JKCL-KABUM-09-TA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:37, 7 January 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད།
Wylie title 'jam dpal ye shes snying po'i rgyud JKCL-KABUM-09-TA-021.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 9, Text 21, Pages 419-424 (Folios 1a to 3b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dpal ye shes snying po'i rgyud. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 9: 419-424. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre
Colophon

།ཅེས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་པ་འདི་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་བྱུང་བ་འབེབས་འཕྲོ་ལུས་པའི་དཔེ་ཉིད་ནམ་མཇལ་རེས་བྲི་རྒྱུ་ཡོད་སྙམ་དང་། ལེ་ལོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ས་གླང་སྣོན་ཟླའི་ཚེས་ལ་དཔེ་མཐོང་བ་ན་རང་སློབ་དམ་ལྡན་བློ་གྲོས་མཆོག་ལྡན་གྱིས་བྲི་བར་བསྐུལ་ངོར་ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ལ་རིག་གསང་ནས་ཐོན་པ་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ངེས་དོན་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།།

/ces 'jam dpal ye shes snying po'i rgyud le'u lnga pa 'di pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dgongs pa'i gter las byung ba 'bebs 'phro lus pa'i dpe nyid nam mjal res bri rgyu yod snyam dang /__le lo'i gzhan dbang du gyur pa sa glang snon zla'i tshes la dpe mthong ba na rang slob dam ldan blo gros mchog ldan gyis bri bar bskul ngor zla ba de'i tshes la rig gsang nas thon pa bzhin yi ger bkod pa nges don 'jam dpal rdzogs pa chen po'i bstan pa dar zhing rgyas pa'i rten 'brel mchog tu gyur cig__/mang+ga laM/__shu b+haM//

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱུ་ན་གྷརྦྷ་ཏནྟྲ། བོད་སྐད་དུ། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཤཱཀྱ་སེངྒེ་བདེ་བ་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཡི། །ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པས་དེ་ལ་ནི། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཆོག་སྲེད་རྩལ། །ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་དུ་མར་འཕྲུལ། །མཉྫུ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་ཉིད། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ། །སེམས་དཔའ་གྲུབ་པ་ཀུན་གྱི་གཙོ། །རིག་སྔགས་རྒྱལ་དང་ལྷན་ཅིག་བཞུགས། །མི་གནས་མི་དམིགས་བརྗོད་བྲལ་བའི། །རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཆེན་ངེས་གསུངས་སོ། །གླེང་གཞི་སྟེ་དང་པོའོ། །ལག་ན་རྡོ་རྗེས་ཐབས་ཆེན་གསོར། །སྟོན་པའི་ཞལ་ལ་བལྟ་བ་དང་། །འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུངས་དགྱེས་གླུས་བསྐུལ། །དེ་ནས་འགྲོ་བའི་སྟོན་པ་དེས། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲཱ་བ་ཆེ། །མངོན་དུ་ཕྱུང་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། །ཨེ་མ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་གཙོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །འབྱུང་གནས་དམ་པ་རིག་སྔགས་རྒྱལ། །སྔགས་མཆོག་མངའ་བདག་ཆེན་པོ་ནི། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གནས། །རྟག་པ་དང་ནི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །གདོད་ནས་དག་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །དང་པོའི་རྡོ་རྗེ་གཙོ་བོ་རྒྱལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མེས་པོ་ཆེ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་བའི་གནས། །རང་བཞིན་གྲུབ་བདག་ཨེ་མ་ཧོ། །གཞི་སྟེ་གཉིས་པའོ། །སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ལམ་ཡིན་ཏེ། །དབང་གི་ཆོ་གས་རྒྱུད་སྨིན་བྱ། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམ་དག་སྒྲུབ། །རྒྱུད་སྦྱོང་བ་ཡི་སྔོན་འགྲོ་དང་། །དཀྱིལ་འཁོར་རིམ་པ་བསྒོམ་བྱས་ཏེ། །ཞེན་པའི་དུག་ཕྲལ་སྣང་སྲིད་ཀུན། །ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་བལྟ་བ་དང་། །དག་པ་གསུམ་པོ་རབ་བསྒོམ་ནས། །ཇི་སྙེད་རྡུལ་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་དུ་སྒྲུབ། །འབར་གཡོ་བརྟན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། །དངོས་ཀུན་རབ་ཏུ་སྦྱངས་བྱས་ནས། །དག་པའི་དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་བར། །མི་གཡོ་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །དེ་ནས་གཏུམ་མོའི་ལམ་བསྒོམ་པས། །ནང་གི་སྒྲིབ་རྟོག་བསྲེག་བྱས་ཏེ། །འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ། །དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ནས་འཕྲོས་པ་ཡི། །ཧྃ་ཡིག་རི་བོང་ཞུ་བའི་རྒྱུན། །ནང་གི་སྲེག་བླུགས་བླ་མེད་པས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཆོད་ཅིང་མཉེས། །རང་བྱིན་བརླབས་པ་ནུས་ལྡན་གྱི། །གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་བསྒྲོད་པ་བསྟེན། །དྭངས་མ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་གཟུགས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལས། །རྩ་རླུང་སེམས་ཀྱི་མདུད་པ་གྲོལ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །མི་གཡོ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ། །ཆ་མེད་རྡུལ་བྲལ་དྲི་མེད་པ། །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། །མི་འགུལ་གསུམ་གྱི་གཞི་བཅས་ཤིང་། །གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གྱིས་ཨར་ལ་གཏད། །དབྱིངས་རིག་ཉམས་སྣང་བརྟན་པ་ལས། །མཐར་གྱིས་གདོད་མའི་ཟད་སར་སྐྱོལ། །འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་འགྲུབ་འགྱུར། །ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཟབ་མོའི་ལམ་མཆོག་ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་སྦྱོར་བརྩོན་གྱིས། །ལུས་དྭངས་རླུང་ཟད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །རིག་པ་སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུར་སྨིན། །ནང་གསལ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ལས། །རང་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོར་ཤར། །སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཡས་པས། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར། །རྟག་པ་དང་ནི་ཁྱབ་པ་དང་། ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡི། །མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་འགྱུར། །འབྲས་བུ་སྟེ་བཞི་པའོ། །དེ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་ཡི། །རྒྱུད་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། །ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་འདི་ཕྱུང་། །ས་རབ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་ཆེར། །གཏན་པ་འདི་ཟུང་དུས་ཀྱི་མཐར། །འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་གྱིས། །མངོན་དུ་སྣང་བར་བྱས་པ་དང་། །དེ་ཉིད་མི་གནས་འདས་འོག་ཏུ། །ཡེ་ཤེས་དཔའ་བོའི་སྙིང་ལ་སད། །དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ནས། །སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་འགྱུར། །གཏད་རྒྱ་སྟེ་ལྔ་པའོ། །ཅེས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔ་པ་འདི་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་བྱུང་བ་འབེབས་འཕྲོ་ལུས་པའི་དཔེ་ཉིད་ནམ་མཇལ་རེས་བྲི་རྒྱུ་ཡོད་སྙམ་དང་། ལེ་ལོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ས་གླང་སྣོན་ཟླའི་ཚེས་ལ་དཔེ་མཐོང་བ་ན་རང་སློབ་དམ་ལྡན་བློ་གྲོས་མཆོག་ལྡན་གྱིས་བྲི་བར་བསྐུལ་ངོར་ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ལ་རིག་གསང་ནས་ཐོན་པ་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ངེས་དོན་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

@#/__/'jam dpal ye shes snying po'i rgyud bzhugs so/__/ rgya gar skad du/__many+dzu shrI dz+nyU na g+har+b+ha tan+t+ra/__bod skad du/__'jam dpal ye shes snying po'i rgyud/__/kun tu bzang po rdo rje 'chang /__/shAkya seng+ge bde ba che/__/ye shes rdzu 'phrul chen po yi/__/lhums su zhugs pas de la ni/__/ma hA gu ru mchog sred rtsal/__/ye shes gcig nyid du mar 'phrul/__/many+dzu shrI mi tra nyid/__/ye shes sku ste rang byung ba/__/sems dpa' grub pa kun gyi gtso/__/rig sngags rgyal dang lhan cig bzhugs/__/mi gnas mi dmigs brjod bral ba'i/__/rdo rje'i rgyud chen nges gsungs so/__/gleng gzhi ste dang po'o/__/lag na rdo rjes thabs chen gsor/__/ston pa'i zhal la blta ba dang /__/'dzum pa'i mdangs phyungs dgyes glus bskul/__/de nas 'gro ba'i ston pa des/__/'jam dpal rdo rje'i dkyil 'khor gyi/__/bsam yas sgyu 'phrul drA ba che/__/mngon du phyung nas bka' stsal pa/__/e ma gsang ba sngags kyi gtso/__/'jam dpal 'di ni ye shes kyi/__/'byung gnas dam pa rig sngags rgyal/__/sngags mchog mnga' bdag chen po ni/__/sems can kun la khyab par gnas/__/rtag pa dang ni lhun gyis grub/__/'pho 'gyur bral ba'i bdag nyid can/__/dus gsum dus med rtag tu bzhugs/__/gdod nas dag pa'i sangs rgyas nyid/__/de bzhin gshegs pa kun gyi rje/__/dang po'i rdo rje gtso bo rgyal/__/sangs rgyas kun gyi mes po che/__/chos rnams kun gyi 'byung ba'i gnas/__/rang bzhin grub bdag e ma ho/__/gzhi ste gnyis pa'o/__/sbyong bar byed pa lam yin te/__/dbang gi cho gas rgyud smin bya/__/dam tshig sdom pa rnam dag sgrub/__/rgyud sbyong ba yi sngon 'gro dang /__/dkyil 'khor rim pa bsgom byas te/__/zhen pa'i dug phral snang srid kun/__/lha yi phyag rgyar blta ba dang /__/dag pa gsum po rab bsgom nas/__/ji snyed rdul gyi chos rnams kun/__/ye shes dkyil 'khor nyid du sgrub/__/'bar g.yo brtan pa'i cho 'phrul gyis/__/dngos kun rab tu sbyangs byas nas/__/dag pa'i de nyid mngon gyur bar/__/mi g.yo rtse gcig bsgrub par bya/__/de nas gtum mo'i lam bsgom pas/__/nang gi sgrib rtog bsreg byas te/__/'bar ba'i ye shes me bo che/__/d+hU ti'i nang nas 'phros pa yi/__/ha~M yig ri bong zhu ba'i rgyun/__/nang gi sreg blugs bla med pas/__/phyi nang gsang ba mchod cing mnyes/__/rang byin brlabs pa nus ldan gyi/__/gzhan lus pho nya'i bsgrod pa bsten/__/dwangs ma bde chen thig le'i gzugs/__/mchog tu mi 'gyur brtan pa las/__/rtsa rlung sems kyi mdud pa grol/__/de las byung ba'i ye shes ni/__/mi g.yo shin tu rnam dag pa/__/cha med rdul bral dri med pa/__/kun khyab kun tu bzang po'i sku/__/ye shes rnam pa thams cad 'grub/__/mi 'gul gsum gyi gzhi bcas shing /__/gzigs stangs gsum gyis ar la gtad/__/dbyings rig nyams snang brtan pa las/__/mthar gyis gdod ma'i zad sar skyol/__/'pho ba chen po'i sku 'grub 'gyur/__/lam gyi rim pa ste gsum pa'o/__/de ltar zab mo'i lam mchog la/__/bar chad med par sbyor brtson gyis/__/lus dwangs rlung zad ye shes rgyas/__/rig pa sku gsum 'bras bur smin/__/nang gsal chen por bzhugs pa las/__/rang snang longs sku chen por shar/__/sprul sku'i rnam rol mtha' yas pas/__/'khor ba ji srid gnas kyi bar/__/rtag pa dang ni khyab pa dang /__lhun grub rgyun mi chad pa yi/__/mdzad pa phrin las mtha' rgyas 'gyur/__/'bras bu ste bzhi pa'o/__/de ltar 'jam dpal snying po yi/__/rgyud chen sgyu 'phrul drwa ba las/__/ye shes snying po'i rgyud 'di phyung /__/sa rab rig 'dzin dpa' bo cher/__/gtan pa 'di zung dus kyi mthar/__/'jam dpal grub pa'i rig 'dzin gyis/__/mngon du snang bar byas pa dang /__/de nyid mi gnas 'das 'og tu/__/ye shes dpa' bo'i snying la sad/__/don brgyud dgongs pa mngon gyur nas/__/snying po'i bstan pa'i btsas su 'gyur/__/gtad rgya ste lnga pa'o/__/ces 'jam dpal ye shes snying po'i rgyud le'u lnga pa 'di pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dgongs pa'i gter las byung ba 'bebs 'phro lus pa'i dpe nyid nam mjal res bri rgyu yod snyam dang /__le lo'i gzhan dbang du gyur pa sa glang snon zla'i tshes la dpe mthong ba na rang slob dam ldan blo gros mchog ldan gyis bri bar bskul ngor zla ba de'i tshes la rig gsang nas thon pa bzhin yi ger bkod pa nges don 'jam dpal rdzogs pa chen po'i bstan pa dar zhing rgyas pa'i rten 'brel mchog tu gyur cig__/mang+ga laM/__shu b+haM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]