JKCL-KABUM-03-GA-088

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:33, 3 December 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་འདེབས་ཀུན་བཟང་དབང་བཞིའི་ཞལ་སྐོང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཚམས།
Wylie title lam 'bras brgyud 'debs kun bzang dbang bzhi'i zhal skong bstan pa'i rgyal mtshan mtshams JKCL-KABUM-03-GA-088.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 88, Pages 349 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lam 'bras brgyud 'debs kun bzang dbang bzhi'i zhal skong bstan pa'i rgyal mtshan mtshams. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 349. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

ཞེས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའོ།།

zhes 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis mdzad pa'o//

[edit]
ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་འདེབས་ཀུན་བཟང་དབང་བཞིའི་ཞལ་སྐོང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཚམས། འོག་མིན་ལྷུན་གྲུབ་ཡང་རྩེའི་དབེན་གནས་སུ། །གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེའི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོའི་མགོན། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་དྲིན་ཅན་རྗེ། །བློ་གཏེར་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྨད་རྨ་ལུང་བྲག་རིའི་དབེན་གནས་སུ། །གསང་ཆེན་ཟབ་མོའི་ལམ་མཆོག་འཁྲུལ་མེད་ལ། །རྩེ་གཅིག་བརྩོན་པས་འཁོར་འདས་རོ་མཉམ་གཟིགས། །ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་ཞབས་ལ༴ །གྭ་གུ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཚལ་དུ། །གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་གྱི། །དབང་བཞིའི་ལམ་གྱིས་སྐུ་བཞིའི་རང་ཞལ་མཐོང་། །འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ༴ །བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་གར་གྱི་རྣམ་རོལ་བའི། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཞེས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའོ།། །།
[edit]

lam 'bras brgyud 'debs kun bzang dbang bzhi'i zhal skong bstan pa'i rgyal mtshan mtshams/__'og min lhun grub yang rtse'i dben gnas su/____/gsang chen rgyud sde'i shing rta 'khor lo'i mgon/____/snyigs dus bstan 'gro'i dpal mgon drin can rje/____/blo gter dbang po'i zhabs la gsol ba 'debs/____/mdo smad rma lung brag ri'i dben gnas su/____/gsang chen zab mo'i lam mchog 'khrul med la/____/rtse gcig brtson pas 'khor 'das ro mnyam gzigs/____/chos kyi nyi ma'i zhabs la=____/gwa gu byang chub shing gi nags tshal du/____/gsang chen slob bshad zab mo'i nyams len gyi/____/dbang bzhi'i lam gyis sku bzhi'i rang zhal mthong /____/'jam dbyangs rgyal mtshan zhabs la=____/bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du/____/yongs rdzogs bstan pa'i mnga' bdag 'jam pa'i dbyangs/____/ngur smrig 'chang ba'i gar gyi rnam rol ba'i/____/chos kyi blo gros zhabs la gsol ba 'debs/__zhes 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis mdzad pa'o//____//_

Footnotes

Other Information