བཅད་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའི་ཕྱོགས་བཞིར་ཐོ་བཞི་ལ་རྒྱལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྐུའམ་སྔགས་བྱང་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུག་ལ་སོ་སོའི་མདུན་དུ་སྟེགས་གཙང་མར་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་མདུན་དུ་ཐེབ་ཀྱུ་རིལ་བུས་མཚན་པ་རེ་དང༌། དེའི་མདུན་དུ་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་བརྩམས་པའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་བཅས་བཤམ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་རོལ་ཆས་སོགས་སེར་སྦྲེང་གི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་ཁང་ནས་དོན་ཏེ་ཤར་གྱི་ཐོ་མདུན་དུ་འཁོད་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གིས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱ༔ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བརླབ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་པི་ཝཾ་དུ་གྱུར༌། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དཀར་པོ་པི་ཝཾ་འཛིན་པ་དྲི་ཟའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ བསྡུ་རྒྱ་བཅས། ཧཱུྃ། གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང༌། །བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་དྷྲིཥྟཱ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྩ་སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། དྲི་ཟའི་མངའ་བདག་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །ཞི་བའི་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར། །ལྷ་ཡི་ཐུགས་དམ་པི་ཝཾ་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་དྷྲིཥྟཱ་རཱཥྟཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ལྷོའི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས་གོང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་རལ་གྲིར་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཛིན་པ་གཤིན་རྗེའི་འཁོར་གྱི་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ རྒྱ་དང་བཅས། ཧཱུྃ། །གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང༌། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿསསྤྱན་དྲངས། ཛ་ཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བེ་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། རྩ་སྔགས་མཐར། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཞེས་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། གཤིན་རྗེའི་མངའ་བདག་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་སྔོ། །ཚར་གཅོད་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བེ་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ནུབ་ཀྱི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པས་སྦྲུལ་ཞགས་སུ་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྤྱན་མི་བཟང་དམར་པོ་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ་ཀླུའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ རྒྱ་དང་བཅས། ཧཱུྃ། །གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང༌། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། བཛྲ་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད༌། སྔགས་མཐར། ཧི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། །ཀླུ་ཡི་མངའ་བདག་སྤྱན་མི་བཟང༌། །དབང་གི་ལས་མཛད་སྐུ་མདོག་དམར། །ཚོགས་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བྱང་གི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་བྱིན་བརླབ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡི་གེ་ཕུཿའཕྲོས་པ་ནེའུ་ལེར་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལྗང་གུ་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀ་དང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ རྒྱ་དང་བཅས། ཧཱུྃ། །གསང་བདག་སྤྱན་སྔར་དམ་མནོས་ཤིང༌། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། ལན་བདུན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྔགས་མཐར། ཨི་དམ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ། །གནོད་སྦྱིན་མངའ་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས། །རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་ལྗང་སེར་སྐུ། །གཏེར་འཆང་བེ་ཅོན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཇི་བཞིན་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་བར་མཚམས་ལ་གཉིས། དམ་སྲི་མནན་པ། སྒོ་བྱང་གདགས་པའོ། །དང་པོ་ནི་དུག་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་བྱ་མཆུ་ཅན་ཡན་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་པའི་སྙིང་གར་ཛ་ཏྲི་ཛ་ཁ་སྤྲོད་མཐར་མགྲིན་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡིག་མགོ་ཕྱིར་བསྟན་པ། ཡ་མ་དམ་སྲི་ག་མ་པ་རི་མཱ་ར་ཡ་ཛཿཛཿནནཿ ཏྲི་འུ་ཏྲི་འུ་མཱ་ར་ཡ་ན་མ་ཤོ་ཛཿ ཁུག་ནན༔ ཞེས་དང༌། གཟུགས་ཀྱི་མཐར་ཡིག་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ལ། དུས་དྲུག་དང་བཅུར་རྒྱུ་བའི་ཉུལ་ལེ་དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཐུ་སྟོབས་ཐམས་ཅད་ནོན་ཅིག༔ བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་མ་ལྡངས་ཤིག༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཛ་ཁྲོམ་གྱིས་བསྐོར་བ་བྲིས་ལ། འགྲུབ་ན་སྒྲུབ་པའི་སྔ་ཉིན་ལྟ་བུར་ཕུར་པ་སོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་བཏང་བའི་ཚོགས་ཐ་མའི་གདབ་ཁ་དང་འབྲེལ་བར་བཀུག་བསྟིམ་གྲངས་མང་བྱས་ལ་ཐུན་གདབ། འདྲེ་ལྟེབ་ཏུ་བཅག་ཅིང་ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་བཅིང༌། ཐོད་ངན་ནམ་ཁྱི་ཐོད་ལྟ་བུར་བཅུག །ཕུང་རེས་དྲིལ་ལ་རྩང་གིས་གཟིར་བའི་མནན་ཆས་བྱ། སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པ་ལ་བཀོད། དེ་ཙམ་མི་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ལིངྒ་དོང་ནང་དུ་བཏིང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་གསེར་སྐྱེམས་ཐོགས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། །བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཁྱད་པར་་་་་འདིར་སྐབས་སོ་སོའི་ལྷའི་མཚན་ཁ་བསྒྱུར་ ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངའ་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང༌། །ས་ཕྱོགས་འདི་སོགས་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷ། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། ཅེས་པའི་ཚིག་མཚམས་གསུམ་པོར་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། འདིར་བཀའ་བརྒྱད་སོགས་ཁྲོ་བོའི་རིགས་ལ་དེའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བཞིན་པ་དེས་འཐུས། ཞི་བའི་རིགས་ལ་ཁྲོ་བོའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་དགོངས་པས། གུ་རུ་ཞི་བ་ལ་ཨརྩིག་བརྗོད་དེ་བླ་མ་དྲག་པོ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་རྟ་མགྲིན་ཏུ་གསལ་བ་སོགས་འགྲེས་སྦྱར་ལ། ཨེ་ཡྃ་རྃ། ཛྭ་ལ་རྃ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་གཟུགས་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང༌། །ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་་་་སྐབས་གང་ཡིན་པའི་ལྷ་མཚན་སྦྱར་ལ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཡ་མ་དམ་སྲི་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ལན་གསུམ་གྱིས་དགུག་གཞུག་བྱས་ལ། འོག་གི་འདོན་ཚིག་དང་བསྟུན་ཏེ་སྐྱེར་ཕུར་སོར་བཞི་པ་གདབ། ཐུན་རྫས་བྲབ། གུ་གུལ་བདུག །དུར་རྡོ་ལ་རི་གླིང་དང༌། རྒྱ་གྲམ་བྲིས་པས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ དམ་སྲི་བྱ་བའི་ལས་ངན་འདིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་བསྡོས༔ མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་གཙས༔ རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་མི་དགེ་བཏང་༔ གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་སྒོ་ཡང་བཀག༔ བཀའ་འདས་ནམ་ཡང་མི་བཏང་བས༔ ད་ནི་ཁྲོ་བོའི་ཕུར་ཚོགས་གདབ༔ ཐུན་ཚོགས་གདབ་སྟེ་དུད་ཚོགས་གཏིབ༔ གཏུབ་ཅིང་སྲིན་པོའི་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ རི་རབ་བརྗིད་པའི་འོག་ཏུ་མནན༔ ཞེས་པའི་མཐར་འབེབས་རིང་འོག་ས་ཆུ་རླུང་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་རེ་དང༌། སཱ་ཙྪ་ནག་པོས་མནན་ཏེ། ཧཱུྃ༔ གཅིག་ནི་བརྗོད་མེད་ཉག་ཅིག་རྒྱ༔ གཉིས་པ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྒྱ༔ གསུམ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་རྒྱ༔ ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྒྱ༔ དྲུག་པ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྒྱ༔ བདུན་པ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་རྒྱ༔ བརྒྱད་པ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱ༔ དགུ་པ་ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་རྒྱ༔ བཅུ་པ་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ་ཡི་རྒྱ༔ ཁྱོད་ལ་རྒྱ་བཅུ་བརྩེགས་ཏེ་བཏབ༔ རི་རབ་བརྗིད་པས་སྟེང་ནས་མནན༔ དཔའ་བོའི་བྲོ་ར་བྱས་ཏེ་བརྡུངས༔ བསྐལ་པ་བྱེ་སྙེད་མཐའ་རུ་མནན༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་ལཾ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ འབྱུང་བཞི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། མཆེད་ལྕམ་རྣམས་སྲིན་ལག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ཏེ་ལས་བཞིའི་བྲོ་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། བསྡུ་ན་ལས་བྱང་སོ་སོར་འབྱུང་བའི་བྲོ་བརྡུང་ཞིང་ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་སྒོ་བྱང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས། ཕྱིའི་སྒོ་གོང་དུུ་ར་སོག་གམ་རོ་རས་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྐུ་སྙིང་པོ་འདོད་གསོལ་བྲིས་པ་དང་སྐྱེར་ཕུར་ལ་སྙིང་པོ་བྲིས་ཏེ་རྒྱབ་ཏུ་བཏགས་པ་བཀོད། དམར་གཏོར་དང་མཆོད་ཡོན་སོགས་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྷཉྫའི་སྣོད་དུ་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཆར་བས་ནམ་མཁའ་གང་བ། གཏོར་སྣོད་བྷཉྫ་འབར་བར། གཏོར་རྫས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། སོ་སོའི་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་ནག་པོ་བེ་ཅོན་དང་འཁོར་ལོ་ཐོགས་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ལྡན་མ་ཧེ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞེངས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཀརྨ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ལན་བདུན། ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤཔྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཀྲོ་དྷ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་སྩལ་ལྟར༔ བདག་ཅག་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ བཀའ་གསང་གཞུང་ཆེན་འདི་སྒྲུབ་པས༔ འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་རྣམས༔ ས་འདི་ཡན་ཆད་མ་བཏང་ཞིག༔ ཕྱིར་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ནང་སྒོར་ར་སོག་གམ་ཤིང་བྱང་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྐུ་སྔགས་འདོད་གསོལ་སྐྱེར་ཕུར་སྔགས་ལྡན་བཅས་བཀོད། མཆོད་གཏོར་རྣམས་གོང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། སོ་སོའི་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང་སྦྱང་སྔར་ལྟར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཉིའི་གདན་ལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལྗང་ནག་རྒྱ་གྲམ་དང་དགྲ་སྟྭ་ཐོགས་ཏེ་བཞེངས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱ༔ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྜ་ལཱི་ཧཱུྃཿ ལན་བདུན། ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱའ་ཧི་ཁཱའ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྐུ༔ སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་དགྲ་བགེགས་འདུལ༔ དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་སྐྱིལ༔ དམ་སྲི་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་དམ་སྲི་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་དང༌། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། སྒོ་བྱང་གཉིས་མ་འཛོམ་པའམ་བསྡུ་ན་ཕྱི་སྒོའི་གཤིན་རྗེ་ཁོ་ནས་ཆོག་གོ །སྒོ་ཐེམ་ཕྱི་ནང་དུ་གྲུབ་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཟན་ལིང་ལ་སེང་ལྡེང་ངམ་སྐྱེར་པའི་ཕུར་བུའི་དབལ་ལ་མི་གཡོ་བའི་སྔགས་དང༌། མགུལ་དུ་རྒྱ་ཤོག་ལ་སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བྲིས་ཏེ་བཏབ་པས་བཏགས། སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་སུ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག་ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་གསང་མཚམས་ལ་གཉིས། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བ་དང་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་བོ། དང་པོ་ནི། ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུར་ཁྲོད་མེད་པའི་རིགས་ཕལ་ཆེར་ལ་མཛད་སྲོལ་མི་འདུག་པས་འདི་བཞག་ནས་འོག་གི་ཕུར་གདབ་ལ་འཇུག་པས་ཆོག །འོན་ཀྱང་བླ་མེད་ཡིན་ཕྱིན་དུར་ཁྲཽད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྦྱོར་ཡང་འགལ་བ་མེད་པས་རཏ་གླིང་ཐུགས་གསང་སོགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། ཁྲོ་བོའི་རིགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུར་ཁྲོད་བཅས་པ་ལ་ངེས་པར་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། དེའང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ཡང་དག་གསང་འགྲེལ་དང༌། ཧཱུྃ་ཀ་རའི་མཉམ་སྦྱོར་དཀྱིལ་ཆོག་སོགས་ཆོ་གའི་ཆིངས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྩིས་འགོས་བསྡུས་པ་སོགས་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་བསྡུས་མང་ཡང༌། གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་ཉིད་ཁུངས་ཟབ་ཅིང་དོན་འདུས་པས་དེ་ལྟར་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མ་ཏྲཾ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མགོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པ་གན་རྐྱལ་དུ་བཞག །སྟེགས་བུའི་ཤར་ངོས་སུ་སློབ་དཔོན་ཞལ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་ཕྱག་ཏུ་གཡབ་དར་དྲིལ་བུ་བསྣམས་ནས། གཞུང་གང་ཡིན་གྱི་ལས་སྔགས་བརྗོད་ལ། བདག་ཉིད་ལས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར། པར་བསམ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ཏེ། མ་ཏྲཾ་ཀ་རུ་དྲ་ཛཿ ལན་བདུན་བརྗོད། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་སྔོན་འགྲོས་བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། རྣམ་པ་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ། ངོ་བོ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཨཱ་ཀརྴ་ཡ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་བཀུག་སྟེ་གཟུགས་ལ་བསྟིམས་ནས། ཧཱུྃ། མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ སྔོན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ལ་བསྒྲིབས༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ བསྒྲལ་ནས་དུར་ཁྲཽད་ཆེན་པོར་བྱས༔ ཁུངས་དང་རྫས་བཅས་གང་ལས་བྱུང་༔ ཁུངས་དང་རྫས་བཅས་བདག་ལས་བྱུང་༔ བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཐོ་བས་གཞོམ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ མ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཛཿ ཨཱ་ཀརྴ་རུ་དྲ་ཛ༔ ཁ་ཏྲཾ་རུ་དྲ་ཛཿ ཞེས་པས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་གཞོམ་པའི་དོན་དུ། མ་ཏྲཾ་གྱི་གཟུགས་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་གཡས་པའི་དོར་སྟབས་ཀྱིས་མནན་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད༔ རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་མནན་པ་ནི༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀས༔ མགོ་ནི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་བསྟན༔ རྐང་པ་བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་བསྟན༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཞབས་ནི་གཡས་གཡོན་གྱིས༔ གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་ཚུལ་དུ་མནན༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ མ་ཧཱ་དེ་ཝ་རུ་དྲ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་ ཞེས་ལན་བདུན་བཟླ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་གསུམ་སྦྲེང་བ་ཁ་ཏྲཾ་གའི་རྒྱས་སྙིང་གར་བསྣུན་ཚུལ་བྱས་ལ། གཟུགས་ཕུང་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག །མ་རིག་སྒོ་ལྔའི་སྦུབས་དྲལ། རྣམ་ཤེས་ཏྲི་ནག་པོར་གནས་པ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་སྦྱངས་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོར་གྱུར་པ་བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། སྟེགས་བུའི་མཐར་སྔར་དམ་སྲི་མནན་པའི་སྐབས་ཅི་ལྟར་བཞིན་དུ་བྲོ་བརྡུང༌། བསྡུ་ན་བྲོ་བརྡུང་མེད་ཀྱང་ཆོག །གང་ལྟར་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་མ་ཏྲཾ་གྱི་ལྷུ་ཚིགས་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་སྟེགས་བུའི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མགོ །ནུབ་ཏུ་སྙིང༌། ནུབ་བྱང་ལག་གཡོན། བྱང་དུ་རྐང་གཡོན། བྱང་ཤར་དུ་གསང་གནས། ཤར་དུ་རྐང་གཡས། ཤར་ལྷོར་ལག་གཡས། ལྷོར་གློ་བ་སྟེ་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སོ་སོར་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་གནས་པས་བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་མཎྜལ་བྷྲཱུྃ། ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་ཁོག་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁོག་པ་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་རྭ་བ་མེ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བར་གྱུར། ཅེས་བསམ། ཞི་བ་ལྟ་བུུ་ལ། ཁོག་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར། ཅེས་བསྒྱུར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་གཡས་ཕྱི་དང་གཡོན་ནང་དུ་བྱས་པའི་ཁུ་ཚུར་དཔུང་མགོར་བསྣོལ་ཞིང༌། ཧཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་ལན་བདུན་བཟླས་ནས་རྒྱ་བཀྲོལ་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཤག་གིས་ཕྱེ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེའི་འགྲོས་གར་གྱིས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་གྱུར། ཞེས་བརྗོད་ལ་སྟེགས་བུའི་དབུས་ཀྱི་ཁྲིའུ་ཁར་སློབ་དཔོན་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བུ་ཙནྡན་དམར་པོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་ཞིང་རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་བཅིངས་པ་བཅུ་བཤམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྣམས་སུ་ཕུར་གདན་བཅུ་བཀོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་སྤྲོས་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྟོད་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན་སྨད་ཕུར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཐམས་ཅད་ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་རྒྱ་དང༌། སུམྦྷ་ནིའི་སྔགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་པ་ལ། སློབ་དཔོན་ཀྱིས་ལག་གཡས་ཀྱིས་ཐོ་བ་དང༌། གཡོན་པས་ཕུར་བུ་བཟུང་ལ། ཧཱུྃ༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་འཇིག་རྟེན་ཀུན༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་བླ་ན་མེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་སྟོབས་དང་ལྡན༔ ཏ་ཀྲྀཏ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ འཇིགས་ཚུལ་རྔམས་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས༔ གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་བརླག་པར་མཛོད༔ དུར་ཁྲོད་གསང་བའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ རང་བྱུང་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཅུ༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བགེགས་མཚམས་བཅད་ཕྱིར༔ ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་པ་གདབ་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་སོགས་དེ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ། བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ། ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ༔ ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ༔ པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ༔ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ༔ ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་འབར་བའི་སྟངས་སྟབས་དང་བཅས་སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ཤར་ཀྱི་ཤར། ཤར་ནས་ཤར་ལྷོ་སོགས་རིམ་གྱྀས་བྱང་ཤར་བར་གཡས་བསྐོར་དང༌། འོག་གི་ཕུར་བུ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གདབ་པས། བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཕུག་ནས་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་འཁྲིགས་པས་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཅེས་དང༌། ལས་གཞུང་སོ་སོ་ལས་འབྱུང་བའི་སྲུང་འཁོར་གྱི་ཚིག་བརྗོད་ཅིང་བསྲུང་བྱ་སྲུང་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་ཡང་བྱ། མ་ཏྲཾ་དང་ཕུར་པ་དེ་དག་རེ་ཞིག་ཕྱོགས་སུ་བསྡུ་ནས་རྒྱན་བཀོད་སྐབས་སུ་བཀྲམ་པར་བྱའོ། །གཞུང་རྙིང་རྣམས་ལས་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་པོ་སོ་པའི་ཚུལ་དང༌། ཁྲོ་བཅུའི་མཚམས་ཕུར་ཇག་པའི་སྐུང་གི་ཚུལ་དུ་བཞག་པ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། ས་ཆོག་སྐབས་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་གདབ་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་སྐབས་དེར་དངོས་སུ་གདབ་འདིར་གདབ་མི་དགོས་པར་སྔགས་ཚིག་ཙམ་བརྗོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ཡིན་ཅེས་སྨིན་ལུགས་གསུང་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་ངོ༌། །བཞི་པ་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཆག་གདབ་པ་ནི། དུང་ཕོར་རམ་ཀ་པཱ་ལར་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔར་སྦྱར་བའི་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གྱིས་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཁྱབ་པར་ཁྱེ་ མ་མེད་པ་བྱུག་ཅིང༌། ཧཱུྃ། བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་པའི༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཕྱིར༔ བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་པའི་ཆག་ཆག་འདེབས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཞི་རོལ་བྱ། དེ་ནས་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཀྱང་དེ་དག་གཞུང་སོ་སོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལོན་དགོས་པ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་ཙམ་ལ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སུ་ནི་དེ་དག་མི་མཁོ་བས་འདིར་མ་སྨོས་སོ། །ལྔ་པ་སྟ་གོན་ལ་བཞི། ལྷ། བུམ་པ། ཡོ་བྱད། སློབ་མ་སྟ་གོན་ལ་གནས་པའོ། །དེའང་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་འབྲེལ་ན་དེ་རྣམས་སྐབས་འདིར་སྦྱར། མ་འབྲེལ་ན་སྦྱོར་མི་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་ཡོ་བྱད་སྟ་གོན་ནི་ནམ་དུའང་དགོས་པས་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ཚང་བར་བསགས་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མོས་པས་བྱིན་བརླབ། ལྷ་སྟ་གོན་ནི་གཙོ་བོར་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བར་གནང་བ་ཞུ་བའི་དོན་ཡིན་པས་གྲུབ་ན་ལེགས་པ་ལས་ལྷག་སྐྱོན་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་ན། དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་བའི་སྟེགས་བུའི་དབུས་གཙོ་བོའི་གནས་སུ་བདུད་རྩི་དྲི་བཟང་སྦྱར་བའི་ཆབ་ཀྱིས་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་ཟླུམ་པོ་རེ། དེ་རྣམས་སུ་ལྷ་སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ བཏགས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་གཙོ་འཁོར་ཕྱེད་པར་བཀོད། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། དམ་ཚིགས་པ་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བསྟིམ། ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་དུ་སོང་ནས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཧོཿ དུས་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་མ་ལུས་དགོངས༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་ལེགས་བྲིས་ནས༔ བདག་ཅག་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གཞུང་བསྲང་༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སེ་གོལ་གསུམ་བྱས་ལ་ལྷ་རྣམས་བར་སྣང་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བར་བཞུགས་པར་མོས། ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསྡུའོ། །འདིར་ཡང་ལས་བྱང་གི་མངོན་རྟོགས་རྒྱས་པས་མི་ལྕོགས་པ་ལྟ་བུ་ལ། སྒྲུབ་པའི་གཞིར་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། ཆེ་གེ་མོའི་ལྷ་ཚོགས་དྭངས་པའི་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཅེས་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱས་པས་ཀྱང་ཆོག་གོ །སྒྲུབ་པའི་མཐར་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་བུམ་པ་སྟ་གོན་དགོས་པའི་རིགས་ལ་བསྡུས་པར་འདོད་ན། བུམ་པ་ལྷ་གྲངས་སམ་རྣམ་བུམ་དང་ལས་བུམ་ཙམ་འདུ་བྱ། དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བགེགས་བསྐྲད། བུམ་པ་ཆས་སུ་གཞུག་པའི་སྔགས་བཀའ་དགོངས་སོགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ་གཙོ་བོའི་སྙིང་པོ་བརྗོད་ལ་ནང་བཅུད་མགུལ་ཆིངས་ཁ་རྒྱན་ལྡན་པ་བཀོད། མཆོད་པ་བཤམས་ཤིང་བྱིན་བརླབ། བུམ་པ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་ཆེ་གེ་མོའི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཚོ་རྫིང་དྭངས་པར་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར༔ སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། ཕྱག་འཚལ་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག༔ སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་བསམ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་བཟླ༔ མཐར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར༔ ལས་བུམ་དུ་འཁྱིལ་པ་དང་རྟ་མགྲིན་ལྟ་བུ་སོ་སོའི་ལས་ཀྱི་ལྷ་བསྐྱེད་ལ་སྔགས་བཟླས་པས་བྱིན་བརླབ། དྲུག་པ་རྒྱན་འགོད་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་ལྡིང་ཁྲི་རིམ་གསུམ་མམ་གཉིས་ཡོད་པའི་འོག་མར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། བདག་བསྐྱེད་མཆོད་གཏོར་ལོགས་གང་བདེར་བཤམ། བཀའ་བརྒྱད། ཡང་དག །ཕུར་པ་ལྟ་བུ་ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པོ་ཅན་མིན་པའི་སྒྲུབ་རྫས་སྤྱི་ཙམ་དུ། སྐུ་གཟུགས། ཙཀླི། རྒྱུད་དམ་གཞུང་པོད། སྔགས་བྱང༌། རྡོ་རྗེ་སོགས་ཕྱག་མཚན། ཤེལ་རྡོ་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། སྒྲུབ་པའི་གཏོར་ཆེན། སྨན་རཀ །ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། མདའ་དར། མྱང་གྲོལ་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་ན་རིལ་བུའི་བུམ་པ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་དང་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་མ། དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་དེ་དང་མཐུན་པའི་དབང་རྫས་ཚང་བ། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་རྫས་སོགས་གཞི་མདུན་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་དགོད། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པའི་བར་སོང་ནས་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། སླར་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ་བའི་ཚེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིལ་སྤོས་འཛིན་པས་སྣ་དྲངས། རྟེན་སྒྲུབ་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་ཐོགས་པའི་སེར་སྦྲེང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་བསྐོར་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་མདུན་དུ་འཁོད་དེ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་བཀོད་པ་ནི༔ ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་འགྲོ་ཀུན་ཐར་པར་འདྲེན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས་པའི་དཔལ༔ ཕོ་བྲང་སྣོད་བཅུད་རྟགས་ལྡན་རྒྱན་དུ་བཞུགས༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐུགས་རྗེས་རྣམ་འཕྲུལ་གཙོ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཅས༔ གསང་བའི་དམ་རྫས་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང་༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་གསལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་རྫོགས༔ མ་རིག་ལོག་རྟོག་དྲྭ་བ་གཅོད་པའི་གྲི༔ ཤེས་རབ་ཐབས་ལྡན་ལོག་རྟོག་འབིགས་པའི་མདའ༔ དྲི་མེད་རང་གསལ་སྐུ་གསུམ་མེ་ལོང་མཛེས༔ རིགས་ལྔ་རབ་མཚོན་དར་སྣ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན༔ དག་བྱེད་ཁྲུས་བུམ་ཚོན་སྐུད་དྲྭ་བ་དང༔ དར་དཔྱངས་གཟུངས་ཐག་སྒབ་སྐོར་འཕན་བྲན་དང་༔ ཀུན་ཁྱབ་བླ་བྲེ་ཤེས་སྐྱོབ་ཡོལ་བ་དང་༔ རྒྱན་དྲུག་ཅོད་པན་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རྔ་དང་ཌཱ་མ་རུ༔ པི་ཝཾ་གླིང་བུ་ཕོ་གླིང་མོ་གླིང་དང་༔ དུང་དང་ཆ་ལང་མཁར་རྔ་ཏིང་ཏིང་ཤག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟཻན་མཆོད་པའི་ཚོགས་དཔག་མེད༔ སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་དངོས་གྲུབ་ཡོངས་འགྲུབ་ཅིང་༔ འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་འདིར་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ཤཱུ་ནྱ་ཏིགྣ༔ མ་ཧཱ་དྲྀ་ཤ་ཀཱི་ལ་ཡ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཏིཥྛ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ མུ་ཀུ་ལེ་ན་དྷ་རི་ཀ་ཏ་ཧཱུྃ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དབྱངས་དང་ཞི་རོལ་བཅས་བྱ་ཞིང་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལས་སློབ་སོགས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་མེད་ཅིང་བག་དྲོ་ལྷུན་ཆགས་དྭང་བ་འདྲེན་པར་དགོད། དེའང་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་གཞུང་གང་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཐོད་པ། རྣམ་བུམ། མྱང་གྲོལ་བུམ་པ་སོགས་ཁྲིའུའི་ཁར་བཀོད། ལྡིང་ཁྲི་གོང་མར་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་རྟེན། རྒྱབ་ངོས་སུ་གཏོར་ཆེན་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོ་རཱའི་སྟེང་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་བུ། མཐའ་བསྐོར་ཤར་དུ་མཆོད་ཡོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་མཚམས་འཛིན་བཅས། ཕྱོགས་བཞིར་རལ་གྲི་བཞི། མཚམས་བཞིར་མདའ་དར་མེ་ལོང་ཅན་བཞི་བཙུགས་པ་ཚོན་སྐུད་ཀྱི་དྲྭ་བས་སྦྲེལ། གཞན་ཡང་ཟུར་བཞིར་རྒྱལ་མཚན་ལོགས་བཞིར་འཕན། དར་གྱི་དྲྭ་ཕྱེད་སོགས་སོ་སོའི་ཕྱག་ལེན་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་མཛེས་བརྗིད་ཆགས་པ་དང༌། སྟེང་ན་དར་གྱི་གདུགས་དབུབ། གཤམ་དུ་སྟག་གཟིག་གི་སྒབ་དཀྲིས་ཀྱིས་བསྐོར། དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་མཆོད་གཏོར་ཁ་ཟས་བཟང་དགུས་བརྒྱན་པའི་གཡས་གཡོན་ཆོས་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན་རྒྱུན་བཞག །རྒྱུན་གསོའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར། ཕྱི་མཆོད་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཡོད་ན་མཐའ་བསྐོར་སྟེགས་བུ་རིམ་པ་ཅན་ལ་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་བཀོད། གཞན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་སྤུངས། ཆད་མདོ་བརྟན་མ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱེད་ཀྱིས་མཚོན་ཕྲིན་ལས་ལ་དགོས་པ་རྣམས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ལྕགས་ཧོམ་དུ་ཉུ་ལེའི་ལིདྒ། ལས་ཕུར་སྟེགས་བཅས། ཡུངས་ཀར་སོགས་ཐུན་རྫས་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་གཡོན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ལས་བུམ། ཌཱ་མ་རུ། མེ་ཏོག་གི་སྣོད་རྣམས་བཞག་གོ །མཆོད་རྫས་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོས། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། །དམ་ཚིགས་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བར་བྱའོ། །བདུན་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ལ་འཇུག་རུང་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་མངའ་གསོལ་ཞིང་གནས་སུ་དགོད་པ་ནི། རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་དབྱངས་བོར་ལེན་དང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཐོད་ཆང་མར་བཟེད་ཅན་ཚིགས་བསྟུན་སོ་སོར་དྲང་བ་སོགས་ལག་ལེན་ལྟར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་གདུང་འཚོབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ དུག་ལྔ་རྩད་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་གནས༔ སྟོན་པའི་སྒྲོན་མེར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མའི་གདུང་འཚོབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས༔ དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་ཚེ་དང་དངོས་གྲུབ་སྤེལ༔ དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ༔ རྒྱལ་ཚབ་སྟོན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཡུམ་ལ། གཉིས་མེད་བདེ་སྐྱེད་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བཟང་༔ ཀུན་གཟང་ཡུམ་དུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡོ་རྗེ་ལས་པར། ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་ཀརྨ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་གཞུགས༔ གིང་ལ། བར་གཅོད་བགེགས་བསྒྲལ་གཟུགས་ཕུང་ལྷ་ལ་སྟོབ༔ རྡོ་རྗེ་གིང་མཆོག་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཚམས་པར། ཕྱི་ནང་མཚམས་གཅོད་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེ་མཚམས་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ སྤྱན་པར། དངོས་གྲུབ་བགེགས་གཉིས་དུས་དང་དྲོད་ཚད་མཁྱེན༔ རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ དུས་མཚམས་པར། ཕྲིན་ལས་སྐབས་སྦྱར་དུས་འཛིན་ནམ་ཚོད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་དུས་མཚམས་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཕྱག་ཚང་བར། ཕུད་གཙང་གཡོས་མཁས་ཕྱི་ནང་བྱ་བྱེད་མཁས༔ རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ བྱན་མོ་ལ། གཡོ་མཁན་ཆད་ལྷག་མེད་ཅིང་གཙང་སྒྲ་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་བྱན་མོར་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ མཆེད་ལྕམ་གཞན་རྣམས་ལ། གསལ་དག་འཛབ་མཁས་དད་ལྡན་བརྩོན་པར་བཞུགས༔ གསེར་ཕྲེང་མཆེད་ལྕམ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ རྡུལ་འཕྱག་ལ། ཀུན་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་ཕྱི་ཡི་ཉུ་ལེ་སྐྲོད༔ རྡུལ་འཕྱག་སྐྱེས་བུ་མངའ་གསོལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ཞེས་སོ་སོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་རང་གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལས་ནམ་ཡང་མ་འཕྱུགས་པར་བྱའོ། །ཁྲོ་བོའི་རིགས་སོགས་ལ་དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་ཆས་སུ་འཇུག་ཅིང་རྟགས་གདབ་དགོས་པས། ཆས་རྣམས་ལས་རྡོར་སོགས་ཀྱིས་ཐོགས། རྒྱལ་ཚབ་པས་དབྱངས་བོར་ལེན་ཚུལ་གྱིས། ཧཱུྃ༔ དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུ་མའི་ཁོར་གསེང་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཐོད་པའི་དབུ་རྒྱན་གསོལ༔ ཐེག་མཆོག་དོན་སྟོན་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ༔ འཁོར་བ་མི་སྤང་མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཞེ་སྡང་ཉིད་འཇོམས་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པོ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་སྟག་ཤམ་གསོལ༔ འཁོར་བའི་བཅུད་ལེན་ཞག་གི་ཟོ་རིས་གསོལ༔ ཆགས་པ་དབང་སྡུད་རཀྟའི་ཐིག་ལེ་གསོལ༔ སྐྱེ་འཆི་རྩད་གཅོད་ཐལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་གསོལ༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔ མ་རིག་ནགས་སྲེག་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་གསོལ༔ ཞིང་བཅུ་ཡོངས་སྒྲོལ་དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་འདི༔ དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལ་རྒྱན་དུ་བཞེས༔ ཞེས་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཚིག་དང་བསྟུན་ནས་དཔལ་གྱི་ཆས་རྣམས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་ཚབ་པར་རིམ་པར་ཕུལ་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སོ་སོར་བགོ་ཞིང་བརྒྱན་པའི་ཚུལ་བྱའོ། །བརྒྱད་པ་བརྡ་སྦྱར་བ་ནི། བརྡའ་སྒོ་ཕྱག་ལས་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་དེ་ཉིད་འདིར་སྦྱར། རང་གཞུང་དུ་མེད་པ་སོགས་ལ། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་གདོད་མ་ནས། །རྣམ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བའི་ཞིང༌། །མ་རྟོགས་གཉིས་འཛིན་སྒྲིབ་གཡོགས་སྒོ། །རང་རིག་བརྡ་ཡིས་དབྱེ་བར་བྱ། བྷྲཱུྃ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བརྡ་སྒོ་དབྱེ། ཧཱུྃ། ཁམས་གསུམ་ཡེ་ནས་རང་བྱུང་བའི། །བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད། །བརྡ་དང་གར་གྱིས་མཚོན་ནས་ཀྱང༌། །གཉིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་བགྱིའོ། ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོ༔ ཞེས་བརྡ་ཕྱག་འཚལ༌། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན། གདོད་ནས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཇལ་བའི་སྒོ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མས་བཅད་པ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བརྡ་མཇལ་བས་ལྷག་གེར་ཕྱེས་པར་བསམས་ལ། བྷྲཱུཾ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྡ་སྒོ་དབྱེ། རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅི་ལྟར་ཤར་ཡང་རང་རིག་ལས་གུད་དུ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པས། ཨ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔ ཞེས་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །དགུ་པ་བསྲེ་བསྣན་བྱ་བ་ནི། སྐབས་འདིར་དབང་མ་ཐོབ་པའི་མཆེད་གསར་བུ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་ཤར་ལྟ་བུར་ལོགས་སུ་ཕྱེ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ། བདུད་རྩི། ཡུངས་ཐུན་སོགས་བཀོད་ནས། ལས་བྱང་བདུད་རྩི་བྱིན་བརླབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྨན་མཆོད་ཁཱ་ཧི་བཅས་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱིས། བདག་ཉིད་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡ་ལས་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་རྭ་བཅོ་བརྒྱད་པ་སྤྲོས། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་སློབ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་བྲབས། ལས་བྱང་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་བགེགས་བསྐྲད་བརྗོད། དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པ་རོལ་མོ་སོགས་ཚམ་རྔམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། གསར་བུ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྦྱང་པའི་ཕྱིར་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག་སྟེ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་བརྗོད། སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ་རེ་ཡོད་པར་བསྒོམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བདུད་རྩི་རྡོ་རྗེས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་ལན་གསུམ་བཞག་ནས། ཧཱུྃ༔ ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ དེ་དག་ལ་ནི་སྙིང་རིང་ན༔ རྡོ་རྗེ་ཡཀྵ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཐུང་༔ སྙིང་ལ་ཡང་དག་གནས་པའོ༔ འདི་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ན་སྲེག་པར་བྱེད༔ དམ་ཚིག་བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ༔ ཞེས་བྱིན་པས། སློབ་མས་ཀྱང། ཨི་དནྟེ་ན་ར་ཀན་ས་མ་ཡ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མྱངས་པ་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །འདྲེས་ཟིན་བསྣན་པ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་པས་བདུད་རྩི་གཡོན་བསྐོར་དུ་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་ལ་བྲིམ་ཞིང་གཙོ་སྔགས་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་མཇུག་ཏུ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་བདུད་རྩི་མྱངས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཨོཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ་྅་ཧྃ༔ ཨཱ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུང་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཐུགས་འཆང་བ༔ རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་ཐུགས་དང་ལྡན༔ དེང་བདག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙི་ཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨཀོ྅་ཧཾ༔ ཞེས་དང་སློབ་དཔོན་གྱིས། དེང་ཕྱིན་ཆད་མཆེད་གསར་རྙིང་ཐམས་ཅད་སྐལ་བ་མཉམ་ཞིང་དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གཞུང་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་གྱིས་ཤིག ཅེས་བསྒོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་ཐལ་སྦྱར་གྱི་བར་དུ་མེ་ཏོག་བཟུང་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ དམ་ཚིག་་འབྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡི༔ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཕྱིར་གཏང་རག་གཏོང་༔ ཞེས་དྲིན་ལན་གྱི་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ནི། མཆེད་གསར་པ་རྣམས་རང་རང་གི་གྲལ་དུ་འཁོད་ནས། རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཛབ྄་བསྙེན་བགྲང་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་གྲལ་དུ་མཆི་བར་གནང་༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མཆེད་གསར་པ་རྣམས་རང་གྲལ་དུ་འཁོད། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་གཟུངས་ཐག་ལ༔ དམ་ཚིག་སྲོག་གིས་བསྡུས་པའི་མཆེད་དང་ལྕམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་དེ་དམ་ཚིག་གི་བསླབ་བྱ་རྒྱས་པར་བྱ། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ལྷའི་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གསོར་བ་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གྷཱཎྜེ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དྲིལ་བུ་བཀྲོལ་ཞིང་དཀུར་བསྟེན། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ་྅་ཧྃ༔ ཞེས་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་རྒྱ་བྱས་ལ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་དང་རོལ་ཆེན་བརྒྱ་བརྡུང་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཆེར་བསྒྲགས་སོ། །བཅུ་པ་ལྷ་བསྟིམ་ཞིང་བྱིན་དབབ་པ་ནི། རང་གྲལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་པར་བཞེངས་ལ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤྲིན་གཏིབས་པ་བཞིན་བྱོན་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་བཞུགས་པར་བསམ་རོལ་མོ་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་མེད་རྟོག་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ནས༔ སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མངའ་བ༔ འགྲོ་དོན་རང་བྱུང་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡབ་ཡུམ་སྲས་འཁོར་བཅས༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི༔ སྤྲུལ་པ་དབྱིངས་ནས་རོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་དང་གཙོ་འཁོར་སྔགས་མཐར། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་བཏགས་པ་བརྗོད། གོང་དུ་ལྷ་སྟ་གོན་བྱས་ན་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟིམ་པར་མོས། བསྡུ་ན་སྤྱན་འདྲེན་སྐོས་གདབ་འདི་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གོ །བྱིན་དབབ་པ་ནི། བྱང་ལུགས་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་དང༌། བཞེངས་ཤིག་པདྨའི་བསྐུལ་བཏང༌། ལྷོ་ལུགས་ཁ་ཅིག་རཏྣའི་རིག་འཛིན་བྱིན་འབེབས་བཏང་བ་སོགས་ཡོད་པས་གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་བྱ་ཆོག་ལ། བྱིན་འབེབས་དངོས་ཀྱི་འདོན་བྱ་ལས་བྱང་སོ་སོ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། སྤྱི་ཙམ་དུ་བཀའ་མ་ལྟར་བྱེད་ན། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་བསྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་སྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། ཅེས་དང། སྙིང་པོའི་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་ཟོར་ཡང་བས་ལེགས་ལ། གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ལྷ་བཙུན་གྱི་མེ་ཏོག་ཆར་བསིལ་ལྟ་བུ་ལོངས་ཁྱབ་དང་སྦྱར་བས་མཐུས་མོད། འབྲེལ་དང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་ཉང་གཏེར་བདེ་འདུས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཞྭ་གོས་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར། དར་སྣའི་གཡབ་མོ་དང་སྤོས་དུད་དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ གཟུགས་སྐུས་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ གཉིས་མེད་དབྱིངས་ནས་སྐུ་བཞེངས་ཤིག༔ རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ལྷ་དང་རིག་འཛིན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་ནས་ཀྱང༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ དབང་མཆོག་མ་ལུས་བདག་ལ་སྐུར༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་ལྟར་འཁྲུག༔ གསུང་གི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར༔ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་བདག་ལ་དགོངས༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཅིག་ཕོབ༔ སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གཞལ་ཡས་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ མཐུ་དང་རྩལ་གྱི་ནུས་པ་ཕྱུངས༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་དངོས་སུ་སྟོན༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨ་ཨཿ ཞེས་མཐར་རོལ་ཐོག་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ཏེ་གནས་དང་སྒྲུབ་པ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོ་བྱད་དང་བཅས་པ་ལ་བྱིན་ཕབ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་རང་གྲལ་དུ་འཁོད་དེ་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་དང༌། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱུན་སྤྱོད་སོགས་བྱས་པས་འགྲུབ་བོ། །ཉེ་བར་བསྙེན་པ་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་བ་ཡིན་ཏེ་ལོག་ནས་འབྱུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པ་དངོས་ལ་གསུམ། ཛབ྄་དགོངས་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ། དེའི་བར་གཅོད་གསང་བ། དུས་གྲངས་རྟགས་ཚད་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་དགོས་པས་རྩ་གསུམ་གང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་གཞུང་ཉིད་རབ་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་སྟེ་དུས་དྲུག །འབྲིང་ཉིན་གཉིས་མཚན་གཉིས་ཏེ་དུས་བཞི། ཐ་མས་ཀྱང་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་ཚར་རེ་བསྲང་དགོས་པས་ལས་གཞུང་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ལ་རབ་འབྲིང་གཉིས་པོ་གང་བདེ་ལག་ཏུ་བླང་ལྟེ་ཐུན་དང་པོ་ལ་བརྒྱུད་འདེབས། སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམ་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་རྒྱས་པར་བཏང༌། དངོས་གཞི་དམིགས་བསལ་ཅན་མ་གཏོགས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམས་ལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་བསྟིམ་ཞིང་མཆོད་བསྟོད་སོགས་བྱ། བཟླས་པའི་དབུར་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ཏེ་གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་འཛབ་དབྱངས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་བཟླས་པ་གསུང་མི་ཆད་དུ་བྱ་དགོས་པས། ཐུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲུབ་ན་ལྷ་དེའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟ་བུའི་མངོན་རྟོགས་གསལ་གདབ་ལ་སྔགས་རྒྱུན་བླང༌། དེ་ནས་བཟུང་གྲོལ་ཉིན་ཐུན་ཐ་མའི་བར་སྔགས་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཆད་པར་བྱ། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་ལ་སྟོང་ཚིགས་ཕུལ། ཉུ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར་དང་བྱིན་འབེབས་བྱས་པས་ཐུན་དང་པོ་གྲུབ། གཉིས་པ་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་རླབས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ལས་སྔོན་འགྲོ་གཞན་མི་དགོས། གཞུང་རྒྱས་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ་བརྡ་སྒོ་ཕྱག་དམ་བཅའ་བྱིན་འབེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་བཏང་སྲོལ་སྣང་བ་སོགས་ལུགས་སྲོལ་དེ་མཐུན་བྱས་ཀྱང་རུང༌། ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ཕྱིན་ཆད་ཐུན་དང་པོ་དང་འདྲ། ཐུན་གསུམ་པར་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་ལ་བཟླས་པ་སྟོང་ཚིགས་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །ཚོགས་མཆོད། སྐོང་གསོལ། སྨིན་ལུགས་ལྟར་ན་སྐབས་འདིར་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་བཏང༌། ཚོགས་ལ་རོལ་ཅིང་ལྷག་མ་བཙོན་དུ་འཛིན། ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་དང་ལས་གཞུང་ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ། གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས། བརྟན་བཞུགས། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་བཅས་གྲུབ་ནས་མུན་རུབ་ཙམ་དུ་ཉུ་ལེ་བསྐྲད་ནས་བྱིན་འབེབས་དང༌། ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་བཅས་གྲོལ་ལོ། མཚན་ཐུན་གསུམ་པོར་འདོན་འགྲིགས་ཉིན་ཐུན་གཉིས་པ་དང་མཚུངས་ལ་ཐུན་མཇུག་སོ་སོར་བར་ཆད་བསལ་ཞིང་བྱིན་འབེབས་པ་མ་ཆད་པར་བྱའོ། །འབྱོར་མཁོས་ཅན་གྱིས་སྤྲོས་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་ཕྱིར་དོང་སྤྲུགས་སྐོང་བའི་ཆོ་ག །འཆི་མེད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་ཚེ་ཆོག །བར་ཆད་བསལ་བའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་རྣམས་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་སོ་སོའི་རང་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའམ། སྤྱི་ཙམ་དུ་རྡོར་སེམས། བླ་མ་ལོངས་སྐུ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོ་སོའི་ཕྲིན་ལས་བྱ་བ་ནི་གཞུང་དོན་དང་འབྲེལ་བས་གལ་ཡང་ཆེའོ། །རྒྱུད་ལས། འཁོར་ལ་བཀའ་བསྒོ་དགེ་སྦྱོར་བསྐུལ། ཞེས་ཆེད་དུ་གསུངས་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲུབ་མཆེད་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ་དང་དམ་ཚིག་བཤད། བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་དམིགས་པ་གོ་སླ་དོན་འདུས་བཤད་གྲུབ་ན་གལ་ཆེའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་བསལ་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཐེབས་མདུན་དུ་ཧོམ་ཁུང་ཉུ་ལེའི་ལིདྒ་བཅས་པ་དང༌། ལས་ཕུར༌། ཐུན་རྫས་རྣམས་དགོད་ལ། རྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨེ་ཡྃ་ཛྭ་ལ་རྃ། བྲུབ་ཁུངས་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲིཿལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཆཻ་ གེ་ མོའི ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་བཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉམས་ལེན་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་འགུགས་གཞུག་བྱས་ལ། ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཁྲོ་གཏུམ་སྐུར་བསྟན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ དྲག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ གཡོན་ཀྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུས་འགུགས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུང་ལ་ཕུར་པས་ཐོབ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷྭི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དྲག་སྔགས་ཕུར་བསྐོར་བྱས་པས་གདབ་ཅིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ། ཁྱད་པར་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་དཀར་པོ་དུང་གི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཁྲག་མདོག་དམར་མོ་བསེ་ཡི་ལན་ཕྲན་ཅན༔ སྤྱན་རྩ་དམར་ཟླུམ་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟར་འཕྲོ༔ སྨིན་མ་གློག་འཁྱུག་བར་སྣང་གོ་སྐབས་འབྱེད༔ བུ་ཡུགས་ཐོག་འབེབས་ཤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་འཁྱུག༔ བཞད་པ་ཧེ་དང་དཔལ་གྱི་སྤུ་གྲིས་གཏམས༔ རྔམ་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་འབར༔ ཨག་ཚོམ་མེ་འབར་རབ་འབྱམས་སྲིད་པ་སྲེག༔ བསྐལ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྙན་ནས་འབྲུག་སྟོང་སྒྲོགས༔ ལག་པ་དམར་པོ་སྤུ་གྲི་འབུམ་གྱིས་གཏམས༔ སེན་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལ་མེ་ཆེན་འབར༔ བ་སྤུ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་མའི་རྡོ་རྗེ་འཁྲུགས༔ སྨིན་མཚམས་ལྕགས་ཀྱི་ཁྲོ་ཆུང་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ ཞབས་ཀྱི་ཕུར་པས་སྲིན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་གཟིར༔ རལ་པའི་གསེབ་ནས་ཁྲག་གི་ཆར་པ་འབེབས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཏུམ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་མ༔ སྲིན་མོའི་སྙིང་འབྱིན་ཆང་པར་བཅུག་ནས་གསོལ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ་གཅིག་མ༔ དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་རྒྱུག་ཅིང་ཀླུ་སྲིན་སྒྲོལ༔ ཁྲོས་པའི་ཞལ་མདོག་ཁྲག་གི་མཆིན་པ་ཁ༔ ན་བཟའ་དམར་པོ་སྲིན་གྱི་གཡང་གཞི་གསོལ༔ ཕྱོགས་བཅུར་ཁ་བལྟས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞབས་ཀྱིས་མནན༔ བདུད་ལ་བབ་ན་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་གསོལ༔ སྲིན་ལ་བབ་ན་སྲོག་རྩ་དམར་པོ་གཅོད༔ དགྲ་ལ་བབ་ན་དུག་གི་ཁ་ཆུ་འདེབས༔ བགེགས་ལ་བབ་ན་རཱུ་པ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་བགེགས་ལ་སོགས༔ ཕུང་པོ་དུམ་བུར་གཏུབས་ལ་དོན་སྙིང་སྲེགས༔ དམ་ཉམས་ཉུལ་ལེའི་བར་ཆད་རྡུལ་དུ་རློག༔ དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ་བོ་ས་མ་ཡ༔ ཧཱུྃ་གྲུ་བུ་གྲུ་ཨ་པ་ཙེ༔ རུ་པ་ཙེ༔ ན་ར་ཙེ༔ ཙ་མེད་ཐུན་ཐུན༔ ན་ཤ་སྟྭྃབྷ་ཡ༔ ཡཀྴ་བྱིན༔ ཡཀྴ་བྱིན༔ ཕྱེ་མ་ཕྱཻ་མ༔ རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན༔ ཙི་ཏྟ་རྦད་ནན༔ ཨོཾ་སུཾ་བྷ་ནི་སོགས་དང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་པྲ་མ་རཱ་ཛ་ཏྲིག་ནན༔ དྷ་ན་རཀྴ་རྦུད་ལིང་༔ ཏྲིའུ་ཏྲིའུ་མ་མ་ན་ཡ་ཤོ་ ན་ཛ་མཱ་ར་ཡ༔ རྦད་རྦད༔ དྲག་སྔགས་སྤོས་རོལ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱུག་པས་སྡིགས་ཤིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ་བོ། །ཉུ་ལེ་བསྐྲད་གཟིར་རྒྱས་པ་འདི་བཞིན་མི་ལྕོགས་པའི་ཐུན་སྔ་མ་ཙམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་སྟབས་བདེ་བྱེད་ན། ཛབ྄་ཀྱི་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྡོ་རྗེ་མཚམས་པ་གུ་གུལ་དུད་པ་དང་ཐུན་བྲབ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྐོར་ལ། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་སོགས་དང༌། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྡེར་མོའི་སྔགས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པས་ཚར་བཅད་ལ་སྲུང་འཁོར་གསལ་གདབ་པས་ཀྱང་དོན་མཐུས་སོ། །དེ་མ་ཐག་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་ལྷ་འབྱུང་བས་བྱིན་དབབ་དགོས་པར་གསུངས་པས་ཆས་སོགས་སྔོན་བཤད་ལྟར་བྱས་ལ་བྱིན་འབེབས་བརྗོད་ཅིང་ཛབ྄་དབྱངས་ལན་གསུམ་དུ་གྱེར་རོ། །གསུམ་པ་ཚད་མ་དུས་གྲངས་རྟགས་གསུམ་ལས། དུས་སྨིན་སློབ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག །མོས་སློབ་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཟླ་བ་གཅིག་གམ། ཞག་བདུན་ནམ། ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱིས་མཐའ་རྟེན་པར་བསྒྲུབས་པས་ཀྱང་དུས་དང་དབང་པོ་དང་མཐུན་པར་དངོས་གྲུབ་ཅི་རིགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །གྲངས་དང་རྟགས་ནི་གསང་བ་སྤྱི་དང་སོ་སོའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་རྟགས་ཚད་ངན་པ་བྱུང་ན་ཉུ་ལེ་སྐྲོད། རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། དམ་སེལ་གྱི་ལྟས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་ཞིང་བཤགས་རྒྱུད་བཀླག །གྲིབ་མི་གཙང་བ་ལ་རྣམ་འཇོམས་སྨེ་བརྩེགས་སོགས་ཀྱི་བུམ་ཁྲུས་བྱ། རྟགས་ཚད་བཟང་ངན་གང་ལའང་རེ་དོགས་དང་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་དབྱིངས་སུ་བསྐྱེལ་བ་གནད་ཡིན། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བཟང་ངེས་པ་ཅན་བྱུང་ན་དེ་ཉིད་དུ་རྒྱུན་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཟིན་པ་གནད་དུ་ཆེ་བས་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཆང་དང་ཆོས་སྨན་སྦྱར་བས་བཀང་བ་མདུན་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས༔ ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ ཚེ་དང་ཆོས་དང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་དང་༔ རྐང་མགྱོགས་མིག་མཐོང་རིལ་བུ་མཁའ་སྤྱོད་དང་༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་ཤེས་ནུས་མཐུ་དང་༔ སྲིད་ནོར་ཟས་དང་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་བདུད་རྩི་མྱོང་ངོ༌། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་ནི་དངོས་སྦྱོར་སྒྲོལ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཀྱང་མོས་སློབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྫས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བླང་བ་ལ་གསུམ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཤམ་པ། ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ། ཆོ་ག་དངོས་སོ། །སྒྲུབ་པ་སང་གྲོལ་རྒྱུའི་དེ་རིང་གི་དགོངས་ཐུན་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་རྫས་བཤམས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་གཞི་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོའི་གཡུང་དྲུང་གཡས་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབྲུ་བཟང་གི་ཕྱེ་མ་མངར་གསུམ་དང་ཞོ་མར་འོ་མས་སྦྲུས་པའི་ནོར་བུ་འབར་བའི་གཟུགས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་པས་བསྐོར་བ། གཡས་སུ་མངར་གསུམ་ཐུད་དང་བསྲེས་པའི་རིལ་བུ་དང༌། གཡོན་ཏུ་བྷནྡྷ་བཟང་པོར་འབྲུ་བཅུད་བདུད་རྩི་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བཏབ་པའང་བཤམ། དགོང་ཐུན་བཟླས་པའི་གཤམ་དུ། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་གྲངས་མེད་པ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་རྣམ་པས་བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་གྱུར༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཤམ་དུ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླ། ཕྱིར་ནང་ཐུན་ལ་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲངས་ཏེ། བཟླས་པ་ཁ་སྐོང་སྟོང་ཚིགས་བཅས་གྲུབ་ནས་བསྙེན་རྒྱུན་སྔ་མ་གྲོལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་སྔགས་བཏགས་པ་རྒྱུན། གཏོར་བསྔོ། ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྒྱས་པར་བྱེད། ཚོགས་ཐ་མའི་སྐབས་ཉུལ་ལེའི་ལིདྒ་མེར་བསྲེགས་ལ་ཆོས་སྲུང་གཏོར་མར་བསྟབ། ཡང་ཕྱག་ལེན་ཕལ་མོ་ཆེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་དེ་ནང་རང་དུ་བཤམ། སྔ་ནུབ་དམིགས་བཟླས་འདི་མི་བྱེད་པའང་ཡོད་པས་ལོངས་ཁྱབ་དང་བསྟུན་ཆོག །གཉིས་པ་དངོས་གྲུབ་ལ་མི་དབང་བའི་ལྟ་ངན་གྱི་བགེགས་ཚར་བཅད་པའི་ཕྱིར་ལས་བྱང་ལྟར་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཚམ་རྔམས་བྱས་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སྤོས་རོལ་གཡབ་དར་བཅས་བྱིན་དབབ། སྤྱི་བཤགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་ལྟ་བུ་བརྗོད་ལ་མཁོན་ལྕུགས་སྦྱང༌། གསུམ་པ་ལ་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ འདིར་འདུས་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས༔ སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་༔ བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་ལས་གཞུང་བསྲངས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན༔ ལས་དང་ཐུགས་རྗེ་མཐུན་པ་ཡིས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཡིད་བཞིན་གཏེར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ དངོས་གྲུབ་སྩལ་དང་སྩོལ་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་༔ ཚོགས་ལམ་སྦྱོར་ལམ་གནས་པའི་རིག་འཛིན་དང་༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་སྔོན་གྱིས་སྨོན་ལམ་མཐུས༔ ཚེ་དང་ཆོས་དང་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་དང་༔ རྐང་མགྱོགས་མིག་སྨན་རིལ་བུ་མཁའ་སྤྱོད་དང་༔ སྲིད་དང་ཟས་ནོར་མཐུ་རྩལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བས། །རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་རྣམས་མཉམ་སྦྱོར་བའི། །སྦྱོར་མཚམས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྒྱུད་སྦྱངས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་ཚུར་བསྡུས་བདག་དང་སྒྲུབ་རྫས་ལ། །ཐིམ་པས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མ་ཆེ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལྷ་སྔགས་ཤམ་དུ། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱ༔ ཙི་ཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གུ་ཎསི་དྡྷི་ཏྲཱྃ༔ ཀརྨ་སི་དྡྷི་ཧྲཱི༔ སརྦ་ལོ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷཱི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཏགས་པ་སྟོང་ཕྲག་གམ་བརྒྱ་རྩ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླས་པས། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་རྣམ་པས་བདག་གི་གནས་ལྔར་ཐིམ་པར་བསམ། སྐྱ་རེངས་འཆར་ཁ་དང་བསྟུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སོགས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལས་རྡོར་གྱིས་བཏེགས་ལ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འགྲན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚངས་པའི་དབྱངས་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གཟུངས་དྲན་ཏིང་འཛིན་མཁྱེན་བརྩེ་ཡོངས་གྱི་གཞི༔ འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་བུམ་པ་བཟང་༔ འདོད་འབྱུང་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་མོས་པ་ཇི་བཞིན་དུ༔ ཐོགས་མེད་འཇུག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྲུང་དང་ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་སོགས༔ ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མཁའ་སྤྱོད་རིལ་བུ་མིག་སྨན་རྐང་མགྱོགས་སོགས༔ ཁྱད་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དང་ཡོ་བྱད་འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་ལ་སོགས༔ ཕྱི་ནང་དབང་བཅུའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གདུལ་བྱ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་རང་གཞུང་སོ་སོ་ནས་འབྱུང་བའི་དངོས་གྲུབ་སྐུལ་ཚིག་བཅས་ཀྱི་མཐར་སྔགས་བརྗོད་པས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས། རྫས་རྣམས་བཟའ་བཏུང་བྱས་ཏེ་ལོངས་སྤྱད་པས། སྟན་ཐོག་དེ་ཉིད་དུ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བླག་གི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་དགོངས་པའི་གདིང་བཟུང་ངོ༌། གཞན་དོན་དབང་བསྐུར་བྱེད་ན་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡིན་པ་སྐབས་འདིར་སྦྲེལ་ལོ། རྩ་བའི་གསུམ་པ་མཐར་རྒྱས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེས་ཆོག་ཕྱི་མཚམས་དཀྲོལ་བ། སློབ་དཔོན་ལ་སྐུ་དྲིན་གསོལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ཁོ་ནའམ་དབང་བསྐུར་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ལྷག་ཆོག་བཏང་ཞིང་སྔར་བརྩོན་དུ་བཟུང་བའི་ལྷག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྒྲུབ་ཁང་ལྷོ་ནུབ་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་སྐྱེལ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ་སྐབས་དེ་དག་གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཡང་ཐོག་ལྟ་བུར་འབུལ། ཆད་བརྟན་ལའང་རྒྱུན་བཞག་ཕྱིར་བསྐྱང་ཞིང་རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རམ་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་རྒྱུན་སྤྱོད་དང་གོ་བསྒོ་དམིགས་བསལ་བྱེད་ན་སྤྱི་ཙམ་དུ། ཧཱུྃ༔ ངར་འཛིན་རྣམ་དག་སྒྱུ་ལུས་འཇའ་འདྲ་འདི༔ བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྒྱས་བཏབ་ནས༔ བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་ཏེ༔ རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་སྤྱོད་ལམ་བྱའོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ སྟོང་པའི་གོ་ཆ་བླ་ན་མེད༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཡིན༔ མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཀུན་བཅོམ་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རྒྱས་བཏབ་པས༔ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་གཟིགས་ན༔ གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱིས་ག་ལ་མཐོང་༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བོ། གཉིས་པ་མཚམས་བཀྲོལ་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱལ་ཐོ་བཞི་ལ་ཟླུམ་གཏོར་བཞི། སྒོ་བྱང་གཉིས་ལ་དམར་གཏོར་རེ་རེ་དང་ཕྱི་མཆོད་བཅས་བཤམ། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤར་གྱི་ཐོ་རྩར་ཕྱིན་ཏེ་མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་སྔར་ལྟར་རམ་བསྡུ་ན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་༔ ཨོཾ་ཨཱ༔ཧཱུྃ༔ གསུམ་གྱིས་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་དྷྲྀ་ཥྟ་རཱ་ཥྟ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་༔ ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་པི་ཝཾ་བསྣམས༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ དེ་ནས་ལྷོའི་ཐོ་རྩར་ཕྱིན་ལ་མཆོད་གཏོར་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བེ་རུ་ཌྷེཀཱ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་མཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་སྐུ་མདོག་སྔོ༔ དུག་གསུམ་འཇོམས་མཛད་བེ་ཅོན་རལ་གྲི་བསྣམས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ ནུབ་ཀྱི་ཐོ་རྩར་འཁོད་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྴཱ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྤྱན་མི་བཟང་༔ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་དབང་ལྡན་བརྗིད་པའི་སྐུ༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པུ་གྲི་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་དབང་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ བྱང་གི་རྩར་འཁོད་ལ། རཾ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ༔ སྒྲུབ་པ་སྲུང་མཛད་སྐུ་དྲིན་དུ༔ གཏང་རག་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་བ་ཎཱ་ཡ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས༔ ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ རིན་ཆེན་གཏེར་བདག་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་འཛིན༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་མཚམས་གཅོད་ཆེ་ལ་བསྟོད༔ བཛྲ་མུ༔ ཞེས་གཤེགས། སྒོ་བྱང་ཕྱི་ནང་བཀྲོལ་བ་ནི། ཕྱི་སྒོར་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་དང༌། ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བགེགས་ཀྱི་གཉེན་པོ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ཕྱི་རོལ་སྒོ་ཡི་སྲུང་མ་མཛད༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ གཏང་རག་མཆོད་བཞེས་དབྱིངས་སུ་བཤེགས༔ བཛྲ་མུ༔ ཞེས་ལྷ་གཤེགས་སྒོ་བྱང་བསྡུའོ། ནང་སྒོར་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུནྚ་ལཱི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ༔ ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ༔ ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ཕྱི་ནང་སྒོ་ཡི་སྲུང་མ་མཛད༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ གཏང་རག་མཆོད་བཞེས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ བཛྲ་མུ༔ ལྷ་གཤེགས། སྒོ་བྱང་བསྡུའོ། །དེ་ནས་ནང་དུ་ཕྱིན་ལ་སློབ་དཔོན་ནམ་རྒྱལ་ཚབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་ཏུ་འཁོད་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨུཏྐཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ༔ ཞེས་ལག་གཉིས་སྐམ་པའི་རྒྱ་དང་བཅས་དང་པོར་གདབ་རིམ་ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་སྟེ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛཱ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཕུར་རྩེ་འོ་མས་བཀྲུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཞིང༌། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་པས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་ཐོགས་མར་ནོངས་བཤགས་བྱ་བ་ནི། མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་ཕྱག་བྱས་ལ་རེས་མོས་ཚུལ་གྱིས། ཧོཿ ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཏེ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སློབ་མར་དམ་མནོས་ནས༔ ཀུན་ཀྱང་མཐུན་པར་སྤྱོད་པའི་དམ་ཚིག་ལ༔ མཉམ་ཉིད་ངང་ལས་ལེགས་ཉེས་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ ལུས་ངག་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཙམ་དུ༔ གཞུང་ལས་ཉམས་ཤིང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་རྣམས༔ རྣམ་དག་བསམ་པས་མི་གནས་ཚིག་འདིས་བཤགས༔ འཛིན་མེད་ངང་དུ་བཟོད་པར་བཞེས་མཛོད་ལ༔ རང་བཞིན་དག་པའི་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་གཏང་རག་འབུལ་ཞིང་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་བྱ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ་བའི་བློས། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མཆོག་ལྡན༔ གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་མིའི་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཡང་དག་དོན་སྟོན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ༔ འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཕ་མའི་ཚུལ་དུ་གནས༔ བཀའ་དྲིན་བཟང་ཡང་བསྙེན་བཀུར་རྔོ་མ་ཐོགས༔ སྡོམ་གསུམ་བསྲུང་བྱ་དམ་ཚིགས་གང་ཉམས་ཀྱང་༔ ཉེས་ལྟུང་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་དག་བྱའི་ཕྱིར༔ མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པར་གསོལ་གྱིས་ཚངས་པར་མཛོད༔ ཞེས་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླང་ཤིང་བླ་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འབྲལ་མེད་བཟུང་ངོ༌། ནོངས་བཤགས་དང་བཀའ་དྲིན་གསོལ་བ་གཉིས་པོ་སྤྲོས་པ་བསྡུ་བའི་སྐབས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གོ །དེ་ནས་སྨོན་ལམ་སྤྱི་ལྟར་གདབ་པ་ནི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཀྱེ་ཧོཿ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་དཔལ༔ རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་ནས༔ འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔ འདི་ལྟ་བུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟག་ཏུ་བརྩོན༔ བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་༔ ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ འབྲལ་མེད་དག་པའི་ཞིང་དུ་འཚོགས་པར་སྨོན༔ བླ་མེད་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་བར༔ ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ༔ སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ ཅེས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གདབ། ཁྱད་པར་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་བྱ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལག་གཡས་སུ་མར་མེ་དང་སྤོས་རེ་ཐོགས། རྒྱལ་ཐེབས་པས་དབྱངས་བོར་ལེན་བྱས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཉེན་གྱིས་དབུ་མཛད་ནས༔ དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་མ་ཐོབ་བར༔ འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཞིང་༔ མ་རིག་མུན་པའི་ནང་དུ་མི་འཁྱམས་ཤོག༔ གཅོང་རོང་དོག་མོའི་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང་༔ དམྱལ་བའི་ཟངས་ཁར་གནས་སུ་མི་ལྟུང་ཞིང་༔ གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྒྲ་སྐད་མི་གྲགས་ཤིང་༔ མཚོན་ཆ་གདུག་པའི་དབལ་གྱིས་མི་ཕོག་ཤོག༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང་༔ མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ མི་འབྲལ་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གིས༔ ས་བཅུ་རིམ་གྱིས་ཁྱད་པར་བགྲོད་པར་ཤོག༔ ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ མ་རིག་དབང་གིས་འཁོར་བར་ལྟུང་སྲིད་ན༔ སྣང་གསལ་མར་མེས་མ་རིག་སྡུག་བསྔལ་སོལ༔ ཉོན་མོངས་དབང་གིས་རིགས་དྲུག་གནས་འཁྱམས་ན༔ སྣང་གསལ་མར་མེས་འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་སོལ༔ རྒྱུ་མཆོག་འདི་ཡིས་ ས་བཅུ་ཡོངས་སྒྲོལ་ཏེ༔ ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་བྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་ཤོག༔ སྣང་གསལ་གོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་ལྡན་འདི༔ བདེ་གཤེགས་ཡོངས་ལ་ཕུལ་བའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས༔ ས་བཅུ་འདས་ཏེ་ ས་རྣམས་ཡོངས་ནོན་ཤོག༔ ཀུན་ཏུ་འོད་དང་མ་ཆགས་པདྨའི་སྤྱན༔ འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ས༔ དེ་བ་ཀོ་ཤ་ཀུན་བཟང་དབྱེར་མེད་ས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་མིང་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས༔ བླ་མའི་ས་དང་སྲིད་གསུམ་གཞི་རྫོགས་ས༔ རྩོལ་བྲལ་ལྷུན་པོའི་ས་ལ་ཐིག་ལེ་ཡི༔ ས་ལམ་འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་ལྷུན་གྲུབ་ནས༔ གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཅེས་དང་གཞན་ཡང་སྤྲོ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆེར་གདབ་པས། དུས་གཉན་པའི་ཕྱིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་འགོ་དྲངས། ལས་གཞུང་སོ་སོར་འབྱུང་བས་མཚོན་པའི་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ་ལ་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་ཏེ་རོལ་མོ་སྙན་པར་ཁྲོལ་བ་སོགས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ། ཁ་སྐོང་དང་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་སྦྱིན་སྲེག་འགྲུབ་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཤིང་གནས་སྲུང་བ་དང་དགའ་སྟོན་སོགས་མཐའ་རྒྱས་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཅི་འགྲུབ་བྱས་པས་ཕྱིན་ཆད་ལེགས་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། གསང་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ་མཐར་ཐུག་པ། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་བསྒྲུབ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ། ཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་ཕྲེང་བས་ས་སྟེང་ཁྱོན། རབ་མཛེས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱས་བྱེད་ཤོག །བསྙེན་པས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་བསྐུལ་ཏེ། སྒྲུབ་པས་ལྷ་རྟོག་གཉིས་མེད་གྲུབ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོས་སྐུ་ལྔ་ཡི། གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བཀའ་དགོངས་སོགས་སྒྲུབ་པའི་པྲ་ཁྲིད་དམིགས་སུ་བསལ་ཞིང་རང་རྐང་ཚུགས་པའི་ཕྱག་ལེན་དར་བའི་རིགས་ལ་མི་མཁོ་ཡང༌། རྩ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་སྤྱི་ལ་འགྲེ་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་དུས་ཞབས་ཀྱི་སྔགས་རིག་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས། གཏེར་ཁ་གོང་འོག་བྱང་གཏེར། ཆོས་རྒྱལ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་གཞུང་རྣམས་ལས་ཟོར་ཡང་བ་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__rtsa gsum zhi khro spyi'i sgrub pa chen po'i khog dbub khyer bder bkod pa gcig shes kun grol ces bya ba bzhugs so//gu ru tri mU le b+h+yo na mA mi/__/dbyings gcig ye shes du ma'i gar mdzad pas/__/byin rlabs sprin 'khrigs dngos grub char rgyun 'bebs/__/phrin las 'dod rgu'i lo tog skyed mdzad pa/__/rtsa gsum dkyil 'khor rgya mtshor gus pas 'dud/__/rab 'byams dngos grub bde blag sgrub pa'i thabs/__/rgyud lung grub pa'i man ngag nges pa las/__/rig 'dzin bye ba gshegs pa'i shul lam che/__/skal ldan rnams la bgo skal bzhin du snang*/__de'ang gsang sngags snga 'gyur gyi rgyud lung man ngag rnams las che thang du bsngags shing dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu 'grub par byed pa'i thabs zab rmad du byung ba tshom bu tshogs su sgrub pa'i lag len pra khrid gzhung so so las mang du 'byung mod/__'dir rtsa gsum zhi khro spyi la 'jug cing khyer bde kho na'i dbang du byas te bkod pa la gsum/__phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung ba/__bsnyen sgrub yan lag bzhis sgrub pa'i gzhung bsrang ba/__rjes las kyi rim pa mtha' rgyas su bya ba'o/__/dang po ni/__/gter gzhung phal mo cher/__/ston pa gnas dang 'khor dang dus:__yo byad la sogs gzhir ldan nas:__zhes 'chad pa mang yang*/__'dir gsang sngags lam rim ltar na/__dang po sgrub pa'i gnas phun sum tshogs pa ni/__gu ru rin po che sogs grub thob gong mas byin gyis brlabs pa/__dben la nyams dga' zhing dam nyams sde 'khrugs sogs kyi grib kyis ma gos pa'o/__/gnyis pa dus ni/__rgyal ba'i dus chen bzhi/__ra ba bzhi'i yar ngo*/__yar mar gyi tshes bcu/__de rnams ma 'dzom yang gza' skar 'phrod sbyor dge ba la'o/__/gsum pa sgrub pa po ni/__rdo rje slob dpon rgyal thebs gzungs ma gtso bor gyur pa'i ston 'khor thams cad so so'i mtshan nyid gzhung mthun dgos par gsungs kyang*/__spyi tsam du sgrub pa gang bya rgyu de nyid kyi dbang lung rdzogs par thob cing bsnyen pas las rung du byas pa/__bsgrub bya la the tshom med cing dad pa rtse gcig dang ldan pa/__sgrub pa po nang phan tshun dam sel gtan nas med pa zhig gal che'o/__/bzhi pa yo byad ni/__dkyil 'khor rdul tshon mi 'grub pa'i skabs su ras bris tshad ldan med thabs med cing*/__sku gsung thugs kyi rten/__so so'i gzhung nas bshad pa'i sgrub rdzas/__mchod rdzas/__rten rdzas la sogs pa dam tshig gi yo byad thams cad tshags su tshud par bya'o/__/lnga pa sgrub pa'i thabs ni/__yid ches rtsod bral gyi bka' gter las byon cing dam sel gyi brgyud pas ma bslad pa/__rgyud lung man ngag khungs btsun gyi dgongs pa dang mthun cing 'khrul pa med pa/__byin rlabs kyi gzi byin dang ldan pa zhig dgos so/__/gnyis pa sgrub pa'i gzhung bsrang ba la gnyis/__sngon 'gro dang dngos gzhi'i las rim mo/__/dang po la gnyis/__bsod nams kyi dpung skyed pa/__sa'i cho ga bya ba'o/__/dang po la bla ma dgongs 'dus las rim pa bcur bshad pa sogs mang yang bde 'dus bsnyen sgrub chen mo pra khrid ltar na bzhi/__rang rgyud sbyong ba/__chos 'khor bskor ba/__gtor ma btang ba/__sbyin gtong bya ba'o/__de re re la bzhi bzhir 'byung ste dang po ni/__lus kyi sgrib pa sbyang phyir/__sAts+tsha gdab/__nye 'u 'don sogs srog bslu/__rnam 'joms sme brtsegs kyi khrus bya/__ngag sgrib sbyang phyir/__na rag dong sprugs dang yig brgya bzla/__yid sgrib sbyang phyir sems bskyed blang*/__bla ma'i rnal 'byor bsgom/__zhi ba'i sbyin sreg blugs/__gsum ka'i phyir du phyag bskor dang mkha' 'gro chos skyong la tshogs skong rgya cher bya/__gnyis pa ni/__chos nyid kyi don rtogs phyir sgrub khang gi shar du sher phyin/__bdud 'joms phyir lhor stobs po che/__/rgyu 'bras go phyir nub tu lang kar gshegs pa/__bar chad zhi phyir byang du tog gzungs dang grwa lnga bklag__/gsum pa ni/__byin rlabs 'byung phyir sri zhu/__phrin las bcol phyir yon tan/__'byor ba thob phyir snying rje/__bu lon 'khor phyir lan chags kyi mgron rnams la/__phyi chu gtor dang mdos glud/__nang gtor ma/__gsang ba lus kyis mchod sbyin bya'o/__/bzhi pa ni/__dngos su snang ba'i mgron bzhi la dngos 'byor ci rigs pas mnyes shing tshims par byed pa ste/___bla ma dge 'dun/__rje dpon dang yon tan can/__nad pa dbul phongs bya rigs chu gnas/__bu lon chags pa dang mi mdza' ba rnams yon dang bza' btung ci 'byor bstabs la sgrub pa mthar phyin cing bar chad med pa'i smon lam gdab bo/__/gnyis pa sa'i cho ga la lnga*/__brtag pa/__bslang ba/__dbang du bya ba/__sbyang ba/__gzung zhing bsrung ba'o/__dang po ni/__mtshan nyid/__rten 'brel/__lto 'phye brtag pa rnams te sgrub gnas rnying pa la mi dgos so/__gnyis pa snang ba mi las bslangs zin pa'i dbang du byas te mi snang ba las bslang ba la gnyis/__sa lha/__mi min yul bdag spyi la'o/__/dang po ni/__dkyil 'khor gang du bya ba'i gzhi stegs byi dor byas par tshom bu gcig bkod pa'i mdun du mchod gtor dkar zlum mtheb ril gyis mtshan pa gnyis dang*/___gser skyems/__mtha' bskor byang shar mtshams 'dzin me tog nas brtsams chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bkod/__bdag bskyed gang la bya ba'i phyi nang gi mchod gtor gang dgos phug logs lta bur bsham zhing 'og gi skabs so sor dgos pa'i yo byad rnams kyang snga tshags su tshud par bya'o/__/de nas thog mar bdag gi rnal 'byor ni/__lugs 'ga' zhig tu gtso rkyang dran rdzogs su bskyed nas bzlas pa brgya rtsa tsam byas pas chog pa yod kyang*/___spyi khyab ltar na/__tshig bdun gsol 'debs dang brgyud 'debs sngon du 'gro bas skyabs sems tshogs gsog gis rgyud sbyang*/__so so'i sgrub thabs dang mthun pa'i mngon rtogs rgyun khyer lta bu nyung 'dus kyis gsal btab la bzlas pa'i mthar bsdu ldangs bya/__mchod gtor rnams/__oM badz+ra a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M gis sbyang /__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wid+ya shap+da pU dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:__lan gsum rgya dang bcas pas brlab/__tshom bu nyid/__pa~M las sa'i lha mo sku mdog gser btso ma lta bu zhal gcig phyag gnyis pa/__rin po che'i bum pa bsnams pa/__zhi zhing 'dzum pa'i nyams can/__dar gyi stod g.yogs dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa/__lte ba yan chad 'thon par gyur/__rang gi snying ga'i 'od zer gyis sa 'og nas ye shes kyi lha mo 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par gyur/__oM badz+rA b+ha wa a b+hi Shiny+tsa hU~MH__zhes dbang bskur/__rin chen 'byung gnas kyis rgyas gdab/__oM pri thi wI de wI sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA nas shap+da'i bar gyis mchod/__a kA ro'i sngags kyis gtor ma phul la sa gnon gyi rgyas/__/skyobs pa sangs rgyas thams cad kyi/__/spyod pa'i tshul dang khyad par du/__/sa dang pha rol phyin rnams la/__/lha mo khyod ni dpang du gyur/__/shAkya seng ge skyobs pa yis/__/ji ltar bdud kyi sde bcom pa/__/de bzhin bdag kyang bdud sde las/__/rgyal bar byas te dkyil 'khor bri/__/zhes gsol ba btab pas rig pa 'dzin pa khyod ci dga' bar spyod cig ces gnang ba byin nas sa de nyid du thim par gyur/__zhi rol bcas gtor ma phyir phul/__gnyis pa ni/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__s+thA na pa ti k+She tra pA lany+tsa na maHsarba ta thA ga te b+h+yo b-i shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ud+ga ta s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:__lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__dgongs shig sa bdag lha klu sde dang dpung :__gangs ri g.ya' rtse lu ma skyed mos tshal:__mtsho rdzing lteng ka so so'i gnas rnams nas:__lha klu sa bdag gnas 'dir spyan 'dren gyi:__'dzam gling gru bzhir sgrub pa'i sa bslang phyir:__sa bdag 'khor dang bcas pa 'dir gshegs te:__byin brlabs bsngos pa'i gtor ma 'di bzhes la:__rin chen gter gyi sa 'di stsal du gsol:__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tsha:__gnang ba byin nas rang gnas su gshegs par bsam zhing 'jam rol dang bcas gtor ma dang gser skyems phyir 'bul/__mchod pa rnams bsdu'o/__/gsum pa dbang du bya ba ni/__stegs bu'i mdun nas slob dpon gyis dbang mchog gi phur bu bzung la/__bdag nyid las kyi he ru ka zhal gcig phyag gnyis par gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od 'phros phur bu la thim/__de nyid dpal rta mgrin gyi skur gyur par bsams la/__hU~M pad+mAn+ta kr-i ta hU~M phaT ces btab ste lan bdun bzlas pas/__phur bu las byung ba'i 'od zer dmar pos sa gzhi thams cad khyab/__bdag gi dbang du gyur par bsams mo/__/'di dgongs 'dus las stobs po che/__phur pa las rdo rje gzhon nur bskyed pa sogs gzhung rnams su 'dra min dmigs bsal byung ba la de ltar bya dgos so/__/bzhi pa sbyang ba la/__sngags dang phyag rgyas sbyang ba n-i/__slob dpon gyi lag g.yas rdo rje rtse lnga par bsams nas phyag rdo rje dang bcas stegs bu'i steng du bzhag__/thams cad kyi rdo rje dang bcas lag g.yas sa la reg pa'i tshul byas nas/__oM swA b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswA b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM/__lan gsum gyis sa la bsnun/__ting ngi 'dzin gyis sbyang ba ni/__bdag gi thugs ka'i hU~M las hU~M phra mo grangs med pa phyogs bcur 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus ye shes kyi me rlung chur gyur pas ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsreg gtor sbyangs/__zhi ba'i rigs la/__rnam dag ye shes kyi zhing khams chen por gyur/__ces dang khro bo la/__dur khrod rol pa'i zhing khams chen por gyur/__zhes mos/__lnga pa gzung ba dang srung ba gnyis las/__dang po ni bgegs gtor byin brlab bkug cing sngags kyis bsngo/__las byang ltar bka' bsgo zhing mtshams bcad/__srung 'khor bsgom/__slob dpon dkyil 'khor dbus su bzhengs te las phur thogs la/__bdag gi thugs ka nas khro bo bcu spros pa'i tshogs kyis sa gzhi gang bar gyur:__phur bu rnams stod zhal gsum phyag drug phur bu 'dril ba:__smad lcags phur me'i tshwa tshwa 'phro bar gyur:__phur bu bsgril zhing*/__oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+tAn badz+ra d+ha rod A dz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wA ka tsit+ta badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M phaT:__lan gsum/__phur bu las 'phros pa'i khro chung dang me'i 'od kyis sa gzhi khengs par gyur:__spro na 'dir stangs stabs dang bskor ba sogs rgyas bsdus gang rung bya'o/__/rtsa ba'i gnyis pa dngos gzhi la gsum/__ye shes kyi lha bsnyen pa dang nye bar bsnyen pa'i rim pa/__lha dang dbyer med du byed pa'i sgrub pa'i rim pa/__grub nas dngos grub len pa sgrub pa chen po'i rim pa'o/__/dang po la bcu ste/__mtshams gsum rten bca' sta gon bya/__rgyan 'god mnga' gsol brda sbyar cing*/__bsre bsnan bskos gdab byin 'bebs so/__/zhes pa'i dang po phyi mtshams bcad pa ni/__dkyil 'khor gyi khang pa'i phyogs bzhir tho bzhi la rgyal chen so so'i sku'am sngags byang rgyal mtshan dang bcas pa btsug la so so'i mdun du stegs gtsang mar gtor ma dkar zlum mdun du theb kyu ril bus mtshan pa re dang*/__de'i mdun du g.yon phyogs nas brtsams pa'i chu gnyis nyer spyod lnga bcas bsham/__sgrub pa po rnams rol chas sogs ser sbreng gi tshul gyis sgrub khang nas don te shar gyi tho mdun du 'khod la/__mchod gtor rnams/__oM badz+ra a mr-i tas bsang*/__ra~M ya~M kha~M:__gis sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai wid+ya shab+da pU dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM A:hU~M:__lan gsum rgya dang bcas pas brlab/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas pi waM du gyur*/__de yongs su gyur pa las yul 'khor srung dkar po pi waM 'dzin pa dri za'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dza:__bsdu rgya bcas/__hU~M/__gsang bdag spyan sngar dam mnos shing*/__/bstan pa srung bar zhal bzhes pa/__rgyal po chen po yul 'khor srung*/__/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/__/badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoH__oM d+h+riSh+tA rASh+tA ya swA hA:__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas _shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rtsa sngags mthar/__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__dri za'i mnga' bdag yul 'khor srung*/__/zhi ba'i las mdzad sku mdog dkar/__/lha yi thugs dam pi waM bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig__ces bstod cing phrin las bcol/__oM d+h+riSh+tA rASh+tA ya swA hA:__tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/__lho'i tho rtsar 'khod la mchod gtor rnams gong ltar byin brlab/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas ral grir gyur/__de yongs su gyur pa las 'phags skyes po sngon po ral gri 'dzin pa gshin rje'i 'khor gyi bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi lho phyogs nas rgyal po chen po 'phags skyes po 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__rgya dang bcas/__hU~M/__/gsang bdag spyan sngar dam mnos shing*/__/bstan pa bsrung bar zhal bzhes pa/__/rgyal po chen po 'phags skyes po/__/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/__badz+ra sa mA dzaHsaspyan drangs/__dza \u0f7fhU~M ba~M hoH__oM be rU D+ha kA ya swA hA/__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__rtsa sngags mthar/__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi zhes gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__gshin rje'i mnga' bdag 'phags skyes po/__/mngon spyod las mdzad sku mdog sngo/__/tshar gcod be con ral gri bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig__/ces bstod cing phrin las bcol/__oM be rU D+ha kA ya swA hA/__tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/__nub kyi tho rtsar 'khod la mchod gtor byin brlab/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pas sbrul zhags su gyur/__de yongs su gyur pa las spyan mi bzang dmar po sbrul zhags 'dzin pa klu'i 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi nub phyogs nas rgyal po chen po spyan mi bzang 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dza:__rgya dang bcas/__hU~M/__/gsang bdag spyan sngar dam mnos shing/__/bstan pa bsrung bar zhal bzhes pa/__/rgyal po chen po spyan mi bzang*/__/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/__badz+ra mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoH__oM bi rU pAk+Sha ya swA hA/__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod*/__sngags mthar/__hi daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__/klu yi mnga' bdag spyan mi bzang*/__/dbang gi las mdzad sku mdog dmar/__/tshogs rdzogs mchod rten sbrul zhags bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig__/ces bstod cing phrin las bcol/__oM bi rU pAk+ShA ya swA hA/__tiSh+Tha badz+ra zhes brtan bzhugs bya/__byang gi tho rtsar 'khod la/__mchod gtor rnams byin brlab/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas yi ge phuH'phros pa ne'u ler gyur/__de yongs su gyur pa las rnam thos sras ljang gu ne'u le 'dzin pa gnod sbyin gyi 'khor gyis bskor ba'i thugs ka dang rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros/__ri rab kyi byang phyogs nas rgyal po chen po rnam thos sras 'khor dang bcas pa badz+ra sa mA dzaH__rgya dang bcas/__hU~M/__/gsang bdag spyan sngar dam mnos shing*/__/bstan pa bsrung bar zhal bzhes pa/__/rgyal po chen po rnam thos sras/__/'dir gshegs rten la brtan par bzhugs/__badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M ho:__oM bai shra ma NA ya swAhA/__lan bdun/__oM ma hA rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__sngags mthar/__i dam ba liM ta kha kha khA hi khAhi/__zhes lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M/__/gnod sbyin mnga' bdag rnam thos sras/__/rgyas pa'i las mdzad ljang ser sku/__/gter 'chang be con ne'u le bsnams/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/rgyal po chen po 'khor bcas kyis/__/sngon gyi tha tshig ji bzhin du/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sgrub pa'i bar chad kun srungs shig__/ces bstod cing phrin las bcol/__oM bai shra ma NA ya swA hA/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa bar mtshams la gnyis/__dam sri mnan pa/__sgo byang gdags pa'o/__/dang po ni dug shog la dam sri'i ling+ga bya mchu can yan lag lcags sgrog gis bsdams pa'i snying gar dza tri dza kha sprod mthar mgrin pa nas brtsams te yig mgo phyir bstan pa/__ya ma dam sri ga ma pa ri mA ra ya dzaHdzaHnanaH__tri 'u tri 'u mA ra ya na ma sho dzaH__khug nan:__zhes dang*/__gzugs kyi mthar yig mgo nang du bstan la/__dus drug dang bcur rgyu ba'i nyul le dam sri rgyal 'gong 'byung po'i tshogs dang bcas pa'i lus ngag yid gsum mthu stobs thams cad non cig:__bskal pa ma stong gi bar du ma ldangs shig:__oM laM hU~M laM s+t+wam+b+ha ya nan:__zhes pa rnams kyi mthar dza khrom gyis bskor ba bris la/__'grub na sgrub pa'i snga nyin lta bur phur pa sogs drag po'i phrin las btang ba'i tshogs tha ma'i gdab kha dang 'brel bar bkug bstim grangs mang byas la thun gdab/__'dre lteb tu bcag cing tshon skud kyis bcing*/__thod ngan nam khyi thod lta bur bcug__/phung res dril la rtsang gis gzir ba'i mnan chas bya/__sgo drung du dong gru gsum brus pa la bkod/__de tsam mi 'grub pa'i skabs ling+ga dong nang du bting*/__slob dpon gyis gser skyems thogs la/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha hoHhrI:__lan gsum gyis byin brlabs la/__hU~M/__/rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang*/__/bde gshegs zhi khro rab 'byams dkyil 'khor lha/__/khyad par 'dir skabs so so'i lha'i mtshan kha bsgyur __lha tshogs rnams/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/ma mgon lcam dral dam can rgya mtsho'i tshogs/__/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/__/bka' nyan bran g.yog mnga' gzhug bcas rnams kyis/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang*/__/sa phyogs 'di sogs yul gzhi gnas kyi bdag__/lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lha/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__ces pa'i tshig mtshams gsum por gser skyems phul/__'dir bka' brgyad sogs khro bo'i rigs la de'i nga rgyal bzung bzhin pa des 'thus/__zhi ba'i rigs la khro bo'i nga rgyal bzung dgongs pas/__gu ru zhi ba la artsig brjod de bla ma drag po dang*/__thugs rje chen po la rta sngags kyis rta mgrin tu gsal ba sogs 'gres sbyar la/__e ya~M ra~M/__dz+wa la ra~M/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo gzugs rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__/dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__/chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__/chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par skabs gang yin pa'i lha mtshan sbyar la/__lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis dngos grub la bar du gcod pa'i ya ma dam sri mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaH__tri badz+ra ang+ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__lan gsum gyis dgug gzhug byas la/__'og gi 'don tshig dang bstun te skyer phur sor bzhi pa gdab/__thun rdzas brab/__gu gul bdug__/dur rdo la ri gling dang*/__rgya gram bris pas mnan la/__hU~M:__dam sri bya ba'i las ngan 'dis:__rdo rje slob dpon sku la bsdos:__mched lcam rnams la gnod cing gtsas:__rgyal khams kun tu mi dge btang :__gsang sngags lam gyi sgo yang bkag:__bka' 'das nam yang mi btang bas:__da ni khro bo'i phur tshogs gdab:__thun tshogs gdab ste dud tshogs gtib:__gtub cing srin po'i zhal du bstab:__ri rab brjid pa'i 'og tu mnan:__zhes pa'i mthar 'bebs ring 'og sa chu rlung rim pa bcu gsum re dang*/__sA ts+tsha nag pos mnan te/__hU~M:__gcig ni brjod med nyag cig rgya:__gnyis pa thabs dang shes rab rgya:__gsum pa sku gsung thugs kyi rgya:__bzhi pa phyag rgya bzhi yi rgya:__lnga pa ye shes lnga yi rgya:__drug pa pha rol phyin drug rgya:__bdun pa yan lag bdun gyi rgya:__brgyad pa rnam thar brgyad kyi rgya:__dgu pa theg pa rim dgu'i rgya:__bcu pa khro rgyal bcu yi rgya:__khyod la rgya bcu brtsegs te btab:__ri rab brjid pas steng nas mnan:__dpa' bo'i bro ra byas te brdungs:__bskal pa bye snyed mtha' ru mnan:__oM laM hUM laM s+t+waM b+ha ya nan:__'byung bzhi rab dang bcas pa'i steng du khro rgyal 'khor bcas bzhugs par bsams la/__mched lcam rnams srin lag lu gu rgyud du sbrel te las bzhi'i bro gzhan nas 'byung ba ltar ram/__bsdu na las byang so sor 'byung ba'i bro brdung zhing hU~M bzhi'i sngags brjod do/__/gnyis pa sgo byang phyi nang gnyis las/__phyi'i sgo gong du+u ra sog gam ro ras la gshin rje gshed kyi sku snying po 'dod gsol bris pa dang skyer phur la snying po bris te rgyab tu btags pa bkod/__dmar gtor dang mchod yon sogs bshams la/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las a las b+hany+dza'i snod du mchod pa'i dngos po 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med par 'char bas nam mkha' gang ba/__gtor snod b+hany+dza 'bar bar/__gtor rdzas oM AHhU~M zhu ba las 'dod yon phung po zad mi shes pa'i longs spyod kyi gter du gyur/__oM AHhU~M:__lan gsum gyis byin brlab/__so so'i las sngags kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las las kyi gshin rje nag po be con dang 'khor lo thogs pa khro bo'i chas ldan ma he nyi zla pad+ma'i gdan la bzhengs pa'i gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa las 'od 'phros/__rang 'dra'i ye shes pa badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM badz+ra karma ya ma rA dza hU~M:__lan bdun/__ar+g+haM sogs nas shap+da'i bar gyis mchod/__kro d+ha ya ma rA dza i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__gsang chen lhun grub pho brang nas:__bcom ldan chos rjes bka' stsal ltar:__bdag cag rig 'dzin sgrub pa pos:__bka' gsang gzhung chen 'di sgrub pas:__'di la gnod cing bar gcod rnams:__sa 'di yan chad ma btang zhig:__phyir 'khor skyong ba'i mu ran la:__rdo rje'i yal gam thub par mdzod:__oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+waM:__zhes lan gsum bzlas nas me tog gtor zhing*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/__nang sgor ra sog gam shing byang la bdud rtsi 'khyil pa'i sku sngags 'dod gsol skyer phur sngags ldan bcas bkod/__mchod gtor rnams gong ltar byin brlab/__so so'i las sngags kyis bsang sbyang sngar ltar/__stong pa'i ngang las pad nyi'i gdan la bdud rtsi 'khyil pa ljang nag rgya gram dang dgra s+t+wa thogs te bzhengs pa'i gnas gsum du oM A:hU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros/__rang 'dra'i ye shes pa badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kun+Da lI hU~MH__lan bdun/__ar+g+haM sogs nas shab+da'i bar gyis mchod/__badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI i daM ba liM ta kha kha khA' hi khA' hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__hU~M:__khro bo bdud rtsi 'khyil pa'i sku:__sprul pa'i 'od zer dgra bgegs 'dul:__dngos grub bdud rtsi'i rgya mtsho skyil:__dam sri thal ba rdul du rlog:__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI tshin+d+ha tshin+d+ha dam sri mA ra ya phaT:__ces dang*/__tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya'o/__sgo byang gnyis ma 'dzom pa'am bsdu na phyi sgo'i gshin rje kho nas chog go__/sgo them phyi nang du grub khung zhig gi nang du zan ling la seng ldeng ngam skyer pa'i phur bu'i dbal la mi g.yo ba'i sngags dang*/__mgul du rgya shog la sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces bris te btab pas btags/__sgo 'di yan chad su yang ma 'da' zhig ces brjod/__gsum pa gsang mtshams la gnyis/__ma traM bsgral ba dang khro bcu'i phur gdab bo/__dang po ni/__zhi ba'i dkyil 'khor dur khrod med pa'i rigs phal cher la mdzad srol mi 'dug pas 'di bzhag nas 'og gi phur gdab la 'jug pas chog__/'on kyang bla med yin phyin dur khraud gsang ba mchog gi dkyil 'khor du lhun gyis grub pas sbyor yang 'gal ba med pas rata gling thugs gsang sogs las bshad pa ltar dang*/__khro bo'i rigs dkyil 'khor dur khrod bcas pa la nges par gal che ba yin/__de'ang slob dpon chen pos mdzad pa'i yang dag gsang 'grel dang*/__hU~M ka ra'i mnyam sbyor dkyil chog sogs cho ga'i chings bcu gnyis kyi rtsis 'gos bsdus pa sogs phyag len rgyas bsdus mang yang*/__gter ma'i phyogs su bka' brgyad bde 'dus nyid khungs zab cing don 'dus pas de ltar na/__dkyil 'khor gyi gzhir ma traM gyi gzugs brnyan mgo lho nub tu bstan pa gan rkyal du bzhag__/stegs bu'i shar ngos su slob dpon zhal nub tu phyogs te phyag tu g.yab dar dril bu bsnams nas/__gzhung gang yin gyi las sngags brjod la/__bdag nyid las kyi he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar ba'i skur gyur/__par bsam/__lcags kyu'i phyag rgya bcings te/__ma traM ka ru dra dzaH__lan bdun brjod/__na mo/__dkon mchog gsum la sogs bden stobs brjod pa sngon 'gros bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis/__rnam pa ma traM ru dra/__ngo bo dngos grub la bar du gcod pa'i bdud dang log 'dren thams cad ma traM ru dra A kar+sha ya dzaH__tri yaM dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes bkug ste gzugs la bstims nas/__hU~M/__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__sngon yang sgrub pa kun la bsgribs:__sngon tshe dpal chen he ru kas:__bsgral nas dur khraud chen por byas:__khungs dang rdzas bcas gang las byung :__khungs dang rdzas bcas bdag las byung :__bdag med stong pa'i tho bas gzhom:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swA b+hA wa At+ma ko\u0f85 haMH__ma traM ru dra dzaH__A kar+sha ru dra dza:__kha traM ru dra dzaH__zhes pas chos dang gang zag gi bdag chad par lta ba rnams gzhom pa'i don du/__ma traM gyi gzugs de nyid slob dpon gyi zhabs g.yas pa'i dor stabs kyis mnan la/__hU~M:__ma traM bya ba'i sdig can khyod:__rol pa'i stabs kyis mnan pa ni:__'jigs byed chen po he ru kas:__mgo ni lho nub mtshams su bstan:__rkang pa byang shar mtshams su bstan:__khro rgyal zhabs ni g.yas g.yon gyis:__gyad kyi dor stabs tshul du mnan:__oM ma hA shrI he ru ka dr-i sh+ya ho:__sa ma ya s+t+waM:__ma hA de wa ru dra dza:__dzaHhU~M __zhes lan bdun bzla zhing*/__thams cad kyi lag g.yas kyi sor mo gsum sbreng ba kha traM ga'i rgyas snying gar bsnun tshul byas la/__gzugs phung hrul gyis zhig__/ma rig sgo lnga'i sbubs dral/__rnam shes tri nag por gnas pa thugs ka'i 'od kyis sbyangs pas hU~M yig dkar por gyur pa bdag gi thugs kar thim nas gnyis su med par gyur par bsam zhing*/__stegs bu'i mthar sngar dam sri mnan pa'i skabs ci ltar bzhin du bro brdung*/__bsdu na bro brdung med kyang chog__/gang ltar las kyi rdo rjes ma traM gyi lhu tshigs so sor phral nas stegs bu'i lho nub tu mgo__/nub tu snying*/__nub byang lag g.yon/__byang du rkang g.yon/__byang shar du gsang gnas/__shar du rkang g.yas/__shar lhor lag g.yas/__lhor glo ba ste phyogs mtshams rnams so sor bkod/__slob dpon shar du gnas pas b+h+rU~M dz+nyA na maN+Dal b+h+rU~M/__thugs ka nas b+h+rU~M 'phros khog pa la thim pas khog pa dur khrod rol pa'i gzhal yas khang dur khrod brgyad rwa ba me dang bcas pas bskor bar gyur/__ces bsam/__zhi ba lta bu+u la/__khog pa ye shes rol pa'i gzhal yas khang chen por gyur/__ces bsgyur/__thams cad kyi lag g.yas phyi dang g.yon nang du byas pa'i khu tshur dpung mgor bsnol zhing*/__hU~M pra be sha ya phaT:__ces lan bdun bzlas nas rgya bkrol te/__dkyil 'khor gyi sgo shag gis phye bar gyur par bsam la/__de nas slob dpon rdo rje'i 'gros gar gyis/__hU~M hU~M hU~M:__ha ha ha/__phaT phaT phaT:__ces brjod nas dkyil 'khor la g.yas su lan gsum bskor nas/__dkyil 'khor gyi nang du tshud par gyur/__zhes brjod la stegs bu'i dbus kyi khri'u khar slob dpon zhal shar du phyogs par bzhugs pa'i mdun du seng ldeng gi phur bu tsan+dan dmar pos kha dog bsgyur zhing rtse mor me tog phreng ba bcings pa bcu bsham/__dkyil 'khor gyi phyogs mtshams brgyad dang shar nub kyi phyi rnams su phur gdan bcu bkod la/__rang gi thugs ka nas hU~M yig bcu spros phur bu rnams la thim pa yongs su gyur pa las stod khro bo'i gzugs can smad phur bu 'bar ba'i rnam pa can du gyur par bsams la/__thams cad hU~M mdzad kyi rgya dang*/__sum+b+ha ni'i sngags kyis phyogs bcu'i bgegs rnams bkug pa la/__slob dpon kyis lag g.yas kyis tho ba dang*/__g.yon pas phur bu bzung la/__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams 'jig rten kun:__zhe sdang rdo rje bla na med:__sku gsung thugs sprul stobs dang ldan:__ta kr-ita khrag 'thung khro rgyal bcu:__'jigs tshul rngams pa'i stangs stabs kyis:__gdug pa'i tshogs rnams brlag par mdzod:__dur khrod gsang ba'i gnas mchog 'dir:__rang byung khro rgyal chen po bcu:__log 'dren bdud bgegs mtshams bcad phyir:__khro bcu'i phur pa gdab par bya:__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA kro ta hU~M ka ra hU~M:__gnod byed 'byung po gardza gardza hU~M phaT:__oM badz+ra kI li sogs de bzhin sbyar te/__bi dza ya hU~M/__ha na ha na hU~M phaT:__nI la daN+Da hU~M:__da ha da ha hU~M phaT:__ya mAn+ta ka hU~M:__pa tsa pa tsa hU~M phaT:__Ar+Ya a tsa la hU~M:__b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT:__ha ya grI wa hU~M:__hu lu hu lu hU~M phaT:__a pa rA dzi ta hU~M:__tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaT:__a mr-i ta kuN+Da li hU~M:__tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__trai lo kya bi dza ya hU~M:__b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaT:__ma hA ba la hU~M:__gnod byed 'byung po s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaT:__ces 'bar ba'i stangs stabs dang bcas steng gi phur bu shar kyi shar/__shar nas shar lho sogs rim gy-is byang shar bar g.yas bskor dang*/__'og gi phur bu nub kyi nub tu gdab pas/__bgegs rnams kyi snying phug nas g.yo 'gul med cing 'od gsal bar gyur par bsam zhing*/__phur bu las byung ba'i 'od zer srung ba'i 'khor lor 'khrigs pas phyogs mtshams thams cad khyab par gyur/__ces dang*/__las gzhung so so las 'byung ba'i srung 'khor gyi tshig brjod cing bsrung bya srung byed thams cad las 'das pa de kho na nyid kyi srung 'khor yang bya/__ma traM dang phur pa de dag re zhig phyogs su bsdu nas rgyan bkod skabs su bkram par bya'o/__/gzhung rnying rnams las rgyal chen bzhi po so pa'i tshul dang*/__khro bcu'i mtshams phur jag pa'i skung gi tshul du bzhag pa yin par bshad cing*/__sa chog skabs khro bcu'i phur gdab yod pa'i rigs la skabs der dngos su gdab 'dir gdab mi dgos par sngags tshig tsam brjod pas thugs dam bskul ba yin ces smin lugs gsung rgyun du 'byung ngo*/__/bzhi pa rten gyi dkyil 'khor bca' ba la thog mar chag gdab pa ni/__dung phor ram ka pA lar bdud rtsi rnam pa lngar sbyar ba'i dri bzang gi chus dkyil 'khor gyi gzhi la rdo rje khu tshur gyis byang shar nas g.yas bskor du khyab par khye _ma med pa byug cing*/__hU~M/__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__dam rdzas bdud rtsi ye shes lnga ldan pa'i:__bde gshegs rgyal ba'i sku gsung thugs sgrub phyir:__bka' gsang rmad du byung pa'i chag chag 'debs:__oM ma hA a mr-i ta kuN+Da lI hU~M:__zhes brjod cing zhi rol bya/__de nas thig tshon gyi bya ba la 'jug pa yin kyang de dag gzhung so so las 'byung ba ltar lag tu lon dgos pa dang*/__dkyil 'khor ras bris tsam la bsten pa'i skabs su ni de dag mi mkho bas 'dir ma smos so/__/lnga pa sta gon la bzhi/__lha/__bum pa/__yo byad/__slob ma sta gon la gnas pa'o/__/de'ang slob ma la dbang bskur ba dang 'brel na de rnams skabs 'dir sbyar/__ma 'brel na sbyor mi dgos mod/__'on kyang yo byad sta gon ni nam du'ang dgos pas sgrub pa'i rdzas tshang bar bsags la thams cad kyang ye shes kyi rnam rol 'ba' zhig tu mos pas byin brlab/__lha sta gon ni gtso bor dkyil 'khor bri bar gnang ba zhu ba'i don yin pas grub na legs pa las lhag skyon tu mi 'gyur bas de ltar na/__dkyil 'khor bya ba'i stegs bu'i dbus gtso bo'i gnas su bdud rtsi dri bzang sbyar ba'i chab kyis thig le gru bzhi 'khor rnams kyi gnas su zlum po re/__de rnams su lha so so'i sngags kyi mthar/__oM AHhU~M sa ma ya s+t+waM:__btags pa brjod cing me tog gi tshom bu gtso 'khor phyed par bkod/__phyi nang gi mchod pas bskor/__las byang ltar mchod pa byin brlab/__dam tshigs pa bskyed/__ye shes 'khor lo bstim/__phyag mchod bstod pa'i bar du song nas/__thams cad kyis thal mo sbyar te/__hoH__dus gsum bla ma yi dam lha:__yi dam rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__mkha' 'gro dam can ma lus dgongs:__dkyil 'khor bzang po legs bris nas:__bdag cag bsnyen sgrub las gzhung bsrang :__sta gon la ni gnas par mdzod:__lan gsum brjod/__rdo rje slob dpon gyis se gol gsum byas la lha rnams bar snang 'od kyi drwa bar bzhugs par mos/__tshom bu dang mchod gtor rnams bsdu'o/__/'dir yang las byang gi mngon rtogs rgyas pas mi lcogs pa lta bu la/__sgrub pa'i gzhir rang byung ye shes kyi gzhal med khang chen por/__che ge mo'i lha tshogs dwangs pa'i mkha' la 'ja' tshon shar ba ltar skad cig gis gsal bar gyur/__ces gdod nas grub pa'i ye shes kyi dkyil 'khor gsal btab la mchod bstod byas pas kyang chog go__/sgrub pa'i mthar slob ma la dbang bskur ba sogs bum pa sta gon dgos pa'i rigs la bsdus par 'dod na/__bum pa lha grangs sam rnam bum dang las bum tsam 'du bya/__drag sngags yungs thun gu gul dud pas bgegs bskrad/__bum pa chas su gzhug pa'i sngags bka' dgongs sogs nas 'byung ba ltar ram gtso bo'i snying po brjod la nang bcud mgul chings kha rgyan ldan pa bkod/__mchod pa bshams shing byin brlab/___bum pa bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las phyi rin po che'i bum pa'i rnam pa la nang gzhal yas khang bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil ba'i dbus su che ge mo'i/__dkyil 'khor gyi lha tshogs mtsho rdzing dwangs par zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur:__sngags tsam gyis mchod/__phyag 'tshal sh+lo ka gcig gis bstod/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer 'phros bum pa'i lha rnams la phog:__snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems ye shes kyi bcud du 'khyil bar bsam:__bsnyen sgrub kyi sngags bzla:__mthar oM AHhU~M gis bdud rtsi'i mchod yon phul bas lha rnams 'od du zhu ba bum pa'i chu dang ro gcig tu gyur:__las bum du 'khyil pa dang rta mgrin lta bu so so'i las kyi lha bskyed la sngags bzlas pas byin brlab/__drug pa rgyan 'god pa ni/__dkyil 'khor lding khri rim gsum mam gnyis yod pa'i 'og mar ras bris kyi dkyil 'khor bkram/__bdag bskyed mchod gtor logs gang bder bsham/__bka' brgyad/__yang dag__/phur pa lta bu khyad chos chen po can min pa'i sgrub rdzas spyi tsam du/__sku gzugs/__tsakli/__rgyud dam gzhung pod/__sngags byang*/__rdo rje sogs phyag mtshan/__shel rdo bcas sku gsung thugs rten/__rnam rgyal bum pa/__sgrub pa'i gtor chen/__sman raka__/tshe 'brang*/__tshe ril/__tshe chang*/__mda' dar/__myang grol sgrub pa dang 'brel na ril bu'i bum pa/__zhi rgyas dbang drag dang bka' gter srung ma'i gtor ma/__dbang bskur byed na de dang mthun pa'i dbang rdzas tshang ba/__dkyil 'khor rgyan rdzas sogs gzhi mdun stegs bu'i steng du dgod/__bdag gi rnal 'byor bzlas pa'i bar song nas stong tshigs phul/__slar dzaba? dbyangs bya ba'i tshe rdo rje slob dpon gyis dril spos 'dzin pas sna drangs/__rten sgrub mchod pa'i rdzas rnams thogs pa'i ser sbreng gis dkyil 'khor la g.yas bskor lan gsum byas te mdun du 'khod de dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__kun tu bzang po'i mchod sprin bkod pa ni:__thugs rje'i sku mchog 'gro kun thar par 'dren:__sku gsung thugs rten dngos grub kun 'byung gnas:__yon tan phrin las ma lus rdzogs pa'i dpal:__pho brang snod bcud rtags ldan rgyan du bzhugs:__chos dbyings skye ba med pa'i ngang nyid las:__thugs rjes rnam 'phrul gtso 'khor lha tshogs bcas:__gsang ba'i dam rdzas sman gtor rak+ta dang :__snod bcud yongs rdzogs bum pa gzhal yas gsal:__sku gsung thugs yon phrin las ma lus rdzogs:__ma rig log rtog drwa ba gcod pa'i gri:__shes rab thabs ldan log rtog 'bigs pa'i mda':__dri med rang gsal sku gsum me long mdzes:__rigs lnga rab mtshon dar sna lnga yis brgyan:__dag byed khrus bum tshon skud drwa ba dang:__dar dpyangs gzungs thag sgab skor 'phan bran dang :__kun khyab bla bre shes skyob yol ba dang :__rgyan drug cod pan mi nub rgyal mtshan dang :__rdo rje dril bu rnga dang DA ma ru:__pi waM gling bu pho gling mo gling dang :__dung dang cha lang mkhar rnga ting ting shag:__sku gsung thugs rtain mchod pa'i tshogs dpag med:__skal ldan bdag cag dngos grub yongs 'grub cing :__'gro kun sdug bsngal rgya mtsho bsgral bya'i phyir:__dkyil 'khor gzhal yas khang 'dir dgyes par bzhugs:__oM dz+nyA na sa ma ye ma hA dz+nyA na shU n+ya tig+na:__ma hA dr-i sha kI la ya d+harma kA ya badz+ra tiSh+Tha dz+nyA na sa ma ye hU~M:__mu ku le na d+ha ri ka ta hU~M:__d+harma d+hA tu sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes dbyangs dang zhi rol bcas bya zhing sgrub rdzas rnams las slob sogs kyis nor 'khrul med cing bag dro lhun chags dwang ba 'dren par dgod/__de'ang dkyil 'khor dbus su gzhung gang yin pa'i sgrub rdzas kyi gtso bo thod pa/__rnam bum/__myang grol bum pa sogs khri'u'i khar bkod/__lding khri gong mar sku gsungs thugs rten/__rgyab ngos su gtor chen rgyan spros can/__dkyil 'khor gyi rdo rA'i steng khro bcu'i phur bu/__mtha' bskor shar du mchod yon nas brtsams te chu gnyis nyer spyod mtshams 'dzin bcas/__phyogs bzhir ral gri bzhi/__mtshams bzhir mda' dar me long can bzhi btsugs pa tshon skud kyi drwa bas sbrel/__gzhan yang zur bzhir rgyal mtshan logs bzhir 'phan/__dar gyi drwa phyed sogs so so'i phyag len las byung ba ltar mdzes brjid chags pa dang*/__steng na dar gyi gdugs dbub/__gsham du stag gzig gi sgab dkris kyis bskor/__dkyil 'khor mdun rgyab gang bder mchod gtor kha zas bzang dgus brgyan pa'i g.yas g.yon chos gter srung ma spyi dang bye brag gi gtor 'bul/___chad brtan rgyun bzhag__/rgyun gso'i chu gnyis nyer spyod phreng tshar/__phyi mchod brgya rtsa sogs yod na mtha' bskor stegs bu rim pa can la go rim ma 'chol bar bkod/__gzhan yang nyin re bzhin 'bul rgyu'i chos skyong gtor spungs/__chad mdo brtan ma/__tshogs kyi yo byed kyis mtshon phrin las la dgos pa rnams dang*/__dkyil 'khor gyi byang phyogs su lcags hom du nyu le'i lid+ga/__las phur stegs bcas/__yungs kar sogs thun rdzas rnams kyang 'du bya/__slob dpon gyi mdun g.yon nas brtsams te nang mchod/__rdor dril/__las bum/__DA ma ru/__me tog gi snod rnams bzhag go__/mchod rdzas rnams la spyi khyab tu/__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni/__/ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phros/__/'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te/__/dam tshigs bzhin las ci bder bzhes su gsol/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ud+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:__zhes nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas mkha' khyab tu spel bar bya'o/__/bdun pa tshogs sgrub kyi las la 'jug rung gi bya ba sgrub pa po rnams mnga' gsol zhing gnas su dgod pa ni/__rgyal thebs kyis dbyangs bor len dang las kyi rdo rjes thod chang mar bzed can tshigs bstun so sor drang ba sogs lag len ltar byas la/__hU~M:__sangs rgyas gdung 'tshob rdo rje rgyal po nyid:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las rdzogs:__dug lnga rtsad gcod dngos grub kun 'byung gnas:__ston pa'i sgron mer mnga' gsol dgyes par bzhugs:__zhes dang*/__rgyal tshab la/__hU~M:__bla ma'i gdung 'tshob sku gsung thugs kyi sras:__dam chos char 'bebs tshe dang dngos grub spel:__dbang bskur phrin las rnam bzhi mthar phyin pa:__rgyal tshab ston par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__yum la/__gnyis med bde skyed mtshan nyid rab tu bzang :__kun gzang yum du mnga' gsol dgyes par bzhugs:__rdo rje las par/__phrin las gzhung bsrang bsnyen sgrub mthar phyin mdzad:__rdo rje karma mnga' gsol dgyes par gzhugs:__ging la/__bar gcod bgegs bsgral gzugs phung lha la stob:__rdo rje ging mchog mnga' gsol dgyes par bzhugs:__mtshams par/__phyi nang mtshams gcod bar chad thams cad srung :__rdo rje mtshams par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__spyan par/__dngos grub bgegs gnyis dus dang drod tshad mkhyen:__rdo rje spyan par mnga' gsol dgyes par bzhugs:__dus mtshams par/__phrin las skabs sbyar dus 'dzin nam tshod mkhas:__rdo rje dus mtshams mnga' gsol dgyes par bzhugs:__phyag tshang bar/__phud gtsang g.yos mkhas phyi nang bya byed mkhas:__rdo rje phyag tshang mnga' gsol dgyes par bzhugs:__byan mo la/__g.yo mkhan chad lhag med cing gtsang sgra ldan:__rdo rje byan mor mnga' gsol dgyes par bzhugs:__mched lcam gzhan rnams la/__gsal dag 'dzab mkhas dad ldan brtson par bzhugs:__gser phreng mched lcam mnga' gsol dgyes par bzhugs:__rdul 'phyag la/__kun gyi bka' sgrub phyi yi nyu le skrod:__rdul 'phyag skyes bu mnga' gsol dgyes par bzhugs:__zhes so sor mnga' gsol zhing rang gral du 'khod pa las nam yang ma 'phyugs par bya'o/__/khro bo'i rigs sogs la de'i rjes 'brel du chas su 'jug cing rtags gdab dgos pas/__chas rnams las rdor sogs kyis thogs/__rgyal tshab pas dbyangs bor len tshul gyis/__hU~M:__don dam spros med rgyu ma'i khor gseng can:__ye shes lnga ldan thod pa'i dbu rgyan gsol:__theg mchog don ston glang chen ko rlon gsol:__'khor ba mi spang mi lpags g.yang gzhi gsol:__zhe sdang nyid 'joms sbrul nag chun po gsol:__phrin las rnam bzhi lhun grub stag sham gsol:__'khor ba'i bcud len zhag gi zo ris gsol:__chags pa dbang sdud rak+ta'i thig le gsol:__skye 'chi rtsad gcod thal chen tshom bu gsol:__sku gsum lhun grub thod phreng tshar gsum gsol:__cis kyang mi shigs rdo rje'i go khrab gsol:__ma rig nags sreg ye shes me dpung gsol:__zhing bcu yongs sgrol dpal gyi chas bcu 'di:__dbang phyug chen po'i sku la rgyan du bzhes:__zhes rjes zlos dang bcas tshig dang bstun nas dpal gyi chas rnams las kyi rdo rjes rgyal tshab par rim par phul la rdo rje slob dpon sogs thams cad kyi gnas so sor bgo zhing brgyan pa'i tshul bya'o/__/brgyad pa brda sbyar ba ni/__brda' sgo phyag las gzhung du yod pa'i rigs la de nyid 'dir sbyar/__rang gzhung du med pa sogs la/__hU~M/__snang srid 'khor 'das gdod ma nas/__/rnam dag lhun grub rgyal ba'i zhing*/__/ma rtogs gnyis 'dzin sgrib g.yogs sgo/__/rang rig brda yis dbye bar bya/__b+h+rU~M pra we sha ya phaT/__ces brda sgo dbye/__hU~M/__khams gsum ye nas rang byung ba'i/__/bde gshegs rgyal ba'i dkyil 'khor nyid/__/brda dang gar gyis mtshon nas kyang*/__/gnyis su med par phyag bgyi'o/__a la la hoH__a ti pU ho:__pra tI ts+tsha ho:__zhes brda phyag 'tshal*/__shin tu bsdu na/__gdod nas rang byung lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor mjal ba'i sgo glo bur 'khrul pa'i dri mas bcad pa rig pa ye shes kyi brda mjal bas lhag ger phyes par bsams la/__b+h+rUM pra be sha ya phaT:__ces brda sgo dbye/__rang snang ye shes kyi dkyil 'khor ci ltar shar yang rang rig las gud du med pa'i gnas lugs chu la chu bzhag pa lta bur rtogs pas/__a ti b+hU ho:__pra ti b+hU ho:__zhes brda phyag 'tshal ba tsam gyis kyang 'grub bo/__/dgu pa bsre bsnan bya ba ni/__skabs 'dir dbang ma thob pa'i mched gsar bu rnams dkyil 'khor byang shar lta bur logs su phye/__slob dpon gyi mdun du rdor dril/__bdud rtsi/__yungs thun sogs bkod nas/__las byang bdud rtsi byin brlab sngon du 'gro bas sman mchod khA hi bcas bya/__slob dpon gyis/__bdag nyid dpal he ru kar gsal ba'i thugs ka nas ya las lcags kyi sdig pa mgo dgu rwa bco brgyad pa spros/__de las ye shes kyi me 'bar bas slob bu'i sdig sgrib thams cad bsregs par gyur par bsam zhing*/__oM AHhU~M badz+ra yak+Sha kro d+ha ha na ha na hU~M phaT:__ces bzla zhing yungs thun gyis brabs/__las byang ltar bka' bsgo bgegs bskrad brjod/__drag sngags yungs thun gu gul dud pa rol mo sogs tsham rngams kyis bgegs bskrad/__gsar bu rnams kyi rgyud sbyang pa'i phyir rjes zlos byar gzhug ste/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs brjod/__snying gar ye shes sems dpa' tshon gang ba re yod par bsgoms la byin gyis brlabs pa'i bdud rtsi rdo rjes lce thog tu lan gsum bzhag nas/__hU~M:__ji snyed sangs rgyas thams cad dang :__byang chub sems dang rdo rje 'dzin:__de bzhin sgrub pa'i rnal 'byor pa:__de dag la ni snying ring na:__rdo rje yak+Sha gnod sbyin gyis:__khyod kyi snying la zhugs te 'thung :__snying la yang dag gnas pa'o:__'di ni sems can dmyal ba'i chu:__dam tshig nyams na sreg par byed:__dam tshig bsrung na dngos grub ni:__rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub:__zhes byin pas/___slob mas kyang/__i dan+te na ra kan sa ma ya yak+Sha hU~M:__zhes myangs pa snying ga'i ye shes sems dpa' la thim nas dbyer med du gyur par bsam mo/__/'dres zin bsnan pa ni/__rgyal tshab pas bdud rtsi g.yon bskor du gsar rnying thams cad la brim zhing gtso sngags dzaba? dbyangs lan gsum mjug tu 'jam rol dang bcas pas bdud rtsi myangs nas thams cad kyis/__oM:__dpal ldan sangs rgyas sku 'chang ba:__rdo rje mi phyed sku dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje sku yi dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko \u0f85 ha~M:__A:__dpal ldan sangs rgyas gsung 'chang ba:__rdo rje mi phyed gsung dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje gsung gi dngos grub stsol:__AHsarba ta thA ga ta wA ka badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM:__dpal ldan sangs rgyas thugs 'chang ba:__rdo rje mi phyed thugs dang ldan:__deng bdag sangs rgyas thams cad kyi:__rdo rje thugs kyi dngos grub stsol:__hU~M sarba ta thA ga ta tsi t+ta badz+ra swa b+hA wa At+mako\u0f85 haM:__zhes dang slob dpon gyis/__deng phyin chad mched gsar rnying thams cad skal ba mnyam zhing dam tshig gcig tu 'dus pa yin pas dam tshig gzhung bzhin du bsrung bar gyis shig__ces bsgo/__thams cad kyi phyag thal sbyar gyi bar du me tog bzung la/__sku gsung thugs kyi rdo rje slob dpon dang :__dam tshig 'brel ba'i mched dang lcam dral gyis:__sgrub mchog rnams su byin gyis brlabs pa yi:__bka' drin rjes su dran phyir gtang rag gtong :__zhes drin lan gyi me tog 'thor/__de nas rdo rje'i gral du bzhag pa ni/__mched gsar pa rnams rang rang gi gral du 'khod nas/__rtsa ba sku gsung thugs kyi dam tshig dang :__bsnyen sgrub rnam bzhi bsten cing bsgrub pa dang :__yi dam lha tshogs dzaba? bsnyen bgrang ba'i phyir:__dam tshig rdo rje'i gral du mchi bar gnang :__zhes brjod cing mched gsar pa rnams rang gral du 'khod/__slob dpon gyis/__hU~M:__rdo rje 'du 'bral med pa'i gzungs thag la:__dam tshig srog gis bsdus pa'i mched dang lcam:__sku gsung thugs kyi dngos grub thob bya'i phyir:__thams cad dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog:__ces brjod de dam tshig gi bslab bya rgyas par bya/__de nas thams cad lha'i rgyal dang ldan pas/__oM ma hA badz+ra hU~M:__zhes rdo rje thugs kar gsor ba dang*/__oM badz+ra g+hAN+De hU~M:__zhes dril bu bkrol zhing dkur bsten/__oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko \u0f85 ha~M:__zhes thugs kar 'khyud rgya byas la dril bu dkrol ba dang rol chen brgya brdung sogs rol mo'i sgra cher bsgrags so/__/bcu pa lha bstim zhing byin dbab pa ni/__rang gral nas dkyil 'khor la phyogs par bzhengs la/__bdag nyid lhar gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas ye shes kyi lha tshogs rnams sprin gtibs pa bzhin byon nas rang rang gi gnas su bzhugs par bsam rol mo bcas pas/__hU~M:__spros med rtog bral mkha' dbyings dag pa nas:__skye med rdo rje'i sku gsung thugs mnga' ba:__'gro don rang byung bcom ldan thugs rje'i lha:__dkyil 'khor lha tshogs yab yum sras 'khor bcas:__stong nyid dbyings nas thugs dam rgyud bskul gyi:__sprul pa dbyings nas rol zhing gshegs su gsol:__ces dang gtso 'khor sngags mthar/__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes btags pa brjod/__gong du lha sta gon byas na nam mkhar bzhugs pa de nyid dkyil 'khor la bstim par mos/__bsdu na spyan 'dren skos gdab 'di ma byas kyang chog go__/byin dbab pa ni/__byang lugs sogs kyis thog mar tshig bdun dang*/__bzhengs shig pad+ma'i bskul btang*/__lho lugs kha cig rat+na'i rig 'dzin byin 'bebs btang ba sogs yod pas grub na de ltar bya chog la/__byin 'bebs dngos kyi 'don bya las byang so so nas 'byung ba ltar ram/__spyi tsam du bka' ma ltar byed na/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i dus la bab/__/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/__/byin gyis rlobs pa'i dus la bab/__/dbang mchog bskur ba'i dus la bab/__/dngos grub stsol ba'i dus la bab/__/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob bcom ldan 'das/__/dbang chen dbang skur bcom ldan 'das/__/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/bdag cag las 'bras mchis par mdzod/__ces dang/__snying po'i mthar/__oM dz+nyA na A be sha ya a AHra ra ra ra tsA la ya tsA la ya AHha dz+haiM:__zhes brjod kyang zor yang bas legs la/__gter ma'i phyogs su rgyas par spro na lha btsun gyi me tog char bsil lta bu longs khyab dang sbyar bas mthus mod/__'brel dang byin rlabs che ba nyang gter bde 'dus las 'byung ba ltar na/__sgrub pa po rnams zhwa gos sogs gzi byin bskyed de dkyil 'khor la bskor/__dar sna'i g.yab mo dang spos dud dbyangs rol bcas/__hU~M:__dus gsum bde gshegs rgyal ba rnams:__chos sku skye ba med pa las:__gzugs skus 'gro ba'i don bgyid phyir:__gnyis med dbyings nas sku bzhengs shig:__rnal 'byor rig 'dzin sgrub pa pos:__dngos grub ma lus thob bya'i phyir:__lha dang rig 'dzin srung ma'i tshogs:__sprul pa 'khor dang bcas pa rnams:__mkha' la sprin ltar gtibs nas kyang:__dngos grub ma lus char ltar phob:__dbang mchog ma lus bdag la skur:__sku yi gar stabs glog ltar 'khrug:__gsung gi nga ro 'brug ltar ldir:__thugs kyi brtse bas bdag la dgongs:__dkyil 'khor 'di la byin cig phob:__sgrub rdzas rnams la byin gyis rlobs:__gzhal yas 'di la brtan par bzhugs:__mthu dang rtsal gyi nus pa phyungs:__rtags dang mtshan ma dngos su ston:__thugs dam gnyan po'i dus la bab:__sa ma ya A be sha ya hU~M hU~M a aH__zhes mthar rol thog dkyil 'khor la bskor ba lan gsum byas te gnas dang sgrub pa po dkyil 'khor yo byad dang bcas pa la byin phab pas sku gsung thugs ye shes chen po'i rol par gyur par bsams la rang gral du 'khod de dzaba? dbyangs lan gsum dang*/__bdag bskyed bsdu ldangs bsngo smon rgyun spyod sogs byas pas 'grub bo/__/nye bar bsnyen pa ni phrin las kyi gzhung bsrang ba yin te log nas 'byung ngo*/__/gnyis pa lha dang dbyer med du byed pa sgrub pa dngos la gsum/__dzaba? dgongs bzlas pas dngos grub sgrub pa/__de'i bar gcod gsang ba/__dus grangs rtags tshad kyi rim pa'o/__/dang po ni phrin las dang 'brel dgos pas rtsa gsum gang sgrub kyi las gzhung nyid rab nyin lan gsum mtshan lan gsum ste dus drug__/'bring nyin gnyis mtshan gnyis te dus bzhi/__tha mas kyang nyin mtshan gnyis la tshar re bsrang dgos pas las gzhung mang nyung dang bstun la rab 'bring gnyis po gang bde lag tu blang lte thun dang po la brgyud 'debs/__skyabs sems nas brtsam sngon 'gro rnams rgyas par btang*/__dngos gzhi dmigs bsal can ma gtogs ting 'dzin gsum gyis bdag mdun dbyer med du bsgoms la ye shes 'khor lo bstim zhing mchod bstod sogs bya/__bzlas pa'i dbur dzaba? khang phyes te gzungs thag blangs la 'dzab dbyangs lan gsum sngon du 'gro ba'i bdag mdun gnyis kar spro bsdu'i dmigs pa dang bzlas pa gsung mi chad du bya dgos pas/__thun pa rnams kyis kyang 'grub na lha de'i rgyun khyer lta bu'i mngon rtogs gsal gdab la sngags rgyun blang*/__de nas bzung grol nyin thun tha ma'i bar sngags sgra skad cig kyang ma chad par bya/__thun mthar dbyangs gsal yig brgya rten snying rnams kyis lhag chad kha bskang zhing nus pa brtan par byas la stong tshigs phul/__nyu le bskrad gzir dang byin 'bebs byas pas thun dang po grub/__gnyis pa la mchod pa kha gsos la byin rlabs mdor bsdus tsam las sngon 'gro gzhan mi dgos/__gzhung rgyas pa 'ga' zhig tu brda sgo phyag dam bca' byin 'bebs yod pa rnams thun re re bzhin btang srol snang ba sogs lugs srol de mthun byas kyang rung*/__ting 'dzin rnam gsum phyin chad thun dang po dang 'dra/__thun gsum par yang de dang mtshungs la bzlas pa stong tshigs bcas grub pa dang*/__bka' gter srung ma'i gtor chog__/tshogs mchod/__skong gsol/__smin lugs ltar na skabs 'dir phyi rol du cha gsum gtor ma btang*/__tshogs la rol cing lhag ma btson du 'dzin/__chos skyong gtor 'bul dang las gzhung chad brtan rta bro/__gtang rag mchod bstod nongs bshags/__brtan bzhugs/__bsngo smon/__shis brjod bcas grub nas mun rub tsam du nyu le bskrad nas byin 'bebs dang*/__dzaba? dbyangs lan gsum bcas grol lo/__mtshan thun gsum por 'don 'grigs nyin thun gnyis pa dang mtshungs la thun mjug so sor bar chad bsal zhing byin 'bebs pa ma chad par bya'o/__/'byor mkhos can gyis spros pa rgyas par byed na/__nyams chags skong ba'i phyir dong sprugs skong ba'i cho ga__/'chi med kyi dngos grub spel ba'i phyir tshe chog__/bar chad bsal ba'i phyir rdo rje mtshams pa rnams zur du bzhag nas so so'i rang gzhung las 'byung ba'am/__spyi tsam du rdor sems/__bla ma longs sku/__rdo rje phur pa'i dkyil 'khor la brten te so so'i phrin las bya ba ni gzhung don dang 'brel bas gal yang che'o/__/rgyud las/__'khor la bka' bsgo dge sbyor bskul/__zhes ched du gsungs pas rdo rje slob dpon gyis sgrub mched rnams la skabs su blang dor gyi bslab bya dang dam tshig bshad/__bskyed bzlas kyi dmigs pa go sla don 'dus bshad grub na gal che'o/__/gnyis pa dngos grub la bar du gcod pa bsal cing byin rlabs kyi gzi byin dbab pa ni/__slob dpon nam rgyal thebs mdun du hom khung nyu le'i lid+ga bcas pa dang*/__las phur*/__thun rdzas rnams dgod la/__rten bskyed pa ni/__e ya~M dz+wa la ra~M/__brub khungs yangs shing gting zab pa'i nang du triHlas dngos grub la bar du gcod cing log par lta ba'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur par bsams la/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya dang ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/__chos nyid gdod nas stong kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__khyad par chai _ge _mo'i__lha tshogs bka' sdod pho nya'i dmag tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthu la brten nas dngos grub la bar du bcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyams len bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaH__tri badz+ra ang+ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M ho:__zhes lan gsum gyis 'gugs gzhug byas la/__phur thun tshom bur bskul ba ni/__hU~M:__chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha:__khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad khro gtum skur bstan pa:__dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__hU~M:__nga ni dpal chen he ru ka:__sras 'khor sprul pa bye ba 'bum:__bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas:__drag po'i lha tshogs dus la bab:__g.yas kyi phyag na phur pa 'dril:__g.yon kyi phyag na lcags kyus 'gugs:__lcags kyus zung la phur pas thob:__gnod byed dgra bgegs rdul du rlog:__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+h+wi shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+Sha kA la rU pa karma raM raM dz+wa la raM hU~M phaT:__gnod byed dgra bgegs 'byung po thams cad mA ra ya hU~M hU~M phaT:__ces drag sngags phur bskor byas pas gdab cing thun gyis brab/__khyad par dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul ba ni/__hU~M:__shar phyogs dkar po dung gi gzhal yas nas:__khrag mdog dmar mo bse yi lan phran can:__spyan rtsa dmar zlum nyi ma'i zer ltar 'phro:__smin ma glog 'khyug bar snang go skabs 'byed:__bu yugs thog 'bebs shangs nas rdo rje 'khyug:__bzhad pa he dang dpal gyi spu gris gtams:__rngam pa'i ljags 'dril bskal pa'i me chen 'bar:__ag tshom me 'bar rab 'byams srid pa sreg:__bskal pa'i 'brug sgra snyan nas 'brug stong sgrogs:__lag pa dmar po spu gri 'bum gyis gtams:__sen mo lcags kyu'i rtse la me chen 'bar:__ba spu gnam lcags zhun ma'i rdo rje 'khrugs:__smin mtshams lcags kyi khro chung char 'bebs shing :__zhabs kyi phur pas srin mo lnga brgya gzir:__ral pa'i gseb nas khrag gi char pa 'bebs:__shin tu mi bzad gtum chen khrag 'thung ma:__srin mo'i snying 'byin chang par bcug nas gsol:__shin tu mi bzad 'bar ba'i sku gcig ma:__dpag tshad lnga brgyar rgyug cing klu srin sgrol:__khros pa'i zhal mdog khrag gi mchin pa kha:__na bza' dmar po srin gyi g.yang gzhi gsol:__phyogs bcur kha bltas phyogs skyong zhabs kyis mnan:__bdud la bab na snying khrag dron mo gsol:__srin la bab na srog rtsa dmar po gcod:__dgra la bab na dug gi kha chu 'debs:__bgegs la bab na rU pa rdul du rlog:__dpal gyi pho nya dpal gyi thugs las sprul:__dam nyams dgra dang 'byung po bgegs la sogs:__phung po dum bur gtubs la don snying sregs:___dam nyams nyul le'i bar chad rdul du rlog:__dam tshig dus la bab bo sa ma ya:__hU~M gru bu gru a pa tse:__ru pa tse:__na ra tse:__tsa med thun thun:__na sha s+t+wa~Mb+ha ya:__yak+sha byin:__yak+sha byin:___phye ma phyai ma:__rdul phran rdul phran:__tsi t+ta rbad nan:__oM suM b+ha ni sogs dang :__oM badz+ra kI li kI la ya pra ma rA dza trig nan:__d+ha na rak+sha rbud ling :__tri'u tri'u ma ma na ya sho _na dza mA ra ya:__rbad rbad:__drag sngags spos rol dang khyad par gyi dbyug pas sdigs shing thun gyis brab bo/__/nyu le bskrad gzir rgyas pa 'di bzhin mi lcogs pa'i thun snga ma tsam gyi mjug tu stabs bde byed na/__dzaba? kyi stong tshigs kyi rjes su rdo rje mtshams pa gu gul dud pa dang thun brab ste dkyil 'khor la skor la/__drag sngags so lnga pa sogs dang*/__oM g+ha g+ha g+hA ta ya g+hA ta ya sarba duSh+tA badz+ra d+ha rod A dz+nyA pa ya ti sarba big+h+nAn kA ya wA ka tsi t+ta badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M phaT:__ces sder mo'i sngags drag tu brjod pas tshar bcad la srung 'khor gsal gdab pas kyang don mthus so/__/de ma thag dngos grub ster ba'i lha 'byung bas byin dbab dgos par gsungs pas chas sogs sngon bshad ltar byas la byin 'bebs brjod cing dzaba? dbyangs lan gsum du gyer ro/__/gsum pa tshad ma dus grangs rtags gsum las/__dus smin slob la zla ba drug__/mos slob kyi dbang du mdzad nas/__zla ba gcig gam/__zhag bdun nam/__nyin zhag gsum gyis mtha' rten par bsgrubs pas kyang dus dang dbang po dang mthun par dngos grub ci rigs pa thob par 'gyur bar gsungs so/__/grangs dang rtags ni gsang ba spyi dang so so'i gzhung las 'byung ba ltar ro/__/gal te rtags tshad ngan pa byung na nyu le skrod/__rta bro brdung*/__dam sel gyi ltas la yig brgya bzla zhing bshags rgyud bklag__/grib mi gtsang ba la rnam 'joms sme brtsegs sogs kyi bum khrus bya/__rtags tshad bzang ngan gang la'ang re dogs dang dgag sgrub med par dbyings su bskyel ba gnad yin/__dngos grub kyi ltas bzang nges pa can byung na de nyid du rgyun kyi dngos grub zin pa gnad du che bas thod pa mtshan ldan chang dang chos sman sbyar bas bkang ba mdun du bzhag la/__hU~M:__bde gshegs rgyal ba ma lus dgongs su gsol:__rig 'dzin mkha' 'gro dam can srung ma'i tshogs:__lha yi dge bsnyen dam ldan thams cad kyis:__tshul bzhin sgrub pa'i rnal 'byor bdag cag la:__tshe dang chos dang phrin las rnam bzhi dang :__rkang mgyogs mig mthong ril bu mkha' spyod dang :__mthu dang rdzu 'phrul mngon shes nus mthu dang :__srid nor zas dang 'dod dgu'i dngos grub stsol:__a la la ho:__zhes brjod la bdud rtsi myong ngo*/__/gsum pa sgrub nas dngos grub blang ba sgrub pa chen po'i las rim ni dngos sbyor sgrol la brten pa yin kyang mos slob kyi skabs su rdzas la brten te blang ba la gsum/__dngos grub kyi rdzas bsham pa/__cho ga'i sngon 'gro/__cho ga dngos so/__/sgrub pa sang grol rgyu'i de ring gi dgongs thun nas dngos grub blang ba'i rdzas bshams te/__dkyil 'khor gyi mdun du gzhi dkar po'i steng du gro'i g.yung drung g.yas 'khyil du bris pa'i dbus su rin po che'i snod du 'bru bzang gi phye ma mngar gsum dang zho mar 'o mas sbrus pa'i nor bu 'bar ba'i gzugs dang phyogs bzhir las bzhi'i 'brang rgyas bza' bca' sna tshogs pas bskor ba/__g.yas su mngar gsum thud dang bsres pa'i ril bu dang*/__g.yon tu b+han+d+ha bzang por 'bru bcud bdud rtsi la a mr-i ta btab pa'ang bsham/__dgong thun bzlas pa'i gsham du/__slar yang rang gi thugs ka nas 'od dmar po lcags kyu lta bu grangs med pa 'phros:__mdun bskyed kyi lha tshogs rnams kyi thugs kar phog pas sngon gyi thugs dam rjes su dgongs te sku gsung thugs yon tan phrin las kyi dngos grub thams cad 'od zer sna lnga'i rnam pas bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim pas ye shes mchog gi gzi byin 'bar bar gyur:__bsnyen sgrub sngags sham du/__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M:__zhes btags pa brgya rtsa tsam bzla/__phyir nang thun la phrin las gzhung bsrangs te/__bzlas pa kha skong stong tshigs bcas grub nas bsnyen rgyun snga ma grol/__dngos grub blang ba'i sngags btags pa rgyun/__gtor bsngo/__tshogs mchod sogs rgyas par byed/__tshogs tha ma'i skabs nyul le'i lid+ga mer bsregs la chos srung gtor mar bstab/__yang phyag len phal mo cher dngos grub kyi rdzas de nang rang du bsham/__snga nub dmigs bzlas 'di mi byed pa'ang yod pas longs khyab dang bstun chog__/gnyis pa dngos grub la mi dbang ba'i lta ngan gyi bgegs tshar bcad pa'i phyir las byang ltar bgegs bskrad cing drag sngags yungs thun sogs tsham rngams byas la srung 'khor bsgom/__spos rol g.yab dar bcas byin dbab/__spyi bshags ye shes sku mchog lta bu brjod la mkhon lcugs sbyang*/__gsum pa la dngos grub bskul ba ni/___hU~M:__lha dang rig 'dzin mkha' 'gro dgongs:___'dir 'dus rig 'dzin bdag cag rnams:__smin grol gnyis kyis rgyud sbyangs shing :__bskyed rdzogs gnyis kyi las gzhung bsrangs:__bsnyen sgrub rnam bzhi mtha' ru phyin:__las dang thugs rje mthun pa yis:__zhi rgyas dbang drag yid bzhin gter:__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__oM AHhU~M:__kA ya wA ka tsi t+ta sid+d+hi hU~M A:__dngos grub stsal dang stsol bar mi dmigs kyang :__bde gshegs rgyal ba rnams kyi byin gyis brlabs:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs rje dang :__tshogs lam sbyor lam gnas pa'i rig 'dzin dang :__bde gshegs yongs rdzogs rnams kyis zhal bzhes ltar:__sgrub mchog bdag la sngon gyis smon lam mthus:__tshe dang chos dang las bzhi lhun grub dang :__rkang mgyogs mig sman ril bu mkha' spyod dang :__srid dang zas nor mthu rtsal dngos grub stsol:__sarba sid+d+hi pha la hU~M A:__de ltar rtse gcig thugs dam rgyud bskul bas/__/rtsa ba'i dkyil 'khor lha rnams mnyam sbyor ba'i/__/sbyor mtshams 'od zer dmar po phyogs bcur 'phros/__/'gro drug sems can rgyud sbyangs mkha' khyab kyi/__/bde bar gshegs pa rnams la dgyes pa bskyed/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi/__/dngos grub tshur bsdus bdag dang sgrub rdzas la/__/thim pas 'chi med bdud rtsi'i dwangs ma che/__/dngos grub kun gyi snying por 'khyil bar gyur/__zhes gsal btab la/__bsnyen sgrub lha sngags sham du/__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi A:__tsi t+ta sid+d+hi hU~M:__gu Nasi d+d+hi trA~M:__karma si d+d+hi hrI:__sarba lo ka dz+nyA na sid+d+hI pha la hU~M:__zhes btags pa stong phrag gam brgya rtsa las mi nyung ba bzlas pas/__dngos grub thams cad 'od zer 'ja' tshon lta bu'i rnam pas bdag gi gnas lngar thim par bsam/__skya rengs 'char kha dang bstun sku gsung thugs rten/__rnam rgyal bum pa sogs sgrub rdzas rnams las rdor gyis btegs la dngos grub len pa ni/__hrI:__ye shes lus can 'gran du med pa yi:__gzi brjid sku yi dngos grub stsal du gsol:__tshangs pa'i dbyangs la chos kyi char chen 'bebs:__nus pa sngags kyi dngos grub stsal du gsol:___gzungs dran ting 'dzin mkhyen brtse yongs gyi gzhi:__'od gsal snying po'i dngos grub stsal du gsol:___yid bzhin nor bu dpag bsam bum pa bzang :__'dod 'byung gter gyi dngos grub stsal du gsol:__gdul bya so so'i mos pa ji bzhin du:__thogs med 'jug pa'i dngos grub stsal du gsol:__srung dang zhi rgyas dbang dang mngon spyod sogs:__thun mong las kyi dngos grub stsal du gsol:__mkha' spyod ril bu mig sman rkang mgyogs sogs:__khyad par grub pa'i dngos grub stsal du gsol:__tshe dang yo byad 'dod rgur bsgyur la sogs:__phyi nang dbang bcu'i dngos grub stsal du gsol:__mthong thos dran reg gdul bya smin cing grol:__bla med mchog gi dngos grub stsal du gsol:__zhes dang rang gzhung so so nas 'byung ba'i dngos grub skul tshig bcas kyi mthar sngags brjod pas gnas gsum du gtugs/__rdzas rnams bza' btung byas te longs spyad pas/__stan thog de nyid du dngos grub rnam gnyis bde blag gi tshul gyis thob par bsams la dgongs pa'i gding bzung ngo*/__gzhan don dbang bskur byed na rgyas bsdus gang yin pa skabs 'dir sbrel lo/__rtsa ba'i gsum pa mthar rgyas rjes kyi rim pa la gsum/__dkyil 'khor dang 'brel ba'i rjes chog phyi mtshams dkrol ba/__slob dpon la sku drin gsol zhing smon lam dang shis brjod bya ba'o/__/dang po ni/__dngos grub blang ba kho na'am dbang bskur grub pa'i rjes su lhag chog btang zhing sngar brtson du bzung ba'i lhag ma dang lhan cig sgrub khang lho nub gom pa bdun cu'i sar skyel/__chos srung gtor 'bul skabs de dag gi gtor ma rnams yang thog lta bur 'bul/__chad brtan la'ang rgyun bzhag phyir bskyang zhing rta bro brdung*/__gtang rag gi mchod bstod rgyas par byas la nongs pa bshags/__mdun bskyed kyi lha ye shes pa rnams ras bris kyi dkyil 'khor ram rten la brtan bzhugs bya/__dam tshig pa rang la bsdu bdag gi rnal 'byor yang 'od gsal du bsdu zhing rgyun spyod dang go bsgo dmigs bsal byed na spyi tsam du/__hU~M:__ngar 'dzin rnam dag sgyu lus 'ja' 'dra 'di:__bla med sku gsung thugs su rgyas btab nas:__bden pa dbyer med lta spyod zung 'brel te:__rgyun du 'gro ba 'dren pa'i spyod lam bya'o:__oM AHhU~M:__badz+ra hrIHA:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i gur:__stong pa'i go cha bla na med:__chos sku skye med rdo rje yin:__mtshan ma'i spyod yul kun bcom nas:__chos kyi dbyings su rgyas btab pas:__sangs rgyas kyis kyang mi gzigs na:__gnod byed bgegs kyis ga la mthong :__hU~M hU~M hU~M:_badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M:__oM badz+ra kA ya wA ka tsit+ta hU~M:__zhes rgyas gdab bo/__gnyis pa mtshams bkrol cing dkyil 'khor bsdu ba ni/__rgyal tho bzhi la zlum gtor bzhi/__sgo byang gnyis la dmar gtor re re dang phyi mchod bcas bsham/__phyi rol gyi shar gyi tho rtsar phyin te mchod gtor byin rlabs sngar ltar ram bsdu na/__ra~M ya~M kha~M gis bsang :__oM A:hU~M:__gsum gyis brlabs la/__hU~M:__rgyal po chen po yul 'khor srung :__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM d+hr-i Sh+ta rA Sh+ta ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M:__shar phyogs rgyal po chen po yul 'khor srung :__zhi ba'i phrin las mthar phyin sku mdog dkar:__thugs rje'i dbang gis 'gro don pi waM bsnams:__shar phyogs dri za'i mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__de nas lho'i tho rtsar phyin la mchod gtor rnams/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum/__hU~M:__rgyal po chen po 'phags skyes po:__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM be ru D+hekA ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum/__oM madz+ra ar+g+haM sogs/__hU~M:__lho phyogs rgyal po chen po 'phags skyes po:__mngon spyod tshul gyis 'gro don sku mdog sngo:__dug gsum 'joms mdzad be con ral gri bsnams:__lho phyogs gshin rje'i mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__nub kyi tho rtsar 'khod la/___ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum/__hU~M:__rgyal po chen po spyan mi bzang :__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM bi rU pAk+shA ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum/__oM badz+ra ar+g+haM sogs/__hU~M:__nub phyogs rgyal po chen po spyan mi bzang :__sku mdog smug nag dbang ldan brjid pa'i sku:___bsod nams tshogs rdzogs pu gri sbrul zhags bsnams:__nub phyogs klu dbang mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__byang gi rtsar 'khod la/__raM ya~M kha~M:__oM AHhU~M:___lan gsum/__hU~M:__rgyal po chen po rnam thos sras:__rdo rje 'dzin pa'i bka' bzhin du:__sgrub pa srung mdzad sku drin du:__gtang rag mchod sbyin gtor ma bzhes:__oM bai shra ba NA ya ma hA ba liM ta khA hi khA hi:__lan gsum gyis phul/__oM badz+ra ar+g+haM sogs/__hU~M:__byang phyogs rgyal po chen po rnam thos sras:__che ba'i yon tan mthar phyin sku mdog ljang :__rin chen gter bdag rgyal mtshan ne'u le 'dzin:__byang phyogs gnod sbyin mtshams gcod che la bstod:__badz+ra mu:__zhes gshegs/__sgo byang phyi nang bkrol ba ni/__phyi sgor mchod gtor bshams la/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum dang*/__oM kro d+ha ya ma rA dza i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum gyis gtor ma phul/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M:__bgegs kyi gnyen po gshin rje'i gshed:___ngo mtshar rmad byung sgrub pa yi:__phyi rol sgo yi srung ma mdzad:__khyod kyi thugs dam ngo mtshar che:__gtang rag mchod bzhes dbyings su bshegs:__badz+ra mu:__zhes lha gshegs sgo byang bsdu'o/__nang sgor mchod gtor bshams la/__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__lan gsum/__oM kro d+ha a mr-i ta kun+Ta lI i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum/__ar+g+haM sogs/__hU~M:__khro bo'i rgyal po bdud rtsi 'khyil:__ngo mtshar rmad byung sgrub pa yi:__phyi nang sgo yi srung ma mdzad:__khyed kyi thugs dam ngo mtshar che:__gtang rag mchod bzhes dbyings su gshegs:__badz+ra mu:__lha gshegs/__sgo byang bsdu'o/__/de nas nang du phyin la slob dpon nam rgyal tshab pas dkyil 'khor nub tu 'khod la/__oM badz+ra kI la ya ut+kI la ya sarba kI la ya badz+ra d+ha rod A pa ya hU~M hU~M hU~M phaT swAhA:__zhes lag gnyis skam pa'i rgya dang bcas dang por gdab rim las ldog phyogs su byung ste/__oM ru ru s+phu ru dzA la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sA d+ha ni swA hA:__zhes phur rtse 'o mas bkru/__chos thams cad skye ba med pa'i don yid la byas te dril bu dkrol zhing*/__a kA ro'i sngags brjod bzhin pas 'jam rol dang bcas ras bris kyi dkyil 'khor bsdu'o/__/gsum pa thogs mar nongs bshags bya ba ni/__mched lcam rnams phan tshun du phyag byas la res mos tshul gyis/__hoH__thams cad rdo rje mched dang lcam dral te:__bde bar gshegs pa'i slob mar dam mnos nas:__kun kyang mthun par spyod pa'i dam tshig la:__mnyam nyid ngang las legs nyes dbyer med kyang :__lus ngag rnam par dag pa'i tshul tsam du:__gzhung las nyams shing thugs dang 'gal ba rnams:__rnam dag bsam pas mi gnas tshig 'dis bshags:__'dzin med ngang du bzod par bzhes mdzod la:__rang bzhin dag pa'i tshangs par stsal du gsol:__a a a:__de nas rdo rje slob dpon la gtang rag 'bul zhing bzod par gsol ba ni thams cad kyis phyag bya/__lus longs spyod 'bul ba'i blos/__hoH__rdo rje slob dpon chen po dpal mchog ldan:__gsung rab rgya mtsho lha mi'i 'dren pa'i dpal:__yang dag don ston 'khor ba'i sdug bsngal skyob:__'jig rten 'di na pha ma'i tshul du gnas:__bka' drin bzang yang bsnyen bkur rngo ma thogs:__sdom gsum bsrung bya dam tshigs gang nyams kyang :__nyes ltung sgrib par mi 'gyur dag bya'i phyir:__mthol bshags bzod par gsol gyis tshangs par mdzod:__zhes zhabs spyi bor blang shing bla ma spyi gtsug tu 'bral med bzung ngo*/__nongs bshags dang bka' drin gsol ba gnyis po spros pa bsdu ba'i skabs ma byas kyang chog go__/de nas smon lam spyi ltar gdab pa ni thal mo sbyar la/__kye hoH__mi gnas ye shes chos kyi dkyil 'khor du:__ma bcos lhun grub yon tan rdzogs pa'i dpal:__rab 'byams rgyal ba'i bka' lung yongs rdzogs nas:__'gro ba yongs kyi dpal du 'gyur bar shog:__'di lta bu yi dkyil 'khor rtag tu brtson:__bka' drin che ba'i rdo rje slob dpon dang :__lu gu rgyud kyi 'brel ba'i mched lcam rnams:__'bral med dag pa'i zhing du 'tshogs par smon:__bla med sgrub pa'i dkyil 'khor chen po 'dir:__sku gsung thugs kyi dngos grub ma thob bar:___sa lam mthar phyin 'gro ba thabs kyis sgrol:__sku gsum ye shes lnga la spyod par shog:__ces rtse gcig pa'i yid kyis smon lam gdab/__khyad par mar me'i smon lam bya ba ni/__thams cad kyis lag g.yas su mar me dang spos re thogs/__rgyal thebs pas dbyangs bor len byas te/__hU~M:__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor 'dir:__rdo rje slob dpon gnyen gyis dbu mdzad nas:__dam tshig ldan pa'i mched dang lcam dral rnams:__deng nas byang chub snying po ma thob bar:__'khor ba'i g.yang sa chen por mi ltung zhing :__ma rig mun pa'i nang du mi 'khyams shog:__gcong rong dog mo'i gnas su mi skye dang :__dmyal ba'i zangs khar gnas su mi ltung zhing :__gcan gzan gdug pa'i sgra skad mi grags shing :__mtshon cha gdug pa'i dbal gyis mi phog shog:__rdo rje slob dpon bka' drin che ba dang :__mtshan ldan gzungs ma rdo rje mched lcam rnams:__mi 'bral 'grogs pa'i ting 'dzin rtse gcig gis:__sa bcu rim gyis khyad par bgrod par shog:__nam zhig tshe 'phos 'chi ba'i dus byung tshe:__ma rig dbang gis 'khor bar ltung srid na:__snang gsal mar mes ma rig sdug bsngal sol:__nyon mongs dbang gis rigs drug gnas 'khyams na:__snang gsal mar mes 'gro drug sdug bsngal sol:__rgyu mchog 'di yis _sa bcu yongs sgrol te:__shes bya'i sgrib byang phyir mi ldog par shog:__snang gsal go 'byed zhun mar mdangs ldan 'di:__bde gshegs yongs la phul ba'i mthu byin gyis:__sa bcu 'das te _sa rnams yongs non shog:__kun tu 'od dang ma chags pad+ma'i spyan:__'khor lo tshogs chen stug po bkod pa'i sa:__de ba ko sha kun bzang dbyer med sa:__rdo rje sems ming lcang lo can gyi gnas:__bla ma'i sa dang srid gsum gzhi rdzogs sa:__rtsol bral lhun po'i sa la thig le yi:__sa lam 'gro rnams ma lus lhun grub nas:__gzugs sku gnyis kyi 'gro don yongs rdzogs shog:__ces dang gzhan yang spro na theg pa chen po'i smon lam spyi dang khyad par rgya cher gdab pas/__dus gnyan pa'i phyir 'grub par 'gyur ro/__/de nas zhal nas gsungs pa'i bkra shis kyi tshigs su bcad pas 'go drangs/__las gzhung so sor 'byung bas mtshon pa'i shis brjod rgyas par spel la me tog char du bsnyil te rol mo snyan par khrol ba sogs kyis dge legs su bya/__kha skong dang las myur du 'grub pa'i sbyin sreg 'grub na mchog tu 'gyur shing gnas srung ba dang dga' ston sogs mtha' rgyas gzhan du bshad pa ltar ci 'grub byas pas phyin chad legs tshogs rgya cher 'phel bar 'gyur ro/__gsang ba chen po'i myur lam mthar thug pa/__tshom bu tshogs su bsgrub la tshul bzhin du/__zhugs pa'i rig 'dzin phreng bas sa steng khyon/__rab mdzes bstan pa'i snying po rgyas byed shog__/bsnyen pas ye shes thugs bskul te/__sgrub pas lha rtog gnyis med grub/__sgrub pa chen pos sku lnga yi/__go 'phang tshe 'dir 'grub gyur cig__/ces bka' dgongs sogs sgrub pa'i pra khrid dmigs su bsal zhing rang rkang tshugs pa'i phyag len dar ba'i rigs la mi mkho yang*/__rtsa gsum gang yang rung ba spyi la 'gre chog pa'i dbang du byas te dus zhabs kyi sngags rig 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis/__gter kha gong 'og byang gter/__chos rgyal rat+na gling pa'i gter gzhung rnams las zor yang ba gung bsgrigs te rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen por spel ba dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: