JKW-KABAB-02-KHA-056-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


\u0f01\u0f83:__:na mo gu ru:__sprel lo sprel zla ra ba'i tshes bcu la bsam yas bar khang g.yu zhal can du rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor zhal phyes tshe o rgyan gyis smon lam 'di gsungs pas rje 'bangs thams cad kyis thugs dam nar mar mdzad:__phyi rabs rnams kyis 'di la thugs dam rtse gcig tu mdzod:__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas:__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong tshogs:__ma lus zhing gi rdul snyed gshegs su gsol:__mdun gyi nam mkhar pad zla'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba de bzhin nyid kyis mchod:__rten mchog bde gshegs rnams kyi spyan snga ru:__sngon gyi sdig pa'i tshogs la bdag gnong zhing :__da lta'i mi dge 'gyod pas rab tu bshags:__phyin chad de las ldog phyir bdag gis bsdam:__bsod nams dge tshogs kun la yi rang ngo :__rgyal ba'i tshogs rnams mya ngan mi 'da' bar:__sde snod gsum dang bla med chos 'khor bskor:__dge tshogs ma lus 'gro ba'i rgyud la bsngo:__'gro rnams bla med thar pa'i sar phyin shog:__sangs rgyas sras bcas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis brtsams pa'i smon lam rab bzang 'di:__rgyal ba kun tu bzang dang de sras dang :__'phags pa 'jam dpal dbyangs kyis mkhyen pa ltar:__de dag kun gyi rjes su bdag slob shog:__bstan pa'i dpal gyur bla ma rin chen rnams:__nam mkha' bzhin tu kun la khyab par shog:__nyi zla bzhin tu kun la gsal bar shog:__ri bo bzhin tu rtag tu brtan par shog:__bstan pa'i gzhi ma dge 'dun rin po che:__thugs mthun khrims gtsang bslab gsum gyis phyug shog:__bstan pa'i snying po gsang sngags sgrub pa'i sde:__dam tshig ldan zhing bskyed rdzogs mthar phyin shog:__bstan pa'i sbyin bdag chos skyong rgyal po yang :__chab srid rgyas shing bstan la sman par shog:__bstan pa'i zhabs 'debs rgyal rigs blon po yang :__blo gros rab 'phel rtsal dang ldan par shog:__bstan pa'i gsos byed khyim bdag 'byor ldan rnams:__longs spyod ldan zhing nyer 'tshe med par shog:__bstan la dad pa'i yangs pa'i rgyal khams kun:__bde skyid ldan zhing bar chad zhi bar shog:__lam la gnas pa'i rnal 'byor bdag nyid kyang :__dam tshig mi nyams bsam pa 'grub par shog:__bdag la bzang ngan las kyis 'brel gyur gang :__gnas skabs mthar thug rgyal bas rjes 'dzin shog:__'gro rnams bla med thed pa'i sgor zhugs nas:__kun bzang rgyal srid chen po thob par shog:__de ltar gyi smon lam dus drug tu brtson par bya:__sa ma ya rgya:__lha sras mu rub rnam 'phrul gter chen mchog gyur bde chen gling pas gnas mchog seng chen gnam brag g.yas zur brag ri rin chen brtsegs pa'i gong mo 'og ma nas khrom gter du spyan drangs pa'i bai ro'i sku chos dar shog ngos mtsho rgyal phyag bris bod yig bshur ma las/__de 'phral nyid du pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dag par bshus pa dge legs 'phel//__//__