JKCL-KABUM-10-THA-055

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:25, 22 November 2021 by WikiBot2015 (talk | contribs) (Created page with "{{Khyentse Metadata |classification=Tibetan Publications |subclass=Tibetan Texts |collectiontitle=chos kyi blo gros bka' 'bum |collectiontitletib=ཆོས་ཀྱི་བ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

Wylie title JKCL-KABUM-10-THA-055.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume Expression error: Unrecognized word "tha"., Text 55, Pages (Folios to )
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation
Genre "THA" is not a number.

"THA" is not a number.

[edit]
ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་འཛད་པ་མེད་པའི་གཏེར། །ཆོས་སྐུའི་མཆོད་རྟེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ། །མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ལས། །མཁའ་འགྲོ་བདེ་མཆོག་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡིས། །ལེགས་པར་བཞེངས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ནི། །འཕགས་པ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིས། །སྟག་མོར་སྦྱིན་པའི་སྐུ་གདུང་ལྷག་མ་ལས། །བསྐྲུན་པའི་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་མཆོད་རྟེན་ལ། །དད་པས་ཕྱག་འཚལ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་འབུལ་བ་དང་། །ཕྱག་འཚལ་སྡིག་བཤགས་ཡི་རང་ཆོས་བསྐུལ་ཞིང་། །བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། བདག་གཞན་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མངོན་མཐོའི་རྟེན་ཐོབ་ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང་། །ཡང་དག་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །འགྲོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་ཞིང་རྒུད་པ་སེལ། །བསྟན་ལ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་ཞིང་། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མདུན་དུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

nai pa la'i mchod rten rnam gsum gyi gsol 'debs bzhugs so/__/e ma ho/__dus gsum sangs rgyas rnams kyi byin gyis brlabs/__/sprul pa'i ring bsrel 'dzad pa med pa'i gter/__/chos sku'i mchod rten 'phags pa shing kun la/__/mi phyed gus pa chen pos gsol ba 'debs/__/sangs rgyas 'od srung mchog gi byin rlabs las/__/mkha' 'gro bde mchog sras dang bcas pa yis/__/legs par bzhengs pa'i mchod sdong chen po ni/__/'phags pa bya rung kha shor la gsol ba 'debs/__/byang chub sems dpa' snying stobs chen po yis/__/stag mor sbyin pa'i sku gdung lhag ma las/__/bskrun pa'i bsod nams zhing mchog mchod rten la/__/dad pas phyag 'tshal gus pas gsol ba 'debs/__/lus dang longs spyod dus gsum dge tshogs bcas/__/kun bzang mchod pa'i sprin du 'bul ba dang /__/phyag 'tshal sdig bshags yi rang chos bskul zhing /__/bzhugs gsol dge tshogs byang chub chen por bsngo/__bdag gzhan skye dang tshe rabs thams cad du/__/mngon mtho'i rten thob nges 'byung tshul khrims dang /__/byams dang snying rje byang chub sems mchog dang /__/yang dag lta ba rgyud la skye bar shog__/sangs rgyas bstan pa dar zhing rgyas pa dang /__/'gro rnams bde skyid 'phel zhing rgud pa sel/__/bstan la gnod pa thams cad rab zhi zhing /__/bstan 'dzin skyes rnams zhabs pad brtan gyur cig__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas bya rung kha shor mdun du bris pa'o//___//

Footnotes

Other Information