JKCL-KABUM-05-CA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:11, 8 December 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

འདུས་མདོའི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་།
Wylie title 'dus mdo'i dbang chog rin chen phreng ba las spyod rgyud rnam snang gi dkyil 'khor bklag chog tu bkod pa don gsal me long JKCL-KABUM-05-CA-001.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 1, Pages 1-44 (Folios 1a to 22b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'dus mdo'i dbang chog rin chen phreng ba las spyod rgyud rnam snang gi dkyil 'khor bklag chog tu bkod pa don gsal me long. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 1-44. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Initiations in the Maṇḍala - dkyil 'khor dbang chog - dkyil chog
Deity rnam par snang mdzad
Colophon

།ཅེས་པའང་མདོ་དཀྱིལ་ཨུ་པ་ཟུར་ཕྱུང་འདི་ལ་ལྷ་ལྔ་མ་དང་། བཅུ་གསུམ། ཉེར་གཅིག །གོ་དྲུག་པ་སོགས་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་ཕྱི་མ་ལྟར་གསལ་བར་བཀོད་པ་འདི་ནི་གོ་འཇོ་རག་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་མཆོད་འཛུག་བཞེད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བྱིན་རླབས་ཆ་ཙམ་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།

/ces pa'ang mdo dkyil u pa zur phyung 'di la lha lnga ma dang /__bcu gsum/__nyer gcig__/go drug pa sogs bzhugs pa las 'dir phyi ma ltar gsal bar bkod pa 'di ni go 'jo rag dgon mchog sprul rin po ches sgrub mchod 'dzug bzhed kyis 'di ltar bris zhes bskul ba bzhin mkhyen brtse'i dbang po'i byin rlabs cha tsam thob pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos bklag chog tu bkod pa 'dis kyang byang chub kyi sems gnyis rang gzhan thams cad kyi rgyud la skye ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM/

[edit]
༄༅། །འདུས་མདོའི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་ཡེ། གང་གི་རང་བཞིན་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཡང་། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩལ་སྣང་འགགས་པ་མེད། །འགྲོ་དོན་བྲལ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཉིད། །བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་བླ་མ་རྒྱལ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་སྒྲུབ་ཐབས་བསམ་ཡས་ལས། །བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཉམས་ལེན་འདུས་པ་མདོའི། །སྤྱོད་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་དབྱེ། །དེའང་ལྷ་ཐེམ་ལས། ཨུ་པ་ཡོ་ག་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད། །གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིན། །ཀྲྀ་ཡའི་ཞོར་དང་ཡོ་གའི་ཤུགས། །ཡང་ན་ཟུར་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་མཛད། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་ཀྲྀ་ཡའི་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་དང་། ཡོ་ག་མ་བསྡུ་བ་དང་། ཟུར་དུ་མཛད་པའི་ཕྱག་བཞེས་གསུམ་ལས། ལུགས་འདི་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཀླན་པོགས་ཀྱིས་བདེ་བ་གསལ་མཛད་ཀྱིས་ལས་ཐོའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཀྲྀ་ཡོ་ག་གཉིས་སུ་བསྡུ་བར་མཛད་ལ། འདིར་གོང་གི་ལུང་དོན་བཞིན། ཟུང་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་དང་དངོས་སློབ་བདེ་ལེགས་སོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་ཟུར་དུ་མཛད་པ་དང་། འཇམ་པའི་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་མཆེད་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་ཞིང་། ལྷ་ཐེམ་སུ་འཁོར་ཡུག་གི་ལྷའི་མངོན་རྟོགས་གསལ་བར་མཛད་འདུག་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་བྲ་བོ་ཆོས་འབམ་པ་སོགས་ཀཿཐོག་སྔ་རབས་ཕལ་ཆེར་ཀྱང་ཟུར་དུ་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱུན་ད་ལྟ་དཔལ་ཡུལ་ཕྱོགས་དབང་གི་རྒྱུན་ཀྱང་བཞུགས་པ་བཅས་ཀྱིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འདུས་མདོའི་དབང་ཆོག་ཆེན་པོ་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་ནས་ཅུང་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལ། སྟ་གོན་དང་། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྟ་གོན་དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གང་དུ་བྱ་བའི་གཞིར་ཕྱག་དར་དང་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་བརྐྱངས་ནུལ་བྱ་ཞིང་མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ། བདེ་བའི་སྟན་ལ་འཁོད་དེ། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མདུན་མཁར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བལྟས་ལ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། ནམ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞི་བ་བླ་ན་མེད་པ་སོ་སོར་རང་གི་རིག་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཞིའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་ཡན་ལག་གསུམ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ནམ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། གཟུང་བ་དང་། འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས་བ། ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་པའི་ཕྱིར་རང་གི་སེམས་ཐོག་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟ་བ་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་ལན་གསུམ་བརྗོད། དེ་ནས་ལག་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར། མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་འབར་བ་ལྟར་བསྐྱེད། མཛུབ་མོ་གཉིས་བཀུག་སྟེ་བ་དན་ལྟར་བཟུང་བ་རྡོ་རྗེ་མི་ཤིག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། བཾ་བ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་བ་ལྟ་བུ་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེས་མཚན་པ་དེས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པས་བདག་ཉིད་གནས་པའི་ས་གཞི་དང་། དབང་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་གྱུར། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ། མཐེ་བོང་གཉིས་སྦྲེང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ས་མེ་ཏྲི་ས་མེ། ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ། མཛུབ་མོ་གཉིས་ཕུར་བུས་བཏབ་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཛུབ་མོ་གཉིས་བཀུག་སྟེ་ནང་དུ་གཞུག །གུང་མོ་དང་སྲིན་ལག་གཉིས་གཤིབ་སྟེ་སྦྲེང་། མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་ཅུང་ཟད་བཀུག་པ་མཚམས་ཆེན་པོ་བཅད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། བེ་ལུ་སུ་ཏི་པི་ཀུ་རི་བི་ཀུ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱོགས་བཅུར་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བས་བསྐོར་ཏེ་མཚམས་བཅད་པར་གྱུར། ཕྱག་རྒྱ་སྔ་མ་ལས་མཛུབ་མོ་གཉིས་བརྐྱང་བ་ལ་མཐེ་བོང་གཉིས་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཀུན་ཏུ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཛྭ་ལ་མ་ལི་ནི་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་རྩི་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱོགས་བཅུར་འབར་བའི་ཕྲེང་བས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བར་གྱུར་པས་སྲུང་སྟེ་སྲུང་འཁོར་རོ། །ལག་གཉིས་ཁུ་ཚུར་བཅང་། མཐེ་བོང་གཉིས་ནང་དུ་གཞུག །མཛུབ་མོ་གཉིས་སྦྲེང་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་སྦྱར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། དྷཱརྨ་དྷཱ་ཏུ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། ལག་གཉིས་ཀྱི་སོར་མོ་ཐམས་ཅད་བཟློག་སྟེ་བསྣོལ་ལ་མཐེ་བོང་གཉིས་རྩེ་སྤྲད་པ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། བདག་གི་ཐ་མལ་པའི་ལུས་སྤངས་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་ན་བཞུགས་ཤིང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འོད་དང་ལྡན་པ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ། དབུ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང་བཅས་པར་གྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གོ་ཆའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བཛྲ་ཎཾ་བཛྲ་ཀ་བ་ཙི་ཧཱུྃ། རང་གི་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་གྱོན་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་པས་བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་དོ། །གཉིས་པ་སྟ་གོན་དངོས་ལ། རྡུལ་ཚོན་ལྟར་ན་སྟེགས་བུར་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་བྱུག་པར་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྟེ་བར་པདྨ་འདབ་བཞིའམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞིར་གང་བདེར་བྱ་བར་གསུངས་ཀྱང་འཐད་ཕྱོགས་པདྨ་འདབ་བཞི་པ་ཆེ་ཞིང་ཕྱི་རོལ་པདྨ་དང་རྡོ་རྭའི་བར་དུ་འཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པའི་ལས་ཐིག་བཏབ། རས་བྲིས་ལ་མཎྜལ་སྟེང་དུ་ལྷ་གནས་སོ་སོར་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་ཐིག་ལེ་བྱ་ཞིང་པདྨ་སུཪྻ་ཙནྡྲ་ལ་ཞེས་བརྗོད་ནས། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ལྷ་སྔགས་རྣམས་ཀྱིས་ཚོམ་བུ་བསྐྱེད་ཆོག་གི་གོ་རིམ་ལྟར་བཀོད་པའི་མཐར། ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་ཁྱད་པར་མཆོད་ཡོན་དྲི་ཆབ་མེ་ཏོག་སྤོས་མར་མེ་ཞལ་ཟས་རྣམ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པའམ། ཚན་པ་བཅུ་སོགས་ཀྱིས་རྡུལ་ཚོན་ལ་སྒོར་མོ་དང་། རས་བྲིས་ལ་གྲུ་བཞིར་བཤམས། མཆོད་བུམ་རྒྱས་པ་བཅུ་དྲུག་དང་བརྒྱད། བསྡུ་ན་གཅིག་མཆུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་གོ། དེ་ནས། ཨོཾ་བུདྡྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན། ཨོཾ། དབུས་སུ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་ཆོས་འཆད་ཀྱི་སྟེང་ན་འཁོར་ལོ་བསྣམས་པ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ། ཤར་དུ་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་གཡས་ས་གནོན་དང་། གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། ལྷོར་ཨོཾ་རནྟ་སམྦྷ་ཏྲྃ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་མཆོག་སྦྱིན་དང་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་ཨོཾ་པདྨ་ཨ་མི་དྷེ་དེ་ཝ་ཧྲཱིཿསྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་པདྨ་བསྣམས་པ། བྱང་དུ་ཀརྨ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨཱཿདོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལྗང་གུ་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་གཡོན་རྒྱ་གྲམ་འཛིན་པ། ལྔ་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པའོ། །གྲལ་བཞིའི་ནང་དུ་ཤར་ལྷོ། ཨོཾ་བཛྲ་ལཱ་སྱ་ཧཱུྃ། སྒེག་མོ་དཀར་མོ་མེ་ལོང་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ལེ་ཏྲཱྃ། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་མ་སེར་མོ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་གིརྟཱི་ཧྲཱིཿརྡོ་རྗེ་གླུ་མ་དམར་མོ་པི་ཝཾ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ནཱིརྟི་ཨཱཿརྡོ་རྗེ་གར་མ་ལྗང་གུ་གར་བསྒྱུར་བ། དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གྲྭ་བཞིར་ཤར་ལྷོ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་མ་དཀར་མོ་བདུག་སྤོས་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཏྲཾ། རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མ་དམར་སེར་མེ་ཏོག་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿརྡོ་རྗེ་མར་མེ་དམར་མོ་མར་མེ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿརྡོ་རྗེ་དྲི་ཆབ་མ་ལྗང་གུ་དྲིའི་དུང་ཆོས་འཛིན་པའོ། །སྣམ་བུའི་ཤར་དུ། ཏྲཾ་མངྒ་ལ་དེ་བི་ཧཱུྃ། དུས་ལྡན་མ་དཀར་མོ་དཔལ་བེ་བསྣམས་པ། ཏྲཾ་པདྨ་ཅན་དཀར་མོ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། ལྷོར། ཏྲཾ་མངྒ༴འཇིགས་བྲལ་མ་སྔོན་མོ་པདྨ་བསྣམས་པ། ཏྲྃ༴འོད་ལྡན་མ་སྔོན་མོ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ། ཏྲཾ༴མདངས་ལྡན་མ་དམར་མོ་གདུགས་འཛིན་པ། ཏྲཾ༴དྲི་མེད་མ་དམར་མོ་བུམ་པ་འཛིན་པ། བྱང་དུ། ཏྲཾ༴རྒྱལ་གདུང་མ་ལྗང་གུ་དུང་བསྣམས་པ། ཏྲཾ༴ཡིད་བཟང་མ་ལྗང་གུ་གསེར་ཉ་འཛིན་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་འཁོར་ཡུག་ལ་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ནི་ཤར་དུ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་ལ་བཞི་ཀའང་གོ་ཆ་ཅན་ནོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་བཞི་ཡི་དང་པོ་ཕྱག་གི་མཆོད་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཕྱག་འཚལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཁྱོད་ལ། །ཕྱག་འཚལ་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་ཁྱོད་ལ། །སྤྱོད་གཟུགས་ཁྱོད་དང་ས་དང་ནི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་འཚལ་ཐོག་མར་བྱེད་ཁྱོད་ལ། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་འདུད་ཕྱག་འཚལ། །གཉིས་པ་ཕྱི་མཆོད་ནི། བྱིན་རླབས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱས་ལ། མཆོད་ཡོན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ག་ག་ན་ས་མ་སྭཱ་ཧཱ། དྲི་ཆབ་ཀྱི་རྒྱས། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨར་ཙི་སྥ་ར་ཎ་ཨ་ཝ་བྷཱ་ས་ག་གནོད་ཏཱ་ར་བྷྱཿསྭཱ་ཧཱཿཞལ་ཟས་ཀྱི་རྒྱས། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཏྲཻ་ཡ་ད་དྷི་ཀ་ནཱཾ་ཨ་ར་ར་བ་ར་ར་ཕི་ལ་དེ་བ་ལིནྟ་ད་ཧི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་སྔགས་རྒྱ་དེ་དག་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་རྗེས་སྔགས་ལན་གཅིག་གིས་དབུལ་ལོ། །ཕྱག་རྒྱ་དེ་དག་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ཡིད་མཆོད་ནི། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་བ་མཐེ་བོང་གཉིས་ཕྱེ་སྟེ། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨཾ་ཨ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཆོད་པར་བསམ་མོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི། བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་ལ། བདག་གི་བསོད་ནམས་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སུ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདོད་པས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་འདིར། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པར། །ཐོག་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མཆོད་བཞིན་མཆོད་ནས། སྟ་གོན་ལ་གནས་པར། གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། སྤོས་ཐོག་ལ་ཐལ་སྦྱར་གྱིས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་སུ་གསོལ། །གནས་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་གསོལ་བས། །བདག་དང་སློབ་མའི་དོན་ཆེད་དུ། །སྟ་གོན་ལ་ནི་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བྱ། ཅེས་གསོལ་བས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བགྱིའོ། །ཞེས་གནང་བ་སྩལ་བར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད། སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་ནམ་མཁར་མི་འདོགས་པར། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཾ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དྷིཥྛ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་ཨ་ཙ་ལེ་བི་མ་ལེ་སྥ་ར་ཎ་པ་ཀྲི་ཏེ་པ་ར་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་པས་དྲིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་གྱུར་ཏེ་མི་སྣང་བར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ་ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུའོ། །སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི། པད་ཕྲིན་གྱི་གཞུང་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བ་ནི། ལྟེ་བ་དཀར་པོ། པད་འདབ་བྱེད་ན། ཤར་སྔོ། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་། འཁོར་ལོ་ཡིན་ན་ཕྱོགས་མདོག་ལྟར། ལྷ་སྣམ་དཀར་པོ་རྩིག་པ་ནང་ནས་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་བ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཕྱོགས་ཆེན་གྱི་ལྷོར་ལྟ་བས་ནང་ཁྱམས་ཤར་དམར་ལྷོ་སེར་ནུབ་ལྗང་བྱང་ནག་པར་བྲི་ལ། གཞན་སྤྱི་དང་འདྲ་ཞིང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་འཁོར་ཡུག་སྔོན་པོ་བྱའོ། །ལྷ་མཚན་ནི་མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་བཞིན་ལ་ལྷ་གནས་སུ་ཙཀླི་འགོད་དགོས་ཤིང་། སྤྱོད་རྒྱུད་སྐབས་འདིར་དམིགས་བསལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བྲིས་འབུར་གྱི་སྐུ་འགོད་དགོས་པར་གསུངས་པས་གཙོ་བོ་ལྔ་གནས་སོ་སོར་བཀོད་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཚོན་སྤུངས་བྱའོ། །མཐར་མཆོད་པ་སྔར་ལྟར་བཤམས། དཀྱིལ་འཁོར་ཡས་འབུལ་བའི་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་པད་འདབ་བདུན་ཅན་གསུམ་དང་། ལོག་ཤིག་ཏུ་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་ཡང་བཤམས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་དར་དཀར་པོས་དཀྲིས་པ་ཁ་རྒྱན་རྡོར་གཟུངས། དྲིའི་དུང་ཆོས་དང་བཅས་པའང་བཤམ་མོ། །སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ་བཅུད་ལྡན་དར་དཀར་པོས་དཀྲིས་པ་རྡོ་རྗེའི་མཚན་མ་དགོད་པ་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ཡང་ཉེར་བསྡོགས་བྱ། རྡོར་དྲིལ་ལ་རྟེན་སྙིང་དང་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་རབ་ཏུ་གནས་ཏེ་བཞག་གོ། ནུབ་དང་པོའི་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཏོར་མ་གཏོང་བ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། བདག་ལྷར་བསྐྱེད་པ། བསང་ཆུ་སྒྲུབ་པ། མདུན་བསྐྱེད་སྒྲུབ་ཅིང་སྤྱན་འདྲེན་ཕྱག་མཆོད་བྱ་བ། གཏོར་མ་བཏང་བ། བུམ་པ་སྒྲུབ་པ། ཆ་གསུམ་བསྔོ་བ། བདག་ཉིད་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སང་ནང་པར་སྔ་བར་ལངས་ནས་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་གནས་ནས། ཐོག་མར་ཆོས་སྤྱོད་ཅི་རིགས་བཏང་རྗེས། སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་ལ་ལས་རྡོར་གྱིས་ཆབ་བྲན་ཏེ། ན་མཿས་མནྟ་བཛྲ་ནཱི་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་སྥོ་ཏྲ་ཡ་ཧཱུྃ་ཊ་ཀ་ཧཾ། ཞེས་པས་བསང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱི་ཡི་གེ་རས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། བསང་སྦྱངས་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱི་རླབས། བྷཱུ་མི་པཱ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སོགས་ནས། ནཻ་ཝི་དྱའི་བར་གྱིས་མཆོད། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གསང་སྔགས་དང་། །ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་གྱི་དྲི་ཟ་དང་། །གཟའ་དང་མིའམ་ཅི་གང་དག །བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་རབ་ཏུ་ཉོན། །བདག་གིས་དེ་རིང་ཁྱོད་མཆོད་ཀྱིས། །སོང་ཞིག་བགེགས་ཆེན་འགྲོ་བར་གྱིས། །ཕྱིན་ཆད་དེ་ལྟར་མ་བྱེད་ཅིག །ཁྱོད་ཀྱི་སྟོབས་དང་རྩལ་མཐོང་ན། །ཁྱོད་ནི་བགེགས་ཀྱང་བྱ་རེ་ནུས། །ཁྱོད་ནི་ལྷ་ཡི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །ཁྱོད་ནི་བགེགས་བྱེད་མི་ནུས་མིན། སྔོན་ཆད་མཆོད་སྦྱིན་མ་ཐོབ་པས། །དེ་རིང་བདག་གིས་མཆོད་བྱས་ནས། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་མཆོད་ཁྱེར་ལ། །བགེགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཁྱོད་སོང་ཞིག །ཅེས་གཏོར་མ་བཏང་ངོ་། །གཉིས་པ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ན་མཿས་མནྟ་བཛྲ་ཎཾ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་སྥོ་ཊ་ཡ་ཧཱུྃ་ཊ་ཀ་ནཾ། ཞེས་མི་གཡོ་བས་བསངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སོ་སོའི་རིག་པས་བྱིན་གྱི་རླབས་པའི་མཆོད་ཡོན་དྲི་ཆབ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་ཞལ་ཟས་ལ་སོགས་པ་མཆོད་རྫས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དྭངས་ཤིང་ཐོག་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་གྱེན་དུ་བཀན་ལ་གཡས་ཀྱི་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་གིས་གཡོན་གྱི་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་ལ་འཁྱུད་ཅིང་སོར་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་སྙིམ་པ་ལྟར་གཟེད་པ་མཆོད་ཡོན་གྱི་རྒྱས། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་ག་ས་མ་མ་སྭཱ་ཧཱ། ལག་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་དུ་བཀན། མཐེ་བོང་གཉིས་མཛུབ་མོ་ལ་སྦྱར་བ་དྲི་རྒྱས། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། བི་ཤུདྡྷ་ག་ན་དྷོ་བྷ་སྭཱ་ཧཱ། ལག་པ་གཉིས་གྱེན་བསྟན་མཐེབ་སྲིན་རྩེ་སྦྱར་མེ་ཏོག་འཛིན་ཚུལ་གྱིས་རྒྱས། ན་མཿ༴མ་ཧཱ་མྨེ་རྟྱ་བྷུ་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་མཐུར་དུ་ལྷུགས་ཚུལ་བདུག་སྤོས་ཀྱི་རྒྱས། ན་མཿ༴དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ནུ་ག་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ལག་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་གྱེན་བསྟན་གྱི་མཐེ་བོང་བཀན་ལ་གྱེན་དུ་སྦྲེང་བ་མར་མེའི་རྒྱས། ན་མཿ༴སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྩི་སྥ་ར་ཎ་ཨ་ཝ་བྷ་ས་ག་གནོད་ཏ་ར་བྷྱཿསྭཱ་ཧཱ། ལག་གཉིས་གྱེན་དུ་བཀན་པའི་མཐེ་བོང་གཉིས་སོ་སོའི་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག་པ་ལ་མཛུབ་མོས་སོ་སོར་འཁྱུད་ལ་ཞལ་ཟས་ཀྱི་རྒྱས། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཏྲཻ་ཡ་དྷཱི་ཀ་ནཱཾ་ཨ་ར་ར་བ་ར་ར་བི་ལ་དེ་ཝ་ལིནྟ་ད་ཧི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྔགས་རྒྱ་རྣམས་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །གསུམ་པ་བདག་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ནི། སྐྱབས་སེམས་གོང་ལྟར་བྱ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་ལ། ངག་ཏུ། བདག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དག་ནི་འབྱོར་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་མི་ཤིག་པའི་སྔགས་རྒྱ་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྔགས་རྒྱ་རྫོགས་ཀྱི་བར་གོང་གི་སྟ་གོན་ལྟར་བྱ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་སྐུའི་བཀོད་པ་མི་ཟད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གྱུར། ཅེས་པས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་སྟེ། ན་མཿགུ་རུ་བྷྱཿན་མཿམཎྜལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་བྷྱཿཕྱག་འཚལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཁྱོད་ལ། །ཕྱག་འཚལ་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་ཁྱོད་ལ། །སྤྱོད་གཟུགས་ཁྱོད་དང་ས་དང་ནི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་འཚལ་ཐོག་མར་བྱེད་ཁྱོད་ལ། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །གུ་རུ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནསཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་བཟུང་། བདག་མདུན་ཡང་མི་དམིགས་པར་གྱུར་པར་བསམ་པའི་ངང་། རང་གི་སྙིང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཨཱཿས་མཚན་ལ། དེའི་སྒྲ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་པའི་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་སེམས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཨཱཿས་མཚན་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དེའི་ངང་ནས་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཨཱཿཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་པད་དཀར་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ཐོར་ཚུག་དབུ་རྒྱན། རས་དར་གྱིས་སྟོད་སྨད་གཡོགས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕྲོ་བ་ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཆད་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་སྐུར་གྱུར། ལག་པ་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཐེའུ་ཆུང་དང་། མཛུབ་མོ་གཉིས་འབར་བ་ལྟར་བསྐྱེད་གུང་མོ་དང་སྲིན་ལག་གཉིས་དེ་ལ་གནས་པས་སྲིན་ལག་གཉིས་བརྐྱང་པ་པདྨའི་སྦུབས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་པཾ་པ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱའི་ནང་དུ་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུས་པདྨས་མཚན་པ་སྔགས་དང་བཅས་པ་དེས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པས་ལྷའི་སྐུ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ལག་པ་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་དང་མཛུབ་མོ་གཉིས་འཕར་མ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་གུང་མོ་དང་སྲིན་ལག་གཉིས་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་གཟི་བརྗིད་འབྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴རཾ་ར་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱའི་ནང་དུ་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་པ་སུམ་མདོ་རིས་འབར་བས་མཚན་པ། སྔགས་དང་བཅས་པ་དེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་སྐུ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ལག་པ་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཐའ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ། གུང་མོ་གཉིས་བཀུག་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཅུང་ཟད་སྙེམ་པ་ལྟར་བྱས་པ་གཟུངས་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴བུདྡྷ་དྷཱ་ར་ནི་ཀྲྀ་ཏི་བ་ལ་དྷཱ་ར་ཎི་ཀ་རི་དྷ་ར་དྷ་ར་ཡ་དྷ་ར་ཡ་དྷ་ར་ཡ། སརྦ་ན་བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཨ་ཀཱ་ར་པ་ཏི་ཨ་ས་མེ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱའི་ནང་དུ་འབྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ཀའི་ཁ་དོག་དང་ལྡན་པ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་ལ་སོགས་པ་མཚན་མ་བཞི་དང་ལྡན་ཞིང་། རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཚན་མ་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་བ་དན་སྔགས་དང་བཅས་པ་དེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཆོས་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་བརྟན་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཐེའུ་ཆུང་འོག་ཏུ་གཞུག་མཛུབ་མོ་གཉིས་འབར་བ་ལྟར་བསྐྱེད་པ་གསུང་དབྱངས་བཀོད་པས་རྒྱན་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཧཾ་ཧཾཿསྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱའི་ནང་དུ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་བ་གང་བ་ལྟ་བུ། བ་དན་དང་བཅས་པ་ཀླད་ཀོར་གཉིས་ཀྱིས་མཚན་པ། སྔགས་དང་བཅས་པ་དེས་བྱིན་གྱི་རླབས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ལག་པ་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཐེ་བོང་གཉིས་སོ་སོར་ཕྱེད་བྱེ། མཐེ་ཆུང་གཉིས་གུང་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བཀུག་ལ་སྤྱི་བོར་སྦྱར་བ། ཆོས་ལ་གནས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ༴ཨ་བེ་ད་བེ་ད་ཨ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱའི་ནང་དུ་ནམ་མཁའ་དཀྱིལ་འཁོར་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། སྟོང་པའང་སྟོང་པར་མཚོན་པའི་མཚན་མ་ཀླད་ཀོར་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་སྔགས་དང་བཅས་པ་དེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བརྟན་པར་གྱུར། ལག་པ་གཉིས་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ཏེ་མཐེ་བོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཕྱེ་བས་གུང་མོ་གཉིས་བསྣོལ་བར་བཟུང་བ་རྣལ་འབྱོར་པས་འཛིན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ཡོ་གི་ནི། ཡོ་གི་ཤྭ་རི་ཁན་ཛ་རི་ཀེ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱག་རྒྱའི་ནང་དུ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱད་པར་དུ་སྔོ་བ་ཀླད་ཀོར་གྱི་མཚན་པ་སྔགས་དང་བཅས་པ་དེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་བརྟན་པར་གྱུར། ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་གཤེགས་རིགས་ཀྱི། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སིདྡྷི་ས་དྷཱ་ཡ་སིདྡྷི་རྠ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎ་པྲ་ཝརྡྷ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་ཁ་ཤས་བཟླ། རང་དམ་ཚིག་པའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨོཾཿབུདྡྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ། ཞེས་པས་སྔགས་ཕྲེང་གི་མཚན་པ་དང་། རང་གི་མདུན་དུ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་དཀྱིལ་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་གསལ་བ་དང་། མདུན་གྱི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་རྣམས། རང་གི་ལུས་ཀྱི་རླུང་རྣམས་ནང་དུ་བསྡུ་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚུར་བྱུང་ཏེ། སྙིང་གི་ནང་ན་གནས་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། ཨོཾ་བུདྡྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ། ཞེས་པ་ཤུབ་བུར་བཟླ། དབུགས་ཕྱིར་གཏོང་བའི་ཚེ་སླར་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་རང་གི་ལུས་ཀྱི་རླུང་རྣམས་ཕྱིར་བཟུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་སོང་སྟེ་མདུན་གྱི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་འཁོད་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ། སྔགས་བཟླ། གཞུང་ལས་གསལ་ཀ་མེད་ཀྱང་རྣམ་སྣང་གི་རིག་སྔགས་འདི་ཡང་ཅུང་ཟད་བཟླ་ན་ལེགས་པར་བསམ་སྟེ། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ས་མེ་བཏ་དྷརྨ་དྷཱ་རྟུ་ཀརྨ་ག་ཏི་ག་ཏཱ་ནཱཾ། སརྦ་ཐཱ། ཨོཾ་ཁཾ། ཨཾ་ཨ་པཾ་པ་རཾ་ཧ། རཾ་ར། བཾ་བཧྃ་ཧཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཚིག་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པ་ཡིན་པས་གོང་དུ་བདག་མདུན་གྱི་སྙིང་པོའི་མཐར་རིག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བཀོད་པའི་དམིགས་གསལ་བརྗོད་པར་བྱས་ལ་ཤུབ་བུར་བཟླ་བ་དང་། སྐབས་དེར་སྲོག་རྩོལ་བསྡོམ་པ་ཡིད་བཟླས་ཀྱང་བྱའོ། །སྔགས་བཟླས་པའི་དོན་དེ་དག་ཀྱང་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལས། ཡི་གེར་དང་ནི་ཡི་གེ་སྦྱར། །དེ་བཞིན་གཞི་ལ་གཞིར་གྱུར་པ། །ཤིན་ཏུ་བསྡམ་པའི་ཡིད་ལ་ནི། །བཟླས་བརྗོད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བྱའོ། །ཡི་གེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡིན་ཏེ། །གཉིས་པ་སྨྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། །གཞི་ནི་རང་གི་ལྷ་གཞན་ལ། །རང་གི་ལུས་ཀྱི་གནས་ལ་བྱ། །ཡི་གེ་རྣམས་ནི་གོ་རིམ་བཞིན། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་ལེགས་པར་བཀོད། །སླར་སྡུད་པ་ཡི་ཚིག་གིས་ནོན། །སྲོག་དང་རྩོལ་བ་རྣམ་པར་སྦྱངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡི་གེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་དྲི་མ་མེད་པ་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་ཐུགས་ཀར་ཟླ་དཀྱིལ་དུ་སྣང་བའོ། །ཡི་གེ་གཉིས་དང་ནི་དེའི་སྟེང་དུ་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཕྲེང་བ་བཀོད་པ་དང་། གཞི་དང་པོ་རང་ལུས་ལྷར་བསྒོམ་པ་དང་། གཞི་ཕྱི་མ་མདུན་དུ་རྣམ་སྣང་བསྒོམས་པ་སྟེ། དེ་གཉིས་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་དགོས་ཤིང་། སླར་སྡུད་པ་ཡི་ཚིག་གིས་ནོན་གྱི་དོན་ནི། མིག་སོགས་དབང་པོ་དང་བུ་གར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀུག་ནས་སྲོག་ཅེས་བྱ་བ་རླུང་དང་རྩོལ་བ་ཅེས་པ་ཡིད་ཀྱི་དྲན་པ་འགྱུ་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་བསྡོམ་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བའོ། །མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི། བདག་དང་ལྷས་མཚོན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་འགགས་སོགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལས། གསང་བའི་བདག་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རང་གི་སེམས་ལས་ཡོངས་སུ་བརྩལ་བར་བྱའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་དེ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ནང་ན་མེད། ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མེད། གཉིས་ཀའི་བར་ནའང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །བསྙེན་པ་བྱེད་ན་རྩ་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་དང་། རིག་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླས་པས་འགྲུབ་ཅིང་ཐུན་མཐར་གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ལ་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་གཏོར་འབུལ་རེ་བསྙེན་པའི་སྐབས་སུ་བྱ་དགོས། ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དགེ་བ་འདི་ཡིས༴རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འགྲུབ༴འགྲོ་བ༴དེ་ཡི༴བརྗོད། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་བསང་ཆུའམ་ལས་བུམ་སྒྲུབ་པ་ནི། བུམ་པ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་དཀར་ལྗང་ལས་ཁྲོ་བོ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་མདོག་ལྗང་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་དང་ལྡན་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱཿཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃཿཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་རཱ་ཛ་ཏྲི་ལོ་ཀྱ་བི་ཛཱ་ཡ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ༴བགེགས་རྣམས༴དངོས་གྲུབ༴བགེགས་ཀྱི༴ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར་གོང་བཞིན་མཆོད་བསྟོད་བྱས་ལ་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་བུམ་པའི་ཆུར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་བུམ་ཆུས་རང་ཉིད་ཁྲུས་བྱ། སུ་སི་ཏི་ཀ་རེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གནས་རྣམས་སུ་ཉེ་རེག་དང་འཐོར་འཐུང་བྱ། དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུར་གཏོར་རོ། །བཞི་པ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཀྱིས་ལས་ཆུས་འཐོར། བསགས་སྦྱངས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐུ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་རྟག་ཏུ་ཕྱེ་བ། རྩིག་པ་ལྔ་ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སྔོ་བའི་རིམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་འདོད་སྣམ་གྱི་སྟེགས་བུ་ཅན། སྒོ་བཞིར་རྟ་བབས་རིམ་བཞི་བློ་འབུར་དུ་བྱས་པ། ནང་གི་ཁྱམས་ཤར་དམར་ལྷོ་སེར་ནུབ་ལྗང་བྱང་ནག་དབུས་དཀར་བ་ཀ་བ་བརྒྱད་དུ་བཙུག་པ་ལ་ཐོག་ཕུབ་པའི་ཡ་ཕུབ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་རྩེར་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ། ཕ་གུ་དང་དྲྭ་ཕྱེད་མདའ་ཡབ་ཤར་བུས་བརྒྱན་པ། ཕྱི་རོལ་དུ་མཚོ་དང་རྫིང་བུ་པདྨ་སྣ་ཚོགས་དང་ཆུ་བྱ་ལྗོན་ཤིང་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ཞིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་རྭ་བ་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྲེང་བས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་ནང་གི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བཞི་སྡོང་བུ་གེ་སར་ལྷ་རྣམས་དང་བཅས་པར་གྱུར། དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཆོས་འཆད་ཀྱི་སྟེང་ན་འཁོར་ལོ་ཅན། ཤར་དུ་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་གཡས་ས་གནོན་གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། ལྷོར་རིན་འབྱུང་སེར་པོ་མཆོག་སྦྱིན་དང་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་པདྨ་བསྣམས་པ། བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལྗང་གུ་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་དང་གཡོན་རྒྱ་གྲམ་འཛིན་པ། ལྔ་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པའོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་གྲྭ་བཞིར་ཤར་ལྷོར་སྒེག་མོ་དཀར་མོ་མེ་ལོང་འཛིན་པ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཕྲེང་བ་མ་སེར་མོ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་གླུ་མ་དམར་མོ་པི་ཝཾ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་གར་མ་ལྗང་གུ་གར་བསྒྱུར་བ། དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གྲྭ་བཞིར་ཤར་ལྷོར་བདུག་སྤོས་མ་དཀར་མོ་བདུག་སྤོས་འཛིན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མེ་ཏོག་མ་དམར་སེར་མེ་ཏོག་འཛིན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་མར་མེ་མ་དམར་མོ་མར་མེ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་དྲི་ཆབ་མ་ལྗང་གུ་དྲིའི་དུང་ཆོས་འཛིན་པའོ། །སྣམ་བུའི་ཤར་དུ་དུས་ལྡན་མ་དཀར་མོ་དཔལ་བེ་བསྣམས་པ། པདྨ་ཅན་དཀར་མོ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། ལྷོར་འཇིགས་བྲལ་མ་སྔོན་མོ་པདྨ་བསྣམས་པ། འོད་ལྡན་མ་སྔོན་མོ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་མདངས་ཅན་མ་དམར་མོ་གདུགས་འཛིན་པ། དྲི་མེད་མ་དམར་མོ་བུམ་པ་འཛིན་པ། བྱང་དུ་རྒྱལ་གདུང་མ་ལྗང་གུ་དུང་བསྣམས་པ། ཡིད་བཟང་མ་ལྗང་གུ་གསེར་ཉ་འཛིན་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའོ། །ཕྱི་རོལ་འཁོར་ཡུག་ལ་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ནི། ཤར་དུ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཀར་པོ་ཏྲི་ཤུལ་འཛིན་པ། ལྷོར་བརྒྱ་བྱིན་སེར་པོ་རྡོ་རྗེ་གདེངས་པ། ནུབ་ཏུ་ཚང་པ་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན༴བྱང་དུ་ཁྱབ་འཇུག་ལྗང་གུ་འཁོར་ལོ༴ཤར་ལྷོར་འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་དམར་པོ་མདའ་ལྔ་དང་འོད་མའི་གཞུ༴ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་དགྲ་སྟྭ༴ནུབ་བྱང་དུ་གྷྲིང་གི་རི་ཏི་དཀར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུ༴བྱང་ཤར་དུ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་དམར་པོ་ཤཀྟི་དང་མདུང་ཐུང་འཛིན་པ་སྟེ་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། ཤར་དུ་མཐའ་ཡས་དཀར་པོ་ཨུཏྤལ༴ལྷོར་འཇོག་པོ་དམར་པོ་རིན་པོ་ཆེ༴ནུབ་ཏུ་སྟོབས་རྒྱུ་ནག་པོ་སྦྲུལ༴བྱང་དུ་རིགས་ལྡན་ལྗང་གུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུ༴ཤར་ལྷོ་ནོར་རྒྱས་སེར་པོ་བུམ་པ༴ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དུང་སྐྱོང་ལྗང་གུ་དུང་༴ནུབ་བྱང་དུ་པདྨ་དམར་པོ་པདྨ་འཛིན་པ། བྱང་ཤར་དུ་པདྨ་ཆེན་པོ་དམར་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ་གདེངས་ཀ་དང་སྦྲུལ་མཇུག་ཅན་ཏེ་ཀླུ་བརྒྱད། ཤར་དུ་པ་ཝ་སངས་དཀར་པོ་མེ་ཏོག་ཀུ་མུཏྟ་དང་ཤིང་ཏོག །ལྷོར་ཕུར་བུ་མཐིང་ཁ་པོ་ཏི་བསྣམས་པ། ནུབ་ཏུ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་མཆོག་སྦྱིན་གྱིས་མེ་ཏོག་ཀུ་མུཏྟ་འཛིན༴བྱང་དུ་ལྷག་པ་ལྗང་གུ་ཨཏྤལ༴ཤར་ལྷོར་མིག་དམར་དམར་པོ་བུམ་པ་དང་མེ་སྒྲོན༴ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྒྲ་གཅན་དུ་ཁ་སྟོད་མི་ལ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་ཅན་པད་སྡོང་དང་རལ་གྲི༴ནུབ་བྱང་དུ་ཉི་མ་དམར་སེར་པདྨ་དང་དབྱུག་པ༴བྱང་ཤར་དུ་སྤེན་པ་དམར་ནག་དབྱུག་ཏོ་དང་དགྲ་སྟྭ་འཛིན་པ་སྟེ་གཟའ་བརྒྱད། །ཤར་དུ་བརྒྱ་བྱིན་མིག་སྟོང་དཀར་སེར་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་པ། ཤར་ལྷོར་མེ་ལྷ་དམར་པོ་བགྲང་ཕྲེང་འཛིན༴ལྷོར་གཤིན་རྗེ་སྔོ་ནག་ཐོད་དབྱུག་ཐོགས་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བདེན་བྲལ་སྨུག་ནག་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་ལྷ་དཀར་དམར་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས་པ། ནུབ་བྱང་དུ་རླུང་ལྷ་ལྗང་གུ་བ་དན་འཛིན་པ། བྱང་དུ་གནོད་སྦྱིན་ལྗང་སེར་དབྱུག་ཏོ་བསྣམས་པ། བྱང་ཤར་དབང་ལྡན་ཐལ་སྐྱ་རྩེ་གསུམ་འཛིན་པ། ནུབ་སྨད་དུ་ལྷ་མོ་གསེར་མདོག་བུམ་པ་བསྣམས་པ། ཤར་སྟོད་དུ་ཉི་ཟླ་གཉིས་དམར་དཀར་མེ་ཏོག་འཛིན་པ་སྟེ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ། ཤར་དུ་སྨིན་དྲུག་དམར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུ་བུ་འཛིན༴བུམ་པའི་ཁྲི་ལ་གནས་པ། སྣལ་མ་དཀར་པོ་རྣ་ཆ༴ཁྱུ་མཆོག་གི་ཁྲི་ལ༴མགོ་སེར་པོ་གདུ་བུ་བསྣམས་པ། ཤ་བའི་ཁྲི༴ལག་དམར་པོ་ལག་གདུབ་བསྣམས་པ། སྦྲུལ་གྱི་ཁྲི༴ནབས་སོ་དཀར་པོ་གདུ་བུ་འཛིན་པ། པདྨ་ལ༴རྒྱལ་དཀར་པོ་རིན་ཆེན་འཛིན་པ། བུམ་པའི་ཁྲིར༴སྐག་དཀར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་གའུ་བསྣམས་པ། བྱ་རོག་གི་ཁྲིར་གནས་པ་སྟེ་ཤར་སྐར་བདུན། མཆུ་མཐིང་ཁ་སྙེ་མ་འཛིན་པ་མ་ཧེའི་ཁྲི་ལ༴བྲེ་ལྗང་གུ་པདྨ་བསྣམས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིར༴དབོ་སེར་པོ་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་སྨྱུ་གུ་འཛིན་པ། གསེར་གྱི་ཁྲིར༴མེ་བཞི་སེར་པོ་པད་དཀར་བསྣམས་པ། གླང་པོ་ཆེའི་ཁྲིར༴ནག་པ་ལྗང་གུ་པདྨ་བསྣམས་པ། རྨ་བྱའི་ཁྲིར༴ས་རི་དམར་པོ་རི་རབ་འཛིན་པ། སྤྱང་མོའི་ཁྲིར༴ས་ག་མཐིང་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་བསྣམས་པ། རྟའི་ཁྲིར་གནས་པ་སྟེ་ལྷོ་སྐར་བདུན། ལྷ་མཚམས་དམར་སེར་བུམ་པ་བསྣམས་པ། ཁྱིམ་བྱའི་ཁྲིར༴སྣྲོན་དམར་པོ་པདྨ་བསྣམས་པ། ནང་ཚང་ཅན་གྱི་གདན་ལ༴སྣུབས་ལྗང་གུ་དབྱུག་པ་འཛིན་པ། སྦལ་པའི་ཁྲིར༴ཆུ་སྟོད་དམར་པོ་པདྨ་འཛིན་པ། ཕུབ་ཀྱི་ཁྲིར༴ཆུ་སྨད་དམར་སྐྱ་པདྨ་དང་བུམ་པ་འཛིན་པ། མིའི་ཁྲིར༴གྲོ་ཞུན་དམར་པོ་པདྨ་བུམ་འཛིན་ཀུར་མའི་ཁྲིར༴བྱི་ཞུན་སྔོན་པོ་པདྨ་བུམ་འཛིན་སྲེ་མོང་གི་ཁྲིར་གནས་པ་སྟེ་ནུབ་སྐར་བདུན། མོན་གྲེ་དཀར་ལྗང་ཨུཏྤལ་འཛིན་པ་གླང་དཀར་གྱི་ཁྲིར༴མོན་གྲུ་དཀར་ལྗང་པདྨ་འཛིན་པ་འབོལ་སྟན་ལ༴ཁྲུམས་སྟོད་ལྗང་གུ་རལ་གྲི་འཛིན་པ་རྟའི༴ཁྲུམས་སྨད་སེར་པོ་དབྱུག་པ་བསྣམས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིར༴ནམ་གྲུ་ལྗང་ནག་པདྨ་འཛིན་པ་རྟའི་ཁྲིར༴དབྱུག་གུ་ལྗང་གུ་གོ་ཆ་བསྣམས་པ་ཁྱིའི་ཁྲིར༴བྲ་ཉེ་སྔོ་ལྗང་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་ཁྲི་མེད་པ་སྟེ་བྱང་སྐར་བདུན། གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཅན་བཞི་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། ཤར་དུ་གནོད་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དཀར་པོ། ལྷོར་གནོད་སྦྱིན་ཧ་རི་ཀ་སྔོན་པོ། ནུབ་ཏུ་པཉྩི་ཀ་དམར་པོ། བྱང་དུ་ན་རྟི་ཀ་སེར་པོ་རྣམས་ལྕགས་ཁྲབ་གྱོན་ཞིང་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པའོ། །ཤར་དུ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དཀར་པོ་པི་ཝཾ་སྦྲེང་བ། ལྷོར་འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྔོན་པོ་རལ་གྲི་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་སྤྱན་མིག་བཟང་དམར་པོ་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ། བྱང་དུ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལྗང་སེར་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ། བཞི་ཀའང་གོ་ཆ་ཅན་ནོ། །དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཡི་འོག་ཏུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཁུ་ཚུར་བཅང་ལ་གུང་མོ་གཉིས་གཤིབ་ཏེ་བསྒྲེང་། མཛུབ་མོ་གཉིས་ངོས་གཉིས་ནས་བཀུག་སྟེ་སྦྱར་བ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཞག་ལ་གཙུག་ཏོར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། རྣམ་སྣང་གི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ལྟར་མི་མངོན་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡས་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་སྨིན་མའི་མཚམས་སུ་བཞག་པ་མཛོད་སྤུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཨ་ཧཾ་ཛཿམཛོད་སྤུ་དཀར་པོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བར་གྱུར། ལག་གཡས་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ལ་གུང་མོ་དང་སྲིན་ལག་གཉིས་བརྐྱངས་སྟེ་མཐེའུའི་དྲུང་དུ་སྦྱར་བ་མིག་གི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་སྤྱན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཛྙཱ་ནོདྡྷ་ཝ་སྭཱ་ཧཱ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བའི་ཐུགས་སུ་གྱུར། ཕྱག་རྒྱ་དེ་ཉིད་ལས་སྲིན་ལག་གི་གཉིས་བསྒྲེང་བ་དེ་ཉིད་ལས་མཐེའུ་ཆུང་བསྒྲེང་ཏེ་སྐེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཏ་ཐཱ་ག་ཏི་སཾ་བྷ་ཝ་སྭཱ་ཧཱ། སྐེད་པ་སྐབས་ཕྱེད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཛུབ་མོ་གཉིས་བཀུག་སྟེ་ནང་དུ་གཞུག །སྲིན་ལག་གཉིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱ། མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་ཅུང་ཟད་བཀུག །གུང་མོ་གཉིས་གཤིབ་སྟེ་བསྒྲེང་བ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴རཾ་རཾ་ར་ར་སྭཱ་ཧཱ། སྐུའི་ཕྱལ་ཟླུམ་པོར་གྱུར། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཛུབ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཀྲིས་པ་གོ་ཆའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴པྲ་ཙཎྜ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཡ་སྥུ་ར་ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེའི་གོ་བགོས་པར་གྱུར། དེ་གཉིས་ལས་སྲིན་ལག་གཉིས་དང་མཐེ་བོང་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་བ་ལྗགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛི་ཧ་པདྱ་དྷརྨ་པྲ་ཏིཥྛ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ལྗགས་པདྨ་ལྟར་སྲབ་ཅིང་མཉེན་པར་གྱུར། དེ་ཉིད་ལས་མཛུབ་མོ་གཉིས་དང་སྲིན་ལག་གཉིས་བཀུག་སྟེ་ནང་དུ་སྦྱར། མཐེ་བོང་གཉིས་བསྒྲེང་སྟེ་ཅུང་ཟད་བཀུག་སྟེ་རྩེ་མོ་གུང་མོ་ལ་ཕྱོགས་པར་བྱས། མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་སྔར་བཞིན་བྱས་པ་ཞལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝ་ཀ་ཏྲ་བི་ཤྲ་ཛྙཱ་ན་མ་ཧོ་ད་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞལ་མཆུ་བིལྦ་ལྟར་དམར་བར་གྱུར། དེ་ཉིད་ལས་མཛུབ་མོ་གཉིས་བཀྲོལ་བ་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་སྒུར་པོར་བྱས་ལ་སྟོད་དེ་བཟུང་བ་མཆེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་དཾ་ཥྚ་ས་ར་ས་ཨ་གྲ་སཾ་པྲ་ས་ཀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བི་ཥ་ཡ་སམྦྷ་ཝ་སྭཱ་ཧཱ། མཆེ་བ་རྣོ་དཀར་ཚད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། དེ་ཉིད་ལས་མཛུབ་མོ་གཉིས་སྦྲེང་སྟེ་བཀུག་ལ་ཚིག་གསུམ་པ་བཀུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ཨ་ཙནྡྱ་ཨ་རྦུདྡྷ་རུ་པ་ཝཱ་ཀ་པ་དྲ་ཤབྡ་བི་ཤུདྡྷ་སྭཱ་ཧཱ། སོ་སོ་ཡང་དག་གི་རིག་པ་བཞི་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཐེ་བོང་གཉིས་དང་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་ནང་དུ་བཅུག་པ་གཅིག་ཏུ་སྤྲད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿ༴ད་ཤ་པ་ལཱཾ་ག་དྷ་ར་ཧཱུྃ་པྃ་ཛཾ་སྭཱ་ཧཱ། སྟོབས་བཅུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། དེ་ཉིད་ལས་མཐེ་བོང་གཉིས་ཀྱི་རྩེ་མོར་མཛུབ་མོ་བཀུག་སྟེ་སྦྱར་ལ། ན་མཿ༴ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་དྷྲྀ་ཏི་ས་ཏྭ་ཧི་ཏ་བྷུརྒ་ཏ་ག་ག་ན་ས་མ་ས་མ་སྭཱ་ཧཱ། དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་དང་ལྡན་པར་གྱུར། དེ་ཉིད་ལས་སྲིན་ལག་གཉིས་མཐེ་བོའི་སྟེང་དུ་བཟུང་ལ། ན་མཿ༴སརྦ་དྷརྨ་ས་མནྟ་པྲབྟ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ག་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པར་གྱུར། ལྔ་པ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ལག་ཏུ་མེ་ཏོག་བཅས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་རྟོགས་པའི་དུས་ན་རྟག་ཏུ་འགྲོ་བ་གསུམ་ལ་ཆགས་པར་མཛད་པས། སེམས་ཅན་གྱི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཚམས་པར་སྣང་བ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རིག་སྔགས་དང་གསང་སྔགས་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དག་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་ཅིང་གང་ནས་ཀྱང་མི་འབྱོན། གང་དུ་ཡང་མི་བཞུད་པ་ལགས་ན། འདིར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལས་གསུངས་པའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱེར་མེད་པར་བསྐྱེད་ལགས་ཀྱིས། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྐུ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་སུམ་བཞུགས་ཤིང་བྱིན་གྱི་རླབས་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་སྤོས་བརྟུལ་རྡོར་དྲིལ་དར་བཅས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན༴བདུད་སྡེ༴དངོས༴བཅོམ་ལྡན་རྣམ་སྣང་འཁོར༴བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་སོགས། ཆོས་རྣམས་སོགས། འདིར་ནི་གཟུགས་སོགས། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དྲུག་པ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། འགྲོ་བ་རྒྱུད་ལྔ་འཁོར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་གཟིར་འགྲོ་གཟིགས་ནས། །ཐུགས་རྗེ་སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་འཁོར་འཇོམས་མཛད་པ། །ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་པའི་ཕྱིར། །སེམས་ཅན་ཁམས་ན་བཞུགས་ཤིང་སྤྱོད་གྱུར་ཀྱང་། །ཆགས་པས་མ་གོས་པདྨ་ལྟར་དག་པ། །འདོད་ཆགས་དག་པའི་བདག་ཉིད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སེམས་ཅན་བཀྲེན་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕོངས་གྱུར་པ། །མ་རིག་ཐིབ་པོའི་ནང་དུ་སོང་བ་རྣམས། །འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་དག་གིས་ཚིམ་མཛད་པ། །ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནུབ་པ་ལ། །ཐུགས་རྗེ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྲུར་ཞུགས་ནས། །ཞི་བ་རིན་ཆེན་གླིང་མཆོག་བསྐྱེལ་མཛད་པ། །ཀུན་གྱི་དེད་དཔོན་ཁྱོད་ལ་ཀུན་ནས་འདུད། །སེམས་ཅན་ལས་ཀྱི་ཆུ་བོར་གྲུ་ནུབ་རྣམས། །དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཟམ་པས་སྒྲོལ་མཛད་ཅིང་། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལ་སྦྱོར་མཛད་པས། །གསུང་གི་མངའ་བདག་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་པ་ཕྱི་མཆོད་ནི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པར། །བདག་པོས་བཟུང་དང་མ་བཟུང་པའི། །དྲི་ཞིམ་ཙན་དན་ག་བུར་དང་། །མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཆུ་གཙང་བཅས། །ལེགས་སྦྱར་བསིལ་ཞིང་གདུང་སེལ་གྱི། །ལྷ་རྫས་མཆོད་ཡོན་དམ་པ་ཡིས། །རང་བཞིན་གཟུགས་བརྙན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །སྔགས་པས་ནན་གྱིས་མཆོད་པར་བྱ། །མཆོད་ཡོན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ག་ག་ན་ས་མ་ས་མ་སྭཱ་ཧཱ། རབ་འབྱམས༴བདག་པོས༴ཙནྡན་ཏ་ཀར་པྲི་ག་དང་། །གུརྒུཾ་ག་བུར་དྲི་ཞིམ་ལྡན། །སྦྲུལ་སྙིང་ལ་སོགས་ལྷན་སྐྱེས་དང་། །སྦྱར་དང་ཡོངས་གྱུར་དྲི་བཟང་གིས། རང་བཞིན༴སྔགས་པས༴དྲི་ཆབ་རྒྱས། ན་མཿ༴བི་ཤུདྡྷ་གྷནྡྷོད་བྷ་ཝ་སྭཱ་ཧཱ། །རབ་འབྱམས༴བདག་པོས༴པདྨ་ཨུཏྤལ་སྣ་མའི་འབྲས། །ན་ག་གེ་སར་སུ་ནན་ཀ། ཙམྤ་ཨ་ཤྭ་ཏི་ལ་ཀ། དེ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་གིས། །རང་བཞིན༴སྔགས་པས༴མེ་ཏོག་རྒྱས། ན་མཿ༴མ་ཧཱ་མ་རྟྱ་བྱུ་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། རབ་འབྱམས༴བདག་པོས༴ཨ་ཀ་རུ་དང་སྒྲོན་ཤིང་དང་། །ག་བུར་ཙནྡན་དུ་རུ་ཀ། ས་ལའི་ཐང་ཆུ་ལ་སོགས་སྤོས། །རང་བཞིན༴སྔགས་པས༴བདུག་སྤོས་རྒྱས། ན་མཿ༴དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ནུ་ག་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། རབ་འབྱམས༴བདག་པོས༴འབྲུ་མར་དྲི་ཞིམ་ལས་སྐྱེས་པའི། །མར་མེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཉི་ཟླ་ནོར་བུའི་འོད་ལ་སོགས། །མུན་འཇོམས་སྒྲོན་མེ་མངར་བ་ཡིས། །རང་བཞིན༴སྔགས་པས༴མར་མེའི་རྒྱས། ན་མཿ༴སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨར་ཙི་སྥ་ར་ཎ་ཨ་ཝ་བྷ་ས་ག་ག་ནོད་ཏ་ར་བྷྱཿསྭཱ་ཧཱ། རབ་འབྱམས༴བདག་པོས༴གཙང་ཞིང་ལེགས་སྦྱར་ཁནྡྷའི་ཟས། །ཤིང་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཨི་ཁ་ར། །མ་དུ་ཤི་ར་བུ་རམ་ཞོ། །རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཟས་མཆོག་གིས། །རང་བཞིན༴སྔགས་པས༴ཞལ་ཟས་རྒྱས། ན་མཿ༴ཏྲཻ་ཡ་དྷི་ཀ་ནཱ་ཨ་ར་ར་བ་ར་ར་བི་ལ་དེ་ཝ་ལིནྟ་ད་ཧི་སྭཱ་ཧཱ། རབ་འབྱམས༴བདག་པོས༴པི་ཝཾ་གླིང་བུ་རྔ་སྒྲ་དང་། །ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་མུ་རན་ཛ། །རྒྱུད་མངས་གསེར་གྱི་གླིང་བུའི་ཕྲེང་། །གླུ་གར་རྩེ་འཇོ་རོལ་མོ་ཡིས། །རང་བཞིན༴སྔགས་པས༴རྒྱ་བཅས། ན་མཿ༴ཨོཾ་ཤཱབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱོགས་སུ་གདུགས་དང་བ་དན་རྣམས། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དུ་མ་དང་། །རྟ་བབས་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱང་ནི། །དྲིལ་བུ་དང་བཅས་རབ་ཏུ་འབུལ། །ན་མཿ༴ཚཱ་ཏྲ་པཱ་ཏ་གྷཎྜ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་འབུལ། དེ་ནས་མཆོད་བུམ་རྣམས་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཏེ། ལྷ་རྫས་བུམ་པ་བརྒྱན་གྱུར་ནི། །སྨན་དང་རིན་ཆེན་ཐམས་ཅད་བླུག །སྤོས་ཀྱི་ཆུས་ནི་རབ་ཏུ་བཀང་། །ལྡུམ་བུ་དག་གིས་ཁ་བརྒྱན་ཏེ། །དེ་ནི་འབྲས་བུ་ཁ་ཡང་མཛེས། །མེ་ཏོག་སྤོས་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན། །མགྲིན་པ་རས་ཀྱིས་བཅིངས་པ་རྣམས། །མཁས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་འབུལ། །ན་མཿ༴གྷ་ཊ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ། ཞེས་སོགས་སྔགས་རྒྱས་འབུལ། དེ་ནས་གོས་ཟུང་རྣམས་ཐོགས་ལ། ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་ནི། །རས་ནི་ཟུང་རེ་ཟུང་རེ་འབུལ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཕལ་རྣམས་ལ། །ཡར་རེ་ཡང་ནི་དབུལ་བར་བགྱི། །ན་མཿ༴བཛྲ་ཝསྟྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་པ་ཡིད་མཆོད་དང་། བཞི་པ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་གཉིས་སྟ་གོན་ལྟར་རོ། །བདུན་པ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། འདས་གཏོར་གསུམ་རྒྱལ་གྱིས་བསང་། སྭཱ་བྷ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱི་རླབས་ཏེ། ཨོཾ་བུདྡྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ། ཨོཾ་རཏྣ་སམྦྷ་ཝ་ཏྲཾ། ཨོཾ་པདྨ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲིཿཨོཾ་ཀརྨ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨཱཿཔཱུ་ཙ་དེ་ཝི་ཏྲཾ་མངྒ་ལ་དེ་ཝཾ་ཨཥྚ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀ་རོ༴བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་དབུལ་ལོ། །མདུན་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་ཏེ་ལྷ་ལྔ་དང་སྒེག་སོགས་བརྒྱད། བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླའོ། །བརྒྱད་པ་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། རྣམ་བུམ། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊཿདང་། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བ་དང་འདབ་བཞིར་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿལས་དབུས་སུ་རྣམ་སྣང་དཀར་པོ་ཆོས་འཆད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། ཤར་དུ་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོ་ས་གནོན་མཉམ་བཞག་རྡོ་རྗེ་ཅན། ལྷོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་མཆོག་སྦྱིན་མཉམ་བཞག་རིན་ཆེན་ཅན། ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་མཉམ་བཞག་པདྨ་ཅན། བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་ལྗང་ཁུ་སྐྱབས་སྦྱིན་མཉམ་བཞག་རྒྱ་གྲམ་ཅན། ལྔ་གའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པའི་དམ་ཚིག་པ་དང་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། མཆོད་ཡོན་དྲི་ཆབ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་ཞལ་ཟས་རྣམས་སྔགས་རྒྱས་དབུལ། ཕྱག་འཚལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཁྱོད་ལ། །ཕྱག་འཚལ་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་ཁྱོད་ལ། །སྤྱོད་གཟུགས་ཁྱོད་དང་ས་དང་ནི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་འཚལ་ཐོག་མར་བྱེད་ཁྱོད་ལ། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་འདུད་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་བསྟོད་གཟུང་ཐག་བླངས་ཏེ། ཨོཾ་བུདྡྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཀྵོ་བྷྱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་རཏྣ་སཾ་བྷཱ་ཝ་ཏྲཾ། ཨོཾ་པདྨ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿཨོཾ་ཀརྨ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨ། ཞེས་པ་རྣམས་དྲིལ་ནས་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་ཏེ། སྔར་བཞིན་མཆོད་བསྟོད་དང་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་བུམ་པའི་ཆུར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དགུ་པ་ཕྱི་རོལ་དུ་གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་སྨིན་གཏེར་གྱི་གསུང་ལྟར་ལས། བགེགས་ཀྱི་སྐབས་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱིའི་ཚབ་ཏུ། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུར་གྱུར། ན་མོ། རྗེ་བཙུན་སོགས་ཆ་གསུམ་གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །བཅུ་པ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཁྲུས་བྱ་བའི་སྟང་ཀ་དང་བཅས། ཇི་ལྟར་བལྟམ་པ་སོགས་་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡ་ཧཱུྃ། མཎྜལ་འཇོག །ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་སོགས་མཎྜལ་འབུལ། བླ་མ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །བླ་མ་དམ་པར་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །བདག་གི་བླ་མ་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སོགས་ལན་གསུམ། བུ་ཁྱོད་ཅི་ལ་དགའ། སྐལ་བཟང་བདག་བདེ་ཆེན་ལ་དགའ། བུ་ཚུར་ཤོག་ཅིག་བདེ་ཆེན་པོ། །བླ་མེད་སྤྱོད་པའི་ཆུ་དབང་སྦྱིན། །མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བར་བྱ། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱ། །དབུག་མ་དབྱུང་རྣམས་དབུག་དབྱུང་ཞིང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། །བླ་མ་ལ་ཞུས་ཁྱོད་སྤྲོའམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། སྤྲོ་ལགས། བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ལ། །བདག་ནི་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །སྤྱི་དང་མི་འགལ་ལེགས་གནས་ཏེ། །ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་བྱ་བའི་གཞུང་། །ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་བདག་གིས་བཟུང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགྱི། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་ཀྱི་ལྷ། །དོན་གཅིག་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དོན། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བདག་གིས་བཟུང་། །སྐུ་ཡི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་ལ་གནས་ཏེ། །སྒྲུབ་པ་དག་ཀྱང་ཅི་ནུས་བཅོམ། །པདྨའི་རིགས་མཆོག་དག་པ་ཡི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གསུང་བསྒྲགས་ཏེ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་མ་ལུས་བཟུང་། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་དམ་ཚིག་ནི། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རིག་བརྟེན་པ། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་དོན་གྱི་ཕྱིར། །གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་དབང་གིས་བླང་། །ཡང་དག་པར་ནི་བཟུང་བར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྒྲུབ་པར་བགྱི། །ཞེས་ལན་གསུམ། རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག་སྟེ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ་མཐེ་བོང་གཉིས་བསྒྲེངས་ཏེ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་བར་དུ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཟུང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཨ་ས་མེ་ཏྲི་ས་མེ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མངའ་བ་ཡི། །མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །མཚན་ཉིད་འདི་དག་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ནས་མེ་ཏོག་ཕུལ་བའི་སྟང་ཀ་བྱས། སླར་རང་གི་མགོར་འཇོག་ནས། ཨོཾ་བུདྡྷ་བེ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར། དངོས་གཞིའི་དོན་དུ་ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་སོགས་ཀྱིས་མཎྜལ་དང་། སྟོན་པ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །གཙོ་བོ་དེ་ལ་གང་ཞུ་བ། །མགོན་པོ་སྨྲ་བའི་མཆོག་གྱུར་པས། །དབང་བསྐུར་བ་ཡི་ཆོ་ག་གསུང་། །ཞེས་ལན་གསུམ། དབང་སྟེགས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་ན་བཞུགས་ཤིང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་དང་ལྡན་པ་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ་དབུ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པས་མཚན་པ་དང་བཅས་པས་འཁོད་པའི་སྟེང་དུ་གདུགས་དཀར་པོ། གཡས་རྒྱལ་མཚན། གཡོན་དུ་བ་དན། ཉེ་འཁོར་དུ་དུང་། རྔ་སྒྲ། མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རབ་འབྱམས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་གྱུར། བཀྲ་ཤིས་ནི། འཇིག་རྟེན་འདི་དང་མཐོ་རིས་གཞན་དག་ན། །རིན་ཆེན་རྨད་བྱུང་རྒྱ་ཆེན་མཆོད་ཡོན་དང་། །དེ་ནི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལ། །ཅིས་ཀྱང་གྲངས་དང་བསྒྲངས་དང་ཆར་མི་ཆོད། །ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པ་འདིས་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཞི་འགོག་བདུད་རྩི་ཤིན་ཏུ་གྱ་ནོམ་གང་། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་མཉམ་བཞག་ཐུགས་ཆུད་པ། །ཆོས་དེ་དང་ནི་མཚུངས་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། །དེ་མངོན་བྱེད་ན་ཕྱིན་ཆད་མྱ་ངན་མེད། །ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འཇིག་རྟེན་མཆོག །ཇི་ལྟར་ངའི༴། བདེན་པ་འདིས་ནི༴། རྒྱལ་བས་གང་དག་གང་ཟག་བརྒྱད་གསུང་པ། །དེ་དག་རྣམས་ནི་སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་སྟེ། །སྦྱིན་གནས་དེ་དག་ས་སྟེང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །དེ་དག་རྣམས་ལ་བྱིན་ན་དཔག་མེད་འགྱུར། །ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་དཔག་མེད་དེ། །དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གང་ནི་འཇིག་རྟེན་མཆོག །ཇི་ལྟར་ངའི་འདི་དེ་བཞིན་བདེན་མཆོག་ན། །བདེན་པ་དེས་ནི་ཤིན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །དེ་ནས་རིགས་ལྔའི་སྐུའམ་ཕྱག་རྒྱ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་དང་ས་གནོན་དང་། །མཆོག་སྦྱིན་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱ་དང་། །སྐྱབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པ་ལྔ། །རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཕྱག་རྒྱའི་དབུ་རྒྱན་སྤྱི་བོར་བཀོད་པ་དང་བསྟུན། ཨོཾ་བུདྡྷ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ། བཛྲ་ཨ་ཀྵོ་བྷྱ་ཧཱུྃ། རཏྣ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཏྲྃ། པདྨ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿཀརྨ་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི་ཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། སྤྲོས་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་ཆོས་དབྱིངས་གཏེར། །ཕན་བྱེད་སྨན་པའི་ཐུགས་ཡིན་ཏེ། །འགྲོ་བའི་ནད་སེལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ། བུམ་ཆུ་བཏུང་། ཁྲུས་བྱ། བུམ་པར་གནས་པའི་རིགས་ལྔའི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ་དང་འཁོར་བ་ཙམ་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་ནུས་པ་འཇོམས་པ་དང་། གཉེན་པོའི་ས་བོན་བཏབ། སོ་སྐྱེའི་ལམ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ས་བཅུའི་བར་གྱི་ཚོགས་རྣམ་པ་གཉིས་རྫོགས་པ་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། དོན་དམ་བདེན་པའི་ཆོས་ཉིད་ལས། །མི་གཡོ་སེམས་དཔའི་མངོན་སུམ་དུ། །རིགས་བཞི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གནས་པ། །ཨུ་པ་ཡ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ན་མོ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ། །ཨུ་པ་ལ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས། །རིགས་བཞི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་དབང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལས། ཆུ་དང་ཅོད་པན་དབང་བསྐུར་དག །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་གྲགས། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་མིང་གི་དབང་། །སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཅེས་འབྱུང་བས། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་དང་མཐུན་པར་ཁ་སྐོང་དང་། རིག་པའི་ལྷ་མོ་ལྔས་ཅོད་པཎ་སྤྱི་བོར་བཅིང་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱ་ཏི་ཤྭཱ་རི་བཛྲི་ཎི་ཨོཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ། ཨོཾ་བཛྲ་བཛྲི་ཎཾ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾ། ཨོཾ་རཏྣ་བཛྲི་ཎི་ཏྲཱྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ། ཨོཾ་དྷརྨ་བཛྲི་ཎི་ཧྲཱིཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ། ཨོཾ་ཀརྨ་བཛྲི་ཎི་ཨཱཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾཿཞེས་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ལྔས་ཅོད་པཎ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དཔེ་འབྱུང་བའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བཟུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་དབང་། །དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་བསྐུར་བར་བྱ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ལོང་། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་དྷི་པ་ཏི་སྟྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨ་ཀ་རོ་སོགས་ཅེས་པས་ཚིགས་བཅད་དང་། སྔགས་དང་པོས་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབས། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་དྲིལ་བུས་དབང་བསྐུར་བས་གསུང་འགྲུབ་ཅིང་ཆོས་སྟོན་པའི་ས་བོན་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་ཕྱག་མཚན་གྱི་དབང་ངོ་། །རྡོར་དྲིལ་མགོ་བོར་བཟུང་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་སྟྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་བཛྲ་ན་མ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ཏེ་བཛྲས་ཏྭ། ཞེས་མིང་དབང་བསྐུར་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སྒྲོགས་པའི་ས་བོན་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཀྲི་ཡའི་རྫས་དབང་ཉེར་དྲུག་མདོར་བསྡུས་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དང་། །འདོད་འབྱུང་དཔག་བསམ་རིན་ཆེན་རི་རབ་ཆེ། །ཡོངས་འདུས་མེ་ཏོག་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་ཆུ། །འཇམ་མཉེན་དར་གྱི་ལྷབ་ལྷུབ་རིན་ཆེན་ཁྲི། །མེ་ཏོག་ཆུན་ཕྲེང་རྔ་ཡབ་དཀར་པོ་དང་། །རས་ཀྱི་རྡུལ་གཡབ་ལྷ་ཡི་སྦྲང་གཡབ་མཛེས། །བླ་བྲེ་རྒྱལ་མཚན་ཚད་སྐྱོབ་གདུགས་དཀར་པོ། །དར་གྱི་ལྔ་ལྡི་དྲི་མེད་སྐུ་རེག་དང་། །དྲི་ཞིམ་སྤོས་དང་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་འབྲུ། །བྱ་ཀྲྀ་སྨན་མཆོག་སེང་ལྡེང་ཆུ་དག་དང་། །དབང་ལག་ཀཎྜ་ཀ་རི་ལ་སོགས་པ། །སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་ཕུལ་བ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་རྫས་མཆོག་འདི་རྣམས་ཀྱིས། །དབང་བསྐུར་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་ཡོན་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། རྒྱས་པར་མོས་ན་མདོ་དབང་གི་གཞུང་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལས་རྡོར་གྱི་མཆོད་པ་སྟེགས་ལ། དྲི་ཆབ། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། བི་ཤུདྡྷེ་གནྡྷདྡྷོ་ཝ་སྭཱ་ཧཱ། མེ་ཏོག་ནི། ན་མཿ༴མ་ཧཱ་མཻ་ཏྲུ་བྷུངྒེ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། སྤོས། ན་མཿ༴དྷརྨཱ་དྷ་ཏུ་ཨ་ནུ་ག་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། མར་མེ་ནི། ན་མཿ༴སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྩི་སྥ་ར་ཎ་ཨ་བ་བྷ་ས་ག་ག་ནཏྟོ་ཏེ་བྷྱཿསྭཱ་ཧཱ། ཞལ་ཟས། ན་མཿ༴ཏྲཻ་ཡ་དྷཱི་ཀཱ་ནཱཾ་ཨ་ར་ར་པ་ར་ར་བི་ལ་དེ་བ་ལི་ཏ་ཧ་ཧི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་སྤྱོད་སྔགས་རྒྱས་མཆོད། རྗེས་དམ་ཚིག་དབོག་པ་ནི། དེ་རིང་ཕན་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས། །དམ་པའི་ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་དེང་ཕྱིན་ཆད། །ཡོངས་སུ་བཏང་བར་མི་བྱའོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་སེར་སྣ་དང་ནི་གང་། །སེམས་ཅན་གནོད་པར་མི་བྱའོ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སྙིང་རྗེ་དང་། །བྱམས་པའི་སེམས་ནི་ཉེར་བཞག་ལ། །སློབ་དཔོན་བརྙས་པར་མི་བྱ་སྟེ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་འདྲ། །དམ་ཚིག་འདི་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཇི་ལྟར་རང་གི་སྲོག་བསྲུང་བ། །དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་དག་སྲུངས། །གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར༴སོགས་དང་གཏང་རག་མཎྜལ། དེང་ནས་བརྩམ་ཏེ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །སློབ་མ་གཞན་འཇུག་པ་རང་གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་། བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་བསྡུ་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི་མཆོད་པ་རྣམས་བསང་སྦྱངས་བྱིན་རླབས་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། ཕྱག་མཆོད་སོགས་བཞི་པོ་སྟ་གོན་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱའོ། །གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས། བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ། མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་ལགས་པས། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བསྟན་པའི་རྩ་ལག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོར་མཛད་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་དང་། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། གནས་སྐབས་སུ་ཡང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། ལོག་འདྲེན་དང་། གཟའ་དང་། རྒྱུ་སྐར་དང་། བྱད་སྟེམས་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་རིག་སྔགས་ལས་གྱུར་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད༴མེ་དང་ཆུ་དང་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་གནོད་པ་དང་། ལོ་ཉེས་དང་། དགྲའི་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། མུ་གེ་དང་། མི་ནད་དང་། ཕྱུག་ནད་དང་། ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི། དབུལ་ཞིང་འཕོངས་པ་དང་། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། དེ་དག་གི་རྒྱུ་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་གྱི་ལས་ལས་གྱུར་པ་དང་། འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ལས་གྱུར་ཀྱང་རུང་སྟེ། ཕྱི་ནང་གི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་དང་། ལུས་སེམས་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་དང་། ནད་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སེམས་ཀྱི་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། སྐལ་བ་ངན་པ་དང་། རྨི་ལམ་ངན་པ་དང་། མཚན་མ་ངན་པ་དང་། ལུས་དང་། སྲོག་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་། སྐལ་བ་དང་། དགེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། མདོར་ན་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ནས། འོག་མིན་གྱི་སྲིད་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་འགྲུབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་། བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སྤངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། གཉིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་བསྡུ་ནི། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་དུ་སྦྱར་ལ། མཐེ་བོང་གཉིས་སྒྲེང་བ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཀྲོལ་ཞིང་། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱ། ཨ་ས་མེ་ཏྲི་ས་མེ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་མཐར། རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྟེན་པ་དང་། གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་ཆོས་སྐུའི་ངང་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་དང་། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན༴སོགས་དང་རོལ་མོ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས། བརྗོད་ཅིང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྲན་པས་རྡོ་རྗེའི་རྩེས་དབང་ལྡན་གྱི་རྩིག་པ་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་གཤེགས། རྡུལ་ཚོན་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་བསྡུ། ཤར་ལྷོའི་ཚང་ཐིག་ནས་གཙོ་བོའི་བར་དབྱི། རས་བྲིས་ཡིན་ན། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་སོགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་གང་ཡིན་ཀྱང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལྷ་ཙག་བཀོད་པ་ལ། བདག་དང་འགྲོ་ལ༴ཞེས་མེ་ཏོག་དོར། གསུམ་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་དང་། སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་སོགས། དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་རྒྱུན་རིང་བ་རྫོགས་པར་བྱའོ། །སླར་སྨྲས་པ། འདི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་དགེ་ཚོགས་རིན་ཆེན་ནི། །ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་རྗེས་འགྲོ་ཞིང་། །དེ་ཀུན་བསྟན་དང་འགྲོ་བར་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །བརླབ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །འདི་ལ་བྱིས་བློས་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །བླ་མ་སྣང་མཛད་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །མི་ནུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་གནས་ཤོག །ཅེས་པའང་མདོ་དཀྱིལ་ཨུ་པ་ཟུར་ཕྱུང་འདི་ལ་ལྷ་ལྔ་མ་དང་། བཅུ་གསུམ། ཉེར་གཅིག །གོ་དྲུག་པ་སོགས་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་ཕྱི་མ་ལྟར་གསལ་བར་བཀོད་པ་འདི་ནི་གོ་འཇོ་རག་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲུབ་མཆོད་འཛུག་བཞེད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བྱིན་རླབས་ཆ་ཙམ་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །། །
[edit]

@#/__/'dus mdo'i dbang chog rin chen phreng ba las spyod rgyud rnam snang gi dkyil 'khor bklag chog tu bkod pa don gsal me long ces bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru bai ro tsA na ye/__gang gi rang bzhin spros pa nyer zhi yang /__/snying rje chen po rtsal snang 'gags pa med/__/'gro don bral pa'i byang chub sems mchog nyid/__/byang chub rdo rje'i skur bzhengs bla ma rgyal/__/rnam par snang mdzad dkyil 'khor rgya mtsho'i gtso/__/rgyud sde bzhi 'brel sgrub thabs bsam yas las/__/bstan pa yongs rdzogs nyams len 'dus pa mdo'i/__/spyod rgyud dang 'brel dkyil 'khor cho ga dbye/__/de'ang lha them las/__u pa yo ga spyod pa'i rgyud/__/gnyis ka'i rgyud kyi theg pa yin/__/kr-i ya'i zhor dang yo ga'i shugs/__/yang na zur du dkyil 'khor mdzad/__/zhes gsungs pa'i dgongs don kr-i ya'i shugs la bstan pa dang /__yo ga ma bsdu ba dang /__zur du mdzad pa'i phyag bzhes gsum las/__lugs 'di la tshad mar gyur pa'i mkhas grub chen po klan pogs kyis bde ba gsal mdzad kyis las tho'i dgongs don bzhin kr-i yo ga gnyis su bsdu bar mdzad la/__'dir gong gi lung don bzhin/__zung chen thams cad mkhyen pa shAkya 'byung gnas dang dngos slob bde legs sogs kyis nges par zur du mdzad pa dang /__'jam pa'i dbyangs rin chen rgyal mtshan dang /__paN chen sku mched sogs kyis thugs nyams su bstar zhing /__lha them su 'khor yug gi lha'i mngon rtogs gsal bar mdzad 'dug pa dang /__mkhas grub bra bo chos 'bam pa sogs kaHthog snga rabs phal cher kyang zur du mdzad pa'i phyag rgyun da lta dpal yul phyogs dbang gi rgyun kyang bzhugs pa bcas kyis rig 'dzin chen po pad+ma phrin las kyi 'dus mdo'i dbang chog chen po las zur du phyung nas cung gsal bar bkod pa la/__sta gon dang /__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la bdag gi rnal 'byor dang /__sta gon dngos gnyis las/__dang po ni/__gang du bya ba'i gzhir phyag dar dang dri bzang gi chus brkyangs nul bya zhing mchod gtor bshams la/__bde ba'i stan la 'khod de/__skyabs yul rnams mdun mkhar mngon sum bzhin du bltas la/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad bdag la dgongs su gsol/__bdag ming 'di zhes bgyi bas dus 'di nas bzung ste/__nam byang chub snying po la mchis kyi bar du sangs rgyas bcom ldan 'das la skyabs su mchi'o/__/de bzhin gshegs pa chos kyi sku zhi ba bla na med pa so sor rang gi rig pa la skyabs su mchi'o/__/phyogs bzhi'i byang chub sems dpa' chen po 'phags pa phyir mi ldog pa'i dge 'dun la skyabs su mchi'o/__/zhes skyabs 'gro yan lag gsum dang /__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad bdag la dgongs su gsol/__bdag ming 'di zhes bgyi bas dus 'di nas bzung ste nam byang chub snying po la mchis kyi bar du/__dngos po thams cad dang bral ba/__phung po dang /__khams dang /__skye mched dang /__gzung ba dang /__'dzin pa rnam par spangs ba/__chos bdag med pa mnyam pa'i phyir rang gi sems thog ma nas ma skyes pa stong pa nyid du ji lta ba ji ltar sangs rgyas bcom ldan 'das rnams dang /__byang chub sems dpa' rnams kyis byang chub tu sems bskyed pa de bzhin du bdag gis kyang sems bskyed do/__/zhes sems bskyed lan gsum brjod/__de nas lag gnyis khong stong du sbyar/__mthe'u chung gnyis 'bar ba ltar bskyed/__mdzub mo gnyis bkug ste ba dan ltar bzung ba rdo rje mi shig pa'i phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__baM ba swA hA/__phyag rgya'i nang du yi ge ba lta bu rdo rje 'bar ba dang bcas pa sngags kyi yi ges mtshan pa des byin gyis rlabs pas bdag nyid gnas pa'i sa gzhi dang /__dbang chen dkyil 'khor rdo rje'i gdan du gyur/__lag gnyis thal mo khong stong du sbyar la/__mthe bong gnyis sbreng la sangs rgyas kun gyi dam tshig gi phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__a sa me tri sa me/__sa ma ye swA hA/__sangs rgyas kun gyi dam tshig la gnas par gyur/__lag gnyis thal mo khong stong du sbyar la/__mdzub mo gnyis phur bus btab par gyur/__lag gnyis khong stong du sbyar la mdzub mo gnyis bkug ste nang du gzhug__/gung mo dang srin lag gnyis gshib ste sbreng /__mthe bong dang mthe'u chung cung zad bkug pa mtshams chen po bcad pa'i phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__be lu su ti pi ku ri bi ku le swA hA/__phyogs bcur rdo rje'i rwa bas bskor te mtshams bcad par gyur/__phyag rgya snga ma las mdzub mo gnyis brkyang ba la mthe bong gnyis nang du bcug pa kun tu 'bar ba'i phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__dz+wa la ma li ni ta thA ga ta a rtsi swA hA/__phyogs bcur 'bar ba'i phreng bas kun nas bskor bar gyur pas srung ste srung 'khor ro/__/lag gnyis khu tshur bcang /__mthe bong gnyis nang du gzhug__/mdzub mo gnyis sbreng pa chos dbyings rnam par sbyar ba'i phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__d+hArma d+hA tu swA b+hA wa at+ma ko\u0f85haMHchos thams cad chos kyi dbyings rnam par dag pa'i stong pa nyid du gyur/__lag gnyis kyi sor mo thams cad bzlog ste bsnol la mthe bong gnyis rtse sprad pa chos kyi 'khor lo'i phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__at+ma ko\u0f85haM/__bdag gi tha mal pa'i lus spangs nas rdo rje sems dpa'i sku zla ba'i dkyil 'khor gyi nang na bzhugs shing zla ba'i dkyil 'khor gyi 'od dang ldan pa phyag gnyis kyi rdo rje dang dril bu bsnams pa/__dbu rgyan la sogs pa'i rgyan sna tshogs pas brgyan pa thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng na rdo rje rtse lnga pa dang bcas par gyur/__de bzhin gshegs pa'i go cha'i phyag rgya dang /__na maHsa man+ta badz+ra NaM badz+ra ka ba tsi hU~M/__rang gi lus la rdo rje'i go cha gyon par gyur/__ces brjod pas bdag nyid lhar bskyed do/__/gnyis pa sta gon dngos la/__rdul tshon ltar na stegs bur dri bzang gi chus byug par dkyil 'khor yongs rdzogs lte bar pad+ma 'dab bzhi'am 'khor lo rtsibs bzhir gang bder bya bar gsungs kyang 'thad phyogs pad+ma 'dab bzhi pa che zhing phyi rol pad+ma dang rdo rwa'i bar du 'khor yug dang bcas pa'i las thig btab/__ras bris la maN+Dal steng du lha gnas so sor dri bzang gi chus thig le bya zhing pad+ma suR+Ya tsan+d+ra la zhes brjod nas/__'og nas 'byung ba'i lha sngags rnams kyis tshom bu bskyed chog gi go rim ltar bkod pa'i mthar/__nyer spyod bdun dang khyad par mchod yon dri chab me tog spos mar me zhal zas rnam lha grangs dang mnyam pa'am/__tshan pa bcu sogs kyis rdul tshon la sgor mo dang /__ras bris la gru bzhir bshams/__mchod bum rgyas pa bcu drug dang brgyad/__bsdu na gcig mchu dkyil 'khor la phyogs te bzhag go/__de nas/__oM bud+d+ha bai ro tsa na/__oM/__dbus su rnam snang dkar po chos 'chad kyi steng na 'khor lo bsnams pa/__oM badz+ra satwa hU~M/__shar du mi bskyod pa sngon po g.yas sa gnon dang /__g.yon mnyam bzhag gi steng na rdo rje 'dzin pa/__lhor oM ran+ta sam+b+ha tra~M rin chen 'byung ldan ser po mchog sbyin dang mnyam bzhag gi steng na rin po che 'dzin pa/__nub tu oM pad+ma a mi d+he de wa hrIHsnang ba mtha' yas dmar po mnyam bzhag gi steng na pad+ma bsnams pa/__byang du karma a mo g+ha sid+d+hi AHdon yod grub pa ljang gu g.yas skyabs sbyin dang g.yon rgya gram 'dzin pa/__lnga ka'ang dar dang rin po che'i rgyan can sna tshogs kyis brgyan cing rdo rje'i skyil mo krung du bzhugs pa'o/__/gral bzhi'i nang du shar lho/__oM badz+ra lA s+ya hU~M/__sgeg mo dkar mo me long 'dzin pa/__lho nub tu/__oM badz+ra ma le trA~M/__rdo rje phreng ba ma ser mo me tog gi phreng ba 'dzin pa/__nub byang du/__oM badz+ra girtI hrIHrdo rje glu ma dmar mo pi waM 'dzin pa/__byang shar du/__oM badz+ra nIrti AHrdo rje gar ma ljang gu gar bsgyur ba/__de'i phyi rol gyi grwa bzhir shar lho/__oM badz+ra d+hu pe hU~M/__rdo rje bdug spos ma dkar mo bdug spos 'dzin pa/__lho nub tu/__oM badz+ra puSh+pe traM/__rdo rje me tog ma dmar ser me tog 'dzin pa/__nub byang du/__oM badz+ra a lo ke hrIHrdo rje mar me dmar mo mar me 'dzin pa/__byang shar du/__oM badz+ra gan+d+he AHrdo rje dri chab ma ljang gu dri'i dung chos 'dzin pa'o/__/snam bu'i shar du/__traM mang+ga la de bi hU~M/__dus ldan ma dkar mo dpal be bsnams pa/__traM pad+ma can dkar mo 'khor lo 'dzin pa/__lhor/__traM mang+ga='jigs bral ma sngon mo pad+ma bsnams pa/__tra~M='od ldan ma sngon mo rgyal mtshan 'dzin pa/__nub tu/__traM=mdangs ldan ma dmar mo gdugs 'dzin pa/__traM=dri med ma dmar mo bum pa 'dzin pa/__byang du/__traM=rgyal gdung ma ljang gu dung bsnams pa/__traM=yid bzang ma ljang gu gser nya 'dzin pa/__de dag thams cad kyang dar dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa'o/__/phyi rol gyi 'khor yug la mgon po bdun cu rtsa lnga ni shar du lha chen dbang phyug sogs mdun bskyed ltar la bzhi ka'ang go cha can no/__/de nas mchod pa bzhi yi dang po phyag gi mchod pa ni/__thal mo sbyar te/__phyag 'tshal byang chub sems khyod la/__/phyag 'tshal byang chub 'byung khyod la/__/spyod gzugs khyod dang sa dang ni/__/pha rol phyin la phyag 'tshal lo/__/phyag 'tshal thog mar byed khyod la/__/stong pa nyid la 'dud phyag 'tshal/__/gnyis pa phyi mchod ni/__byin rlabs 'og nas 'byung ba ltar byas la/__mchod yon gyi phyag rgyas/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__ga ga na sa ma swA hA/__dri chab kyi rgyas/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__sarba ta thA ga ta ar tsi s+pha ra Na a wa b+hA sa ga gnod tA ra b+h+yaHswA hAHzhal zas kyi rgyas/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__trai ya da d+hi ka nAM a ra ra ba ra ra phi la de ba lin+ta da hi swA hA/__zhes sogs kyi mchod pa rnams sngags rgya de dag lan gsum gyis byin gyis brlabs rjes sngags lan gcig gis dbul lo/__/phyag rgya de dag 'og tu 'chad do/__/gsum pa yid mchod ni/__thal mo khong stong du sbyar ba mthe bong gnyis phye ste/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__aM a swA hA/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa sogs nam mkha' mdzod kyi sngags lan gsum brjod la mchod pa rgya chen pos mchod par bsam mo/__/bzhi pa sgrub pa'i mchod pa ni/__byams pa dang snying rje bsgom la/__bdag gi bsod nams stobs dang ni/__/de bzhin gshegs pa'i sbyin stobs dang /__/chos kyi dbyings kyi stobs kyis su/__/sems can rnams la phan 'dod pas/__/don rnams gang dag bsam pa kun/__/sems can khams ni ma lus 'dir/__/de dag thams cad ci rigs par/__/thog pa med par 'byung gyur cig__/ces mchod bzhin mchod nas/__sta gon la gnas par/__gsol ba gdab pa ni/__spos thog la thal sbyar gyis/__rgyal ba sras bcas dgongs su gsol/__/gnas 'dir dkyil 'khor bzhengs gsol bas/__/bdag dang slob ma'i don ched du/__/sta gon la ni dgongs su gsol/__/zhes lan gsum bya/__ces gsol bas lha tshogs rnams kyis de ltar bgyi'o/__/zhes gnang ba stsal bar gyur/__ces brjod/__sta gon gyi lha nam mkhar mi 'dogs par/__na maHsa man+ta bud+d+hA naM/__ta thA ga ta a d+hiSh+Tha na a d+hiSh+Thi te a tsa le bi ma le s+pha ra Na pa kri te pa ra shud+d+he swA hA/__zhes brjod pas dri'i dkyil 'khor la gnas pa'i lha rnams mnyes par gyur te mi snang bar gyur/__ces brjod la tshom bu dang mchod pa rnams bsdu'o/__/slob ma sta gon ni/__pad phrin gyi gzhung nyid du shes par bya'o/__/dkyil 'khor bri ba ni/__lte ba dkar po/__pad 'dab byed na/__shar sngo/__lho ser/__nub dmar/__byang ljang /__'khor lo yin na phyogs mdog ltar/__lha snam dkar po rtsig pa nang nas dkar ser dmar ljang sngo ba spyod rgyud phyogs chen gyi lhor lta bas nang khyams shar dmar lho ser nub ljang byang nag par bri la/__gzhan spyi dang 'dra zhing /__phyi rol gyi 'khor yug sngon po bya'o/__/lha mtshan ni mdun bskyed sgrub mchod skabs bzhin la lha gnas su tsakli 'god dgos shing /__spyod rgyud skabs 'dir dmigs bsal dkyil 'khor la bris 'bur gyi sku 'god dgos par gsungs pas gtso bo lnga gnas so sor bkod lhag ma rnams la tshon spungs bya'o/__/mthar mchod pa sngar ltar bshams/__dkyil 'khor yas 'bul ba'i gtor ma dkar zlum pad 'dab bdun can gsum dang /__log shig tu gtor ma cha gsum yang bshams/__dkyil 'khor gyi dbus su many+dzi'i khar rin po che'i bum pa bcud ldan dar dkar pos dkris pa kha rgyan rdor gzungs/__dri'i dung chos dang bcas pa'ang bsham mo/__/slob dpon gyi mdun du las bum bcud ldan dar dkar pos dkris pa rdo rje'i mtshan ma dgod pa kha rgyan dang bcas pa yang nyer bsdogs bya/__rdor dril la rten snying dang me tog 'thor bas rab tu gnas te bzhag go/__nub dang po'i bya ba'o/__/gnyis pa dngos gzhi la gtor ma gtong ba mchod pa byin rlabs/__bdag lhar bskyed pa/__bsang chu sgrub pa/__mdun bskyed sgrub cing spyan 'dren phyag mchod bya ba/__gtor ma btang ba/__bum pa sgrub pa/__cha gsum bsngo ba/__bdag nyid 'jug pa'o/__/dang po ni/__sang nang par snga bar langs nas khrus dang gtsang sbra'i kun spyod la gnas nas/__thog mar chos spyod ci rigs btang rjes/__sngon 'gro gtor ma la las rdor gyis chab bran te/__na maHsa man+ta badz+ra nI tsaN+Da ma hA ro Sha Na s+pho tra ya hU~M Ta ka haM/__zhes pas bsang /__chos thams cad rang bzhin gyi yi ge ras stong pa nyid du gyur/__bsang sbyangs thams cad 'di yin/__oM AHhU~M gis byin gyi rlabs/__b+hU mi pA ti sa pA ri wa ra badz+ra sa ma dzaHsa mgron dgug__/b+hU mi pa ti sa pA ri wA ra a ka ro sogs lan gsum gyis bsngos/__oM badz+ra puSh+pe pra tIts+tsha swA hA/__sogs nas/__nai wi d+ya'i bar gyis mchod/__lha dang lha min gsang sngags dang /__/phyogs bcu kun gyi dri za dang /__/gza' dang mi'am ci gang dag__/bgegs kyi tshogs rnams rab tu nyon/__/bdag gis de ring khyod mchod kyis/__/song zhig bgegs chen 'gro bar gyis/__/phyin chad de ltar ma byed cig__/khyod kyi stobs dang rtsal mthong na/__/khyod ni bgegs kyang bya re nus/__/khyod ni lha yi sprul pa ste/__/khyod ni bgegs byed mi nus min/__sngon chad mchod sbyin ma thob pas/__/de ring bdag gis mchod byas nas/__/khyod kyis kyang ni mchod khyer la/__/bgegs kyi dbang po khyod song zhig__/ces gtor ma btang ngo /__/gnyis pa mchod pa byin rlabs ni/__na maHsa man+ta badz+ra NaM tsaN+Da ma hA ro Sha Na s+pho Ta ya hU~M Ta ka naM/__zhes mi g.yo bas bsangs/__stong pa'i ngang las AHlas rin po che'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du so so'i rig pas byin gyi rlabs pa'i mchod yon dri chab me tog bdug spos mar me zhal zas la sogs pa mchod rdzas ji snyed yod pa thams cad dwangs shing thog pa med par nam mkha'i mtha' klas par gyur/__lag gnyis thal mo gyen du bkan la g.yas kyi mthe bong dang mthe'u chung gis g.yon gyi mthe bong dang mthe'u chung la 'khyud cing sor mo lhag ma rnams snyim pa ltar gzed pa mchod yon gyi rgyas/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM ga ga sa ma ma swA hA/__lag gnyis gshibs te thal mo kha phyir bstan du bkan/__mthe bong gnyis mdzub mo la sbyar ba dri rgyas/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__bi shud+d+ha ga na d+ho b+ha swA hA/__lag pa gnyis gyen bstan mtheb srin rtse sbyar me tog 'dzin tshul gyis rgyas/__na maH=ma hA m+me r+t+ya b+hu ga te swA hA/__rdo rje khu tshur gnyis mthur du lhugs tshul bdug spos kyi rgyas/__na maH=d+harma d+hA tu a nu ga ta swA hA/__lag gnyis gshibs te gyen bstan gyi mthe bong bkan la gyen du sbreng ba mar me'i rgyas/__na maH=sarba ta thA ga ta artsi s+pha ra Na a wa b+ha sa ga gnod ta ra b+h+yaHswA hA/__lag gnyis gyen du bkan pa'i mthe bong gnyis so so'i lag mthil du bzhag pa la mdzub mos so sor 'khyud la zhal zas kyi rgyas/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__trai ya d+hI ka nAM a ra ra ba ra ra bi la de wa lin+ta da hi swA hA/__zhes sngags rgya rnams lan gsum gyis byin gyis brlab bo/__/gsum pa bdag lhar bskyed pa ni/__skyabs sems gong ltar bya/__sems can thams cad la byams snying rje bsgom la/__ngag tu/__bdag gis dge ba'i rtsa ba ji ltar byas pa'i dge ba'i rtsa bas sems can thams cad kyi ngan song gi sdug bsngal thams cad zhi rab tu zhi bar gyur cig__/'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i phun sum tshogs pa dag ni 'byor bar gyur cig__/ces brjod/__de nas rdo rje mi shig pa'i sngags rgya nas chos kyi 'khor lo'i sngags rgya rdzogs kyi bar gong gi sta gon ltar bya/__mdun gyi nam mkhar bcom ldan 'das rnam par snang mdzad mngon par rdzogs par snying rje chen po'i snying po can gyi sku'i bkod pa mi zad pa'i rang bzhin gyi dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa skad cig gis mngon sum du mthong ba gyur/__ces pas tshogs zhing gsal btab ste/__na maHgu ru b+h+yaHna maHmaN+Dal sa pa ri wa ra b+h+yaHphyag 'tshal byang chub sems khyod la/__/phyag 'tshal byang chub 'byung khyod la/__/spyod gzugs khyod dang sa dang ni/__/pha rol phyin la phyag 'tshal lo/__/phyag 'tshal thog mar byed khyod la/__/stong pa nyid la phyag 'tshal 'dud/__/gu ru maN+Dal sa pa ri wa ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__nasashab+da'i bar gyis mchod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/zhes sogs kyis sdom pa bzung /__bdag mdun yang mi dmigs par gyur par bsam pa'i ngang /__rang gi snying khar zla ba'i dkyil 'khor AHsa mtshan la/__de'i sgra chos thams cad gdod nas ma byung ma skyes pa'i stong par gyur/__stong pa'i ngang las rang sems zla ba'i dkyil 'khor AHsa mtshan pa yongs su gyur pa las de'i ngang nas snying rje'i dbang gis sgyu ma lta bu'i AHyig las 'od zer 'phros don gnyis byas yongs su gyur pa las bdag nyid bcom ldan 'das rnam par snang mdzad chen po pad dkar dang zla ba'i gdan la bzhugs pa thor tshug dbu rgyan/__ras dar gyis stod smad g.yogs pa sku mdog dkar po zla ba'i dkyil 'khor ltar 'od zer kun nas 'phro ba phyag gnyis chos 'chad kyis 'khor lo 'dzin pa mtshan nyid thams cad rdzogs pa'i skur gyur/__lag pa gnyis khong stong du sbyar la mthe'u chung dang /__mdzub mo gnyis 'bar ba ltar bskyed gung mo dang srin lag gnyis de la gnas pas srin lag gnyis brkyang pa pad+ma'i sbubs kyis phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM paM pa swA hA/__phyag rgya'i nang du chu'i dkyil 'khor zla ba'i dkyil 'khor lta bus pad+mas mtshan pa sngags dang bcas pa des byin gyis rlabs pas lha'i sku yan lag dang nying lag thams cad dang ldan par gyur/__lag pa gnyis khong stong du sbyar nas mthe'u chung gnyis dang mdzub mo gnyis 'phar ma lta bu bskyed gung mo dang srin lag gnyis cung zad byas pa gzi brjid 'byung ba'i phyag rgya dang /__na maH=raM ra swA hA/__phyag rgya'i nang du me'i dkyil 'khor gru gsum pa sum mdo ris 'bar bas mtshan pa/__sngags dang bcas pa des byin gyis brlabs pas sku 'od kyi dkyil 'khor dang ldan par gyur/__lag pa gnyis khong stong du sbyar la mtha' gnyis so sor phye ste/__gung mo gnyis bkug la lhag ma rnams cung zad snyem pa ltar byas pa gzungs gyi phyag rgya dang /__na maH=bud+d+ha d+hA ra ni kr-i ti ba la d+hA ra Ni ka ri d+ha ra d+ha ra ya d+ha ra ya d+ha ra ya/__sarba na b+ha ga wa tI a kA ra pa ti a sa me swA hA/__phyag rgya'i nang du 'byung ba'i dkyil 'khor bzhi ka'i kha dog dang ldan pa 'ja' tshon lta bu dang rdo rje dang pad+ma la sogs pa mtshan ma bzhi dang ldan zhing /__rlung gi dkyil 'khor gyi mtshan ma mi g.yo ba'i phyir rdo rje can gyi ba dan sngags dang bcas pa des byin gyis brlabs pas chos mi brjed pa'i dran pa brtan par gyur/__lag gnyis khong stong du sbyar la mthe'u chung 'og tu gzhug mdzub mo gnyis 'bar ba ltar bskyed pa gsung dbyangs bkod pas rgyan kyi phyag rgya dang /__na maH=haM haMHswA hA/__phyag rgya'i nang du rlung gi dkyil 'khor zla ba gang ba lta bu/__ba dan dang bcas pa klad kor gnyis kyis mtshan pa/__sngags dang bcas pa des byin gyi rlabs pas sangs rgyas kyi gsung dbyangs yan lag drug cu dang ldan par gyur/__lag pa gnyis khong stong du sbyar la mthe bong gnyis so sor phyed bye/__mthe chung gnyis gung mo gnyis kyis bkug la spyi bor sbyar ba/__chos la gnas pa'i phyag rgya dang /__na maHsa man+ta=a be da be da a swA hA/__phyag rgya'i nang du nam mkha' dkyil 'khor kha dog thams cad dang ldan pa/__stong pa'ang stong par mtshon pa'i mtshan ma klad kor gnyis kyis brgyan pa sngags dang bcas pa des byin gyis brlabs pas de bzhin nyid kyi chos nyid brtan par gyur/__lag pa gnyis khong stong du sbyar te mthe bong gnyis phan tshun du phye bas gung mo gnyis bsnol bar bzung ba rnal 'byor pas 'dzin pa'i phyag rgya dang /__na maH=ma hA yo ga yo gi ni/__yo gi shwa ri khan dza ri ke swA hA/__phyag rgya'i nang du nam mkha'i dkyil 'khor khyad par du sngo ba klad kor gyi mtshan pa sngags dang bcas pa des byin gyis brlabs pas ting nge 'dzin yongs su rdzogs shing brtan par gyur/__phreng ba byin rlabs gshegs rigs kyi/__oM na mo b+ha ga wa te sid+d+hi sa d+hA ya sid+d+hi r+tha swA hA/__zhes dang /__oM ru tsi ra ma Na pra war+d+ha na ya swA hA/__lan kha shas bzla/__rang dam tshig pa'i thugs kar zla ba la gnas pa'i oMHbud+d+ha bai ro tsa na oM/__zhes pas sngags phreng gi mtshan pa dang /__rang gi mdun du cung zad mtho bar rang 'dra'i ye shes pa rdo rje 'chang gi thugs kar zla dkyil sngags phreng dang bcas pa gsal ba dang /__mdun gyi lha'i thugs ka nas sngags phreng rnams/__rang gi lus kyi rlung rnams nang du bsdu ba dang /__lhan cig tu tshur byung te/__snying gi nang na gnas par gyur/__ces brjod cing /__oM bud+d+ha bai ro tsa na oM/__zhes pa shub bur bzla/__dbugs phyir gtong ba'i tshe slar sngags kyi yi ge rnams rang gi lus kyi rlung rnams phyir bzung ba dang lhan cig song ste mdun gyi lha'i thugs kar 'khod par gyur/__ces brjod la/__sngags bzla/__gzhung las gsal ka med kyang rnam snang gi rig sngags 'di yang cung zad bzla na legs par bsam ste/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__a sa me bta d+harma d+hA rtu karma ga ti ga tA nAM/__sarba thA/__oM khaM/__aM a paM pa raM ha/__raM ra/__baM baha~M haHswA hA/__zhes rig pa'i rgyal po tshig yan lag bcu gnyis pa yin pas gong du bdag mdun gyi snying po'i mthar rig sngags kyi phreng ba bkod pa'i dmigs gsal brjod par byas la shub bur bzla ba dang /__skabs der srog rtsol bsdom pa yid bzlas kyang bya'o/__/sngags bzlas pa'i don de dag kyang rnam snang mngon byang las/__yi ger dang ni yi ge sbyar/__/de bzhin gzhi la gzhir gyur pa/__/shin tu bsdam pa'i yid la ni/__/bzlas brjod 'bum phrag gcig bya'o/__/yi ge byang chub sems yin te/__/gnyis pa smra zhes bya ba yin/__/gzhi ni rang gi lha gzhan la/__/rang gi lus kyi gnas la bya/__/yi ge rnams ni go rim bzhin/__/de yi dbus su legs par bkod/__/slar sdud pa yi tshig gis non/__/srog dang rtsol ba rnam par sbyangs/__/zhes gsungs pa ltar yi ge dang byang chub kyi sems rnam par rtog pa dang bral ba shin tu rnam dag dri ma med pa me long lta bu de nyid thugs kar zla dkyil du snang ba'o/__/yi ge gnyis dang ni de'i steng du sngags kyi yi ge phreng ba bkod pa dang /__gzhi dang po rang lus lhar bsgom pa dang /__gzhi phyi ma mdun du rnam snang bsgoms pa ste/__de gnyis la dmigs pa rtse gcig tu gnas dgos shing /__slar sdud pa yi tshig gis non gyi don ni/__mig sogs dbang po dang bu gar rgyu ba'i rlung lus kyi nang du bkug nas srog ces bya ba rlung dang rtsol ba ces pa yid kyi dran pa 'gyu ba ste/__de gnyis bsdom nas bzlas pa bya ba'o/__/mtshan med kyi rnal 'byor bsgom pa ni/__bdag dang lhas mtshon pa'i chos thams cad skye 'gags sogs kyi spros pa thams cad dang bral ba'i de kho na nyid don dam byang chub sems la 'jog pa yin te/__rnam snang mngon byang las/__gsang ba'i bdag po thams cad mkhyen pa'i ye shes ni rang gi sems las yongs su brtsal bar bya'o/__/de ci'i phyir zhe na/__sems de ni rang bzhin gyi yongs su dag pa yin te/__de ni nang na med/__phyi rol na yang med/__gnyis ka'i bar na'ang mi dmigs so/__/zhes sogs rgya cher gsungs pa'i don la nges shes bskyed par bya'o/__/bsnyen pa byed na rtsa sngags 'bum phrag bcu dang /__rig pa 'bum phrag gcig tu bzlas pas 'grub cing thun mthar gtor mgron spyan drangs la 'og nas 'byung ba'i gtor 'bul re bsnyen pa'i skabs su bya dgos/__thun las ldang ba na/__dge ba 'di yis=rnam par snang mdzad 'grub='gro ba=de yi=brjod/__thun mtshams kyi bya ba la 'jug par bya'o/__/gsum pa bsang chu'am las bum sgrub pa ni/__bum pa bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las pad zla'i steng du b+h+rU~M las rin po che'i bum pa tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang gzhal yas khang du gyur pa'i dbus su pad+ma dang nyi ma'i steng du hU~M dkar ljang las khro bo khams gsum rnam rgyal sku mdog ljang dkar zhal gcig phyag gnyis kyis phur bu 'dril ba khro bo'i chas dang ldan pa'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po de las 'od zer 'phros pas rang 'dra'i ye shes pa badz+ra sa mAHdzaHdzaHhU~M ba~M hoHbadz+ra sa ma ya s+t+wa~MHoM badz+ra kro ta rA dza tri lo kya bi dzA ya ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__'jigs pa'i hU~M sgra=bgegs rnams=dngos grub=bgegs kyi=oM trai lo kya bi dzA ya hU~M phaT/__zhes brgya rtsa brgyad bzlas mthar gong bzhin mchod bstod byas la 'od du zhu ste bum pa'i chur gyur par bsam mo/__/de nas bum chus rang nyid khrus bya/__su si ti ka re ye swA hA/__zhes gnas rnams su nye reg dang 'thor 'thung bya/__de nas phyogs bcur gtor ro/__/bzhi pa mdun bskyed kyi dkyil 'khor sgrub pa ni/__oM trai lo kya bi dza ya hU~M phaT/__kyis las chus 'thor/__bsags sbyangs sngar bshad pa ltar/__stong pa'i ngang las bcom ldan 'das rnam par snang mdzad kyi sku mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i cho 'phrul las byung ba'i gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi pa khang brtsegs kyi rnam pa can nub phyogs kyi sgo rtag tu phye ba/__rtsig pa lnga nang nas rim pa bzhin dkar ser dmar ljang sngo ba'i rim pa dang ldan pa'i phyir 'dod snam gyi stegs bu can/__sgo bzhir rta babs rim bzhi blo 'bur du byas pa/__nang gi khyams shar dmar lho ser nub ljang byang nag dbus dkar ba ka ba brgyad du btsug pa la thog phub pa'i ya phub shin tu mtho ba'i rtser nor bu'i tog gis brgyan pa/__pha gu dang drwa phyed mda' yab shar bus brgyan pa/__phyi rol du mtsho dang rdzing bu pad+ma sna tshogs dang chu bya ljon shing dang /__rin po che'i phreng bas bskor zhing rdo rje rtse lnga pa'i rwa ba dang 'od zer gyi phreng bas khor yug tu bskor ba'i nang gi dbus su pad+ma 'dab bzhi sdong bu ge sar lha rnams dang bcas par gyur/__dbus su bcom ldan 'das rnam par snang mdzad sku mdog dkar po chos 'chad kyi steng na 'khor lo can/__shar du mi bskyod pa sngon po g.yas sa gnon g.yon mnyam bzhag gi steng na rdo rje 'dzin pa/__lhor rin 'byung ser po mchog sbyin dang mnyam bzhag gi steng na rin po che 'dzin pa/__nub tu snang ba mtha' yas dmar po mnyam bzhag gi steng na pad+ma bsnams pa/__byang du don yod grub pa ljang gu g.yas skyabs sbyin dang g.yon rgya gram 'dzin pa/__lnga ka'ang dar dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan cing rdo rje'i skyil mo krung du bzhugs pa'o/__/phyi rol gyi grwa bzhir shar lhor sgeg mo dkar mo me long 'dzin pa lho nub tu phreng ba ma ser mo me tog gi phreng ba 'dzin pa/__nub byang du glu ma dmar mo pi waM 'dzin pa/__byang shar du gar ma ljang gu gar bsgyur ba/__de'i phyi rol gyi grwa bzhir shar lhor bdug spos ma dkar mo bdug spos 'dzin pa/__lho nub tu me tog ma dmar ser me tog 'dzin pa/__nub byang du mar me ma dmar mo mar me 'dzin pa/__byang shar du dri chab ma ljang gu dri'i dung chos 'dzin pa'o/__/snam bu'i shar du dus ldan ma dkar mo dpal be bsnams pa/__pad+ma can dkar mo 'khor lo 'dzin pa/__lhor 'jigs bral ma sngon mo pad+ma bsnams pa/__'od ldan ma sngon mo rgyal mtshan 'dzin pa/__nub tu mdangs can ma dmar mo gdugs 'dzin pa/__dri med ma dmar mo bum pa 'dzin pa/__byang du rgyal gdung ma ljang gu dung bsnams pa/__yid bzang ma ljang gu gser nya 'dzin pa/__de dag thams cad kyang dar dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa'o/__/phyi rol 'khor yug la mgon po bdun cu rtsa lnga ni/__shar du lha chen dbang phyug chen po dkar po tri shul 'dzin pa/__lhor brgya byin ser po rdo rje gdengs pa/__nub tu tshang pa ser po rin po che 'dzin=byang du khyab 'jug ljang gu 'khor lo=shar lhor 'dod pa'i dbang phyug dmar po mda' lnga dang 'od ma'i gzhu=lho nub tu tshogs bdag dkar po dgra s+t+wa=nub byang du g+h+ring gi ri ti dkar po rin po che'i sgrom bu=byang shar du gzhon nu gdong drug dmar po shak+ti dang mdung thung 'dzin pa ste lha chen brgyad/__shar du mtha' yas dkar po ut+pal=lhor 'jog po dmar po rin po che=nub tu stobs rgyu nag po sbrul=byang du rigs ldan ljang gu rin po che'i sgrom bu=shar lho nor rgyas ser po bum pa=lho nub tu dung skyong ljang gu dung =nub byang du pad+ma dmar po pad+ma 'dzin pa/__byang shar du pad+ma chen po dmar po rin po che dang sbrul zhags 'dzin pa gdengs ka dang sbrul mjug can te klu brgyad/__shar du pa wa sangs dkar po me tog ku mut+ta dang shing tog__/lhor phur bu mthing kha po ti bsnams pa/__nub tu zla ba dkar po mchog sbyin gyis me tog ku mut+ta 'dzin=byang du lhag pa ljang gu at+pal=shar lhor mig dmar dmar po bum pa dang me sgron=lho nub tu sgra gcan du kha stod mi la smad sbrul mjug can pad sdong dang ral gri=nub byang du nyi ma dmar ser pad+ma dang dbyug pa=byang shar du spen pa dmar nag dbyug to dang dgra s+t+wa 'dzin pa ste gza' brgyad/__/shar du brgya byin mig stong dkar ser rdo rje bsnams pa/__shar lhor me lha dmar po bgrang phreng 'dzin=lhor gshin rje sngo nag thod dbyug thogs pa/__lho nub tu bden bral smug nag dbyug pa dang ral gri 'dzin pa/__nub tu chu lha dkar dmar sbrul zhags bsnams pa/__nub byang du rlung lha ljang gu ba dan 'dzin pa/__byang du gnod sbyin ljang ser dbyug to bsnams pa/__byang shar dbang ldan thal skya rtse gsum 'dzin pa/__nub smad du lha mo gser mdog bum pa bsnams pa/__shar stod du nyi zla gnyis dmar dkar me tog 'dzin pa ste phyogs skyong bcu/__shar du smin drug dmar po rin po che'i gdu bu 'dzin=bum pa'i khri la gnas pa/__snal ma dkar po rna cha=khyu mchog gi khri la=mgo ser po gdu bu bsnams pa/__sha ba'i khri=lag dmar po lag gdub bsnams pa/__sbrul gyi khri=nabs so dkar po gdu bu 'dzin pa/__pad+ma la=rgyal dkar po rin chen 'dzin pa/__bum pa'i khrir=skag dkar po rin po che'i ga'u bsnams pa/__bya rog gi khrir gnas pa ste shar skar bdun/__mchu mthing kha snye ma 'dzin pa ma he'i khri la=bre ljang gu pad+ma bsnams pa rin po che'i khrir=dbo ser po mnyam bzhag gi steng na rin po che'i smyu gu 'dzin pa/__gser gyi khrir=me bzhi ser po pad dkar bsnams pa/__glang po che'i khrir=nag pa ljang gu pad+ma bsnams pa/__rma bya'i khrir=sa ri dmar po ri rab 'dzin pa/__spyang mo'i khrir=sa ga mthing kha rin po che'i phreng ba bsnams pa/__rta'i khrir gnas pa ste lho skar bdun/__lha mtshams dmar ser bum pa bsnams pa/__khyim bya'i khrir=snron dmar po pad+ma bsnams pa/__nang tshang can gyi gdan la=snubs ljang gu dbyug pa 'dzin pa/__sbal pa'i khrir=chu stod dmar po pad+ma 'dzin pa/__phub kyi khrir=chu smad dmar skya pad+ma dang bum pa 'dzin pa/__mi'i khrir=gro zhun dmar po pad+ma bum 'dzin kur ma'i khrir=byi zhun sngon po pad+ma bum 'dzin sre mong gi khrir gnas pa ste nub skar bdun/__mon gre dkar ljang ut+pal 'dzin pa glang dkar gyi khrir=mon gru dkar ljang pad+ma 'dzin pa 'bol stan la=khrums stod ljang gu ral gri 'dzin pa rta'i=khrums smad ser po dbyug pa bsnams pa rin po che'i khrir=nam gru ljang nag pad+ma 'dzin pa rta'i khrir=dbyug gu ljang gu go cha bsnams pa khyi'i khrir=bra nye sngo ljang 'khor lo 'dzin pa khri med pa ste byang skar bdun/__gnod sbyin lag na rdo rje can bzhi sngon po rdo rje 'dzin pa/__shar du gnod sbyin rdo rje 'chang dkar po/__lhor gnod sbyin ha ri ka sngon po/__nub tu pany+tsi ka dmar po/__byang du na rti ka ser po rnams lcags khrab gyon zhing mtshon cha thogs pa'o/__/shar du yul 'khor srung dkar po pi waM sbreng ba/__lhor 'phags skyes po sngon po ral gri 'dzin pa/__nub tu spyan mig bzang dmar po sbrul zhags 'dzin pa/__byang du rnam thos sras ljang ser ne'u le 'dzin pa/__bzhi ka'ang go cha can no/__/de ltar rang bzhin gyi dkyil 'khor de yi 'og tu gzugs brnyan shar ba ltar rdul tshon gyi dkyil 'khor yang de lta bu'i rang bzhin du gsal bar gyur/__ces brjod/__de nas lag pa gnyis khu tshur bcang la gung mo gnyis gshib te bsgreng /__mdzub mo gnyis ngos gnyis nas bkug ste sbyar ba spyi gtsug tu bzhag la gtsug tor gyi phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__hU~M hU~M/__rnam snang gi dbu'i gtsug tor ltar mi mngon par gyur/__lag pa g.yas khu tshur bcangs pa smin ma'i mtshams su bzhag pa mdzod spu'i phyag rgya dang /__na maH=a haM dzaHmdzod spu dkar po g.yas su 'khyil bar gyur/__lag g.yas khu tshur bcangs la gung mo dang srin lag gnyis brkyangs ste mthe'u'i drung du sbyar ba mig gi steng du bzhag pa spyan gyi phyag rgya dang /__na maH=dz+nyA nod+d+ha wa swA hA/__sangs rgyas kyi ye shes mnga' ba'i thugs su gyur/__phyag rgya de nyid las srin lag gi gnyis bsgreng ba de nyid las mthe'u chung bsgreng te sked pa'i phyag rgya dang /__na maH=ta thA ga ti saM b+ha wa swA hA/__sked pa skabs phyed pa dang ldan par gyur/__thal mo khong stong du sbyar la mdzub mo gnyis bkug ste nang du gzhug__/srin lag gnyis kyang de bzhin bya/__mthe bong dang mthe'u chung gnyis cung zad bkug__/gung mo gnyis gshib ste bsgreng ba mdzod kyi phyag rgya dang /__na maH=raM raM ra ra swA hA/__sku'i phyal zlum por gyur/__thal mo khong stong du sbyar la mdzub mo gnyis kyi ngos nas dkris pa go cha'i phyag rgya dang /__na maH=pra tsaN+Da badz+ra dz+wa la ya s+phu ra hU~M/__rdo rje'i go bgos par gyur/__de gnyis las srin lag gnyis dang mthe bong gnyis gcig tu sbyar ba ljags kyi phyag rgya dang /__na maH=ta thA ga ta dzi ha pad+ya d+harma pra tiSh+Tha ta swA hA/__ljags pad+ma ltar srab cing mnyen par gyur/__de nyid las mdzub mo gnyis dang srin lag gnyis bkug ste nang du sbyar/__mthe bong gnyis bsgreng ste cung zad bkug ste rtse mo gung mo la phyogs par byas/__mthe'u chung gnyis sngar bzhin byas pa zhal gyi phyag rgya dang /__na maH=ta thA ga ta ma hA wa ka tra bi shra dz+nyA na ma ho da ya swA hA/__zhal mchu bilba ltar dmar bar gyur/__de nyid las mdzub mo gnyis bkrol ba nang du bcug ste sgur por byas la stod de bzung ba mche ba'i phyag rgya dang /__na maH=ta thA ga ta ma hA daM Sh+Ta sa ra sa a gra saM pra sa ka sarba ta thA ga ta bi Sha ya sam+b+ha wa swA hA/__mche ba rno dkar tshad dang ldan par gyur/__de nyid las mdzub mo gnyis sbreng ste bkug la tshig gsum pa bkug pa'i phyag rgya dang /__na maH=a tsan+d+ya a rbud+d+ha ru pa wA ka pa dra shab+da bi shud+d+ha swA hA/__so so yang dag gi rig pa bzhi dang ldan par gyur/__thal mo khong stong du sbyar la mthe bong gnyis dang mthe'u chung gnyis nang du bcug pa gcig tu sprad pa'i phyag rgya dang /__na maH=da sha pa lAM ga d+ha ra hU~M pa~M dzaM swA hA/__stobs bcu dang ldan par gyur/__de nyid las mthe bong gnyis kyi rtse mor mdzub mo bkug ste sbyar la/__na maH=ta thA ga tA d+hr-i ti sa twa hi ta b+hurga ta ga ga na sa ma sa ma swA hA/__dran pa nye bar bzhag pa bzhi dang ldan par gyur/__de nyid las srin lag gnyis mthe bo'i steng du bzung la/__na maH=sarba d+harma sa man+ta prab+ta ta thA ga ta a nu ga ta swA hA/__chos thams cad mnyam pa nyid du rtogs par gyur/__lnga pa gsol ba gdab cing spyan 'dren pa ni/__lag tu me tog bcas thal mo sbyar te/__bcom ldan 'das byang chub rtogs pa'i dus na rtag tu 'gro ba gsum la chags par mdzad pas/__sems can gyi skal ba ji lta ba bzhin 'tshams par snang ba 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i rig sngags dang gsang sngags la sogs pa'i ngo bo nyid dag gis sems can rnams kyi don mdzad cing gang nas kyang mi 'byon/__gang du yang mi bzhud pa lags na/__'dir bdag cag rnams kyi rgyud sde las gsungs pa'i cho ga bzhin du rang bzhin dang gzugs brnyan gyi dkyil 'khor dbyer med par bskyed lags kyis/__bdag cag rnams kyi bsod nams spel ba'i slad du sku mi zad pa rgyan gyi bkod pa'i dkyil 'khor du mngon sum bzhugs shing byin gyi rlabs tu gsol/__zhes lan gsum brjod spos brtul rdor dril dar bcas/__ma lus sems can kun gyi mgon=bdud sde=dngos=bcom ldan rnam snang 'khor=bcom ldan bskal pa sogs/__chos rnams sogs/__'dir ni gzugs sogs/__sa ma ya s+t+waM/__zhes spyan drangs pa'i rang bzhin ye shes pa rnams gzugs brnyan gyi dkyil 'khor dang dbyer med du gyur par bsam mo/__/drug pa phyag mchod 'bul ba la bzhi las/__dang po ni/__'gro ba rgyud lnga 'khor ba'i dkyil 'khor du/__/sdug bsngal 'khrul 'khor gyis gzir 'gro gzigs nas/__/thugs rje sdug bsngal 'khrul 'khor 'joms mdzad pa/__/thugs rje'i bdag nyid khyed la phyag 'tshal lo/__/sems can smin cing grol bar mdzad pa'i phyir/__/sems can khams na bzhugs shing spyod gyur kyang /__/chags pas ma gos pad+ma ltar dag pa/__/'dod chags dag pa'i bdag nyid khyod la 'dud/__/sems can bkren pa chos kyi phongs gyur pa/__/ma rig thib po'i nang du song ba rnams/__/'phags pa'i nor bdun dag gis tshim mdzad pa/__/ye shes sgron me khyed la phyag 'tshal lo/__/sems can 'khor ba'i rgya mtsho nub pa la/__/thugs rje thabs dang shes rab grur zhugs nas/__/zhi ba rin chen gling mchog bskyel mdzad pa/__/kun gyi ded dpon khyod la kun nas 'dud/__/sems can las kyi chu bor gru nub rnams/__/dam chos bdud rtsi'i zam pas sgrol mdzad cing /__/'phags lam yan lag brgyad la sbyor mdzad pas/__/gsung gi mnga' bdag khyod la phyag 'tshal lo/__/gnyis pa phyi mchod ni thal mo sbyar la/__/rab 'byams zhing rnams mtha' yas par/__/bdag pos bzung dang ma bzung pa'i/__/dri zhim tsan dan ga bur dang /__/me tog dkar po'i chu gtsang bcas/__/legs sbyar bsil zhing gdung sel gyi/__/lha rdzas mchod yon dam pa yis/__/rang bzhin gzugs brnyan dkyil 'khor la/__/sngags pas nan gyis mchod par bya/__/mchod yon gyi phyag rgya dang /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__ga ga na sa ma sa ma swA hA/__rab 'byams=bdag pos=tsan+dan ta kar pri ga dang /__/gurguM ga bur dri zhim ldan/__/sbrul snying la sogs lhan skyes dang /__/sbyar dang yongs gyur dri bzang gis/__rang bzhin=sngags pas=dri chab rgyas/__na maH=bi shud+d+ha g+han+d+hod b+ha wa swA hA/__/rab 'byams=bdag pos=pad+ma ut+pal sna ma'i 'bras/__/na ga ge sar su nan ka/__tsam+pa a shwa ti la ka/__de sogs bkra shis me tog gis/__/rang bzhin=sngags pas=me tog rgyas/__na maH=ma hA ma r+t+ya byu ga te swA hA/__rab 'byams=bdag pos=a ka ru dang sgron shing dang /__/ga bur tsan+dan du ru ka/__sa la'i thang chu la sogs spos/__/rang bzhin=sngags pas=bdug spos rgyas/__na maH=d+harma d+hA tu a nu ga ta swA hA/__rab 'byams=bdag pos='bru mar dri zhim las skyes pa'i/__/mar me rnam pa sna tshogs dang /__nyi zla nor bu'i 'od la sogs/__/mun 'joms sgron me mngar ba yis/__/rang bzhin=sngags pas=mar me'i rgyas/__na maH=sarba ta thA ga ta ar tsi s+pha ra Na a wa b+ha sa ga ga nod ta ra b+h+yaHswA hA/__rab 'byams=bdag pos=gtsang zhing legs sbyar khan+d+ha'i zas/__/shing tog sna tshogs i kha ra/__/ma du shi ra bu ram zho/__/ro brgya ldan pa'i zas mchog gis/__/rang bzhin=sngags pas=zhal zas rgyas/__na maH=trai ya d+hi ka nA a ra ra ba ra ra bi la de wa lin+ta da hi swA hA/__rab 'byams=bdag pos=pi waM gling bu rnga sgra dang /__/lha yi rnga chen mu ran dza/__/rgyud mangs gser gyi gling bu'i phreng /__/glu gar rtse 'jo rol mo yis/__/rang bzhin=sngags pas=rgya bcas/__na maH=oM shAb+da pra tIts+tsha swA hA/__phyogs su gdugs dang ba dan rnams/__/kha dog sna tshogs du ma dang /__/rta babs bzang po rnams kyang ni/__/dril bu dang bcas rab tu 'bul/__/na maH=tshA tra pA ta g+haN+Da pra tIts+tsha swA hA/__zhes phyag rgya dang bcas pas 'bul/__de nas mchod bum rnams lag tu thogs te/__lha rdzas bum pa brgyan gyur ni/__/sman dang rin chen thams cad blug__/spos kyi chus ni rab tu bkang /__/ldum bu dag gis kha brgyan te/__/de ni 'bras bu kha yang mdzes/__/me tog spos la sogs pas brgyan/__/mgrin pa ras kyis bcings pa rnams/__/mkhas pas dkyil 'khor pa la 'bul/__/na maH=g+ha Ta pra tIts+tsha hU~M/__zhes sogs sngags rgyas 'bul/__de nas gos zung rnams thogs la/__lha yi gtso bo rnams la ni/__/ras ni zung re zung re 'bul/__/sems dpa' chen po phal rnams la/__/yar re yang ni dbul bar bgyi/__/na maH=badz+ra was+t+ra ye swA hA/__gsum pa yid mchod dang /__bzhi pa sgrub pa'i mchod pa gnyis sta gon ltar ro/__/bdun pa gtor ma 'bul ba ni/__'das gtor gsum rgyal gyis bsang /__swA b+ha was sbyangs/__stong pa'i ngang las oM las rin po che'i snod du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis byin gyi rlabs te/__oM bud+d+ha bai ro tsa na oM/__oM rat+na sam+b+ha wa traM/__oM pad+ma a mi d+he wa hriHoM karma a mo g+ha sid+d+hi AHpU tsa de wi traM mang+ga la de waM aSh+Ta sa pa ri wA ra a ka ro=btags pa lan gsum gyis dbul lo/__/mdun bskyed la dmigs te lha lnga dang sgeg sogs brgyad/__bkra shis pa'i lha mo brgyad sogs kyi sngags kyang cung zad re bzla'o/__/brgyad pa bum pa sgrub pa ni/__rnam bum/__oM trai lo kya bi dza ya hU~M phaTaHdang /__swA b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang a las zla ba'i steng du b+h+rU~M las rin po che'i bum pa mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang gzhal yas khang du gyur pa'i dbus su pad+ma 'dab ma bzhi pa'i lte ba dang 'dab bzhir oM hU~M trA~M hrIHAHlas dbus su rnam snang dkar po chos 'chad kyi 'khor lo 'dzin pa/__shar du mi bskyod pa sngon po sa gnon mnyam bzhag rdo rje can/__lhor rin chen 'byung ldan ser po mchog sbyin mnyam bzhag rin chen can/__nub tu snang ba mtha' yas dmar po mnyam bzhag pad+ma can/__byang du don grub ljang khu skyabs sbyin mnyam bzhag rgya gram can/__lnga ga'ang dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan cing zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung du bzhugs pa'i dam tshig pa dang rang 'dra'i ye shes kyi dkyil 'khor gnyis su med par gyur/__mchod yon dri chab me tog bdug spos mar me zhal zas rnams sngags rgyas dbul/__phyag 'tshal byang chub sems khyod la/__/phyag 'tshal byang chub 'byung khyod la/__/spyod gzugs khyod dang sa dang ni/__/pha rol phyin la phyag 'tshal lo/__/phyag 'tshal thog mar byed khyod la/__/stong pa nyid la 'dud phyag 'tshal/__/zhes bstod gzung thag blangs te/__oM bud+d+ha bai ro tsa na oM/__oM badz+ra a k+Sho b+h+yaHhU~M/__oM rat+na saM b+hA wa traM/__oM pad+ma a mi d+he wa hrIHoM karma a mo g+ha sid+d+hi a/__zhes pa rnams dril nas brgya rtsa bzlas te/__sngar bzhin mchod bstod dang dung chos kyi chu mchod yon phul bas lha tshogs 'od du zhu ste bum pa'i chur gyur par bsam mo/__/dgu pa phyi rol du gtor ma cha gsum smin gter gyi gsung ltar las/__bgegs kyi skabs badz+ra ma hA shrI'i tshab tu/__oM trai lo kya bi dza ya hU~M phaT/__rang nyid 'jig rten gsum rgyal gyi skur gyur/__na mo/__rje btsun sogs cha gsum gzhung ltar bya'o/__/bcu pa bdag nyid 'jug cing dbang blang pa ni/__slob dpon gyis las bum gyi chus khrus bya ba'i stang ka dang bcas/__ji ltar bltam pa sogs dang /__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ya hU~M/__maN+Dal 'jog__/sa gzhi spos chus sogs maN+Dal 'bul/__bla ma slob dpon dgongs su gsol/__/rig pa 'dzin pa bdag gis ni/__/bla ma dam par gsol 'debs kyis/__/bdag gi bla ma mdzad du gsol/__/zhes lan gsum gyis gsol ba btab/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/sogs lan gsum/__bu khyod ci la dga'/__skal bzang bdag bde chen la dga'/__bu tshur shog cig bde chen po/__/bla med spyod pa'i chu dbang sbyin/__/ma bsgral ba rnams bsgral bar bya/__/ma grol ba rnams grol bar bya/__/dbug ma dbyung rnams dbug dbyung zhing /__/mya ngan 'das pa thob pa'i phyir/__/bla ma la zhus khyod spro'am/__/zhes gsungs pa la/__spro lags/__bla med dkon mchog gsum po la/__/bdag ni rtag tu skyabs su mchi/__/bdag gis sangs rgyas bstan pa la/__/spyi dang mi 'gal legs gnas te/__/theg chen gsang sngags bya ba'i gzhung /__/khyad par dam tshig bdag gis bzung /__/yang dag nyid du bzung bar bgyi/__/theg pa chen po sngags kyi lha/__/don gcig gnyis med ye shes don/__/yang dag nyid du bdag gis bzung /__/sku yi rigs mchog chen po yi/__/dam tshig sdom pa la gnas te/__/sgrub pa dag kyang ci nus bcom/__/pad+ma'i rigs mchog dag pa yi/__/phyi nang gsang ba'i gsung bsgrags te/__/dam pa'i chos kyang ma lus bzung /__/rdo rje'i rigs mchog dam tshig ni/__/rdo rje dril bu phyag rgya yang /__/bla ma rdo rje rig brten pa/__/mtha' yas sems can don gyi phyir/__/gsang sngags dam tshig dbang gis blang /__/yang dag par ni bzung bar bya/__/byang chub sems mchog sgrub par bgyi/__/zhes lan gsum/__rdo rje mgor bzhag ste/__badz+ra sa ma ya hU~M/__lag gnyis thal mo khong stong du sbyar la mthe bong gnyis bsgrengs te dam tshig la gnas pa'i phyag rgya'i bar du me tog gi phreng ba bzung /__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__a sa me tri sa me sa ma ye swA hA/__thugs rje chen po mnga' ba yi/__/mgon po rnams kyi thugs kyis ni/__/rnam par sprul nas chos rnams kyi/__/mtshan nyid 'di dag rtogs par shog__/ces brjod nas me tog phul ba'i stang ka byas/__slar rang gi mgor 'jog nas/__oM bud+d+ha be ro tsa na oM/__dkyil 'khor lha tshogs mngon sum du mthong bar gyur/__dngos gzhi'i don du sa gzhi spos chus sogs kyis maN+Dal dang /__ston pa dpal ldan rdo rje 'dzin/__/gtso bo de la gang zhu ba/__/mgon po smra ba'i mchog gyur pas/__/dbang bskur ba yi cho ga gsung /__/zhes lan gsum/__dbang stegs dkyil 'khor gyi steng du/__rang nyid rdo rje sems dpa'i sku zla ba'i dkyil 'khor gyi nang na bzhugs shing zla ba'i dkyil 'khor 'od dang ldan pa phyag gnyis rdo rje dang dril bu bsnams pa dbu rgyan la sogs pa'i rgyan sna tshogs pas brgyan pa/__thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du rdo rje rtse lnga pas mtshan pa dang bcas pas 'khod pa'i steng du gdugs dkar po/__g.yas rgyal mtshan/__g.yon du ba dan/__nye 'khor du dung /__rnga sgra/__mchod pa'i sprin phung rab 'byams mtha' yas pa rnams kyis mchod par gyur/__bkra shis ni/__'jig rten 'di dang mtho ris gzhan dag na/__/rin chen rmad byung rgya chen mchod yon dang /__/de ni rdzogs pa'i sangs rgyas rin chen la/__/cis kyang grangs dang bsgrangs dang char mi chod/__/ngo mtshar shin tu rmad byung dpag med de/__/rdzogs pa'i sangs rgyas rin chen 'jig rten mchog__/ji ltar nga'i 'di de bzhin bden mchog na/__/bden pa 'dis ni shin tu bde legs shog__/zhi 'gog bdud rtsi shin tu gya nom gang /__/shAkya thub pas mnyam bzhag thugs chud pa/__/chos de dang ni mtshungs pa yod min te/__/de mngon byed na phyin chad mya ngan med/__/ngo mtshar shin tu rmad byung dpag med de/__/dam pa'i chos kyi rin chen 'jig rten mchog__/ji ltar nga'i=/__bden pa 'dis ni=/__rgyal bas gang dag gang zag brgyad gsung pa/__/de dag rnams ni skyes bu zung bzhi ste/__/sbyin gnas de dag sa steng shin tu dkon/__/de dag rnams la byin na dpag med 'gyur/__/ngo mtshar shin tu rmad byung dpag med de/__/dge 'dun rin chen gang ni 'jig rten mchog__/ji ltar nga'i 'di de bzhin bden mchog na/__/bden pa des ni shin tu bde legs shog__/de nas rigs lnga'i sku'am phyag rgya thogs la/__hU~M/__byang chub mchog dang sa gnon dang /__/mchog sbyin mnyam bzhag phyag rgya dang /__/skyabs kyi phyag rgya rnam pa lnga/__/rigs lnga'i phyag rgya'i dbang thob shog__/phyag rgya'i dbu rgyan spyi bor bkod pa dang bstun/__oM bud+d+ha bai ro tsa na oM/__badz+ra a k+Sho b+h+ya hU~M/__rat+na swA b+hA wa tra~M/__pad+ma a mi d+he wa hrIHkarma a mo g+ha sid+d+hi AHa b+hi Shiny+tsa hU~M/__rnam bum thogs la/__hU~M/__spros med spros bral chos kyi dbyings/__/bum pa zlum po chos dbyings gter/__/phan byed sman pa'i thugs yin te/__/'gro ba'i nad sel bkra shis shog__/oM hU~M trA~M hrIHAHa b+hi Shiny+tsa maM/__bum chu btung /__khrus bya/__bum par gnas pa'i rigs lnga'i sku las byung ba'i bdud rtsi'i rgyun gyis rim pa bzhin ngan song du skye ba dang 'khor ba tsam du skye ba'i rgyu'i nus pa 'joms pa dang /__gnyen po'i sa bon btab/__so skye'i lam nas brtsams te sa bcu'i bar gyi tshogs rnam pa gnyis rdzogs pa dang rgyal tshab kyi go 'phang thob pa'i sa bon rgyud la bzhag par gyur/__de nas rdo rje 'chang gi sku thogs la/__hU~M/__don dam bden pa'i chos nyid las/__/mi g.yo sems dpa'i mngon sum du/__/rigs bzhi rdo rje 'chang gnas pa/__/u pa ya yi dbang thob shog__/na mo/__phyogs bcu dus gsum gyi dkon mchog rnams kyi bden pa'i byin rlabs kyis/__/skal ldan rigs kyi bu rnams la/__/u pa la yi dbang bskur bas/__/rigs bzhi rdo rje 'chang gi go 'phang thob pa'i dbang dang ldan par gyur cig__/ye shes thig le las/__chu dang cod pan dbang bskur dag__/bya ba'i rgyud las rab tu grags/__/rdo rje dril bu ming gi dbang /__/spyod pa'i rgyud la rab tu grags/__/ces 'byung bas/__rnam snang mngon byang dang mthun par kha skong dang /__rig pa'i lha mo lngas cod paN spyi bor bcing par gyur/__oM badz+ra d+hA ti shwA ri badz+ri Ni oM a b+hi Shiny+tsa maM/__oM badz+ra badz+ri NaM hU~M a b+hi Shiny+tsa mAM/__oM rat+na badz+ri Ni trA~M a b+hi Shiny+tsa maM/__oM d+harma badz+ri Ni hrIHa b+hi Shiny+tsa maM/__oM karma badz+ri Ni AHa b+hi Shiny+tsa mAMHzhes rigs kyi lha mo lngas cod paN gyi dbang bskur bas sangs rgyas kyi mtshan dpe 'byung ba'i sa bon rgyud la bzhag pa yin no/__/de nas rdo rje dang dril bu bzung ste/__sangs rgyas kun gyi rdo rje'i dbang /__/de ring khyod la bskur bar bya/__/sangs rgyas kun tu rab bsgrub phyir/__/rdo rje 'di ni khyod kyis long /__/oM badz+ra a d+hi pa ti s+t+waM a b+hi Shiny+tsa mi tiSh+Tha badz+ra sa ma ya s+t+waM/__a ka ro sogs ces pas tshigs bcad dang /__sngags dang pos rdo rje'i dbang bskur bas sangs rgyas kyi thugs kyi sa bon thebs/__a kA ro'i sngags kyis dril bus dbang bskur bas gsung 'grub cing chos ston pa'i sa bon 'debs par byed pa yin no/__/de dag ni phyag mtshan gyi dbang ngo /__/rdor dril mgo bor bzung nas/__oM badz+ra satwa s+t+waM a b+hi Shiny+tsa mi badz+ra na ma a b+hi She ka ta te badz+ras twa/__zhes ming dbang bskur bas sangs rgyas kyi mtshan srid pa gsum du sgrogs pa'i sa bon 'debs par byed pa yin no/__/kri ya'i rdzas dbang nyer drug mdor bsdus bya bar spro na/__chos nyid rgya mtsho byang chub mchod rten dang /__/'dod 'byung dpag bsam rin chen ri rab che/__/yongs 'dus me tog bdud rtsi bum pa'i chu/__/'jam mnyen dar gyi lhab lhub rin chen khri/__/me tog chun phreng rnga yab dkar po dang /__/ras kyi rdul g.yab lha yi sbrang g.yab mdzes/__/bla bre rgyal mtshan tshad skyob gdugs dkar po/__/dar gyi lnga ldi dri med sku reg dang /__/dri zhim spos dang snying po rin chen 'bru/__/bya kr-i sman mchog seng ldeng chu dag dang /__/dbang lag kaN+Da ka ri la sogs pa/__/ston mchog thub pa'i dbang por phul ba yis/__/bkra shis dge ba'i rdzas mchog 'di rnams kyis/__/dbang bskur srid zhi'i dpal yon phun tshogs shog__/oM mang+ga laM a b+hi Shiny+tsa hU~M/__rgyas par mos na mdo dbang gi gzhung nyid du shes par bya'o/__/las rdor gyi mchod pa stegs la/__dri chab/__na maHsa man+ta bud+d+hA nAM/__bi shud+d+he gan+d+had+d+ho wa swA hA/__me tog ni/__na maH=ma hA mai tru b+hung+ge te swA hA/__spos/__na maH=d+harmA d+ha tu a nu ga ta swA hA/__mar me ni/__na maH=sarba ta thA ga ta artsi s+pha ra Na a ba b+ha sa ga ga nat+to te b+h+yaHswA hA/__zhal zas/__na maH=trai ya d+hI kA nAM a ra ra pa ra ra bi la de ba li ta ha hi swA hA/__zhes nyer spyod sngags rgyas mchod/__rjes dam tshig dbog pa ni/__de ring phan chad bu khyod kyis/__/dam pa'i chos dang byang chub sems/__/srog gi phyir yang deng phyin chad/__/yongs su btang bar mi bya'o/__/khyod kyis ser sna dang ni gang /__/sems can gnod par mi bya'o/__/yang dang yang du snying rje dang /__/byams pa'i sems ni nyer bzhag la/__/slob dpon brnyas par mi bya ste/__/'di ni sangs rgyas kun dang 'dra/__/dam tshig 'di dag sangs rgyas kyi/__/brtul zhugs bzang po khyod la bstod/__/ji ltar rang gi srog bsrung ba/__/de ltar khyod kyis 'di dag srungs/__/gtso bos ji ltar=sogs dang gtang rag maN+Dal/__deng nas brtsam te sogs spyi ltar bya ba yin no/__/slob ma gzhan 'jug pa rang gzhung ltar bya'o/__/gsum pa rjes kyi rim pa mchod pa 'bul zhing gsol ba gdab cing /__bsngo smon bya ba dkyil 'khor gshegs bsdu shis brjod bya ba'o/__/dang po ni mchod pa rnams bsang sbyangs byin rlabs sngar ltar byas la/__phyag mchod sogs bzhi po sta gon gyi skabs su bshad pa ltar bya'o/__/gsol ba gdab pa ni/__thal mo me tog dang bcas/__bla ma bcom ldan 'das snying rje chen po'i snying po can gyi dkyil 'khor chen po'i lha tshogs sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs dang bcas pa thams cad bdag la dgongs su gsol/__khyed rnams la mkhyen pa'i ye shes/__brtse ba'i thugs rje/__mdzad pa'i phrin las bsam gyis mi khyab pa mnga' ba lags pas/__phan bde'i 'byung gnas sangs rgyas kyi bstan pa rin po che phyogs thams cad du dar zhing rgyas par mdzad du gsol/__bstan pa'i rtsa lag dpal ldan bla ma dam pa rnams kyis gtsor mdzad bstan pa 'dzin pa'i dge ba'i bshes gnyen rnams kyi sku tshe dang phrin las kyi bar du gcod pa thams cad nye bar zhi bar mdzad du gsol/__bdag dang sems can thams cad kyi sdig pa dang /__sgrib pa dang /__dam tshig nyams chags thams cad zhi bar mdzad du gsol/__mtho ris dang thar pa dang /__thams cad mkhyen pa'i lam gyi bar du gcod pa dang /__mi dge ba dang /__nyon mongs pa dang /__shes bya'i sgrib pa thams cad zhi bar mdzad du gsol/__gnas skabs su yang las dang nyon mongs pa'i dbang gis 'byung ba'i gnod pa dang /__sdug bsngal gyi bye brag chen po bco brgyad dang /__bgegs rigs stong phrag brgyad cu dang /__log 'dren dang /__gza' dang /__rgyu skar dang /__byad stems dang /__pha rol gyi rig sngags las gyur pa'i gnod pa thams cad zhi bar mdzad=me dang chu dang sa g.yo ba la sogs pa byung ba las gyur pa'i gnod pa dang /__lo nyes dang /__dgra'i gnod pa la sogs pa'i gnod pa bcu drug dang /__mu ge dang /__mi nad dang /__phyug nad dang /__nad bzhi brgya rtsa bzhi/__dbul zhing 'phongs pa dang /__dus ma yin par 'chi ba'i sdug bsngal dang /__de dag gi rgyu bsam sbyor ngan pa thams cad zhi bar gyur/__khyad par du yang bdag cag 'khor dang bcas pa rnams kyi sngon gyi las las gyur pa dang /__'phral gyi rkyen las gyur kyang rung ste/__phyi nang gi nye bar 'tshe ba dang /__lus sems la gnod pa byed pa'i gdon bgegs dang /__nad la sogs pa lus kyi sdug bsngal dang /__sems kyi yid mi bde ba dang /__skal ba ngan pa dang /__rmi lam ngan pa dang /__mtshan ma ngan pa dang /__lus dang /__srog dang /__longs spyod dang /__skal ba dang /__dge ba bsgrub pa'i bar du gcod pa thams cad nye bar zhi bar mdzad du gsol/__mdor na bdag gzhan sems can thams cad kyi gnas skabs su mi mthun pa'i phyogs thams cad nye bar zhi nas/__'og min gyi srid pa'i mthar thug pa'i 'jig rten pa'i dngos grub mtha' dag 'grub pa dang /__mthar thug sgrib gnyis bag chags dang /__bag chags ma lus pa spangs pa'i phyag rgya chen po mchog gi dngos grub tshe 'di nyid la 'grub par mdzad du gsol/__zhes dge rtsa byang chub tu bsngo zhing smon lam gdab/__gnyis pa dkyil 'khor gshegs bsdu ni/__lag gnyis thal mo khong stong du sbyar la/__mthe bong gnyis sgreng ba dam tshig gi phyag rgya spyi bor bkrol zhing /__na maHsa man+ta bud+d+ha nA/__a sa me tri sa me sa ma ye swA hA/__zhes lan gsum brjod mthar/__rang bzhin gyi dkyil 'khor brten pa dang /__gzugs brnyan gyi dkyil 'khor dang /__bum pa'i lha rnams kyi ye shes pa dang bcas pa chos sku'i ngang du gshegs par gyur/__ces dang /__oM/__khyed kyi sems can=sogs dang rol mo dang bcas/__oM a kA ro sogs/__brjod cing de kho na nyid dran pas rdo rje'i rtses dbang ldan gyi rtsig pa nas g.yas bskor gyis gshegs/__rdul tshon mtha' nas dbus su bsdu/__shar lho'i tshang thig nas gtso bo'i bar dbyi/__ras bris yin na/__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang sogs kyis brtan bzhugs bya/__rdul tshon ras bris gang yin kyang dkyil 'khor du lha tsag bkod pa la/__bdag dang 'gro la=zhes me tog dor/__gsum pa shis pa brjod pa ni/__zhal nas gsungs pa'i/__phun sum tshogs pa sogs dang /__sangs rgyas gtso la sogs/__deng 'dir bde legs shog__/ces bkra shis rgya cher brjod cing rol mo'i sgra snyan cing rgyun ring ba rdzogs par bya'o/__/slar smras pa/__'di ltar sgrub pa'i dge tshogs rin chen ni/__/nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i rjes 'gro zhing /__/de kun bstan dang 'gro bar yongs su bsngo/__/brlab chen byang chub spyod pa mthar phyin shog__/'di la byis blos nongs pa ci mchis pa/__/bla ma snang mdzad chen po'i spyan sngar bshags/__/phan bde'i 'byung gnas bstan pa rin po che/__/mi nub dar zhing rgyas la yun gnas shog__/ces pa'ang mdo dkyil u pa zur phyung 'di la lha lnga ma dang /__bcu gsum/__nyer gcig__/go drug pa sogs bzhugs pa las 'dir phyi ma ltar gsal bar bkod pa 'di ni go 'jo rag dgon mchog sprul rin po ches sgrub mchod 'dzug bzhed kyis 'di ltar bris zhes bskul ba bzhin mkhyen brtse'i dbang po'i byin rlabs cha tsam thob pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos bklag chog tu bkod pa 'dis kyang byang chub kyi sems gnyis rang gzhan thams cad kyi rgyud la skye ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM/__//__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]