JKCL-KABUM-03-GA-116

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:53, 3 December 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གི་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ།
Wylie title dpal sa skya pa phun tshogs pho brang gi bdag chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' bsod nams kyi zhabs brtan bkra shis 'khyil pa JKCL-KABUM-03-GA-116.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 116, Pages 429-430 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal sa skya pa phun tshogs pho brang gi bdag chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' bsod nams kyi zhabs brtan bkra shis 'khyil pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 429-430. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་གུས་འབངས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་མངོན་པར་དད་ཅིང་དང་བ་དང་། ཉེ་ཆར་མཁྱེན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཤིང་རྟ་ས་ག་ཟླ་བའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གིས་བདག་མེད་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ནོད་དེ་ས་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢༣ལ་གཟིམ་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa'ang gus 'bangs 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rang nyid kyi mngon par dad cing dang ba dang /__nye char mkhyen sprul rin po che rab gsal zla bas bkra shis lha rdzas bcas gsung bskul gyis mtshams sbyar te shing rta sa ga zla ba'i rnal 'byor dbang phyug gis bdag med sprul pa'i dkyil 'khor du dbang nod de sa drug pa'i rtogs pa brnyes pa'i dmar phyogs kyi rgyal ba gnyis pa'i tshes 23la gzim khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du gsol ba btab pa bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/____/sarba dA mang+ga laM/____/shu b+haM//

[edit]
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གི་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། ངོ་མཚར་ཕུན་ཚོགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཡི། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །གནས་གསུམ་ཌཱ་ཀི་གུར་ཞལ་ཆོས་སྲུང་དང་། །ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་རྒྱ་མཚོས་ཤིས་པ་སྩོལ། །ངག༷་གི་འདོད་པ་འཇོ་བའི་མཁྱེན་གཏེར་ལྷ། །དབ༷ང་བཅུ་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་མཆོག །འཇམ་མགོན་ས་ཆེན་བླ་མ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཀུན྄༵་དག྄༵འ་སྙིང་པོའི་གསུང་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར། །བསོ༷ད་ནམ༷ས་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་ལེགས་མཆོད་དེ། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་མཛད་པ། །བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་དཔ྄༵ལ་གྱུར་དོན་གཉིས་ལྡན། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་བཟང༷་པོས༷་མཛེས། །འཇི༷གས་བྲལ༷་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོ་རུ། །ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །གསང་གསུམ་ནོར་བུ་ལྷུན་པོའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། །བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་མུན་མཐའ་དག་གཞིལ་བ་དང་། །ཕྱོགས༷་ལས༷་རྣམ༷་པར་རྒྱལ྄༵་བའི་བ་དན་ཕྱར། །ཕྲིན་ལས་གདུགས་དཀར་ཡངས་པས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གུས་འབངས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་མངོན་པར་དད་ཅིང་དང་བ་དང་། ཉེ་ཆར་མཁྱེན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཤིང་རྟ་ས་ག་ཟླ་བའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གིས་བདག་མེད་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ནོད་དེ་ས་དྲུག་པའི་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢༣ལ་གཟིམ་ཁང་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

dpal sa skya pa phun tshogs pho brang gi bdag chen rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' bsod nams kyi zhabs brtan bkra shis 'khyil pa zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__ngo mtshar phun tshogs 'chi med grub pa yi/____/rtsa brgyud bla ma yi dam dkyil 'khor lha/____/gnas gsum DA ki gur zhal chos srung dang /____/nor lha gter bdag rgya mtshos shis pa stsol/____/ngagaX gi 'dod pa 'jo ba'i mkhyen gter lha/____/dbaXng bcu grub pa yongs kyi 'khor los bsgyur/____/rig 'dzin bye ba'i gtsug gi nor bu mchog__/'jam mgon sa chen bla ma zhabs brtan gsol/____/kuna?~X dga?~X' snying po'i gsung ngag rin chen gter/____/bsoXd namaXs rgyal mtshan rtse mor legs mchod de/____/bshad dang sgrub pas phyogs bcur khyab mdzad pa/____/bdag chen rdo rje 'chang dbang zhabs brtan gsol/____/srid zhi kun gyi dpa?~Xl gyur don gnyis ldan/____/mkhas dang grub pa'i rnam thar bzangaX posaX mdzes/____/'jiXgs bralaX rdo rje'i khri 'phang mthon po ru/____/zhabs pad bskal pa rgya mtshor rtag bzhugs gsol/____/gsang gsum nor bu lhun po'i gzi 'od kyis/____/bstan 'gro'i rgud mun mtha' dag gzhil ba dang /____/phyogasaX lasaX rnamaX par rgyala?~X ba'i ba dan phyar/____/phrin las gdugs dkar yangs pas khyab gyur cig__/ces pa'ang gus 'bangs 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rang nyid kyi mngon par dad cing dang ba dang /__nye char mkhyen sprul rin po che rab gsal zla bas bkra shis lha rdzas bcas gsung bskul gyis mtshams sbyar te shing rta sa ga zla ba'i rnal 'byor dbang phyug gis bdag med sprul pa'i dkyil 'khor du dbang nod de sa drug pa'i rtogs pa brnyes pa'i dmar phyogs kyi rgyal ba gnyis pa'i tshes 23la gzim khang bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du gsol ba btab pa bzhin 'grub par bla ma rgyal ba sras bcas kyis byin gyis brlab tu gsol/____/sarba dA mang+ga laM/____/shu b+haM//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: