sa bcad Section 5

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
mkhyen brtse'i bka' 'bumsa bcad Section 5

ལྔ་པ། ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཀྱི་སྐོར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དཔལ་འཛིན་གྲུབ་གཉིས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་ནང་གསེས་གསར་རྙིང་གཉིས་ལས་དང་པོ་གསར་མའི་སྐོར། གཉིས་པ་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྔར་འགྱུར་རྙིང་མའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཕྲིན་མན་ངག་སྣ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་ནང་གསེས།

596 Texts[edit]

ཇ་
1
1-15
རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
ras chung lugs kyi bde mchog snyan brgyud kyi ngag 'don snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
2
17-19
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi brgyud 'debs byin rlabs dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
3
21-73
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam rim mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
4
75-82
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྟེར།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud lugs kyi bdud rtsi ril bu'i sgrub thabs ye shes mchog ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
5
83-89
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud lugs kyi sbyin sreg gi cho ga mdor bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
6
91-109
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་ས་བཅད་གྲུབ་པའི་གསུང་ཟེར།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi zab khrid rgyas par 'chad pa'i sa bcad grub pa'i gsung zer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
7
111-129
བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
bde mchog snyan brgyud kyi yum bka' lhan cig skyes ma'i nyams len shin tu bsdus pa bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
8
131-157
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་སྐྱེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བདག་འཇུག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud lhan skyes yab yum gyi bdag 'jug nye bar bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
9
159-164
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གཏོར་འབུལ།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud tshogs 'khor skabs rdo rje'i glu dang gtor 'bul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
9.1
159-162
ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་སྐོང་བཤགས་བཀྲ་ཤིས།
tshogs 'khor skabs rdo rje'i glu dang skong bshags bkra shis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
9.2
162-164
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ།
bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud lugs kyi yi dam chos srung gtor 'bul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
10
165-208
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ།
dpal 'khor lo bde mchog lU hi pa'i bskyed rdzogs kyi snying po shin tu bsdus pa bde chen 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
11
209-255
ནག་པོ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲན་པ་གཅིག་པ།
nag po pa'i sgrub thabs dran pa gcig pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
11.1
209-220
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དྲན་པ་གཅིག་པ།
dpal 'khor lo bde mchog nag po pa'i sgrub thabs shin tu bsdus pa dran pa gcig pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
11.1
220-255
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
dpal 'khor lo bde mchog nag po pa'i lugs kyi bskyed rdzogs mdor bsdus bde chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
12
257-273
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་བོང་བུའི་ཞལ་ཅན་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
dpal 'khor lo bde mchog bong bu'i zhal can gyi bskyed rdzogs kyi khrid yig snying por dril ba bde chen thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
13
275-287
དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ།
dpal 'khor lo bde mchog dril bu lugs kyi bskyed pa'i rim pa'i khrid yig zin bris nyung gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
14
289-301
བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
bcom ldan 'das dpal 'khor lo bde mchog dkar po la brten pa'i tshe sgrub zab pa bzhi ldan gyi khrid yig mdor bsdus bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15
303-512
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་སྐོར།
nA ro mkha' spyod skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.1
303-330
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma nA ro mkha' spyod kyi byin rlabs bya tshul mthong ba don ldan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.2
330-350
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་ཉུང་གསལ།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i byin rlabs kyi zur 'debs nyung gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.3
350
བུམ་སྒྲུབ་བསྡུས་པ།
bum sgrub bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.4
350-402
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་པ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་གསང་ལམ།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma nA ro mkha' spyod ma'i bskyed rdzogs mdor bsdus pa mkha' spyod bgrod pa'i gsang lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.5
402-413
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་མཁའ་སྤྱོད་གསང་ལམ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma nA ro mkha' spyod ma'i bskyed rdzogs mdor bsdus dang 'brel ba'i nyams len mkha' spyod gsang lam mdzes par byed pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.6
413-419
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs snying por dril ba mkha' spyod lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.7
419-424
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་ལ་ཉེར་མཁོའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་སྟེར།
nA ro mkha' spyod ma'i sgrub thabs mkha' spyod lam bzang la nyer mkho'i lhan thabs mkha' spyod grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.8
425-427
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
nA ro mkha' spyod ma'i sgrub thabs shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.9
427-430
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
nA ro mkha' spyod ma'i sgom bzlas shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.10
430-434
རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྙེན་ཐབས་ཉུང་གསལ།
rnal 'byor ma'i bsnyen thabs nyung gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.11
434-439
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་རྟག་པ་དམ་པའི་སྤྲིན་ཆེན།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma la brten pa'i rgyun gyi tshogs mchod mdor bsdus pa bsod nams rtag pa dam pa'i sprin chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.12
439-449
ཚོགས་མཆོད་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་གྲུ་ཆར།
tshogs mchod bsdus pa bsod nams sprin gyi gru char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.13
449-452
བསྟོད་གསོལ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ།
bstod gsol DA ki dgyes rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.14
454-455
ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་གླུ།
tshogs kyi mchod pa'i glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.15
454-455
ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་དང་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར།
tshogs kyi 'khor lo tshim pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo dang DA ki dgyes pa'i glu gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.16
455-458
བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྦྱིན།
bkra shis dge legs mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.17
458-466
བླ་བརྒྱུད་ཕྱག་འཚལ།
bla brgyud phyag 'tshal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.18
466-467
བརྒྱུད་འདེབས་བསྡུས་པ།
brgyud 'debs bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.19
467-470
ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས།
thugs dam gnad bskul gsol 'debs mkha' spyod bgrod pa'i them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.20
470-498
བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
btsun rdo rje rnal 'byor ma nA ro mkha' spyod kyi bla ma mchod pa'i cho ga bsod nams sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
15.21
498-512
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག།
bla ma'i rnal 'byor thun mong ma yin pa la brten nas bla ma mchod pa'i cho ga
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
16
513
མཁའ་སྤྱོད་བརྒྱུད་འདེབས་ཞལ་སྐོང་།
mkha' spyod brgyud 'debs zhal skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཇ་
17
515-537
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།
nA ro mkha' spyod ma'i 'khrid kyi 'chad thabs mkha' spyod lam bzang mdzes par byed pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
1
1-37
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal bso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
2
39-59
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
phyag rgya chen po sems nyid ngal bso'i khrid kyi 'chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
3
61-76
ཐུགས་ཆེན་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་དང་བརྒྱུད་འདེབས་ཉམས་ལེན་རྒྱན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཅས།
thugs chen mi tra lugs kyi gzhung dang brgyud 'debs nyams len rgyan gyi rnal 'byor bcas ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
3.1
61-66
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་།
grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
3.2
66-73
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཤིང་རྟ།
'phags mchog thugs rje chen po'i dmar khrid snying po don gsum gyi nyams len mdor bsdus pa grub pa mchog gi shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
3.3
73-76
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་མི་ཏྲ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་སྙིང་པོ།
thugs rje chen po'i dmar khrid mi tra lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor ngag 'don snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
4
77-87
ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ཉམས་ལེན།
thugs chen rgyal po lugs kyi brgyud 'debs dang nyams len
Text page
View PDF
སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ (smin gling lo chen d+harma shrI)
ཉ་
4.1
77-80
ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
thugs chen rgyal po lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ (smin gling lo chen d+harma shrI)
ཉ་
4.2
80-87
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།
thugs rje chen po'i dmar khrid rgyal po lugs kyi nyams len snying por dril ba 'phags pa dgyes pa'i lam srol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
5
89-94
ཐུགས་ཆེན་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ཉམས་ལེན།
thugs chen zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs dang nyams len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
5.1
89-91
ཐུགས་ཆེན་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
thugs chen zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
5.2
91-94
ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གསེང་ལམ།
nyams len snying por dril ba zung 'jug gseng lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
6
95-105
ཐུགས་ཆེན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ངག་འདོན།
thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs dang ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
6.1
95-98
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
thugs rje chen po'i dmar khrid skyer sgang lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
6.2
98-105
ངག་འདོན་བསྡུས་པ་ཟུང་འཇུག་བདེ་ལམ།
ngag 'don bsdus pa zung 'jug bde lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7
107-135
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉམས་ལེན་ངག་འདོན་བསྡུས་པ། ཟུང་འཇུག་བདེ་ལམ་བཅས་ལྡེབ།
thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs nyams len ngag 'don bsdus pa zung 'jug bde lam bcas ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.1
107-111
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
thugs chen tshem bu lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.2
111-127
གྲུབ་ཆེན་གཉན་ཚེམ་བུ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་སོགས།
grub chen gnyan tshem bu pa'i lugs kyi thugs rje chen po'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba zung 'jug go 'phang bgrod pa'i lam bzang sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.3
127-130
ཞར་ལ་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
zhar la bsnyen pa byed tshul gyi lag len cung zad bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.4
130-132
ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས།
nyams len mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
7.5
132-135
ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
tshem bu lugs kyi nyams len shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
8
137-151
ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ས་བཅད།
tshem bu lugs kyi sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
9
153-218
དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་སྨྱུང་ཆོག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་སྦྱོང་ཞུ་ཆེན་གྱི་གསུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ།
dpal mo lugs kyi smyung chog sdig sgrib rnam sbyong zhu chen gyi gsung bklags chog tu bsdebs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
10
219-220
མཎྜལ་བསྡུས་པ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ།
maN+Dal bsdus pa tshom bu bdun pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
11
221-226
དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ཉམས་ལེན།
dpal mo lugs kyi brgyud 'debs dang nyams len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
11.1
221-223
དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
dpal mo lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
11.2
223-226
ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།
nyams len snying por dril ba zung 'jug myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12
227-336
ཀྱེ་རྡོར་གཙོ་རྐྱང་གི་མངོན་རྟོགས།
kye rdor gtso rkyang gi mngon rtogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.1
227-234
དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་གཙོ་རྐྱང་གི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་སྙིང་པོ་གསལ་བ།
dpal kye rdo rje gtso rkyang gi mngon rtogs ngag 'don snying po gsal ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.2
234-242
དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འཇུག་འཆར་བ།
dpal kye rdo rje lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga zung 'jug 'char ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.3
242-244
དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་བྲིས།
dus 'khor lhan skyes rjes gnang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.4
244-252
བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས།
bde mchog lhan skyes kyi byin rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.5
252-274
མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པའི་རྒྱན།
mai tri lugs kyi rdo rje rnal 'byor ma'i byin rlabs kyi cho ga mkha' spyod grub pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.6
274-275
མཻ་ཏྲི་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་འདེབས།
mai tri mkha' spyod kyi byin rlabs brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.7
275-332
དཔྱལ་ལུགས་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་རིག་འཛིན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱན།
dpyal lugs phag mo skor gsum gyi sgrub thabs byin rlabs rig 'dzin kun tu dga' ba'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
12.8
332-336
དཔལ་འཛིན་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྗེས་གནང་།
dpal 'dzin lugs kyi rnal 'byor ma'i rjes gnang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
13
337-360
མ་ཧཱ་མ་ཡ་གཙོ་རྐྱང་གི་བྱིན་རླབས།
ma hA ma ya gtso rkyang gi byin rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
13.1
337-342
དཔལ་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་གཙོ་རྐྱང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་འོད་གསལ་འཆར་བ།
dpal ma hA mA yA gtso rkyang gi byin rlabs kyi cho ga 'od gsal 'char ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
13.2
342-345
གསང་འདུས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་བྲིས།
gsang 'dus lhan skyes kyi rjes gnang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
13.3
345-354
གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ།
gshin rje gshed dmar po lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga ye shes 'char ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
13.4
354-360
འཇིགས་བྱེད་དཔའ་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་།
'jigs byed dpa' gcig gi rjes gnang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
14
361-372
བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་སྔོན་མོ་དགེ་ཕྱོགས་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྤྲིན་ཆར།
ba ri lugs kyi seng gdong sngon mo dge phyogs nas brgyud pa'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa rdo rje'i sprin char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
15
373-393
ནགས་རིན་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་དམར་མོའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
nags rin lugs kyi seng gdong dmar mo'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa mkha' 'gro dgyes pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
16
395-415
རྟེན་གསར་རྙིང་ལ་བྱ་བའི་ཨརྒྷའི་ཆོ་ག།
rten gsar rnying la bya ba'i ar+g+ha'i cho ga
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
17
417-503
རིགས་གསུམ་སྤྱི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། བསྙེན་ཐབས་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་བཅས་ལྡེབ།
rigs gsum spyi yi dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub bsnyen thabs gzhan phan lhun grub bcas ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
17.1
417-495
རིགས་གསུམ་སྤྱི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ།
rigs gsum spyi yi dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
17.2
495-503
རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་བསྙེན་ཐབས་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ།
rigs gsum spyi'i bsnyen thabs gzhan phan lhun grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1
1-126
ཚེ་སྐོར།
tshe skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.1
1-12
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཆོ་ག་པད་དཀར་བཞད་པའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
tshe dpag med grub rgyal lugs kyi byin rlabs cho ga pad dkar bzhad pa'i gsal byed gzhan phan bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.2
12-17
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འཆི་མེད་མྱུར་ལམ།
tshe dpag med grub rgyal lugs kyi tshe dbang brgya rtsa sogs skur tshul gyi phyag len 'chi med myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.3
17-20
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།
grub chen mi tra dzo ki'i lugs kyi tshe dpag med dkar po'i sgrub thabs nyung gsal 'chi med zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.4
20-25
ཚེ་སྒྲུབ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
tshe sgrub nye brgyud kyi sgo nas brtan bzhugs 'bul ba'i cho ga nye bar bsdus pa 'chi med grub pa'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.5
25-32
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ།
rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo'i sgrub thabs shin tu bsdus pa 'chi med grub pa'i nye lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.6
32-34
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.7
34-37
བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་སྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
bla ma yid bzhin 'khor lo'i thugs dam gnad nas skul ba'i gsol 'debs 'chi med tshe dang ye shes grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.8
37-49
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ།
sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.9
49-74
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི།
sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i thun mong ma yin pa'i rjes gnang gi cho ga gsal bar bkod pa 'chi med grub pa'i bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.10
74-80
འཆི་མེད་རང་གཟུངས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཚེ་སྲོག་རྡོ་རྗེར་བསྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན།
'chi med rang gzungs kyi sgom bzlas snying por dril ba tshe srog rdo rjer bsgrub pa'i bcud len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.11
80-96
མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
ma gcig grub pa'i rgyal mo nas brgyud pa'i tshe dpag med dkar po'i sgrub thabs dbang chog man ngag dang bcas pa bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.12
96-101
གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་འཇུག་ངོགས།
gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgom bzlas snying po bsdus pa 'chi med grub pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.13
101-117
རིག་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྒོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་གདམས་ཟབ་འཆི་མེད་དཱུཪྺའི་ལྗོན་བཟང་།
rig pa rma bya chen mo'i sgo nas rdo rje'i tshe sgrub pa sogs kyi gdams zab 'chi med dUR+Wa'i ljon bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
1.14
117-126
འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར།
'chi med rdo rje lha mo'i rjes gnang gi cho ga bdud rtsi'i sprin char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
2
127-182
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་སྐོར།
tshe dpag med grub rgyal lugs skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
2.1
127-130
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
tshe dpag med grub rgyal lugs kyi brgyud 'debs 'chi med bdud rtsi'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
2.2
130-148
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
tshe dpag med grub rgyal lugs kyi bskyed rdzogs kyi nyams len mdor bsdus pa 'chi med bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
2.3
148-159
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།
tshe dpag med grub rgyal lugs kyi rgyun gyi nyams len 'chi med bdud rtsi'i yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
2.4
159-180
དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།
dpal stag lung pa nas brgyud pa'i tshe dpag med grub rgyal lugs longs sku dang sprul sku'i tshe dbang gi cho ga 'chi med grub pa'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
2.5
180-182
གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་བཅས།
grub rgyal tshe sgrub kyi bsnyen pa byed tshul bcas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
3
183-186
ཐང་རྒྱལ་ལུགས་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ལྡེབ།
thang rgyal lugs tshe rta zung 'brel gyi rgyun khyer 'chi med grub pa'i zhal lung ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
4
187-216
སྒྲོལ་དཀར་བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ་དབང་བཅུ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
sgrol dkar ba ri lugs kyi sgo nas brtan bzhugs 'bul tshul dbang bcu grub pa'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
5
217-226
བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་བསླུ་རིང་འཚོའི་དཔལ་སྟེར།
bzang spyod smon lam la brten nas 'chi bslu ring 'tsho'i dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
6
227-320
མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩའི་དབང་བཀའ་སོ་སོའི་མཚམས་སྦྱོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དགོངས་རྒྱན་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།
mi tra brgya rtsa'i dbang bka' so so'i mtshams sbyor thugs rje chen po'i dgongs rgyan mdzes par byed pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
7
321-340
གསང་བ་འདུས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྐོར།
gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
7.1
321-329
གསང་འདུས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་བྱིན་རླབས་ཟླ་བའི་ཟིལ་དངར།
gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs nyung ngu byin rlabs zla ba'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
7.2
329-331
གསང་འདུས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
gsang 'dus 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
7.3
331-338
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་གཏོར་ཆོག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཅས།
dpal gsang ba 'dus pa 'jam dpal rdo rje'i mngon rtogs gtor chog brgyud pa'i gsol 'debs bcas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
7.4
338-340
གུར་གྱི་མགོན་པོའི་གསང་ཁྲིད་འཆད་ཚུལ།
gur gyi mgon po'i gsang khrid 'chad tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
8
341-356
མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཆེན་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་རྗེས་མན་ངག་དང་བཅས་པ།
mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs chen sems nyid ngal bso'i sgrub rjes man ngag dang bcas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
8.1
341-355
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།
grub chen mi tra dzo ki'i lugs kyi thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa snying gi bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
8.2
355-356
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i rgyun khyer shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9
357-460
ཐུགས་ཆེན་གཙོ་འཁོར་གསུམ་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་བློ་དམན་གོ་བདེ།
thugs chen gtso 'khor gsum pa'i sgrub rjes blo dman go bde
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.1
357-377
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་པའི་བསྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བློ་དམན་གོ་བདེ།
'phags pa spyan ras gzigs gtso 'khor gsum pa'i bsgrub thabs rjes gnang dang bcas pa blo dman go bde
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.2
377-382
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷ་གསུམ་པའི་བསྙེན་ཐབས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ།
thugs rje chen po lha gsum pa'i bsnyen thabs zhar byung dang bcas pa gzhan phan snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.3
382-399
བཅུ་གཅིག་ཞལ་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་བསྐོར་གྱི་རྗེས་གནང་གཞན་ཕན་ཟླ་ཟེར།
bcu gcig zhal mkha' 'gro lnga bskor gyi rjes gnang gzhan phan zla zer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.4
399-410
དཔལ་མོ་ལུགས་རིགས་བཞིས་བསྐོར་བའི་རྗེས་གནང་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.5
410-412
བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་པའི་གསུང་རབ་སོར་བཞག་ལ། བསྙེན་ཡིག་ཉུང་བསྡུས།
bcu gcig zhal gyi bsnyen sgrub kyi yi ge mkhan chen sangs rgyas phun tshogs pa'i gsung rab sor bzhag la bsnyen yig nyung bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.6
412-423
ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་གྱི་རྗེས་གནང་དང་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།
phyag rdor 'khor chen gyi rjes gnang dang bsnyen pa bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.7
423-434
ཕྱག་རྡོར་ཨུ་ཙརྻའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།
phyag rdor u tsar+Ya'i bsnyen sgrub las sbyor rdo rje'i me char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.8
434-446
ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་རྗེས་གནང་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་།
phyag rdor gtum po'i rjes gnang sgrub thabs rdo rje'i me phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.9
446-460
དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་།
dpal phyag na rdo rje drag po gsum sgril gyi rjes su gnang ba'i cho ga rdo rje'i me phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
10
461-466
ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཀྱི་མན་ངག་ལས་བསྙེན་པའི་ལག་ལེན་ཁོལ་ཕྱུང་།
phyag rdor gos sngon can gyi gzungs kyi man ngag las bsnyen pa'i lag len khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1
1-144
སྒྲོལ་མའི་སྐོར།
sgrol ma'i skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.1
1-9
ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།
kha che'i paN chen lugs kyi sgrol dkar rjes gnang las tshogs dang bcas pa bdud rtsi'i thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.2
9-28
ཚར་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།
tshar lugs sgrol dkar gyi yig cha nyer mkho 'chi med bdud rtsi'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.3
28-31
སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་ངག་གི་བྱད་འགྲོལ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
sgrol dkar gyi sgo nas ngag gi byad 'grol gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.4
31-43
རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་སྒྲོལ་མའི་སྒོམ་ལུང་དང་མན་ངག་ཉུང་ངུ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་།
rmi lam lung bstan sgrol ma'i sgom lung dang man ngag nyung ngu zla ba'i me long
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.5
43-57
སྒྲོལ་མ་ཉིན་ཞི་མཚན་ཁྲོའི་རྗེས་གནང་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།
sgrol ma nyin zhi mtshan khro'i rjes gnang phan bde'i zla 'od
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.6
57-93
ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།
jo lugs sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa phan bde'i zla 'od
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.7
93-94
ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ།
jo bo lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi brgyud 'debs phan bde'i mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.8
94-103
པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་ལྗང་སྒྲུབ་རྗེས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
paN chen shAkya shrI'i lugs kyi sgrol ljang sgrub rjes bdud rtsi'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.9
103-109
གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ།
gnyan sgrol yan lag drug pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi rnam bzhag ut+pal chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.10
109-111
གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤལ་ཟིལ་དངར།
gnyan sgrol yan lag drug pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.11
111-116
ཉི་སྦས་ལྕགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་ཟིན་བྲིས་སྐལ་བཟང་ཉེར་མཁོ།
nyi sbas lcags kyi sgrol ma nyer gcig gi zin bris skal bzang nyer mkho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.12
116-123
གྲུབ་ཆེན་ཉི་མ་སྦས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་ཉེར་མཁོ།
grub chen nyi ma sbas pa'i lugs kyi sgrol ma spyi sgrub kyi mngon rtogs rnal 'byor nyer mkho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.13
123-141
སྒྲོལ་མ་བཙོན་འདོན་མའི་ཆོ་ག་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གདུགས་དཀར།
sgrol ma btson 'don ma'i cho ga bklags pas grub pa byin rlabs thugs rje'i gdugs dkar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.14
141-142
སྒྲོལ་དཀར་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
sgrol dkar rgyun khyer shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
1.15
141-144
སྒྲོལ་དཀར་རྒྱས་སྦྱིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ངག་འདོན།
sgrol dkar rgyas sbyin rgya gzhung gi dngos bstan ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
2
145-147
ཀུན་རིག་གི་སྐྱབས་ཡུལ་བསྒོམ་ཚུལ་སོགས།
kun rig gi skyabs yul bsgom tshul sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
3
151-181
ས་འཇམ་སྦགས་སྒྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།
sa 'jam sbags sgrub kyi bla ma mchod pa'i cho ga tshogs gnyis char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4
183-398
འཇམ་སྐོར།
'jam skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.1
183-210
འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་།
'jam pa'i rdo rje dpa' bo gcig pu grub pa'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa dngos grub rgya mtsho'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.2
210-211
འཇམ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།
'jam dkar brgyud 'debs kha skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.3
211-231
འཇམ་དཀར་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
'jam dkar ma ti lugs kyi bsnyen sgrub las gsum gyi nyer mkho'i zin bris bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.4
231-235
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
'jam dpal dkar po ma ti lugs kyi sgrub thabs bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.5
235-237
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་།
'jam dpal dkar po ma ti lugs kyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs bdud rtsi'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.6
237-239
འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་བ་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།
'jam dbyangs dkar po ma ti lugs kyi sgrub thabs shin tu bsdus ba bdud rtsi'i yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.7
239-240
འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བསྟོད་ཚིག་གི་ཁ་སྐོང་།
'jam dbyangs dkar po'i sgrub pa'i skabs su nye bar mkho ba'i bstod tshig gi kha skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.8
240-246
འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་།
'jam dpal smra ba'i seng ge'i sgrub thabs nyung gsal snying por dril ba grub pa mchog gi zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.9
246-248
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་བསྙེན་ཐབས་ཉུང་གསལ།
'jam dbyangs dmar ser gyi bsnyen thabs nyung gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.10
248-258
འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དམར་སེར་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་།
'jam dbyangs a ra pa tsa na dmar ser dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs 'jam mgon dgyes pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.11
258-267
འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ།
'jam dbyangs a ra pa tsa na lha lnga'i sgrub thabs snying por dril ba yid kyi 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.12
267-271
འཇམ་དཔལ་དམར་སེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
'jam dpal dmar ser gyi sgrub thabs snying por dril ba blo gros snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.13
271-274
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
'jam dbyangs dmar ser dpa' bo gcig pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs smon lam dang bcas pa 'jam mgon dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.15
274-279
པཎྜི་ཏ་གསེར་གདུགས་ཅན་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ།
paN+Di ta gser gdugs can nas brgyud pa'i 'jam dpal shes rab 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.15
279-280
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློ་གྲོས་འདོད་འཇོ།
'jam dbyangs shes rab 'khor lo'i bla ma brgyud pa la gsol ba 'debs pa blo gros 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.16
280-291
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
'jam dbyangs shes rab 'khor lo'i gdams pa'i snying po mdor bsdus pa blo gros snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.17
291-295
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo nyams su len tshul 'jam mgon dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.18
295-297
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs blo gros snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.19
297-307
མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣ་རྒྱན།
mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes gnang bya tshul rin po che'i rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.20
307-309
མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes su gnang ba'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs rin chen phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.21
309-315
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i rgyud kyi bklag thabs ye shes grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.22
315-320
ཕུར་བུའི་ལུགས་དབྱངས་ཅན་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་མཁྱེན་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།
phur bu'i lugs dbyangs can dkar mo'i sgrub thabs kun mkhyen dgyes pa'i lam srol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.23
320-353
བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།
bo dong paN chen lugs kyi dbyangs can ma dkar mo'i bsnyen sgrub las gsum mtsho byung dgyes pa'i lam srol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.24
353-358
དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བློ་གྲོས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།
dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub nyams len blo gros ut+pal rgyas pa'i nyin byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.25
358-359
སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྦྱིན།
sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma dmar mo la gsol ba 'debs pa blo gros mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.26
359-361
དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ།
dbyangs can ma dmar mo gsang sgrub kyi rjes gnang gi brgyud 'debs smon lam dang bcas pa blo gros mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.27
361-369
བོ་དོང་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་རྗེས་འཇིགས་བྲལ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།
bo dong dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub lha lnga'i sgrub rjes 'jigs bral dgyes pa'i lam srol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.28
369-376
དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་།
dbyangs can dkar mo phyag bzhi ma'i sgrub rjes zla ba gzhon nu'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.29
376-380
མི་གཡོ་བ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བློ་གྲོས་གྲུབ་སྟེར།
mi g.yo ba dkar po'i sgrub thabs blo gros grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.30
380-381
བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བྱེད།
brgyud 'debs ye shes rgyas byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.31
381-382
ཕག་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
phag dkar brgyud 'debs ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.32
382-387
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
rdo rje phag mo dkar mo shes rab gsal byed ma'i sgrub thabs mdor bsdus ye shes snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.33
387-391
བསྙེན་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་སྟེར།
bsnyen thabs ye shes snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
4.34
391-398
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མའི་བྱིན་རླབས་མཚམས་སྦྱོར་ངག་གི་དཔལ་སྟེར།
rdo rje phag mo shes rab gsal byed ma'i byin rlabs mtshams sbyor ngag gi dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
5
399-409
ཡན་ལག་བདུན་པའི་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
yan lag bdun pa'i lam rim smon lam dang bcas pa phan bde'i sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
6
411-493
ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་ཆོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་།
theg chen shin tu rgyas pa'i lugs kyi sems bskyed sdom chog byang chub sems dpa'i lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
7
495-518
བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
byang chub lam rim nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
8
519-551
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དང་གསོལ་འདེབས།
blo sbyong don bdun ma nyams su len tshul dang gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
8.1
519-550
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན།
theg pa chen po'i blo sbyong don bdun ma nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཐ་
8.2
550-551
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི།
blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
1
1-70
བློ་སྦྱོང་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འཆད་ཐབས་ཨུཏྤལ་གསར་པའི་དོ་ཤལ།
blo sbyong legs bshad kun btus kyi 'chad thabs ut+pal gsar pa'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
1.1
1-18
བློ་སྦྱོང་ལེགས་བཤད་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འཆད་ཐབས་ཨུཏྤལ་གསར་པའི་དོ་ཤལ།
blo sbyong legs bshad kun btus kyi 'chad thabs ut+pal gsar pa'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
1.2
18-20
སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་གཞུང་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ།
sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong gzhung khrid yig dang bcas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
1.3
20-22
སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་བློ་སྦྱོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
sum pa lo tsA ba'i blo sbyong snyan brgyud kyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ (thogs med bzang po)
ད་
1.4
22-39
སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་བློ་སྦྱོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།
sum pa lo tsA ba'i blo sbyong snyan brgyud kyi khrid yig snying gi bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
1.5
40-60
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ།
theg pa chen po'i blo sbyong thun brgyad ma
Text page
View PDF
ཁམས་ལུང་པ་ཤཱཀྱ་ཡོན་ཏན་ (khams lung pa shAkya yon tan)
ད་
1.6
60-66
བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ།
blo sbyong thun brgyad ma'i zin bris nyung gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
1.7
66-70
བིཪྺ་པའི་མན་ངག་མཉམ་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བློ་སྦྱོང་།
biR+Wa pa'i man ngag mnyam med snying rje'i rnal 'byor gyi blo sbyong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
2
71-102
བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན།
bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid grub gnyis mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
3
103-126
ཤིང་རྟ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
shing rta rnam gnyis kyi gzhung dang mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
4
127-155
བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།
bo dong thub pa mdo gcod kyi khrid yig zab don yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
4.1
127-138
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།
kun mkhyen bo dong pa'i dpal de nyid 'dus chen gyi zab khrid chos skor dgu las thub pa chen po'i gcod kyi khrid yig zab don yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
4.2
138-141
ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས།
thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
4.3
141-155
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད།
kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmigs khrid zin bris bla ma'i thugs bcud
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
5
157-235
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ།
kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
5.1
157-178
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་དང་ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་མ་རིག་མུན་སེལ།
kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor dang zab gsal dbyer med zung du 'jug pa'i sngon 'gro'i ngag 'don ma rig mun sel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
5.2
178-181
བོ་དོང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟབ་གསལ་གྱི་རིང་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ།
bo dong lugs kyi phyag rgya chen po zab gsal gyi ring brgyud gsol 'debs ye shes mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
5.3
181-186
དཔལ་ལྡན་བོ་དོང་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཟབ་འཁྲིད་འཆད་ཚུལ་ཐོ་ཡིག།
dpal ldan bo dong bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi zab 'khrid 'chad tshul tho yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
5.4
186-218
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
5.5
218-235
བོ་དོང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་ལུགས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
bo dong ras chen dpal 'byor bzang po'i lugs kyi gtum mo zhag bdun ma'i khrid yig bla ma'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
6
237-243
ཇོ་ལུགས་མི་འཁྲུགས་པ།
jo lugs mi 'khrugs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
6.1
237-241
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སྒྲིབ་གཉིས་མུན་སེལ།
bcom ldan 'das rdo rje mi 'khrugs pa'i sgrub thabs nyung gsal snying por dril ba sgrib gnyis mun sel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
6.2
241-243
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང།
bcom ldan 'das rdo rje mi 'khrugs pa'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
7.1
245-279
མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་ཟླ་བ་ལས་འཕྲོས་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ།
mi 'khrugs pa'i cho ga gzhan phan zla ba las 'phros pa'i dbang bskur ba'i tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
7.1
245-262
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་ཟླ་བ་ལས་འཕྲོས་པའི་སློབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ།
rdo rje mi 'khrugs pa'i cho ga gzhan phan zla ba las 'phros pa'i slob ma dbang bskur ba'i tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
7.2
262-263
མི་འཁྲུགས་པའི་དབང་བསྐུར་བརྒྱ་རྩ་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
mi 'khrugs pa'i dbang bskur brgya rtsa grangs gsog bya tshul shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
7.3
263-274
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་ཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
rdo rje mi 'khrugs pa lha dgu'i sgo nas gshin po rjes su 'dzin pa'i cho ga mdor bsdus pa klag chog tu bkod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
7.4
274-279
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྒོ་ནས་ཚེ་ལྡན་སྡིག་པ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་གའི་ཟུར་རྒྱན།
rdo rje mi 'khrugs pa'i sgo nas tshe ldan sdig pa sbyong ba'i cho ga'i zur rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
8
281-288
སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་གི་སྙིང་པོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར།
sman bla'i mdo chog gi snying po shin tu bsdus pa phan bde'i dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
9
289-302
ཐུབ་དབང་ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ།
thub dbang nye sras brgyad la phyag mchod bya tshul mdor bsdus phan bde'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
9.1
289-295
ཐུབ་དབང་ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ།
thub dbang nye sras brgyad la phyag mchod bya tshul mdor bsdus phan bde'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
9.2
296-299
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།
thub dbang gnas brtan 'khor bcas la phyag mchod bya tshul mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
9.3
299-302
ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།
o rgyan rje 'bangs nyer lnga'i bla ma'i rnal 'byor dang 'brel ba'i gsol 'debs byin rlabs snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
10
303-337
སངས་གླིང་གཏེར་བྱོན་གནས་བརྟན་མཆོད་ཆོག་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས།
sangs gling gter byon gnas brtan mchod chog phan bde'i 'byung gnas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
11
339-361
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་།
thub dbang gnas brtan bcu drug 'khor dang bcas pa mchod cing gsol ba gdab pa'i tshul mdor bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
11.1
339-350
ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་།
thub dbang gnas brtan bcu drug 'khor dang bcas pa mchod cing gsol ba gdab pa'i tshul mdor bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
11.2
350-352
གནས་ཆོག་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
gnas chog shin tu mdor bsdus bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
11.3
352-361
གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།
gnas brtan phyag mchod dang 'brel bar cho ga mdor bsdus bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
12
363-387
བྱམས་པའི་མཆོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་དགའ་ལྡན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་ནོར་བུའི་ཐེམ་སྐས།
byams pa'i mchod chog dang 'brel bar dga' ldan du sems bskyed pa'i smon lam nor bu'i them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
12.1
363-379
རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་དགའ་ལྡན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་ལམ་ནོར་བུའི་ཐེམ་སྐས།
rje btsun byams pa mgon po la mchod pa'i cho ga dang 'brel bar dga' ldan du sems bskyed pa'i smon lam nor bu'i them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
12.2
379-385
དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ཉེར་བདུན་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་འདོད་དགུའི་སྤྲིན་ཆེན།
dngos grub kyi rdzas nyer bdun gyi mchod phreng 'dod dgu'i sprin chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
12.3
385-387
གྲུབ་པ་ཉེར་བདུན་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་སོ་སོར་བྱ་ཚུལ།
grub pa nyer bdun gyi mchod phreng so sor bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
13
389-401
སྒྲོལ་མའི་མཎྜལ་བཞི་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕན་བདེའི་ཨུཏྤལ།
sgrol ma'i maN+Dal bzhi chog mdor bsdus phan bde'i ut+pal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14
403-576
རིགས་བྱེད་མའི་སྒོམ་བཟླས་སྲིད་གསུམ་ཡིད་འཕྲོག།
rigs byed ma'i sgom bzlas srid gsum yid 'phrog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.1
403-409
རིགས་བྱེད་མའི་སྒོམ་བཟླས་སྲིད་གསུམ་ཡིད་འཕྲོག།
rigs byed ma'i sgom bzlas srid gsum yid 'phrog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.2
409-423
རིག་བྱེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་གི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས།
rig byed ma'i sgrub thabs dang rjes gnang gi skabs su nye bar mkho ba'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.3
423-424
གསེར་ཆོས་རིག་བྱེད་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ།
gser chos rig byed ma'i brgyud 'debs dngos grub mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.4
424-439
དཔལ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་འདོད་དགུའི་སྙེ་མ།
dpal 'dod pa'i rgyal po'i rjes gnang gi cho ga 'dod dgu'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.5
439-440
གསེར་ཆོས་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་སྲིད་ཞིའི་མཆོག་སྩོལ།
gser chos 'dod pa'i rgyal po'i brgyud 'debs srid zhi'i mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.6
440-463
གཉན་ལོའི་དབང་གི་ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་བཀླགས་ཆོག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
gnyan lo'i dbang gi lha gsum gyi rjes gnang bklags chog gsal ba'i sgron me
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.7
463-474
དབང་གི་ལྷ་མོ་ཏི་ནུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་ཡིད་འཕྲོག་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར།
dbang gi lha mo ti nu ma'i bsnyen sgrub las gsum gyi man ngag gi yi ge yid 'phrog li khri'i chu gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.8
474-497
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
bcom ldan 'das rdo rje khyung khra'i sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa bdud rtsi'i chu rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.9
497-499
རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
rdo rje khyung khra'i sgom bzlas shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.10
499-505
ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་གདམས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།
khro bo'i rgyal po gtsug tor 'bar ba'i gtor ma la brten nas phyir zlog pa'i gdams pa bar chad kun sel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.11
505-526
མཁའ་འགྲོ་མ་སྨེ་བ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
mkha' 'gro ma sme ba brtsegs ma'i sgrub thabs phrin las kyi cho ga dang bcas pa snying por dril ba bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.12
526-549
ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར་།
khro bo'i rgyal po bdud rtsi 'khyil ba'i sgrub thabs rjes gnang las tshogs dang bcas pa grub pa'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.13
549-557
ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྲུང་བའི་ལྷ་མོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཐོ་ཡིག་ཕན་བདེའི་སྤྲིན་ཆར།
jo bo lugs kyi srung ba'i lha mo lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i tho yig phan bde'i sprin char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.14
557-568
རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
rta mgrin dmar po grub rgyal lugs kyi byin rlabs rjes gnang dang bcas pa'i cho ga dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ད་
14.15
568-576
ནི་རི་ཏི་པའི་ལུགས་བྱམས་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་སོགས་ཀྱི་ཉེར་མཁོའི་ཡི་གེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྐྱེས།
ni ri ti pa'i lugs byams pa'i sgrub rjes sogs kyi nyer mkho'i yi ge bdud rtsi'i chu skyes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1
1-150
རྟེན་འབྲེལ་སྲུང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན།
rten 'brel srung ba'i byin rlabs bya tshul man ngag dang bcas pa phan bde'i char sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.1
1-29
རྟེན་འབྲེལ་སྲུང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན།
rten 'brel srung ba'i byin rlabs bya tshul man ngag dang bcas pa phan bde'i char sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.2
29-45
སྨན་བླ་མཆེད་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་བཀླག་ཆོག་དོན་གྲུབ་བསམ་འཕེལ།
sman bla mched bdun gyi rjes gnang bklag chog don grub bsam 'phel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.3
45-48
བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤལ་ཕྲེང་མཛེས།
bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.4
48-53
སྨན་བླ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ་སོགས་ཉུང་གསལ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི།
sman bla gtso 'khor gsum gyi sgom bzlas la brten nas bsnyen pa bya tshul sogs nyung gsal kun phan bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.5
53-55
སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མྱུར་ལམ།
sman bla'i sgom bzlas shin tu bsdus pa phan bde'i myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.6
55-80
ཇོ་ལུགས་མི་འཁྲུགས་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་རྗེས་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱོང་།
jo lugs mi 'khrugs gtso rkyang gi sgrub rjes bsnyen pa byed tshul dang bcas pa sdig sgrib kun sbyong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.7
80-84
མི་གཡོ་སྔོན་པོའི་རྗེས་གནང་ཆུ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།
mi g.yo sngon po'i rjes gnang chu srung dang bcas pa'i gsal byed snying po'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.8
84-101
ཤངས་ལུགས་རྣམ་འཇོམས་གསང་སྒྲུབ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
shangs lugs rnam 'joms gsang sgrub man ngag dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i chu rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.9
101-104
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་དཀར་མོའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།
shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar mo'i rjes su gnang ba'i tshul byin rlabs snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.10
104-115
དཔལ་སམྦུ་ཊའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ཤེས་རབ་སྣང་བ།
dpal sam+bu Ta'i rgyud las gsungs pa'i sher phyin dkar mo'i 'khor lo'i man ngag shes rab snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.11
115-116
ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་བསྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོའི་སྣང་།
sher phyin dkar mo'i bsgom bzlas snying po'i snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.12
116-119
ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་གཅིག་མའི་གདམས་ངག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།
sher phyin yi ge gcig ma'i gdams ngag zab don snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.13
119-123
འཕགས་མ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་།
'phags ma so sor 'brang ma'i rjes gnang gi cho ga bdud rtsi'i rgyun bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.14
123-146
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།
'jig rten dbang phyug seng ge sgra'i gdams pa zab mo'i gsal byed gzhan phan bdud rtsi'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
1.15
146-150
རི་ཁྲོད་མའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོ་དགེ་ལེགས་སྣང་གཏེར།
ri khrod ma'i man ngag nyer mkho dge legs snang gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2
151-346
གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོ་དོང་ལུགས་ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
grub chen sangs rgyas mgon po nas brgyud pa'i bo dong lugs zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'i man ngag gi yi ge gces btus rin chen bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.1
151-301
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi lo rgyus sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'i man ngag gi yi ge gces btus rin chen bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.2
301-303
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཕྲིན་ལས་དཔལ་སྟེར།
zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi brgyud pa'i gsol 'debs phrin las dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.3
303-326
སེང་གདོང་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ།
seng gdong rigs lnga'i sgrub thabs rjes gnang las tshogs dang bcas pa phrin las rnam rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.4
326-346
སེང་གདོང་བཀའ་བཅུའི་མངོན་རྟོགས་རྗེས་གནང་གི་ཐོ་ཡིག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ།
seng gdong bka' bcu'i mngon rtogs rjes gnang gi tho yig phrin las snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
3
347-361
རྫོགས་ཆེན་བི་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གདོད་མའི་གསེང་ལམ།
rdzogs chen bi ma snying tig gi sngon 'gro'i ngag 'don gdod ma'i gseng lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
4
363-370
དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཀྲུ་བྱབས་སྲུང་གསུམ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
dam grib nyes pa kun sel gyi sgo nas bkru byabs srung gsum bya tshul mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
5
371-381
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།
sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i las byang khyer bde snying por dril ba bde ba chen po'i myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
6
383-398
ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་དང་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
nyang gter bka' brgyad kyi phyag rgya hU~M sgrub dang rkyang sgrub kyi rgyun khyer bde chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
7
399-416
བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
bka' brgyad gsang rdzogs skong zlog shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
8
417-438
རད་ཕུར་གསང་སྒྲུབ་དང་སྐོང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ།
rad phur gsang sgrub dang skong zlog rgyun khyer bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
9
439-443
ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
phyag rdor gtum po'i rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
10
445-449
གྲྭ་མངོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
grwa mngon phyag rdor gtum po dmar po'i sgrub thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
11
451-455
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་པའི་རིམ་པ།
thugs rje chen po yang snying 'dus pa'i sgrub thabs rgyun khyer mdor bsdus pa'i rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
12
457-466
བྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།
byin rlabs bla ma'i thugs sgrub kyi phrin las khrigs su bsdebs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
13
467-479
བླ་མ་གསང་འདུས་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་དབང་བསྐུར་ཚུལ།
bla ma gsang 'dus tshes bcu'i mchod pa dang 'brel ba'i gtor dbang bskur tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14
481-515
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྐོར།
rdor sems thugs kyi sgrub pa'i skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14.1
481-486
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན།
rdor sems thugs kyi sgrub pa'i sngon 'gro'i ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14.2
486-496
རྡོར་སེམས་ཐུགས་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབ།
rdor sems thugs sgrub pa'i bsnyen pa'i rim pa ngag 'don chu 'bab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14.3
496-500
རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་གཏོང་ལུགས།
rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa gtong lugs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14.4
500-501
རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ།
rgyal tho bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14.5
501-511
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14.6
511-513
རྡོར་སེམས་རུས་སྦྱོང་ཟིན་བྲིས།
rdor sems rus sbyong zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
14.7
513-515
དེའི་སཱཙྪ་སྒྲུབ་པའི་རབ་གནས་དང་ངག་འདོན་ལྡེབ།
de'i sAts+tsha sgrub pa'i rab gnas dang ngag 'don ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
15
517-521
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
16
523-534
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་པདྨ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi las byang pad+ma dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
17
535-552
ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་པདྨ་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས།
thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi dbang chog pad+ma dgyes pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
18
553-573
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མའི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
ye shes mkha' 'gro mtsho rgyal ma'i phrin las bde chen char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
1
1-2
དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར།
dwangs ma bcud 'dren gyi brgyud 'debs 'chi med grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
2
3-22
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'chi med 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
3
23-28
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi rgyun khyer 'chi med snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
4
29-33
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi byin 'bebs rgyas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
5
35-63
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi dbang chog khrigs su bsdebs pa 'chi med dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
6
65-69
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi dbang bskur grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
7
71-85
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་སྣང་སྟེར།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi sbyin sreg gi cho ga 'chi med snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
8
87-92
ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi bsnyen sgrub gsal byed nyung ngu bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
9
95-128
ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།
tshe dpag med rigs lnga 'chi med mchog sbyin gyi sgrub thabs dbang chog dang bcas pa 'chi med grub pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
10
129-138
ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན།
tshe dpag med rigs lnga 'chi med mchog sbyin gyi bsnyen sgrub sogs kyi gsal byed 'chi med dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
11
139-173
ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཤིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།
nye brgyud tshe khrid 'chi med rdo rje'i srog shing gi sgrub thabs dbang chog 'chi med rdo rje'i bcud len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
12
175
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙེ་མ།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi brgyud 'debs byin rlabs snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
13
177-197
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu'i phrin las kyi cho ga 'phags mchog dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
14
199-204
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug gi rgyun khyer zab lam snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
15
205-248
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས།
thugs rje chen po 'jig rten dbang phyug lha dgu'i dbang gi cho ga 'phags mchog dgyes pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
16
249-272
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་སྣང་།
thugs rje chen po sems nyid ngal bso'i sgrub thabs phrin las dang bcas pa snying rje'i zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
17
273-276
རྒྱ་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
18
275-319
སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།
sgrol dkar sgrub thabs dbang chog dang bcas pa 'chi med zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
19
323-371
ལྔ་པའི་རྒྱ་ཅན་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
lnga pa'i rgya can gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
19.1
323-355
བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
19.2
355-371
བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཀླུའི་གདོན་དགྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་བྱ་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་ལྗོན་བཟང་།
bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi la brten nas klu'i gdon dgrol gyi cho ga bya tshul bdud rtsi'i ljon bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
20
373-379
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་སྙིང་།
bcom ldan 'das rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
21
381-389
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ།
bcom ldan 'das rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi'i don dbang mdor bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
22
391-462
སྣ་ཚོགས་སྐོར།
sna tshogs skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
22.1
391-397
ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ངལ་འཚོ།
yon tan gter mdzod kyi las byang la nye bar mkho ba'i lhan thabs rig 'dzin ngal 'tsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
22.2
397-416
སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ངལ་འཚོ།
sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ngag gi zin bris rig pa 'dzin pa'i ngal 'tsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
22.3
416-420
འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
'pho ba 'jag tshugs ma'i dmigs rim zin bris bla ma'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
22.4
420-432
ལེགས་ལྡན་རྗེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་གཞུང་དང་། གདམས་ཟབ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་།
legs ldan rje'i nye brgyud tshe sgrub gzhung dang gdams zab gsal bar bkod pa rig 'dzin grub pa'i lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
22.5
432-458
ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་འཆི་མེད་ཚེའི་དཔལ་སྟེར།
tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma'i tshe dbang bskur tshul 'chi med tshe'i dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
22.6
458-462
ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma'i skabs su nye bar mkho ba'i zin bris bdud rtsi'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23
463-632
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ།
o rgyan rin po che'i gsol 'debs spyi'i rten bskyed lam zab snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.1
463-466
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ།
o rgyan rin po che'i gsol 'debs spyi'i rten bskyed lam zab snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.2
466-473
བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
bla ma gsang ba 'dus pa'i rgyun khyer snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.3
473-476
གསང་འདུས་མཚོ་རྒྱལ་ཚོགས་མཆོད་འདོན་འགྲིགས།
gsang 'dus mtsho rgyal tshogs mchod 'don 'grigs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.4
476-481
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།
dpal rdo rje phag mo khros ma nag mo'i gsang ba thugs kyi sgrub pa'i rgyun khyer snying por dril ba bde chen myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.5
481-488
ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་བདེར་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར།
nyang lugs drag po bder 'dus rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.6
488-490
བྱད་གྲོལ་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།
byad grol gser gyi lde mig gi rgyun khyer zab don snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.7
490-495
འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
'chi med bdud rtsi bum pa'i rgyun khyer snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.8
495-506
ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན།
tshogs chen 'dus pa'i sgrub thabs ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.9
506-509
རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར།
rig 'dzin thugs thig gi rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.10
509-516
ཐུགས་ཆེན་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་མདོར་བསྡུས།
thugs chen yang snying 'dus pa'i sgrub thabs dang dbang bskur mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.11
516-526
འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
'phags pa thugs rje chen po'i sgo nas gshin po rjes 'dzin thugs rje'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.12
526-527
རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས།
rta mgrin gsang sgrub brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.13
527-530
རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
rta mchog rol pa gsang sgrub kyi rgyun khyer grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.14
530-538
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་གྲུབ་གཉིས་ས་བོན།
dpal rta mchog rol pa gsang sgrub kyi gdams pa'i zin bris nyung gsal grub gnyis sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.15
538-545
བྱང་གཏེར་ཁྱུང་ནག་བྱིན་རླབས།
byang gter khyung nag byin rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.16
545-551
སྟག་ལུང་པའི་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་ཀྱི་འཆི་མེད་མཆོག་སྒྲུབ་ཚེ་དབང་ཟིན་ཐོ།
stag lung pa'i rtsa gsum snying po'i yang bcud kyi 'chi med mchog sgrub tshe dbang zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.17
551-557
དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དག་སྣང་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད།
dpal stag lung pa chen po rig 'dzin tshe dbang bkra shis kyi dag snang rtsa ba gsum gyi las byang mdor bsdus snying po'i yang bcud
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.18
557-570
ཀློང་གསལ་རྩ་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱེར།
klong gsal rtsa gsum rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.19
570-571
ཀློང་གསལ་རྩ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་དབང་བརྒྱ་རྐྱེན་སེལ་ལྟ་བུར་གསོག་སྐབས།
klong gsal rtsa gsum rdo rje snying po sogs kyi dbang brgya rkyen sel lta bur gsog skabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.20
571-572
ཀློང་གསལ་སྨན་བླའི་ཆོག་སྒྲིགས་ཟིན་ཐོ།
klong gsal sman bla'i chog sgrigs zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.21
572-578
ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞིའི་མཚམས་སྦྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར།
klong gsal gter byon thugs rje chen po yang gsang bla med kyi dbang bzhi'i mtshams sbyor snying por dril ba ye shes dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.22
578-586
ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་།
klong gsal gter byon tshe sgrub yang gsang bla med kyi dbang gi mtshams sbyor 'chi med bdud rtsi'i rgyun bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.23
586-607
ཕྱིར་བཟློག་འཁོར་འབར་བཅས་བཤམས་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་གྲུབ་པའི་རལ་གྲི།
phyir bzlog 'khor 'bar bcas bshams ngag 'don bklags chog grub pa'i ral gri
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.24
607-609
ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཙཀྲ་བཅའ་ཚུལ།
phyir zlog 'khor lo 'bar ba'i tsakra bca' tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.25
609-626
དམ་རྫས་རཀྟའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།
dam rdzas rak+ta'i sgrub tshul dngos grub snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
23.26
626-632
སིནྡྷུ་རའི་སྒྲུབ་པ་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་སྟེར།
sin+d+hu ra'i sgrub pa mkha' spyod grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
1
1-28
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བསྐུར་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་མཚམས་སྦྱོར་བློ་གསལ་ངག་གི་འདོད་འཇོ།
snga 'gyur rdo rje theg pa'i dbang bskur spyi la 'jug pa'i mtshams sbyor blo gsal ngag gi 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
1.1
1-22
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བསྐུར་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བློ་གསལ་ངག་གི་འདོད་འཇོ།
snga 'gyur rdo rje theg pa'i dbang bskur spyi la 'jug pa'i mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa blo gsal ngag gi 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
1.2
22-28
གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ།
gu ru drag po ye shes rab 'bar gyi don dbang mdor bsdus pa'i mtshams sbyor rdo rje'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
2
29-107
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi cho ga sdig sgrib rnam par sbyong ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
3
109-110
ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དུག་གསུམ་མ་སྤངས་རང་གྲོལ།
zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las: sku gsum bla ma'i gsol 'debs dug gsum ma spangs rang grol
Text page
View PDF
ཀརྨ་གླིང་པ་ (karma gling pa)
ཕ་
4
111-114
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་སྡེ་བདུན་མཆོད་གསོལ་མདོར་བསྡུས།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi bka' srung sde bdun mchod gsol mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
5
115
ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག།
ye shes sku mchog
Text page
View PDF
ཀརྨ་གླིང་པ་ (karma gling pa)
ཕ་
6
117
བྱིན་འབེབས།
byin 'bebs
Text page
View PDF
ཀརྨ་གླིང་པ་ (karma gling pa)
ཕ་
7
119-124
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་ལམ་བཟང་།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi rgyun khyer snying por dril ba zung 'jug lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
8
125-132
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཕྱག་བཤགས་སྐོང་ཆོག་མདོར་བསྡུས་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi phyag bshags skong chog mdor bsdus 'khor 'das rang grol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
9
133-134
སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
sku gsum rigs 'dus kyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
10
135-151
སྐུ་གསུམ་རིགས་བསྡུས་པདྨ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
sku gsum rigs bsdus pad+ma gu ru'i phrin las khrigs su bsdebs pa bde chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
11
153-167
ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།
zab mo bla ma'i sgrub thabs gdung ba zhi byed kyi phrin las khrigs su bsdebs pa ye shes snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12
169-200
པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷག་པའི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་རོལ་མཚོ།
pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol gyi chos sde las byung ba'i lhag pa'i lha sna tshogs kyi sgrub thabs phrin las rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12.1
170-173
ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་བརྟན་བཞུགས་མའི་ངག་འདོན་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།
tshe sgrub rgyun khyer brtan bzhugs ma'i ngag 'don 'chi med snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12.2
173-178
དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཕྱུང་བ་ཡང་དག་ཐིག་ལེ་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
dpal chen po'i thugs phyung ba yang dag thig le gcig ma'i nyams len rgyun khyer mchog gi myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12.3
178-180
དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཞི་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཟླ་སྣང་།
dam grib nyes pa kun sel gyi sgom bzlas rgyun khyer zhi byed bdud rtsi'i zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12.4
180-187
རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བྱེད།
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs dang shes rab blo 'phel mi brjed gzungs thob zung 'brel du nyams su blang ba'i tshul ye shes rgyas byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12.5
187-193
ཐུགས་སྒྲུབ་གསུམ་དྲིལ་ཡང་གསེར་སྙིང་པོའི་མན་ངག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ།
thugs sgrub gsum dril yang gser snying po'i man ngag bklags chog tu bkod pa dbang gi lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12.6
193-198
གཤིན་རྗེ་ཡང་ཟློག་སྤུ་གྲི་རེག་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།
gshin rje yang zlog spu gri reg gcod kyi man ngag drag shul rdo rje'i go mtshon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
12.7
198-200
ས་བདག་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་གདམས་པ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་།
sa bdag nyes pa kun sel gyi gdams pa bklags chog tu bkod pa dge legs sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
13
201-221
དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཁྲུས་ཆོག་སོགས་གྲིབ་སེལ་གྱི་མན་ངག་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཟླ་ཟེར།
dam grib nyes pa kun sel gyi khrus chog sogs grib sel gyi man ngag snying po bsdus pa bdud rtsi'i zla zer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
14
223-273
ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།
zhi khro'i bskyed rdzogs kyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'od gsal snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
15
275-277
དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་དབང་གི་བཀོལ་བྱང་།
dam pa rigs brgya'i lha dbang gi bkol byang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
16
279-281
ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས།
chos nyid klong bshags
Text page
View PDF
འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ('phreng po gter ston shes rab 'od zer)
ཕ་
17
283-297
གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཛཾ་དཀར་གཙོ་རྐྱང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བྱ་ཚུལ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།
gu ru chos dbang gi dzaM dkar gtso rkyang gi phyi nang gsang sgrub dkyus gcig tu bya tshul rin chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
17.1
283-293
ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་གཙོ་རྐྱང་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ
dzam+b+ha la dkar po 'brug zhon gtso rkyang gi phyi nang gsang ba'i sgrub thabs rin chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
17.2
293-297
འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཞོན་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།
'phags pa dzam+b+ha la dkar po 'brug zhon lha dgu'i sgrub thabs nor bu'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
18
299-307
འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ།
'phags pa dzam+b+ha la ser po'i bsnyen sgrub kyi cho ga 'dod 'jo'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
19
309-317
འཕགས་པ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་ཆུ་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།
'phags pa dzam+b+ha la nag po'i chu sbyin gyi cho ga dngos grub snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
20
319-323
ཡཀྴ་ཛམྦྷ་ལ་ལྗང་གུའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་རྒུའི་སྙིང་པོ།
yak+sha dzam+b+ha la ljang gu'i gtor 'bul 'dod rgu'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
21
325-357
གྲུབ་མཆོག་དཔའ་བོ་འོད་གསལ་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་བརྒྱའི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་དབྱངས།
grub mchog dpa' bo 'od gsal lugs kyi grub brgya'i bla ma'i byin rlabs sprin gyi rnga dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
21.1
325-343
གྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་དབྱངས།
grub mchog rnams la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor byin rlabs sprin gyi rnga dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
21.2
343-346
སློབ་དཔོན་དཔའ་བོ་འོད་གསལ་གྱིས་བསྡུས་པའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ལ་གོ་རིམ།
slob dpon dpa' bo 'od gsal gyis bsdus pa'i grub chen brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa brjod pa la go rim
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
21.3
346-357
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་།
bla ma rdo rje 'chang rnal 'byor gyi dbang phyug brgyad cu rtsa bzhi dang bcas pa'i byin rlabs bya tshul grub pa mchog gi zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
22
359-368
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub mchog gi sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23
369-390
སྔ་འགྱུར་སྡོམ་གསུམ་བརྒྱུད་འདེབས།
snga 'gyur sdom gsum brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23.1
369-373
སྔ་འགྱུར་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།
snga 'gyur sdom pa gsum gyi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23.2
373-375
སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
smon 'jug sems bskyed kyi sdom pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23.3
375-376
རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
rig 'dzin sngags kyi sdom pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23.4
377-378
ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་འདུས་པ་མདོའི་དབང་གི་བརྒྱུད་འདེབས།
lung a nu yo ga 'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23.5
378-386
མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
man ngag rdzogs pa chen po sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23.6
386-387
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།
rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
23.7
387-390
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེ་སྙིང་ཏིག་ཆེན་མོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
rdzogs pa chen po man ngag sde snying tig chen mo'i brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
24
391-433
མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྱི་སྒྲུབ་བླ་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
mchog gling thugs sgrub bar chad kun sel gyi phyi sgrub bla mchod byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
25
435-436
རྗེས་སུ་དབང་བསྡུས་ཏེ་བླང་བའི་ངག་འདོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན།
rjes su dbang bsdus te blang ba'i ngag 'don cung zad rgyas par spro na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
26
437-440
དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ།
dam bca' nyer brgyad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
27
441-442
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་།
dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i brgyud 'debs bde chen sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
28
443-461
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།
dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba'i sgrub thabs dang phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa bde chen myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
29
463-479
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba'i sgrub pa dpal rdo rje sems dpa'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba bde chen thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
31
481-491
གུ་རུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད།
gu ru rgyal ba'i gdung 'dzin gyi phrin las snying po khrigs su bsdebs pa khams gsum dbang sdud
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
31
493-500
རིག་འཛིན་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro bo lod kyi phrin las snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
32
501-534
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
33
535-544
བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ།
bla sgrub sku gsum rigs 'dus gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus bde chen myu gu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
34
545-584
བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།
bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyong ba'i cho ga bde ba can du bgrod pa'i shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
35
585-610
བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ།
bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i zhing sbyong gi cho ga dang rjes su 'brel ba'i gzhan phan phrin las kyi rim pa bde ba can du bgrod pa'i myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཕ་
36
611-614
འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ།
'od dpag med kyi dbang bskur grangs gsog bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
1
1-70
ཐུགས་ཆེན་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
thugs chen pad+ma gtsug tor gyi sgrub thabs gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
1.1
1-10
འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
'phags pa thugs rje chen po pad+ma gtsug tor gyi sgrub thabs snying por dril ba gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
1.2
10-24
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་དབང་ཆོག་གཞན་ཕན་ཀུན་ཁྱབ།
thugs rje chen po pad+ma gtsug tor gyi dbang chog gzhan phan kun khyab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
1.3
24-38
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་མྱུར་ལམ།
thugs rje chen po pad+ma gtsug tor gyi sgo nas gshin po rjes su 'dzin pa'i cho ga gzhan phan myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
1.4
38-70
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ཕན་བདུད་རྩི།
thugs rje chen po pad+ma gtsug tor gyi myong grol ril bu'i sgrub thabs gzhan phan bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
2
71
གཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས།
gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
བ་
3
73-94
འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
'phags pa thugs rje chen po 'khor ba dong sprugs kyi bsnyen sgrub phrin las dang bcas pa gzhan phan mkha' khyab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
4
95-122
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi dbang chog byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
5
123-125
སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ།
sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6
127-186
ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོར་སེམས་གསང་སྔགས་ཐོས་གྲོལ།
thugs sgrub rdor sems gsang sngags thos grol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.1
127-133
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རིགས་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་སྔགས་ཐོས་པས་གྲོལ་བ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las: rigs bdag rdo rje sems dpa'i gsang sngags thos pas grol ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.2
133-141
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རང་བྱུང་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླགས་ཐབས་དང་བཅས་པ་
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ rang byung bklags pas grol ba pad+ma'i snying po'i rgyud bklags thabs dang bcas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.3
141-149
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las: dpal yang dag he ru ka'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.4
149-153
དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།
dpal yang dag thugs kyi snying po'i 'chi med tshe'i sgrub pa'i nyams len rgyun khyer mdor bsdus bde chen rdo rje'i bcud len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.5
153-160
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ་བའི་སྐབས་ཛཔ྄་བསྐུལ་སོགས།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi dzap khang dbye ba'i skabs dzap bskul sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.6
160-163
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ལེགས་སོ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་བསྡུས་དོན།
dgongs gter sgrol ma'i zab tig gi legs so gsum gyi don khrid kyi bsdus don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.7
163-170
གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད།
gter gsar mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi khrid rim zab mo'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.8
170-173
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag mi g.yo ba'i bskyed rdzogs kyi sngon 'gro'i rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.9
173-175
མི་གཡོ་བ་རིགས་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་ཆོས་དྲུག་གཏུམ་པོ་མཐིང་སེར་དམར་པོའི་ངག་འདོན།
mi g.yo ba rigs bzhi'i rdzogs rim chos drug gtum po mthing ser dmar po'i ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.10
175-177
ཐུགས་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོ་བཏང་ཚུལ།
thugs sgrub sngon 'gro btang tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.11
177-181
བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་བཏང་ཚུལ།
bsnyen sgrub rgyas pa btang tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
6.12
181-186
ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་རུང་བཏང་ཚུལ།
phrin las snying po dang 'brel ba'i bsnyen sgrub las rung btang tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
7
187-192
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ།
thugs sgrub bar chad kun sel gyi srung ma'i gtor bsngo
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
བ་
8
193-196
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las: bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9
197-223
རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i sgrol ma'i rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.1
197-201
རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs rgyun khyer snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.2
201
སྒྲོལ་མའི་རྩ་སྔགས།
sgrol ma'i rtsa sngags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.3
201-202
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།
'phags ma sgrol ma'i tshogs mchod shin tu bsdus pa dngos grub snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.4
202-203
རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
rtsa gsum tshogs bsdus dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.5
203-204
རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།
rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.6
204-205
ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཚོགས་སྐོང་གྲངས་གསོག།
yon tan gter mdzod kyi tshogs skong grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.7
205-208
རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།
rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
9.8
208-223
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ནོར་སྒྲུབ་ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་འདོད་དགུའི་འཆར་འབེབས།
zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa las/ nor sgrub kun 'khyil mched gsum gyi rjes gnang gi cho ga dge legs 'dod dgu'i 'char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10
225-271
ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས།
zab bdun tshe dkar don dbang mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.1
225-227
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་དཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས།
zab bdun rtsa gsum tshe dkar don dbang mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.2
227-229
པདྨ་གཙུག་ཏོར་ཐེག་དགུའི་ཐུབ་དབང་གནས་བཅུའི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས།
pad+ma gtsug tor theg dgu'i thub dbang gnas bcu'i dbang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.3
229-231
འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས།
'jam dpal snying thig gi dbang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.4
231-233
དགའ་རབ་སྙིང་ཐིག་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཟིན།
dga' rab snying thig zhi ba dang khro bo'i dbang zin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.5
233-235
བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན།
bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor gyi bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba'i bsdus don
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
བ་
10.6
235-242
འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཏིག་དབང་ཐམས་ཅད་སྦྲེལ་ན།
'jam dpal snying tig dbang thams cad sbrel na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.7
242-248
གཏེར་གསར་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་རྩ་བསྙེན་མདོར་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།
gter gsar bsam pa lhun grub ma'i rtsa bsnyen mdor bsdus pa'i zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.8
248-268
གཏེར་གསར་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་དབང་གི་ཟིན་ཐོ།
gter gsar bsam pa lhun grub ma'i dbang gi zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
10.9
268-271
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་གསང་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཚུལ།
dgongs gter sgrol ma'i zab tig gi gsang sgrub 'chi med 'phags ma'i phrin las la kha bsgyur tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
11
273-276
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
snga 'gyur rdo rje theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
12
277-299
རྩ་གསུམ་བདེར་འདུས་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
rtsa gsum bder 'dus las byang dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
12.1
277-292
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
12.2
292-296
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།
rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i skong bshags tshogs gnyis char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
12.3
296-297
པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།
pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
12.4
297-299
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཤིས་བརྗོད་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།
rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i shis brjod dge legs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
13
301-313
རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i bdag 'jug gi cho ga ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14
315-345
དསྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར།
snyan brgyud yang dag zab tig gi rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.1
315-322
དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
dpal chen yang dag zab tig las/ rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.2
322-326
འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
'phags ma nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.3
326-331
རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
rta mchog rol pa'i snying tig las/ dbang chen tshe sgrub zab mo'i rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.4
331-332
རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
rta phag yab yum sgrub thabs rgyun khyer snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.5
332-335
སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས།
snyan brgyud ma mo'i mdos kyi las 'grigs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.6
335-336
དེའི་སྒོ་དབྱེ་ལེ་ཚན་གཉིས།
de'i sgo dbye le tshan gnyis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.7
336-338
སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་ཟིན་ཐོ་མདོར་བསྡུས།
sman sgrub lag len zin tho mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.8
338-342
ཕུར་པའི་རྩ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན།
phur pa'i rtsa dum rgyud kyi bsdus don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.9
342-343
རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་ཁྲིད།
rig pa ye shes kyi phur bu'i khrid
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
14.10
343-345
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྨོན་ལམ་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ།
snyan brgyud phur pa'i smon lam lam rim dang 'brel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
15
347-359
སྙན་བརྒྱུད་གཤིན་རྗེའི་སྔོན་འགྲོ།
snyan brgyud gshin rje'i sngon 'gro
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
15.1
347-353
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las: sngon 'gro'i rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
15.2
353-354
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
15.3
354-359
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
16
361-374
ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོ།
phur pa'i gnad tig gi sngon 'gro
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
16.1
361-367
ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
phrin las phur pa'i gnad tig las/ sngon 'gro'i rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
16.2
367
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
16.3
367-374
ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་
phrin las phur pa'i gnad tig las/ rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
17
375
རཀྟ་ཚར་གསུམ།
rak+ta tshar gsum
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
18
377-382
སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ས་བཅད།
snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
19
383-390
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།
'chi med 'phags ma'i snying tig las/ rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
20
391-394
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་མཆོད་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིག།
'chi med 'phags ma'i snying tig gi tshogs mchod bsdus pa bdud rtsi'i zil thig
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
བ་
21
395-416
གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཟིན་ཐོ་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་མ་ཉམས་པ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པ།
grub thob thugs thig gi smin grol zin tho rje bla ma'i gsung tshig don gnyis ka ma nyams pa rdo grub rin po che 'jigs med bstan pa'i nyi mas mdzad pa
Text page
View PDF
འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Dodrupchen, 3rd)
བ་
21.1
395-408
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ།
grub thob chen po'i thugs tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel ba
Text page
View PDF
འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Dodrupchen, 3rd)
བ་
21.2
408-416
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
22
417-422
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྙེན་པའི་ཟིན་ཐོ།
gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi bsnyen pa'i zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
23
423-438
འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱས་སྦྱིན་ངག་འདོན།
'phags ma'i snying thig gi rgyas sbyin ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
23.1
423-427
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ངག་འདོན་ལ་བཅས་བཤམ།
'chi med 'phags ma'i snying tig gi rgyas pa'i sbyin sreg ngag 'don la bcas bsham
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
23.2
427-428
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བཟླས་དམིགས།
'chi med 'phags ma'i snying tig gi dngos grub len pa'i bzlas dmigs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
23.3
428-429
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་དབང་ཁྲིད་ས་བཅད།
dgongs gter sgrol ma'i dbang khrid sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
23.4
429-430
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་ལྗང་ཟབ་ཏིག་སྐོར།
dgongs gter sgrol ljang zab tig skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
23.5
430-435
རྡོར་གླིང་ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་དབང་ཁྲིད་ལུང་གི་ཐོ་བྱང་།
rdor gling yi dam bka' 'dus dbang khrid lung gi tho byang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
23.6
435-438
གྲུབ་ཆེན་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་གི་ཟིན་ཐོ།
grub chen snying po skor lnga'i dbang gi zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
24
439-467
ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་སྐོར་ལ། སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
klong chen snying tig skor la/ sngon 'gro'i dmigs rim zab don bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
24.1
439-463
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi sngon 'gro'i dmigs rim snying por dril ba zab don bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
24.2
463-466
བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན།
bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
24.3
466-467
པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་འཛིན་ཤིང་རྟ།
pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig 'dzin shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
25
469-471
སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་།
sngon 'gro mdor bsdus byang chub lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
26
473-475
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
27
477-529
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་།
rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga gzhan phan gyi phrin las dang bcas pa bde chen lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
28
531-549
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga dang 'brel ba'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
29
551-560
དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།
dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30
561-592
གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་ལ་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མས་མཛད་པ།
grub chen kun bzang gzhan phan gyis mdzad pa'i rig 'dzin rtsa ba'i dbang skur la mtshams sbyor nyung ngu rje bla mas mdzad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.1
561-564
གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་ལ་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མས་མཛད་པ།
grub chen kun bzang gzhan phan gyis mdzad pa'i rig 'dzin rtsa ba'i dbang skur la mtshams sbyor nyung ngu rje bla mas mdzad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.2
564-566
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་འཆད་ཐོ།
rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi smin grol yongs rdzogs 'chad tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.3
566-567
ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།
klong chen snying tig gi khrid kyi zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.4
567-572
སྦྱིན་སྲེག་ལ་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཚོམ་བུ་སྤྱན་འདྲེན་སོགས།
sbyin sreg la sgrub mchod skabs tshom bu spyan 'dren sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.5
572-575
དཀར་བགེགས་སྤྱི་འགྲོ།
dkar bgegs spyi 'gro
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.6
575-577
དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས།
dkyil 'khor spyi'i sa chog mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.7
577-581
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།
thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi bsnyen pa bya tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.8
581-583
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ལྷ་སྟ་གོན།
thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen skabs lha sta gon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
30.9
583-592
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཀྱི་འདོན་འགྲིགས།
thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen dngos gzhi'i skabs kyi 'don 'grigs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
31
593-598
རིག་འདུས་ཚེ་དབང་གྲངས་གསོག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།
rig 'dus tshe dbang grangs gsog 'chi med bdud rtsi'i yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
32
599-603
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མངས།
klong chen snying gi thig le las bla ma rig 'dzin 'dus pa'i skong bsdus rdo rje'i rgyud mangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
33
605-607
རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།
rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
34
609-621
བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ།
bla ma drag po rta khyung 'bar ba'i byin rlabs dbang bskur gyi mtshams sbyor dngos grub 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
35
623-624
བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་དབང་གྲངས་གསོག།
bla ma drag po rta khyung 'bar ba'i dbang grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
1
1-15
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
klong chen snying gi thig le las/ rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i phrin las snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
2
17-21
རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།
rig 'dzin thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i rgyun khyer phyag rgya gcig pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
3
23-24
རིག་འདུས་བདུད་རྩི་ཆིག་སྒྲུབ།
rig 'dus bdud rtsi chig sgrub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
4
25
གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi brgyud 'debs byin rlabs dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
5
27
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས།
thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sems ma bzhi'i mngon rtogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
6
29-30
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རྩ་བའི་དམིགས་བཟླས།
thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi myang grol ril bu sgrub pa'i skabs rtsa ba'i dmigs bzlas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
7
31-32
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་དང་འབྲེལ་བར་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར།
thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi dbang dang 'brel bar myong grol ril bu'i dbang bskur
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
8
33-36
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་ལུང་གྲངས་གསོག་སྐབས།
thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi gnas lung grangs gsog skabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
9
37-54
བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
bla sgrub thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
9.1
37-40
ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
9.2
40-44
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན༔
klong chen snying gi thig le las: yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can:
Text page
View PDF
འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
མ་
9.3
44-51
ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi mchod pa bsod nams sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
9.4
51-54
འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།
'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
10
55-64
ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ།
yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi bsnyen yig grub gnyis shing rta
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
11
65-72
ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
12
73-80
འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་མཆོད་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag mchod byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
13
81-83
སྙིང་ཐིག་རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།
snying thig rig 'dzin yum bka'i brgyud 'debs bde chen char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
མ་
14
85-87
ཡུམ་བཀའི་ཚོགས་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་།
yum bka'i tshogs bsdus grub gnyis dpal phreng
Text page
View PDF