DKR-KABUM-04-NGA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:13, 10 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་སྦྱང་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ།
Wylie title sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i mtshan nas brjod de gsol ba gdab cing mchod 'bul gyi cho ga sgrib gnyis kun sbyang phan bde'i mchog stsol DKR-KABUM-04-NGA-013.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 13, Pages 199-213 (Folios 1a to 15a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i mtshan nas brjod de gsol ba gdab cing mchod 'bul gyi cho ga sgrib gnyis kun sbyang phan bde'i mchog stsol. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 199-213. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Colophon

།ཅེས་པའང་དམ་པའི་སྤང་རྟོགས་ནོར་བུའི་མཛོད་མངའ་རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་བསམ་གཏན་ལྷུན་གྲུབ་ནས་སྐྱེད་མའི་སྒྲིབ་སྦྱང་ཆེད་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཚན་འབུམ་གྱི་འཇུག་ཏུ་གསོལ་བའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཚིག་སྦྱོར་ཕལ་ཆེར་ཡང་རྗེ་དེའི་གསུང་འབའ་ཞིག་བསྡེབས་ཏེ་ཤཱཀྱའི་རྗེས་འཇུག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཁྱེན་སྤྲུལ་རབ་གསལ་ཟླ་བའམ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དབེན་པའི་རི་ངོགས་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱིལ་བུ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་གྲིབ་བསིལ་གྱིས་མཛེས་པར་བྲེས་པ་འདིས་ཀྱང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྒྱུར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་མཛད་དུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཾ།།

/ces pa'ang dam pa'i spang rtogs nor bu'i mdzod mnga' rnam 'dren bla ma khyab bdag bka' 'gyur ba chen po karma bsam gtan lhun grub nas skyed ma'i sgrib sbyang ched du bka' bstsal ba ltar rje btsun brtan pa'i 'khor lo mi pham rnam par rgyal bas mtshan 'bum gyi 'jug tu gsol ba'i dgongs don bzhin tshig sbyor phal cher yang rje de'i gsung 'ba' zhig bsdebs te shAkya'i rjes 'jug gter chen bla ma mkhyen sprul rab gsal zla ba'am 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis dben pa'i ri ngogs bsam gtan gyi spyil bu byang chub shing gi grib bsil gyis mdzes par bres pa 'dis kyang*/_mkha' khyab kyi sems can thams cad phyir mi ldog pa'i sa la dbugs dbyung ba'i rgyur smon pa bzhin 'grub pa bla ma rgyal ba sras dang bcas pas mdzad du gsol/_sarba dA ka l+yaM//

[edit]
༄༅། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཆོ་ག་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་སྦྱང་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཡེ། མཚན་མཆོག་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་མཆོག །དད་པས་མཆོད་ལས་ཕན་བདེའི་དཔལ། །རྟག་སྩོལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་བཏུད་ནས། །དེ་མཉེས་ཆོ་གའི་ལས་རིམ་འཆད། དེ་ཡང་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ལེའུ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ཡང་སྒྲོན་མ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ངེས་པར་བསྲེགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། གང་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་ཐོས་པ་དེ་ཡང་དེ་དག་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་བའི་རྒྱུ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་པ་ཡང་མུན་པ་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་ཡང་མུན་པ་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་མཚོན་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་དུ་མ་འགྲུབ་པའི་ཕན་ཡོན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱི་བར་འདོད་པས་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཆོ་གའི་རིམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་གནས་ནས་ཆེས་ལེགས་པའི་ཕྱིར་དེའི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལའང་གཉིས། ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་དང༌། ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་ཕྱག་བདར་སྐྱང་ནུལ་བྱས་པའི་གུང་དུ་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་བྲིས་འབུར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་ཡི་གླེགས་བམ་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་སོགས་དང་ལྡན་པ་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་བ་གཙང་ཞིང་དག་པར་བཤམས། གཞན་ཡང་ཁྲུས་བུམ། མཎྜལ། དྲི་བཟང་གིས་སྦགས་པའི་འབྲུ། རོལ་མོའི་རིགས་བྱེད་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཉེར་བསྡོགས་སུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། གྲུབ་ན་སྐབས་འདིར་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་དང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྙུང་ཆོག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཚུལ་བཞིན་བླངས་ནས་རྒྱུད་སྡོམ་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཁྱིམ་པ་སོགས་ལ་ལྷག་པར་གལ་ཆེ་ཞིང༌། མ་གྲུབ་ཀྱང་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དད་པ་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་བཞག་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔ་དྲོའི་ཆར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འཁོད་པས་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། བདག་དང་འགྲོ་བ༴ ནམ་མཁའི་གནས་སུ༴ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང༴ བདག་དང་མཐའ༴ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ༴ སོགས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་སྦྱར། མཆན། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ལན་གསུམ་ཅི་རིགས་བརྗོད་དེ་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ། གཉིས་པ་ས་གཞི་བྱིན་བརླབ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། །ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུས། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་གདན་འཛོམས་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། །མཆོད་པའི་ཚོགས་སུ་སྦྱར་བ་འདི་དག་ཀུན། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྨོན་ལམ་ལས་གྲུབ་པའི། །བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང་རྣམས་བཞིན། །རིན་ཆེན་ས་གཞི་མཉམ་ཡངས་བདེ་འཇམ་གསལ། །མེ་ཏོག་གཅལ་བཀྲམ་ཙན་དན་དྲི་བསུང་ལྡང༌། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་བྱེ་མ་གྲམ་བུར་བརྡལ། །ནོར་བུའི་ཕ་གུས་མཐའ་བསྐོར་ཡིད་འོང་བའི། །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྗོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན། །གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་མེ་ཏོག་རྒྱན་ཕྲེང་སོགས། །ཕུན་ཚོགས་ཞིང་གི་བཀོད་པས་བརྒྱན་གྱུར་ཅིག །གསུམ་པ་ཁང་བཟང་བྱིན་རླབས་ནི། དབུས་སུ་རིན་ཆེན་བདུན་འབར་གཞལ་མེད་ཁང༌། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དགེ་རྩ་ལས་བྱུང་བའི། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས། །གཞལ་མེད་ཁང་མཆོག་ཆེན་པོ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །བཞི་པ་གདན་ཁྲི་བྱིན་རླབས་ནི། དེ་དབུས་རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨའི་གདན། །མཛེས་ཤིང་ཡངས་པར་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པ་ཡི། །མོས་པའི་ཡུལ་བྱས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །སོ་སོར་འཚམ་པའི་གདན་བཟང་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ལྔ་པ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ལྷ་མིའི་ཡོ་བྱད་མཆོག །རོལ་མོ་རྒྱན་ཕྲེང་ཞལ་ཟས་ན་བཟའ་སོགས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྨོན་ལམ་ལས་བྱུང་བའི། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་སྐྱབས་གསུམ་བཀའ་སྡོད་བཅས། །ཉོན་མོངས་འགྲོ་ལ་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །དཔག་མེད་ཞིང་ནས་ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་བཞུགས་གསོལ། །བསྡུ་ན་གོང་གི་ཁང་བཟང་གདན་ཁྲི་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དོར་ཏེ། གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་མེ་ཏོག་རྒྱན་ཕྲེང་མཛེས། །རིན་ཆེན་ཁང་བཟང་བཀོད་ལེགས་གདན་ཁྲི་བཅས། །ཕུལ་བྱུང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །རྒྱས་བསྡུས་གང་ལྟར་ཡང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་བརྗོད། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་དང་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། དྲི་བཟང་པོའི་སྤོས་བཏུལ་ཏེ་དད་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱ་བ་སྟེ། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་བ་རབ་ཏུ་བྱིན། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་གྲོལ། །ཚད་མེད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཆར་འབེབས་པའི། །བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་དེང་འདིར་དགོངས་པར་མཛོད། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །འགྲོ་བའི་དོན་བརྩོན་སེམས་དཔའ་འཁོར་དང་བཅས། །གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ཏེ། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་བཞུགས་གསོལ། །ཞེས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཆུ་བཟེད་ཞལ་དུ་བསྒྲེངས་ཏེ། སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་སྣོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས། །ལེགས་འོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་དྲི་བཟང་ཆུ། །མཆོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་ཆབ་གཙང་སྦྲེང་འདིས་ཀྱང༌། །འགྲོ་ཀུན་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་ཞི་གྱུར་ཅིག །དཱུརྦའི་ཆུན་པོས་ཆུ་བླངས་ཏེ། ཞབས་བསིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས། ཟག་པ་ལས་གྲོལ་མཚན་དཔེའི་རེ་ཁཱ་ཅན། །ངང་པའི་མཆོག་ལྟར་འོད་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་ཞབས། །བསིལ་བྱེད་ཕུལ་བས་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་རྒྱུད། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའི་མཆོག་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཁྲུས་གསོལ་བ་ནི། ཏིང་འཛིན་ལས་གྲུབ་དྲི་ཞིམ་གཙང་ཁང་དུ། །ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་དག་པའི་ཁྲུས་མཆོག་གི །སྲི་ཞུ་བརྩོན་པས་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །ཉེས་པའི་རྙོགས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། སྐུ་ཕྱི་དང་རྒྱན་གོས་ཕུལ་བ་ནི། དྲི་བཟང་ངད་ལྡང་ཡིད་འོང་ལྷ་ཡི་གོས། །རིན་ཐང་གཞལ་མེད་ནོར་བུའི་རྒྱན་བཟང་ཟུང༌། །མཛེས་པའི་སྐུ་ལ་དྲིལ་ཕྱིས་ཀླུབས་པའི་མཐུས། །མཚན་དཔེའི་རྒྱན་དང་བག་ཡོད་གོས་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་སུ་ཝཱསྟྲ་ཨཱ་ལཾ་ཀ་ར་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། བསྡུ་ན་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བ་ནས་འདི་ཡན་ཆད་མ་བགྱིས་ཀྱང་རུང༌། གཉིས་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་གཏན་པ་མེད་པའི་མཐུས། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འབྱོར་པས་འཁྱུད་པའི་ཁྲིར། །ཀུན་ཁྱབ་བརྩེ་བའི་སྤྱན་ཡངས་མ་རྨད་པས། །ཕུན་ཚོགས་མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཞེས་གསོལ་བས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་རང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་དགྱེས་ཤིང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་བདག་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་པས་བཞུགས་པར་གྱུར། གསུམ་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འགྲེང་སྟེ་གནས་ལྔ་ས་ལ་ཕབ་སྟེ་འདུད་པའི་ཕྱག་དག་དྲན་དང་བཅས་པས་འཚལ་བཞིན། ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། ན་མོ་སུ་ཤྲཱི་ཡེ། ན་མོ་ཨུཏྟ་མ་ཤྲཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་སོགས་དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན་དང༌། བསྡུ་ན། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་སྨན་པ་དང༌། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བདེ་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང༌། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དང༌། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་དོན་དང་སྨན་པ་དང་བདེ་བའི་སླད་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ད་ལྟ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ། ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་རབ་ཏུ་འཛིན་པ། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་རབ་ཏུ་མཛད་པ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་མཛད་པ། ཆོས་ཀྱི་ཆར་རབ་ཏུ་འབེབས་པ། ཆོས་ཀྱི་རྔ་རབ་ཏུ་རྡུང་བ། ཆོས་ཀྱི་རྔ་བོ་ཆེ་རབ་ཏུ་རྡུང་བ། ཆོས་ཀྱི་དུང་རབ་ཏུ་འབུད་པ། ཆོས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་རབ་ཏུ་སྒྲེང་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་ཚིམ་པར་མཛད་པ། ཉམས་བག་ཏུ་སྤྱོད་དུ་འཇུག་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང༌། དེའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཞི་བ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་དང༌། འཕགས་པ་ས་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཞབས་འབྲིང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡིད་འོང་རྫིང་བུའི་ནགས་ན་གནས་པ་ཡི། །འཆར་ཀའི་པདྨ་ཁ་འབུས་བྱེ་འདྲ་བ། །ལག་གཉིས་སྤྱི་བོར་ཐལ་སྦྱར་བསྟོད་དབྱངས་བཅས། །ལུས་དཔག་མེད་པར་སྤྲུལ་ནས་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ནས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །བླ་མ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱིན་བརླབས་པ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་པས། །མཁའ་ལྟར་མི་གཡོ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མངའ་བ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་ཕ་རོལ་བྱོན་པ་ཡི། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ལ། །རྒྱལ་བ་རང་བྱུང་ཀུན་མཁྱེན་བདེར་གཤེགས་སོགས། །མཚན་གྱི་སྙན་པ་སྲིད་མཐར་རབ་གྲགས་པ། །ཐོས་དང་དྲན་པས་དོན་ཀུན་གྲུབ་མཛད་པའི། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀུན་འབྱུང་མུན་པའི་ས་བོན་མཐར་མཛད་ཅིང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཟུག་རྔུའི་རྩ་བ་དྲུང་ནས་འབྱིན། །རྒྱལ་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་སོགས། །ཐེག་གསུམ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་མཆོག་གིས་ཐེག་མཆོག་སེང་གེའི་དབྱངས། །སྒྲོག་ཚེ་ལྷར་བཅས་གདུལ་བྱའི་འཁོར་དབུས་སུ། །བསྟན་མཆོག་འཛིན་དང་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱུན་ཞུགས་ཕྱིར་འོང་ཕྱིར་མི་འོང་ལ་སོགས། །དགྲ་བཅོམ་རིགས་གྱུར་སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་དང༌། །ཚོགས་ན་སྤྱོད་དང་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ཡི། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་འཕྲུལ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པའི་དཔལ། །ཉེ་བར་དགོངས་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །ལུས་འདི་ཞིང་རྡུལ་མཉམ་པར་རབ་སྤྲུལ་ནས། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པས། །རྟག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་དང༌། སྐབས་འདིར་སྤྲོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་གཞན་དག་གིས་མཛད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་བསྟོད་པ་སོགས་ཀྱང་སྦྱར་ཞིང་མ་གྲུབ་ཀྱང་ཆད་པའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་སྦྱར་ཏེ། ཟླ་བའི་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སོགས་རིགས་འགྲེ་ནས། ཉི་ཟླ་སྒྲོན་མ༴ །བཟང་པོ་དམ་པའི་དཔལ༴ །རྗེས་སྤྱོད༴ །སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ཡིད་ལ་མཛད་པ་རྣམ་གྲངས་བསྙེངས་པ་དང་བག་ཚ་བ་དང་བྲལ་བས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་རྒྱལ་པོ༴ །ཁོན་དང་རྒྱགས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པ༴ །རིན་ཆེན་གཟུགས་བཀོད་འོད་སྣང༴ །བདུད་དང་ཡིད་གཉིས་ཀུན་འཇོམས་རྣམ་གནོན༴ །སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་འབྱུང་བའི་དཔལ༴ །རིན་ཆེན་གདུགས་འཕགས་སྣང་ལ༴ །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུལ་བ་ལ༴ །སྐྲག་མེད་མུན་བྲལ་ཏིང་འཛིན་མངོན་འཕགས་རྒྱལ་པོ༴ །དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་མཛད་ཉོན་མོངས་བསྐྱོད་ལ༴ །ཤིན་ཏུ་ཡོངས་བསྒྲགས༴ །གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དཔལ༴ །དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ༴ གསེར་འོད་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་ལ༴ །ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོ༴ །སྨན་གྱི་བླ་བཻཌཱུརྻ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ༴ །འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་སོ་སོའི་མཚན་ནས་བརྗོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གྲུབ་ན་ལུས་ཕྱག་དངོས་སུ་འཚལ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར། མ་གྲུབ་ན་དད་མོས་རྩེ་གཅིག་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང༌། མཚན་དེ་དག་ཁྲི་འབུམ་ལ་སོགས་པའི་གྲངས་བསགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བའི་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་སོགས་བསྡུས་ཏེ་སྦྱར་ཀྱང་རུང་ཞིང་དེ་སྐབས་འདིར་སྨོས་པའི་མཚན་བཟུང་བའི་ཕན་ཡོན་གྱི་གཙོ་བོ་འདི་དག་ཐོས་ཤིང་དྲན་པས་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་ནམ་ཡང་མི་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་སྟེ་གཞན་དུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས་འདིར་མདོ་སྡེ་བསྐལ་བཟང་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོང་གི་མཚན་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལྔ་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ་དང༌། ཐར་པ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པའི་མདོ། དཔང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་དང༌། ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་མདོ་དེ་རྣམས་ནས་གླེང་གཞི་དང་གཞུང་ཏུ་བསྟན་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་གྱི་ཆོ་ག་དང༌། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཛད་པའི་མཚན་འབུམ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ཚང་བའམ་མིན་ཀྱང་རང་གིས་གང་འདོད་པ་དེ་དག་ཁོལ་བུར་ཕྱུང་སྟེ་བརྗོད་ལ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་ཀྱང་རུང་བའོ། །གཉིས་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། སྤྲོ་ན་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་འབྲིང་གི་སྐོར་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་སྦྱར་ཞིང༌། འདིར་དཀྱུས་ཙམ་དུ། མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་སོགས་ནས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །ཞེས་པའི་བར་དང༌། རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་ལྡན་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། །རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་བདུན། །སྒྲུབ་རྫས་སྣ་ཚོགས་བདུད་རྩི་སྨན་མཆོག་དང༌། །བསྟོད་དབྱངས་རོལ་མོ་ལྷ་རྫས་ཁྲུས་རྒྱན་དང༌། །རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ། །བདག་གཞན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུར་བྱས་པའི། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཟག་མེད་མཆོད་པ་བཅས། །མ་ལུས་ལུས་མེད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གཏེར། །བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་དང༌། རིན་ཆེན་མཎྜལ་བྱི་དོར་བྱས་ཏེ་འབྲུ་སྨན་སོགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་བཀོད་བཞིན་པས་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་སོགས་གྲངས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་འབུལ་མཐར། ཧོཿ འདི་ལྟར་དངོས་སུ་བཤམས་དང་མོས་པའི་མཐུས། །རབ་འབྱམས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་བཀོད་པ་འདི། །ངོ་བོ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལས། །རྣམ་པ་མ་ལུས་འདོད་དགུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བྱེད་ལས་ཟག་མེད་མཆོག་གི་བདེ་སྟེར་བ། །ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་ཁྱབ་དུས་ཀུན་རྒྱུན་མི་འཆད། །ལྷུན་གྲུབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལགས་ན། །མཚུངས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་བཞེས་ནས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཞིང༌། །ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དཔལ་རྣམས་དང༌། །བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གཟུངས་རོལ་མོ་བཅས་བྱའོ། །གསུམ་པ་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མངའ་བདག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོན་དང་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་ཤེས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། སྒོ་གསུམ་ནས་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་གང་དང་ཅི་བགྱིས་པ་ཐམས་ཅད་གནོང་ཞིང་འགྱོད་པ་དྲག་པོས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །སླན་ཆད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྡིག་ལྟུང་གི་དངོས་པོ་ཡ་ང་བ་བགྱིད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མངའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ནོངས་པ་ཅན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་མཛད་ནས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་འདི་ཉིད་དུ་དག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བའི་ཆོས་འདི་ཉིད་དུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱི་མའི་མུ་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བདག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དམ་པར་གྱུར་ནས་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་ཞིང་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་སྒྲུབ་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་སྟོབས་བཞིའི་གནད་དང་ལྡན་པས་བརྗོད། དྲུག་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་སོགས་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་རྒྱས་པར་མོས་ན་ཁོ་བོའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ས་སྙིང་མཆོད་ཆོག་ལས་བྱུང་བའི་མདོའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚིག་ལྷུག་སྤེལ་ཏེ་སྦྱར་ཞིང༌། བསྡུ་ན། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང༌། །སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན༴སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་སྦྱར། མཆན། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང༌། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང༌། །གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །ཞེས་བརྗོད། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གྲངས་གསོག་པའི་ཚེ་མཚན་ནས་བརྗོད་པ་ཉེར་གཅིག་གམ་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པའི་མཚམས་སུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་རེ་དང་སྤེལ་ན་བསག་སྦྱང་སྟོབས་སུ་ཆེ་བས་རྒྱས་པར་གོང་ལྟར་ལྕོགས་ན་དང༌། མིན་ཀྱང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཙམ་དང༌། འདི་ཡང་སྐབས་སུ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ཨོཾ། སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང༌། །གདོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་སྣང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱིས། །ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །རང་སེམས་རྣམ་རྟོག་འཁྲུལ་པའི་ཉེས་པ་ཡིས། །མ་དག་ནོངས་པར་བཟུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །འདི་ལྟར་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུར་རོ་གཅིག་པའི། །ཡང་དག་དོན་ལ་མི་ཕྱེད་ཡི་རང་ངོ༌། །མཉམ་ཉིད་ངང་ནས་ཐུགས་རྗེའི་རོལ་པ་ཡིས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐོར། །སྐུ་གསུམ་རོལ་པ་ནམ་ཡང་མི་ཟད་པའི། །རྟག་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་དགེ་ཞིང་ལེགས་པའི་ལམ། །རང་གྲོལ་དོན་གྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་དེ་དག་སྤེལ་ཏེ་རེས་མོས་སུ་བྱ་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཚོགས་བསགས་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ་བའི་རིགས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། སྒྲིབ་སྦྱང་སོགས་འགལ་རྐྱེན་སྦྱང་བའི་རིགས་ལ་སྡིགས་བཤགས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བྱ་བ་སོགས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་འཕྲུལ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། གང་ལྟར་ཡང་བར་མཚམས་ཅི་རིགས་པར་འདོད་པའི་དོན་འགྲུབ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་འདི་ཡང་བྱ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ། མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས། སྐྱོབ་པའི་ནུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་ལགས་པས་དེང་འདིར་བདག་ཅག་གིས་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་ཕྱག་མཆོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པའི་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུའི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། དེ་དག་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་བདག་དང་དམིགས་ཡུལ་འབྲེལ་ཐོག་གིས་མཚོན་པའི་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེང་ནས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་དང་མི་འབྲལ་བའི་དལ་བའི་རྟེན་ཐོབ་པ་དང༌། གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་དད་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེས་སུ་སློབ་ཅིང་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པ་དང༌། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཉོན་མོངས་པ་རགས་ཤིང་བློ་ཡི་སྟོབས་དམན་པ་སོགས་སྐྱོན་དང་ཉེས་པའི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་ནམ་ཡང་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དག་པའི་ཞིང་དུ་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྙིང་པོ་རུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབད་པ་མེད་པར་ངང་གིས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཤིང༌། ཞིང་དེའི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། བསྙེན་བཀུར་བགྱིད་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ། ཡང་དག་པར་མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང༌། གཞན་ལ་ཆོས་བསྟན་པ་སོགས་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་སློབ་པའི་རྣམ་ཐར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཞིང༌། གང་དག་བདག་གི་ཕ་མ་དང་དགྲ་གཉེན་གྱིས་མཚོན་མིང་ཙམ་ཐོས་པ་ཡན་ཆད་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྟོབས་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་དམ་པ་རྟེན་འདིར་དབང་ཐོབ་པ་བདག་གི་མོས་གུས་དང་བསོད་ནམས་ལྷག་བསམ་གྱི་སྟོབས་དང་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་སློབ་པ་ལམ་གྱི་དུས་སུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཞལ་བཞེས་བསླུ་བ་མེད་པས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བདུན་པ་གཟུངས་བཟླ་བ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་སླར་ཡང་གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མོ་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་དག་པའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་སུ་ཁྱབ་སྟེ་དེ་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེས་རྗེས་སུ་དགོངས། མ་དག་པའི་འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཀླས་པ་རྣམས་སུའང་འོད་ཟེར་ཆེན་པོས་སྣང་བར་མཛད་དེ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པ་བསལ་ནས་ལམ་དང་ལམ་གྱི་རྟེན་ལ་བཀོད། སླར་དག་པའི་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་དང་མདུན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་དང་དམིགས་ཡུལ་ལ་རེག་པའི་མོད་ལ་ཉོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སངས། བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རུང་བའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའི་གནས་སུ་དབུགས་དབྱུང་བར་བསམ་ཞིང༌། གཟུངས་བུམ་བསྒྲུབས་ན། སྐུའི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་བུམ་ཆུ་ལའང་ཁྱབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲཱྀ་ད་ཡ། ཨ་ནུ་ག་ཏེ་ཨོཾ་ཀུ་རུཾ་གི་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་ལན་གཅིག་བཟླས་ཀྱང་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད་སྟོང་དུ་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའང་ཟད་པར་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་གསུངས་པ་ཉིད་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ་ཞིང༌། རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བྱེ་ཡུངས་དང་གཤིན་པོའི་རུས་བུ་སོགས་ལ་ཕུས་གདབ་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་སྣང་བ་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པར་ཤེས་ཤིང༌། སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ། སྤང་རྟོགས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན། སེམས་ཅན་ལ་དགོངས་པའི་ཐུགས་རྗེ་སོགས་དང་མཚན་ཙམ་བཟུང་ཡང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགེ་བ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་སྩོལ་བ་ལ་སེམས་དྭངས་པའི་དད་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ནམ་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ། ནམ་བདག་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་སྙམ་པ་འདོད་པའི་དད་པ། བདག་གཞན་གྱི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བསྔོ་བའི་འབུལ་བ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་རྣམས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད། སྤྲོ་ན་མཚན་སྔར་བཏོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཡོན་སོགས་དང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སྡེའི་ཚོགས་ཀྱང་གསལ་དག་སྙན་གསུམ་དང་ལྡན་པས་བཀླག་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་དངོས་དང༌། ཞར་བྱུང་འཕྲོས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཆོད་བསྟོད་ནི། མཆོད་པའི་ཚོགས་གསར་དུ་བཤམས་པའམ་ཁ་གསོས་ཏེ། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་མི་རྣམས་དང༌། །ཕྱོགས་བཅུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཆོད་པ་རྣམས། །ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་གཙོ་ལ་འབུལ། །མཆོག་གི་མཆོད་པ་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །མཆོད་གཟུངས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད་ལ། ཕྱོགས་བཅུའི་འགྲོ་ལ་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །ཕྱོགས་བཅུར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལེགས་བསྐོར་བས། །ཕྱོགས་བཅུའི་འགྲོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་མཛད་པའི། །ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྟོད་དེ་སྨོན་ལམ་བྱ་བ་ནི། དེང་འདིར་མདོ་སྡེའི་ཆོ་ག་ཇི་བཞིན་དུ། །རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་སོགས་མཐུས། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་དང༌། །རྒྱལ་སྲས་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་དང༌། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་ཐུགས་དམ་གང་བཅས་པ། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཐུབ་བསྟན་དར་ཞིང་བསྟན་འཛིན་ཞབས་པད་བརྟན། །མི་བདག་ཆོས་ལྡན་འབངས་རྣམས་དགེ་ལ་འཁོད། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་ལ་མོས། །ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་ཆད་དེ། །བྱམས་པའི་སེམས་ལྡན་ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས། །སྒྲིབ་བྱང་ཚོགས་རྫོགས་བྱང་ཆེན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང༌། མཛད་པ་སྨོན་ལམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཚུལ། །བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་འདྲ་བར། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་ཀྱང་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་པས་མཚོན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའང་གདབ། གཉིས་པ་བཟོད་གསོལ་ནི། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགྱིས་པ་དང་ནི་བགྱིད་བསྩལ་བ། །དེ་ཀུན་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་པས་ནོངས་པ་བཤགས། གསུམ་པ་རྟེན་ཡོད་ན་དེ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། སོགས་བརྗོད་ལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར། མེད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མཐར། མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་ལགས་ཀྱིས་སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཞེས་བསྐུལ་བས་སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བྱོན་པར་མོས། བཞི་པ་དགེ་རྩ་བསྔོ་བ་ནི། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་སོགས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་མཚོན་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའང་བྱ་ཞིང༌། ལྔ་པ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོགས་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྤང་རྟོགས་མངོན་གྱུར་ཏེ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མའི་འོད། །ཆེས་ཆེར་རབ་འབར་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་དབྱིག །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འགོག་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་སྡུག་བསྔལ་ལས། །རྣམ་པར་སྒྲོལ་ནུས་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི། །གསུང་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཀུན་འབྱུང་སྡུག་བསྔལ་འཆིང་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང༌། །བསྟན་མཆོག་འཛིན་དང་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །མཐའ་ཡས་སྐྱེ་དགུའི་མགོན་གྱུར་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ཉན་རང་དགེ་འདུན་ཚོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་དེ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པར་བྱའོ། །སྔར་བསྒྲུབས་པའི་གཟུངས་བུམ་གྱི་ཆུ་དང༌། བྱེ་ཡུངས་སོགས་ཀྱང་རུས་བུ་དང༌། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ས་ལ་གཏོར་བ་དང་རང་གཞན་གྱིས་འཐོར་འཐུང་སོགས་བགྱིས་ཀྱང་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་བྱང་ཞིང༌། གནས་ངན་ལས་དབུགས་དབྱུང་བ་སོགས་ངན་སོང་སྐྱོབ་པའི་ཆོ་ག་ལས་གསུང༌། གཉིས་པ་འཕྲོས་དོན་ནི། དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཆོ་ག་སྔ་མ་ནི་མདོ་སྡེ་འགའ་ཞིག་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྟ་བུར་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་མོས་ན། རྟེན་དང་མཆོད་པ་དངོས་སུ་བཤམས་པ་འབྱོར་ན་ལེགས་ཀྱང་ཡིད་ཀྱིས་དམིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་ཙམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་པ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ། ཨེ་མ་ཧོ། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གྱི། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི། །འོད་ཟེར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དྲན་བྱས་ནས། །བདག་མེད་ངང་ནས་བྱམས་སོགས་བཞི་ལྡན་པར། །འོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་དམིགས་མཚན་ནས་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཚན་གང་འདོད་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བརྗོད་ལ། མཐར། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཇི་སྙེད་པ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བདག་གིས་ཞིང་མ་ལུས་པའི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་མཆོག་ཏུ་བཏུད་དེ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱི་མའི་མུ་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་གསོལ་བ་གང་བཏབ་པའི་འབྲས་བུ་རྟེན་འདིར་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་དང༌། བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་པ་བདག་གཅིག་པུས་སྤྱོད་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཅེས་གསོལ་ཏེ། གཟུངས་བཟླ་ན་འདིར་སྦྱར། ཇི་སྙེད་སུ་དག་མའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་བཟང་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་བཅས་བགྱིས་པས་ཀྱང་རུང་ཞིང༌། དེ་ལས་གཞན་ཆོ་གའི་རིམ་པ་མ་གྲུབ་ཀྱང་འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གང་དང་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་མཚན་ནས་བརྗོད་པ་འབའ་ཞིག་པས་ཀྱང་དོན་འགྲུབ་པ་སྟེ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། འཆག་ཅིང་འདུག་དང་འགྲེང་དང་ཉལ་བ་དང༌། །མི་གང་ཐུབ་པའི་ཟླ་བ་དྲན་བྱེད་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་རྟག་ཏུ་སྟོན་པ་བཞུགས། །དེ་ནི་རྒྱ་ཆེར་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་ཆགས་ཐོགས་དང་བྲལ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་དུ་སྣང་བས་གང་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ལ་དེ་མ་ཐག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པ་ནི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལྟར་རོ། །རྡུལ་བྲལ་ཡང་དག་གཟིགས་པས་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །ལེགས་བྱས་ཤིང་རྟས་དད་པའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །མགྲོན་བོས་ཚོགས་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་འདི། །སྲིད་ཞིའི་འབྱོར་བ་འབུམ་གྱིས་མཚོན་ནུས་མིན། །དེ་ཕྱིར་དད་དང་མོས་པའི་ལྷག་བློ་ཡིས། །ཚད་མའི་གསུང་བཞིན་མཚན་ནས་བརྗོད་པའི་ཐབས། །གསར་སྤེལ་གང་དེའི་ཨུཏྤལ་དོ་ཤལ་ཡང༌། །རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་རྒྱན་དུ་འབུལ། །གང་ལས་ཐོབ་པའི་ལེགས་བྱས་བདུད་རྩིའི་འཛུམ། །དམིགས་ཡུལ་གྱིས་མཚོན་མཐའ་ཀླས་འགྲོ་སིམ་སྟེར། །ཕན་བདེའི་འོད་ཟེར་བྱེ་བས་འཁྱུད་བཞིན་དུ། །མི་ཡི་སེང་གེའི་གོ་འཕང་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དམ་པའི་སྤང་རྟོགས་ནོར་བུའི་མཛོད་མངའ་རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་བསམ་གཏན་ལྷུན་གྲུབ་ནས་སྐྱེད་མའི་སྒྲིབ་སྦྱང་ཆེད་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཚན་འབུམ་གྱི་འཇུག་ཏུ་གསོལ་བའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཚིག་སྦྱོར་ཕལ་ཆེར་ཡང་རྗེ་དེའི་གསུང་འབའ་ཞིག་བསྡེབས་ཏེ་ཤཱཀྱའི་རྗེས་འཇུག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཁྱེན་སྤྲུལ་རབ་གསལ་ཟླ་བའམ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དབེན་པའི་རི་ངོགས་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱིལ་བུ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་གྲིབ་བསིལ་གྱིས་མཛེས་པར་བྲེས་པ་འདིས་ཀྱང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྒྱུར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་མཛད་དུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཾ།། །
[edit]

@#/_sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i mtshan nas brjod de gsol ba gdab cing mchod 'bul gyi cho ga sgrib gnyis kun sbyang phan bde'i mchog stsol zhes bya ba bzhugs so// @#/_na mo gu ru bud+d+ha bo d+hi satwa ye/_mtshan mchog nor bu'i cod pan mchog_/dad pas mchod las phan bde'i dpal/_/rtag stsol de bzhin gshegs btud nas/_/de mnyes cho ga'i las rim 'chad/_de yang dkon mchog brtsegs pa'i sgo mtha' yas pa'i gzungs kyi le'u las/_sangs rgyas rnams la phyag 'tshal lo zhes brjod pa de yang sgron ma chen po yin te/_nyon mongs pa rnams nges par bsregs par 'gyur ba yin no/_gang dag gis de bzhin gshegs pa rnams kyis mtshan thos pa de yang de dag gis mya ngan las 'das ba'i rgyu chen por 'gyur ro/_/de bzhin gshegs pa rnams kyi mtshan brjod pa yang mun pa dang 'bral bar 'gyur la/_de bzhin gshegs pa rnams kyi mtshan thos pa yang mun pa dang 'bral bar 'gyur ro/_/zhes sogs gsungs pas mtshon gnas skabs mthar thug gi dgos pa du ma 'grub pa'i phan yon spyi dang bye brag dpag tu med pa mdo sde rnams las rgya cher gsungs pa la mchog tu gus pa'i yid ches kyis rang gzhan gyi don du sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i mtshan nas brjod cing gsol ba gdab pa kha ton du bgyi bar 'dod pas rgyud sdom pa dang ldan pa'i sgo nas cho ga'i rim pa 'di lta bu zhig la gnas nas ches legs pa'i phyir de'i tshul 'chad pa la gsum/_sbyor ba/_dngos gzhi/_rjes so/_/dang po la'ang gnyis/_cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba dang*/_cho gar gtogs pa'i sbyor ba'o/_/dang po ni/_gnas khang phyag bdar skyang nul byas pa'i gung du stegs bu gru bzhi par ston pa shAkya'i rgyal po gtso bor gyur pa'i sangs rgyas dang byang sems kyi sku bris 'bur theg pa che chung gi mdo yi glegs bam sku gdung cha brgyad sogs dang ldan pa bkram pa'i mdun du chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod mchod pa'i yo byad ci 'byor ba gtsang zhing dag par bshams/_gzhan yang khrus bum/_maN+Dal/_dri bzang gis sbags pa'i 'bru/_rol mo'i rigs byed sogs 'og tu dgos pa'i yo byad thams cad nyer bsdogs su bya'o/_/gnyis pa ni/_grub na skabs 'dir don yod zhags pa dang bcu gcig zhal gyi snyung chog las 'byung ba ltar yan lag brgyad pa'i gso sbyong tshul bzhin blangs nas rgyud sdom ldan du bsgrub pa khyim pa sogs la lhag par gal che zhing*/_ma grub kyang khrus dang gtsang sbra sngon du 'gro bas dad pa dang nges 'byung byang chub kyi sems la blo bzhag pa dang bcas te snga dro'i char bde ba'i stan la 'khod pas thog mar skyabs su 'gro zhing sems bskyed pa ni/_bdag dang 'gro ba=_nam mkha'i gnas su=_sangs rgyas chos dang=_bdag dang mtha'=_sems can thams cad bde ba=_sogs rgyas par spro na sbyar/_mchan/_sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog rnams la/_/byang chub bar du bdag ni skyabs su mchi/_/bdag gis sbyin sogs bgyis pa'i bsod nams kyis/_/'gro la phan phyir sangs rgyas 'grub par shog_/ces lan gsum ci rigs brjod de dmigs pa rnams la yid rtse gcig tu gzhol/_gnyis pa sa gzhi byin brlab pa ni/_dkon mchog rin chen gsum gyi bden pa dang*/_/sangs rgyas byang chub sems dpa'i byin rlabs dang*/_/tshogs gnyis yongs rdzogs mnga' thang chen po dang*/_/chos dbyings rnam dag bsam mi khyab pa'i mthus/_/bde gshegs rnams kyis mdo las gsungs pa bzhin/_rgyal ba sras bcas gdan 'dzoms dkyil 'khor dang*/_/mchod pa'i tshogs su sbyar ba 'di dag kun/_/sras bcas rgyal ba'i smon lam las grub pa'i/_/bde ba can sogs dag pa'i zhing rnams bzhin/_/rin chen sa gzhi mnyam yangs bde 'jam gsal/_/me tog gcal bkram tsan dan dri bsung ldang*/_/gser dngul mu tig bye ma gram bur brdal/_/nor bu'i pha gus mtha' bskor yid 'ong ba'i/_/me tog sna tshogs ljon shing chu mtshos brgyan/_/gser gyi dril bu me tog rgyan phreng sogs/_/phun tshogs zhing gi bkod pas brgyan gyur cig_/gsum pa khang bzang byin rlabs ni/_dbus su rin chen bdun 'bar gzhal med khang*/_/'jig rten las 'das dge rtsa las byung ba'i/_/shin tu rnam dag de bzhin gshegs pa'i gnas/_/gzhal med khang mchog chen po 'byung gyur cig_/bzhi pa gdan khri byin rlabs ni/_de dbus rin chen seng khri pad+ma'i gdan/_/mdzes shing yangs par phyogs bcur bzhugs pa yi/_/mos pa'i yul byas rgyal ba sras dang bcas/_/so sor 'tsham pa'i gdan bzang 'byung gyur cig_/lnga pa mchod pa byin rlabs ni/_phyi nang kun tu lha mi'i yo byad mchog_/rol mo rgyan phreng zhal zas na bza' sogs/_/sras bcas rgyal ba'i smon lam las byung ba'i/_/kun bzang mchod pa'i sprin gyis mdzes gyur cig_/phyogs dus kun na skyabs gsum bka' sdod bcas/_/nyon mongs 'gro la mkhyen brtses rab dgongs nas/_/dpag med zhing nas thogs med rdzu 'phrul gyis/_/'dir gshegs mchod sprin rgya mtsho'i dbus bzhugs gsol/_/bsdu na gong gi khang bzang gdan khri mchod pa byin rlabs dor te/_gser gyi dril bu me tog rgyan phreng mdzes/_/rin chen khang bzang bkod legs gdan khri bcas/_/phul byung mchod pa'i sprin gyis khyab gyur cig_/rgyas bsdus gang ltar yang mchod pa'i sprin gyi gzungs brjod/_gnyis pa dngos gzhi la dang po spyan 'dren ni/_dri bzang po'i spos btul te dad pa'i sems rtse gcig tu bya ba ste/_ma lus sems can kun gyi mgon gyur cing*/_/bdud sde dpung bcas mi bzad 'joms mdzad lha/_/dngos rnams ma lus ji bzhin mkhyen gyur pa'i/_/bcom ldan 'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol/_/bcom ldan bskal pa grangs med du ma ru/_/'gro la brtse phyir thugs rje rnam sbyangs shing*/_/smon lam rgya chen dgongs pa yongs rdzogs pa'i/_/khyed bzhed 'gro don mdzad dus 'di lags na/_/de phyir chos dbyings pho brang lhun grub nas/_/rdzu 'phrul byin rlabs sna tshogs ston mdzad cing*/_/mtha' yas sems can tshogs rnams bsgral ba'i phyir/_/yongs dag 'khor dang bcas te gshegs su gsol/_/sems can kun la bde ba rab tu byin/_/srid pa gsum gyi sdug bsngal kun las grol/_/tshad med rnam pa sna tshogs char 'bebs pa'i/_/bde gshegs sras bcas deng 'dir dgongs par mdzod/_/phyogs bcu'i zhing na rdzu 'phrul sna tshogs kyis/_/'gro ba'i don brtson sems dpa' 'khor dang bcas/_/gdul bya'i yul la thugs rjes brtser dgongs te/_/'dir gshegs mchod sprin rgya mtsho'i dbus bzhugs gsol/_/zhes spyan drangs pa la mchod yon gyi chu bzed zhal du bsgrengs te/_sna tshogs rin chen snod kyi khyad par las/_/legs 'ong yan lag brgyad ldan dri bzang chu/_/mchod yon bdud rtsi'i chab gtsang sbreng 'dis kyang*/_/'gro kun nyon mongs gdung ba zhi gyur cig_/dUrba'i chun pos chu blangs te/_zhabs bsil ba'i tshul gyis/_zag pa las grol mtshan dpe'i re khA can/_/ngang pa'i mchog ltar 'od kyis 'brel ba'i zhabs/_/bsil byed phul bas mkha' khyab 'gro ba'i rgyud/_/rdzu 'phrul rkang pa'i mchog dang ldan gyur cig_/khrus gsol ba ni/_ting 'dzin las grub dri zhim gtsang khang du/_/lha yi bdud rtsi dag pa'i khrus mchog gi_/sri zhu brtson pas phul ba'i bsod nams kyis/_/nyes pa'i rnyogs bral rdo rje'i sku thob shog_/oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M/_sku phyi dang rgyan gos phul ba ni/_dri bzang ngad ldang yid 'ong lha yi gos/_/rin thang gzhal med nor bu'i rgyan bzang zung*/_/mdzes pa'i sku la dril phyis klubs pa'i mthus/_/mtshan dpe'i rgyan dang bag yod gos thob shog_/oM su wAs+t+ra A laM ka ra pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye A hU~M/_bsdu na mchod yon 'bul ba nas 'di yan chad ma bgyis kyang rung*/_gnyis pa bzhugs su gsol ba ni/_dngos dang ting 'dzin gtan pa med pa'i mthus/_/nam mkha' mdzod kyi 'byor pas 'khyud pa'i khrir/_/kun khyab brtse ba'i spyan yangs ma rmad pas/_/phun tshogs mchod pa'i yul du brtan par bzhugs/_/zhes gsol bas phyogs bcu'i zhing rab 'byams nas spyan drangs pa'i bde bar gshegs pa 'khor byang chub sems dpa' nyan rang 'phags pa'i dge 'dun gyi tshogs dang bcas pa mngon sum lta bur dgyes shing brtse ba chen pos bdag la zhal phyogs pas bzhugs par gyur/_gsum pa phyag 'tshal ba la spyi dang bye brag gnyis las/_dang po ni/_'greng ste gnas lnga sa la phab ste 'dud pa'i phyag dag dran dang bcas pas 'tshal bzhin/_na mo many+dzu shrI ye/_na mo su shrI ye/_na mo ut+ta ma shrI ye swA hA/_zhes sngags lan gsum brjod pa sngon du 'gro bas/_'di ltar sangs rgyas bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag sogs dkon mchog rjes dran dang*/_bsdu na/_skye bo mang po la sman pa dang*/_skye bo mang po la bde ba dang*/_'jig rten la thugs brtse ba dang*/_skye bo phal po che dang*/_lha dang mi rnams kyi don dang sman pa dang bde ba'i slad du sangs rgyas bcom ldan 'das gang dag da lta phyogs bcu'i 'jig rten na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par rdzogs par sangs rgyas nas/_chos kyi 'khor lo rab tu bskor ba/_chos kyi 'khor lo rab tu ston pa/_chos kyi tshul rab tu 'dzin pa/_chos kyi sbyin pa rab tu mdzad pa/_chos kyi sgron me rab tu 'bar bar mdzad pa/_chos kyi char rab tu 'bebs pa/_chos kyi rnga rab tu rdung ba/_chos kyi rnga bo che rab tu rdung ba/_chos kyi dung rab tu 'bud pa/_chos kyi srog shing rab tu sgreng ba/_sems can thams cad la chos kyi sbyin pas tshim par mdzad pa/_nyams bag tu spyod du 'jug pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das rnams dang*/_de'i zhal nas gsungs pa'i dam pa'i chos zhi ba 'dod chags dang bral ba rnams dang*/_'phags pa sa chen po la rab tu bzhugs pa'i byang chub sems dpa' chen po nyan thos dang rang sangs rgyas dam pa chos skyong ba'i zhabs 'bring gi tshogs dang bcas pa rnams la phyag 'tshal lo/_/yid 'ong rdzing bu'i nags na gnas pa yi/_/'char ka'i pad+ma kha 'bus bye 'dra ba/_/lag gnyis spyi bor thal sbyar bstod dbyangs bcas/_/lus dpag med par sprul nas gus phyag 'tshal/_/ji snyed su dag sogs nas/_bde bar gshegs pa thams cad bdag gis bstod/_/bla ma mnyam med sangs rgyas rin po che/_/dus gsum bde gshegs sras bcas thams cad kyi/_/sku gsung thugs kyi rang bzhin byin brlabs pa/_/bka' drin chen po'i zhabs la phyag 'tshal lo/_/ston pa bla med sangs rgyas rin po che/_/skyob pa bla med dam chos rin po che/_/'dren pa bla med dge 'dun rin po che/_/skyabs gnas dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/_/chos kun mnyam pa nyid du sangs rgyas pas/_/mkha' ltar mi g.yo ye shes sku mnga' ba/_/yon tan kun gyi pha rol byon pa yi/_/sku gsum ye shes lnga yi bdag nyid la/_/rgyal ba rang byung kun mkhyen bder gshegs sogs/_/mtshan gyi snyan pa srid mthar rab grags pa/_/thos dang dran pas don kun grub mdzad pa'i/_/rdzogs pa'i sangs rgyas rnams la phyag 'tshal lo/_/kun 'byung mun pa'i sa bon mthar mdzad cing*/_/sdug bsngal zug rngu'i rtsa ba drung nas 'byin/_/rgyal yum shes rab pha rol phyin la sogs/_/theg gsum dam pa'i chos la phyag 'tshal lo/_/thub pa mchog gis theg mchog seng ge'i dbyangs/_/sgrog tshe lhar bcas gdul bya'i 'khor dbus su/_/bstan mchog 'dzin dang skyong bar zhal bzhes pa'i/_/rgyal sras sems dpa' rnams la phyag 'tshal lo/_/rgyun zhugs phyir 'ong phyir mi 'ong la sogs/_/dgra bcom rigs gyur skyes bu zung bzhi dang*/_/tshogs na spyod dang bse ru lta bu yi/_/'phags pa rang rgyal rnams la phyag 'tshal lo/_/gang gi 'phrul dang mngon par shes pa'i dpal/_/nye bar dgongs nas thub pa'i bka' bzhin du/_/bstan pa rin chen bang mdzod legs skyong ba'i/_/rdo rje'i chos skyong rnams la phyag 'tshal lo/_/mkha' ltar khyab pa'i rgyal ba sras bcas la/_/lus 'di zhing rdul mnyam par rab sprul nas/_/bdag dang mkha' mnyam 'gro ba ma lus pas/_/rtag tu gus pa'i yid kyis phyag 'tshal lo/_zhes dang*/_skabs 'dir spro na de bzhin gshegs pa'i mtshan brgya rtsa brgyad sogs mkhas grub kyi skyes bu gzhan dag gis mdzad pa'i de bzhin gshegs pa spyi'i bstod pa sogs kyang sbyar zhing ma grub kyang chad pa'i skyon du mi 'gyur ro/_/gnyis pa ni/_bla ma ston pa bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas dpal rgyal ba shAkya thub pa la phyag 'tshal lo/_/mchod do skyabs su mchi'o/_/bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa sogs snga ma ltar sbyar te/_zla ba'i bla ma la phyag 'tshal lo/_/mchod do sogs rigs 'gre nas/_nyi zla sgron ma=_/bzang po dam pa'i dpal=_/rjes spyod=_/sems dang po bskyed pa yid la mdzad pa rnam grangs bsnyengs pa dang bag tsha ba dang bral bas mngon par 'phags pa'i rgyal po=_/khon dang rgyags pa rnam par gnon pa=_/rin chen gzugs bkod 'od snang=_/bdud dang yid gnyis kun 'joms rnam gnon=_/sems dang po bskyed pa phyir mi ldog pa'i 'khor lo 'byung ba'i dpal=_/rin chen gdugs 'phags snang la=_/byang chub sems dpa' 'dul ba la=_/skrag med mun bral ting 'dzin mngon 'phags rgyal po=_/dang po sems bskyed the tshom gcod mdzad nyon mongs bskyod la=_/shin tu yongs bsgrags=_/g.yul las rnam par rgyal ba'i dpal=_/dpal brtsegs rgyal po=_gser 'od seng ge rnam par rol la=_/yon tan nor bu brtsegs pa'i rgyal po=_/sman gyi bla baiDUr+Ya 'od kyi rgyal po=_/'od dpag tu med pa la phyag 'tshal lo/_/mchod do skyabs su mchi'o/_/zhes so so'i mtshan nas brjod pa dang chabs cig grub na lus phyag dngos su 'tshal zhing me tog 'thor/_ma grub na dad mos rtse gcig pas thal mo sbyar te bde bar gshegs pa'i yon tan yid la bya zhing*/_mtshan de dag khri 'bum la sogs pa'i grangs bsags nas/_de bzhin gshegs pa shAkya thub pa la phyag 'tshal lo/_/de bzhin gshegs pa zla ba'i bla ma la phyag 'tshal lo/_zhes sogs bsdus te sbyar kyang rung zhing de skabs 'dir smos pa'i mtshan bzung ba'i phan yon gyi gtso bo 'di dag thos shing dran pas bud med kyi lus su nam yang mi skye bar gsungs pa rnams phyogs gcig tu bkod pa ste gzhan du bye brag tu phyag 'tshal ba'i skabs 'dir mdo sde bskal bzang las de bzhin gshegs pa stong gi mtshan dang*/_sangs rgyas kyi mtshan lnga stong bzhi brgya lnga bcu rtsa gsum pa dang*/_thar pa chen po phyogs su rgyas pa'i mdo/_dpang skong phyag brgya pa dang*/_phung po gsum pa'i mdo la sogs pas mtshon mdo de rnams nas gleng gzhi dang gzhung tu bstan pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i mtshan gyi cho ga dang*/_kun mkhyen 'jam pa'i dbyangs mi pham rnam par rgyal bas mdzad pa'i mtshan 'bum nor bu'i phreng ba rgyas bsdus gnyis tshang ba'am min kyang rang gis gang 'dod pa de dag khol bur phyung ste brjod la gsol ba gdab cing phyag 'tshal kyang rung ba'o/_/gnyis pa mchod pa 'bul ba ni/_spro na 'jam mgon mi pham rin po ches mdzad pa'i mchod phreng rgyas 'bring gi skor ji ltar rigs pa sbyar zhing*/_'dir dkyus tsam du/_me tog dam pa phreng ba sogs nas phyag 'tshal mchod par bgyi/_/zhes pa'i bar dang*/_rab 'byams phyogs bcu'i 'jig rten thams cad kyi/_/'dod pa'i yon tan drug ldan mchod pa'i sprin/_/rgyal srid sna bdun bkra shis rdzas rtags brgyad/_/rin chen sna bdun nye ba'i rin chen bdun/_/sgrub rdzas sna tshogs bdud rtsi sman mchog dang*/_/bstod dbyangs rol mo lha rdzas khrus rgyan dang*/_/rdo rje lha mo bcu drug la sogs pa/_/bdag gzhan lus dang longs spyod rgyur byas pa'i/_/'jig rten 'jig rten 'das pa'i mchod pa'i sprin/_/dngos 'byor yid sprul zag med mchod pa bcas/_/ma lus lus med kun bzang bde chen gter/_/bla ma rgyal ba sras dang bcas la 'bul/_/oM ma hA pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye AHhU~M/_zhes dang*/_rin chen maN+Dal byi dor byas te 'bru sman sogs kyi tshom bu bkod bzhin pas tshom bu so bdun ma sogs grangs ji ltar rigs pa 'bul mthar/_hoH_'di ltar dngos su bshams dang mos pa'i mthus/_/rab 'byams mchod sprin rgya mtsho bkod pa 'di/_/ngo bo rnam dag ye shes rang bzhin las/_/rnam pa ma lus 'dod dgu phun sum tshogs/_/byed las zag med mchog gi bde ster ba/_/phyogs kyi mthar khyab dus kun rgyun mi 'chad/_/lhun grub kun tu bzang po'i mchod sprin 'di/_/dkyil 'khor lha tshogs rnams la 'bul lags na/_/mtshungs med thugs rje chen pos yongs bzhes nas/_/byang chub bar du 'bral med rjes 'dzin zhing*/_/yid la ji ltar 'dod pa'i dpal rnams dang*/_/bla med grub mchog bdag la bstsal du gsol/_/zhes smon lam btab la mchod pa'i sprin gzungs rol mo bcas bya'o/_/gsum pa sdig pa bshags pa ni/_hoH_phyogs bcu dus gsum na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' ye shes kyi gzigs pa sgrib pa med pa'i thugs rje chen po'i mnga' bdag sems can thams cad kyi mgon dang skyabs su gyur pa thams cad bdag la dgongs su gsol/_bdag dang sems can thams cad mi shes pa dang nyon mongs pa'i gzhan dbang du gyur te tshe rabs thog ma med pa nas da lta la thug gi bar du/_sgo gsum nas sdig pa mi dge ba'i las gang dang ci bgyis pa thams cad gnong zhing 'gyod pa drag pos sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi spyan sngar mthol lo bshags so/_/slan chad byang chub snying po la mchis kyi bar du sdig ltung gi dngos po ya nga ba bgyid par ma gyur cig_/sangs rgyas dang byang chub sems dpa' ye shes chen po mnga' ba rnams kyis bdag nongs pa can la thugs brtse bar mdzad nas las dang nyon mongs bag chags kyi sgrib pa thams cad skad cig 'di nyid du dag cing dngos grub thams cad mthong ba'i chos 'di nyid du thob pa'i skal pa bzang po can du 'gyur ba dang*/_nam mkha' dang mnyam pa'i sems can nyon mongs pa'i gzhan dbang can rnams la phyi ma'i mu mthar thug gi bar du bdag ye shes kyi snang ba dam par gyur nas rgud pa thams cad sel zhing phan bde ma lus pa sgrub nus par byin gyis brlab tu gsol/_/zhes stobs bzhi'i gnad dang ldan pas brjod/_drug pa rjes su yi rang ba sogs nas lhag ma rnams rgyas par mos na kho bo'i bla ma rin po ches mdzad pa'i sa snying mchod chog las byung ba'i mdo'i yan lag bdun pa tshig lhug spel te sbyar zhing*/_bsdu na/_'dod chags zhe sdang gti mug dbang gis ni/_/lus dang ngag dang de bzhin yid kyis kyang*/_/sdig pa bdag gis bgyis pa ci mchis pa/_/de dag thams cad bdag gis so sor bshags/_/phyogs bcu'i 'jig rten na=sogs yan lag lhag ma rnams sbyar/_mchan/_phyogs bcu'i rgyal ba kun dang sangs rgyas sras/_/rang rgyal rnams dang slob dang mi slob dang*/_/'gro ba kun gyi bsod nams gang la yang*/_/de dag kun gyi rjes su bdag yi rang*/_/gang rnams phyogs bcu'i 'jig rten sgron ma rnams/_/byang chub rim par sangs rgyas ma chags brnyes/_/mgon po de dag bdag gis thams cad la/_/'khor lo bla na med pa bskor bar bskul/_/mya ngan 'da' ston gang bzhed de dag la/_/'gro ba kun la phan zhing bde ba'i phyir/_/bskal pa zhing gi rdul snyed bzhugs par yang*/_/bdag gis thal mo rab sbyar gsol bar bgyi/_/phyag 'tshal ba dang mchod cing bshags pa dang*/_/rjes su yi rang bskul zhing gsol ba yi/_/dge ba cung zad bdag gis ci bsags pa/_/thams cad bdag gis byang chub phyir bsngo'o/_/zhes brjod/_de yang sangs rgyas kyi mtshan grangs gsog pa'i tshe mtshan nas brjod pa nyer gcig gam brgya rtsa la sogs pa'i mtshams su yan lag bdun pa re dang spel na bsag sbyang stobs su che bas rgyas par gong ltar lcogs na dang*/_min kyang bzang spyod kyi yan lag bdun pa tsam dang*/_'di yang skabs su brjod par bya ste/_oM/_snang srid rnam dag mnyam nyid chos sku'i klong*/_/gdod nas rnam grol chen por phyag 'tshal lo/_/gang snang bde chen rdo rje'i rang bzhin gyis/_/kun bzang sgyu 'phrul drwa ba'i mchod pa 'bul/_/rang sems rnam rtog 'khrul pa'i nyes pa yis/_/ma dag nongs par bzung ba mthol lo bshags/_/'di ltar bde chen chos skur ro gcig pa'i/_/yang dag don la mi phyed yi rang ngo*/_/mnyam nyid ngang nas thugs rje'i rol pa yis/_/chos kyi 'khor lo rgyun mi 'chad par bskor/_/sku gsum rol pa nam yang mi zad pa'i/_/rtag pa chen por bzhugs la gsol ba 'debs/_/thams cad ma lus dge zhing legs pa'i lam/_/rang grol don gyi sangs rgyas 'grub par shog_/ces de dag spel te res mos su bya zhing*/_de yang tshogs bsags mthun rkyen spel ba'i rigs la mchod pa dang*/_sgrib sbyang sogs 'gal rkyen sbyang ba'i rigs la sdigs bshags kyi yan lag rgyas par bya ba sogs skabs dang bstun te 'phrul shes par bya zhing*/_gang ltar yang bar mtshams ci rigs par 'dod pa'i don 'grub pa'i gsol 'debs kyis thugs dam bskul ba 'di yang bya ste/_bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rgyal ba sras dang slob mar bcas pa bdag dang sems can thams cad la dgongs su gsol/_khyed rnams la mkhyen pa'i ye shes/_brtse ba'i thugs rje/_mdzad pa'i phrin las/_skyob pa'i nus mthu bsam gyis mi khyab pa mnga' ba lags pas deng 'dir bdag cag gis mtshan nas brjod de gsol ba btab pa dang phyag mchod thugs dam bskul bas spyir sangs rgyas kyi bstan pa dar zhing rgyas pa dang*/_bstan 'dzin gyi skyes bu rnams sku tshe brtan cing thugs kyi bzhed pa'i don lhun gyis grub pa dang*/_dge 'dun rnams kyi chos spyod bcu'i sgrub pa thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas pa dang*/_de dag gi mthu dang nus pa la brten nas sems can thams cad la snyigs ma lnga yi sdug bsngal dang bral ba'i bde skyid phun sum tshogs pa 'byung zhing*/_khyad par du bdag dang dmigs yul 'brel thog gis mtshon pa'i lus can thams cad deng nas bla med byang chub kyi go 'phang ma thob kyi bar du dkon mchog gsum gyi snang ba dang mi 'bral ba'i dal ba'i rten thob pa dang*/_gzhon nu nyid nas nges 'byung gi dad pa'i bsam pa dang ldan pas rgyal ba'i bstan pa rin po che rjes su slob cing dge ba'i bshes kyis zin pa dang*/_tshe rabs thams cad du nyon mongs pa rags shing blo yi stobs dman pa sogs skyon dang nyes pa'i snod du gyur pa'i bud med kyi lus su nam yang skye bar mi 'gyur zhing*/_bde ba can la sogs pa dag pa'i zhing du me tog pad+ma'i snying po ru brdzus te skyes nas theg pa chen po'i lam gyi yon tan thams cad 'bad pa med par ngang gis rgyud la skyes shing*/_zhing de'i sangs rgyas la mchod pa dang*/_bsnyen bkur bgyid cing dam pa'i chos nyan pa/_yang dag par mnyam par 'jog pa dang*/_gzhan la chos bstan pa sogs rgyal ba'i sras kyi spyod pa rgya mtsho lta bu la slob pa'i rnam thar 'phags pa 'jam dpal dang 'jig rten dbang phyug lta bur 'gyur zhing*/_gang dag bdag gi pha ma dang dgra gnyen gyis mtshon ming tsam thos pa yan chad phyir mi ldog pa'i byang chub kyi sa la dbugs dbyung ba'i mkhyen brtse nus pa'i phrin las kyi stobs rgyal ba kun dang gnyis su med pa'i dpal dam pa rten 'dir dbang thob pa bdag gi mos gus dang bsod nams lhag bsam gyi stobs dang khyed rnams kyis sngon slob pa lam gyi dus su thugs bskyed cing smon lam btab pa'i zhal bzhes bslu ba med pas myur du 'grub par mdzad du gsol/_bdun pa gzungs bzla ba ni/_de ltar gsol ba btab cing slar yang gzungs sngags zab mo bzlas pas thugs dam bskul bas skyabs yul rnams kyi sku las ye shes kyi 'od zer sna tshogs pa'i snang ba chen pos dag pa'i zhing rab 'byams su khyab ste de na bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa'i sku gsung thugs kyi byin rlabs stsol ba'i thugs dam bskul zhing de thams cad kyi mkhyen brtses rjes su dgongs/_ma dag pa'i 'jig rten mtha' klas pa rnams su'ang 'od zer chen pos snang bar mdzad de sems can kun gyi las dang nyon mongs pa'i sgrib pa ma lus pa bsal nas lam dang lam gyi rten la bkod/_slar dag pa'i zhing gi rgyal ba sras dang bcas pa dang mdun gyi lha tshogs rnams kyi sku las byung ba'i 'od zer gyis rang dang dmigs yul la reg pa'i mod la nyon mongs dang sdug bsngal thams cad bsal/_lus ngag yid gsum gyi sgrib pa sangs/_byin rlabs kyi snod du rung ba'i skal pa dang ldan pa'i gnas su dbugs dbyung bar bsam zhing*/_gzungs bum bsgrubs na/_sku'i cha las byung ba'i 'od zer bum chu la'ang khyab pas sangs rgyas kyi phrin las yongs su rdzogs pa'i nus pa dang ldan par gyur/_na maHsarba ta thA ga ta hr-I da ya/_a nu ga te oM ku ruM gi ni swA hA/_zhes de bzhin gshegs pa spyi'i snying po lan gcig bzlas kyang bskal pa 'bum phrag brgyad stong du bsags pa'i las kyi sgrib pa'ang zad par byed pa'i phan yon tshad med gsungs pa nyid ci nus su bzla zhing*/_rang gzhan gyi don du bye yungs dang gshin po'i rus bu sogs la phus gdab ste sngags kyi snang ba don gnyis sgrub par shes shing*/_skabs su sangs rgyas rnams kyi thugs bskyed dang smon lam/_spang rtogs kyis yon tan/_sems can la dgongs pa'i thugs rje sogs dang mtshan tsam bzung yang gnas skabs dang mthar thug gi dge ba la sogs thams cad 'bad med du stsol ba la sems dwangs pa'i dad pa dang*/_de dag la the tshom nam yang mi bya zhing mchog tu gus pa'i yid ches kyi dad pa/_nam bdag kyang de lta bu thob pa'i skal pa dang ldan snyam pa 'dod pa'i dad pa/_bdag gzhan gyi dge rtsa thams cad 'di lta bu'i yon tan thob pa'i phyir bsngo ba'i 'bul ba phyir mi ldog pa'i dad pa rnams drag tu bskyed/_spro na mtshan sngar bton pa rnams kyis phan yon sogs dang theg pa che chung gi mdo sde'i tshogs kyang gsal dag snyan gsum dang ldan pas bklag par bya'o/_/gsum pa la rjes kyi rim pa dngos dang*/_zhar byung 'phros don no/_/dang po la mchod bstod ni/_mchod pa'i tshogs gsar du bshams pa'am kha gsos te/_lha dang klu dang gnod sbyin mi rnams dang*/_/phyogs bcu byang chub sems dpa'i mchod pa rnams/_/yon tan chen po 'jig rten gtso la 'bul/_/mchog gi mchod pa 'di dag bzhes su gsol/_/mchod gzungs rol mo dang bcas pas mchod la/_phyogs bcu'i 'gro la mkhyen brtses rab dgongs nas/_/phyogs bcur chos kyi 'khor lo legs bskor bas/_/phyogs bcu'i 'gro rnams yongs su skyob mdzad pa'i/_/phyogs bcu'i bde gshegs sras dang bcas la bstod/_/ces tshigs su bcad pas bstod de smon lam bya ba ni/_deng 'dir mdo sde'i cho ga ji bzhin du/_/rgyal ba 'khor bcas phyag 'tshal mchod sogs mthus/_/bde gshegs rnams kyis smon lam gang btab dang*/_/rgyal sras tshad ma rnams kyi zhal bzhes dang*/_/chos skyong srung mas thugs dam gang bcas pa/_/bdag cag rnams la 'grub par mdzad du gsol/_/thub bstan dar zhing bstan 'dzin zhabs pad brtan/_/mi bdag chos ldan 'bangs rnams dge la 'khod/_/'gro kun bde skyid 'phel zhing chos la mos/_/nad gdon dbul phongs 'thab rtsod rgyun chad de/_/byams pa'i sems ldan chos dang bkra shis rgyas/_/sgrib byang tshogs rdzogs byang chen myur thob shog_/bde gshegs sras bcas kun gyi thugs bskyed dang*/_mdzad pa smon lam mkhyen brtse nus pa'i tshul/_/bla med ye shes sgyu 'phrul ji 'dra bar/_/de 'dra kho nar bdag kyang 'gyur bar shog_/ces pas mtshon spyi dang bye brag gi smon lam ji ltar rigs pa'ang gdab/_gnyis pa bzod gsol ni/_ma 'byor pa dang nyams pa dang*/_/gang yang bdag rmongs blo yis ni/_/bgyis pa dang ni bgyid bstsal ba/_/de kun bzod par mdzad du gsol/_/zhes brjod pas nongs pa bshags/_gsum pa rten yod na de la bzhugs su gsol ba ni/_'dir ni rten dang lhan cig tu/_sogs brjod la rten 'brel snying po bzla zhing me tog 'thor/_med na/_khyed kyis sems can don kun mdzad/_sogs tshigs su bcad pa'i mthar/_mgon po thugs rje chen po dang ldan pa rnams kyis bdag dang sems can gyi don mdzad pa lags kyis so so'i zhing khams su rdzu 'phrul gyis 'khor dang bcas pa gshegs su gsol lo/_/zhes bskul bas so so'i zhing khams su byon par mos/_bzhi pa dge rtsa bsngo ba ni/_'das pa'i sangs rgyas rnams dang phyogs bcu sogs bzang po spyod pa yongs su rdzogs pas mtshon smon lam gyi rim pa ji ltar rigs pa'ang bya zhing*/_lnga pa shis pa brjod pa ni/_phun sum tshogs pa sogs zhal nas gsungs pa'i shis brjod kyi tshigs su bcad pa ji ltar 'os pa sngon du 'gro bas/_phun sum tshogs pa'i spang rtogs mngon gyur te/_/mtha' yas 'gro la thugs rje nyi ma'i 'od/_/ches cher rab 'bar srid zhi'i dge legs dbyig_/rdzogs pa'i sangs rgyas rnams kyi bkra shis shog_/'gog dang lam gyi bden pa'i de bzhin nyid/_/thos pa tsam gyis srid zhi'i sdug bsngal las/_/rnam par sgrol nus zab dang rgya che ba'i/_/gsung mchog dam pa'i chos kyi bkra shis shog_/kun 'byung sdug bsngal 'ching las rnam grol zhing*/_/bstan mchog 'dzin dang rgyal ba'i phrin las spel/_/mtha' yas skye dgu'i mgon gyur rgyal ba'i sras/_/nyan rang dge 'dun tshogs kyi bkra shis shog_/ces brjod de me tog gi char bsnyil bas dge legs kyi dpal kun tu 'phel zhing brtan par bya'o/_/sngar bsgrubs pa'i gzungs bum gyi chu dang*/_bye yungs sogs kyang rus bu dang*/_dur khrod kyi sa la gtor ba dang rang gzhan gyis 'thor 'thung sogs bgyis kyang sgrib pa'i tshogs byang zhing*/_gnas ngan las dbugs dbyung ba sogs ngan song skyob pa'i cho ga las gsung*/_gnyis pa 'phros don ni/_de ltar bstan pa'i cho ga snga ma ni mdo sde 'ga' zhig las dngos su gsungs pa'i dgongs pa ltar cung zad rgyas par phye ste bshad pa yin la/_'on kyang rgyun gyi rnal 'byor lta bur mdor bsdus pa la mos na/_rten dang mchod pa dngos su bshams pa 'byor na legs kyang yid kyis dmigs te/_sangs rgyas chos tshogs lta bu'i skyabs sems tshad med bzhi tsam sngon du 'gro bas phyogs bcu'i zhing rab 'byams na bzhugs pa'i sangs rgyas sras bcas pa yid kyi yul du byas te/_e ma ho/_mkhyen brtse nus pa'i yon tan yongs rdzogs pa/_/bde bar gshegs pa ye shes sku can gyi/_/snying rje chen pos tshogs gnyis mthar phyin pa'i/_/'od zer cho 'phrul chen po dran byas nas/_/bdag med ngang nas byams sogs bzhi ldan par/_/'od kyis kun tu khyab dmigs mtshan nas gsol/_/zhes brjod pa sngon du 'gro bas sangs rgyas dang byang sems kyi mtshan gang 'dod thams cad tshang bar brjod la/_mthar/_phyogs bcu dus gsum gyi sangs rgyas bcom ldan 'das gang ji snyed pa sras dang bcas pa'i zhabs kyi pad+mo la sems can thams cad kyi don bdag gis zhing ma lus pa'i rdul gyi grangs snyed kyi lus kyis mchog tu btud de gus pa chen pos phyi ma'i mu mthar thug gi bar du phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/_/sems can thams cad kyi re ba yongs su rdzogs pa'i ched du bdag gis gsol ba gang btab pa'i 'bras bu rten 'dir mngon du gyur te bsam pa yid bzhin du 'grub pa dang*/_bla med byang chub las phyir mi ldog par rgyal ba sras dang bcas pa'i rnam thar rgya mtsho ma lus pa bdag gcig pus spyod nus par byin gyis rlobs shig_/ces gsol te/_gzungs bzla na 'dir sbyar/_ji snyed su dag ma'i yan lag bdun pa dang bzang spyod yongs su rdzogs pa'i smon lam bcas bgyis pas kyang rung zhing*/_de las gzhan cho ga'i rim pa ma grub kyang 'gro 'chag nyal 'dug gang dang gang gi skabs su yang sangs rgyas rnams yid la byas te mtshan nas brjod pa 'ba' zhig pas kyang don 'grub pa ste ting 'dzin rgyal po las/_'chag cing 'dug dang 'greng dang nyal ba dang*/_/mi gang thub pa'i zla ba dran byed pa/_/de yi mdun na rtag tu ston pa bzhugs/_/de ni rgya cher mya ngan 'da' bar 'gyur/_/zhes sogs gsungs pa ltar sangs rgyas rnams kyi ye shes kyi gzigs pa chags thogs dang bral zhing phrin las rtsol med du snang bas gang gis gsol ba btab pa de la de ma thag byin gyis brlabs shing thugs rje'i gzigs pa ni tshad mas grub pa ltar ro/_/rdul bral yang dag gzigs pas rdo rje'i gsung*/_/legs byas shing rtas dad pa'i skyed tshal du/_/mgron bos tshogs gnyis 'dod dgu'i dpal ster 'di/_/srid zhi'i 'byor ba 'bum gyis mtshon nus min/_/de phyir dad dang mos pa'i lhag blo yis/_/tshad ma'i gsung bzhin mtshan nas brjod pa'i thabs/_/gsar spel gang de'i ut+pal do shal yang*/_/rnam 'dren bla ma dgyes pa'i rgyan du 'bul/_/gang las thob pa'i legs byas bdud rtsi'i 'dzum/_/dmigs yul gyis mtshon mtha' klas 'gro sim ster/_/phan bde'i 'od zer bye bas 'khyud bzhin du/_/mi yi seng ge'i go 'phang brtan gyur cig_/ces pa'ang dam pa'i spang rtogs nor bu'i mdzod mnga' rnam 'dren bla ma khyab bdag bka' 'gyur ba chen po karma bsam gtan lhun grub nas skyed ma'i sgrib sbyang ched du bka' bstsal ba ltar rje btsun brtan pa'i 'khor lo mi pham rnam par rgyal bas mtshan 'bum gyi 'jug tu gsol ba'i dgongs don bzhin tshig sbyor phal cher yang rje de'i gsung 'ba' zhig bsdebs te shAkya'i rjes 'jug gter chen bla ma mkhyen sprul rab gsal zla ba'am 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis dben pa'i ri ngogs bsam gtan gyi spyil bu byang chub shing gi grib bsil gyis mdzes par bres pa 'dis kyang*/_mkha' khyab kyi sems can thams cad phyir mi ldog pa'i sa la dbugs dbyung ba'i rgyur smon pa bzhin 'grub pa bla ma rgyal ba sras dang bcas pas mdzad du gsol/_sarba dA ka l+yaM//_/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: