JKCL-KABUM-11-DA-051

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 15:10, 13 January 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས།
Wylie title sman btsun mched lnga'i bstod pa rab dga'i dbyangs JKCL-KABUM-11-DA-051.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 51, Pages 277-278 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sman btsun mched lnga'i bstod pa rab dga'i dbyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 277-278. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity sman btsun mched lnga
Colophon

།ཅེས་བསྟོད་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

/ces bstod pa 'di'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos bstod cing gsol ba dge legs su gyur cig/

[edit]
སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ཀློང་ཡངས་པ་ལས། །རྣམ་རོལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་མ་ལྔ། །ངོ་བོ་གཅིག་ལས་ཤར་བ་ནི། །སྨན་བཙུན་ཌཱ་ཀི་མཆེད་ལྔར་བསྟོད། །ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །རྣལ་འབྱོར་མ་དང་སིང་ཧ་མུས། །དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་གཙུག་ཏུ་བཀོད། །དམ་ལྡན་བསྟན་སྲུང་མཆེད་ལྔར་བསྟོད། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་པད་འབྱུང་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་གཉེར་གཏད་ལྟར། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བུ་བཞིན་སྐྱོངས་ལ་བསྟོད། །དོན་དམ་བཛྲ་ཝ་ར་ཧཱི། །རྣམ་པ་སྨན་བཙུན་ལྷ་མོ་ལྔ། །ཨཉྩ་དྷ་རའི་ས་སྲུངས་ཆེ། །གངས་ཅན་དཀར་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་བསྟོད། །རེས་འགའ་མཐོན་མཐིང་རྒྱལ་མོར་གཤེགས། །སྐབས་འགར་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ན་བཞུགས། །གྲུབ་པའི་གནས་ཡུལ་དག་ན་གནས། །ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ལ་བསྟོད། །ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་ཕོ་ཉ་མོའི། །ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་མོ་ཆེ། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་སྟེར་མཛད་མ། །རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །མཆོད་གཏོར་རྒྱ་ཆེན་འདི་བཞེས་ལ། །འདྲེན་པའི་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོངས། །ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་སྣང་གསལ་པྲ། །རྨ་གཡང་ཟས་དང་བང་མཛོད་ནོར། །རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སོགས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་བསྟོད་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

sman btsun mched lnga'i bstod pa rab dga'i dbyangs zhes bya ba bzhugs so/__hU~M/__chos dbyings mkha' klong yangs pa las/__/rnam rol de bzhin gshegs ma lnga/__/ngo bo gcig las shar ba ni/__/sman btsun DA ki mched lngar bstod/__/zhing skyes mkha' 'gro kun gyi rje/__/rnal 'byor ma dang sing ha mus/__/dbang bskur dam tshig gtsug tu bkod/__/dam ldan bstan srung mched lngar bstod/__/brtul zhugs grub pa pad 'byung dang /__/rnal 'byor bzhad pa rdo rje yis/__/ji ltar bka' bsgos gnyer gtad ltar/__/sgrub brgyud bu bzhin skyongs la bstod/__/don dam badz+ra wa ra hI/__/rnam pa sman btsun lha mo lnga/__/any+tsa d+ha ra'i sa srungs che/__/gangs can dkar phyogs gtso bor bstod/__/res 'ga' mthon mthing rgyal mor gshegs/__/skabs 'gar dur khrod brgyad na bzhugs/__/grub pa'i gnas yul dag na gnas/__/cho 'phrul sna tshogs ston la bstod/__/zhing sngags lhan skyes pho nya mo'i/__/tshogs rje tshogs kyi bdag mo che/__/lhan skyes bde chen ster mdzad ma/__/rigs kyi yum chen khyod la bstod/__/mchod gtor rgya chen 'di bzhes la/__/'dren pa'i bstan pa srung ba dang /__/bdag cag rnal 'byor bu bzhin skyongs/__/las dang ye shes dngos grub stsol/__/'chi med tshe dang snang gsal pra/__/rma g.yang zas dang bang mdzod nor/__/rkang bzhi phyugs kyi dngos grub sogs/__/'bad med lhun gyis grub par mdzod/__/ces bstod pa 'di'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos bstod cing gsol ba dge legs su gyur cig/__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: