DKR-KABUM-11-DA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:20, 1 December 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྟག་ལྷ་ཁྲི་བཙན་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
Wylie title stag lha khri btsan mched brgyad kyi gsol mchod phrin las thogs med DKR-KABUM-11-DA-016.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 11, Text 16, Pages 94 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Stag lha khri btsan mched brgyad kyi gsol mchod phrin las thogs med. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 11: 94. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity ge sar
Colophon

།ཅེས་བརྗོད་ལས་མཇུག་སྤྱི་ལྟར་བསྡུ། ཞེས་པའང་འཇམ་དཔལ་ཡ་མ་རཱ་ཛའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་རྟོགས་ལྡན་ཕྲིན་ལས་བློ་གྲོས་ནས་རྟེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བྲིས་པ་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

/ces brjod las mjug spyi ltar bsdu/_zhes pa'ang 'jam dpal ya ma rA dza'i rnal 'byor pa phyag rdzogs zung 'jug gi rtogs ldan phrin las blo gros nas rten bcas gsung bskul ngor mang+ga la shrI b+hU tis bris pa bzhed don lhun gyis 'grub pa'i rgyur gyur cig

[edit]
༄༅། །སྟག་ལྷ་ཁྲི་བཙན་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་བཞུགས། ཨོཾ་སྭ་སྟི། ཟས་སྣ་གསང་གསུར་སོགས་འདུ་བྱས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཀྱཻ། ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་རྩལ། །ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྱུང་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །འགག་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལས། །ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་མྱུར། །སྲིད་པའི་ལྷ་རབས་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྟག་ལྷ་ཁྲི་བཙན་མཆེད་བརྒྱད་ནི། །སྐུ་མདོག་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར། །སྤྱན་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་ཁྲོ་གཉེར་འཁྲུགས། །སྐུ་ལ་བེར་དམར་ཟངས་ཁྲབ་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་བ་དན་དམར་པོ་འཕྱར། གཡོན་པས་ཞགས་པ་དགྲ་ལ་འདེབས། །དབུ་ལ་སྟག་ཞུ་བྱ་སྒྲོས་བརྒྱན། །སྐུ་ལ་སྟག་གཟིག་སློག་པ་གསོལ། །རྟ་སྨུག་རྟིང་དཀར་རྒྱན་སྟེང་འགྱིངས། །ཞབས་གཉིས་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས། །མེ་རླུང་འཚུབས་པའི་དབུས་ན་བརྗིད། །འཁོར་དུ་རང་འདྲ་དཔག་མེད་བཅས། །དད་དང་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །གནས་འདིར་བྱོན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས། །ཐུགས་དང་མཐུན་པའི་དམ་ཚིག་རྫས། །ཅིར་ཡང་འཆར་བས་དགྱེས་པར་བསྐང༌། །འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆགས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །འགོ་བའི་ལྷ་མཆོག་ཆེན་པོ་རྣམས། །གུ་རུའི་རྒྱལ་ཚབ་མཁས་གྲུབ་དབང༌། །སྐལ་བཟང་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླང་དམ་བཅས་བཞིན། །བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བ་དང༌། །ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་དབྱར་རྔ་པའི། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ཐུགས་མཐུན་ཞིང༌། །བཤད་སྒྲུབ་སྤང་རྟོགས་གོང་འཕེལ་མཛོད། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་ནོར་སྲུངས། །སྣོད་བཅུད་དགེ་བཅུའི་དཔལ་གྱིས་མཐོ། །བདེ་སྐྱིད་དབྱར་མཚོ་བཞིན་དུ་རྒྱས། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་ལ། །འགལ་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སྲུངས། །མཐུན་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་སྒྲུབས། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་གང་དྲན་པའི། །དོན་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་ལས་མཇུག་སྤྱི་ལྟར་བསྡུ། ཞེས་པའང་འཇམ་དཔལ་ཡ་མ་རཱ་ཛའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་རྟོགས་ལྡན་ཕྲིན་ལས་བློ་གྲོས་ནས་རྟེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བྲིས་པ་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
[edit]

@#/_/stag lha khri btsan mched brgyad kyi gsol mchod phrin las thogs med bzhugs/ oM swa sti/_zas sna gsang gsur sogs 'du byas la byin gyis brlabs te/_kyai/_chos nyid stong pa chen po'i rtsal/_/chos can rten 'byung sgyu ma'i 'phrul/_/'gag med cir yang 'char ba las/_/legs nyes stangs 'dzin phrin las myur/_/srid pa'i lha rabs mthu bo che/_/stag lha khri btsan mched brgyad ni/_/sku mdog bskal pa'i me ltar 'bar/_/spyan bgrad mche gtsigs khro gnyer 'khrugs/_/sku la ber dmar zangs khrab gsol/_/phyag g.yas ba dan dmar po 'phyar/_g.yon pas zhags pa dgra la 'debs/_/dbu la stag zhu bya sgros brgyan/_/sku la stag gzig slog pa gsol/_/rta smug rting dkar rgyan steng 'gyings/_/zhabs gnyis rol pa'i stabs kyis bzhugs/_/me rlung 'tshubs pa'i dbus na brjid/_/'khor du rang 'dra dpag med bcas/_/dad dang gdung bas spyan 'dren na/_/gnas 'dir byon la dgyes par bzhugs/_/thugs dang mthun pa'i dam tshig rdzas/_/cir yang 'char bas dgyes par bskang*/_/'gal 'khrul nyams chags mthol zhing bshags/_/'go ba'i lha mchog chen po rnams/_/gu ru'i rgyal tshab mkhas grub dbang*/_/skal bzang don brgyud nyi ma yi/_/spyan sngar khas blang dam bcas bzhin/_/bstan 'gro'i bde skyid 'phel ba dang*/_/khyad par dpal ldan dbyar rnga pa'i/_/lung rtogs chos kyi rgyal mtshan bsgrengs/_/bstan 'dzin skyes bu'i phrin las sgrubs/_/dge 'dun 'dus pa'i thugs mthun zhing*/_/bshad sgrub spang rtogs gong 'phel mdzod/_/bstan pa'i sbyin bdag mi nor srungs/_/snod bcud dge bcu'i dpal gyis mtho/_/bde skyid dbyar mtsho bzhin du rgyas/_/chos bzhin spyod pa'i gang zag la/_/'gal rkyen phyi nang bar chad srungs/_/mthun rkyen ji ltar bsam pa sgrubs/_/mdor na yid la gang dran pa'i/_/don kun lhun gyis 'grub par mdzod/_/ces brjod las mjug spyi ltar bsdu/_zhes pa'ang 'jam dpal ya ma rA dza'i rnal 'byor pa phyag rdzogs zung 'jug gi rtogs ldan phrin las blo gros nas rten bcas gsung bskul ngor mang+ga la shrI b+hU tis bris pa bzhed don lhun gyis 'grub pa'i rgyur gyur cig

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: