JKCL-KABUM-03-GA-082

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:04, 17 November 2021 by WikiBot2015 (talk | contribs) (Created page with "{{Khyentse Metadata |classification=Tibetan Publications |subclass=Tibetan Texts |collectiontitle=chos kyi blo gros bka' 'bum |collectiontitletib=ཆོས་ཀྱི་བ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

Wylie title JKCL-KABUM-03-GA-082.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume Expression error: Unrecognized word "ga"., Text 82, Pages (Folios to )
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation
Genre "GA" is not a number.

"GA" is not a number.

[edit]
བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་པད་མོར། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཇ༵མ་དབྱང༵ས་བླ་མ་གང་དེའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །བློ༵་གྲོས༵་རྒྱ༵་མཚོ༵་མདོ་སྔགས་ཤིང་རྟ་ཆེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས༵་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོ༵ས་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །པ༵དྨའི་ཟབ་གསང་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ། །ཡེ༵་ཤེས༵་རྡོ༵་རྗེ༵་ཉིན་མོ་བྱེད་པ་ཡི། །ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་སྨྱོ་ཤུལ་སྲས་མོ་རིག་འཛིན་ལྷ་མོས་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

bka' babs bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang /____/pad+ma'i rgyal tshab pad+ma mdo sngags gling /____/'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhabs pad mor/____/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/____/'ja~Xm dbyanga~Xs bla ma gang de'i rnam par 'phrul/____/blo~X grosa~X rgya~X mtsho~X mdo sngags shing rta che/____/byang chub sems dpa' chosa~X kyi~X blo~X gro~Xs la/____/snying nas gsol 'debs bdag rgyud byin gyis rlobs/____/pa~Xd+ma'i zab gsang bstan pa phyogs bcur spel/____/ye~X shesa~X rdo~X rje~X nyin mo byed pa yi/____/thugs rgyud dgongs pa'i byin rlabs 'pho ba dang /____/bsam don chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs/____/zhes pa'ang smyo shul sras mo rig 'dzin lha mos bskul ngor rang nyid kyis smras pa dge'o//____//__

Footnotes

Other Information